Mesajı Okuyun
Old 29-06-2018, 12:39   #35
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15582
K. 2018/4901
T. 12.4.2018
• BOŞANMA İSTEMİ ( Davalı Erkeğe Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranma Kusuru İzafe Edilemeyeceği Gibi Davalının Boşanmayı Gerektiren Başkaca Bir Kusurlu Davranışı da İspatlanmadığından Türk Medeni Kanununun 166/1. Maddesinde Belirtilen Temelinden Sarsılma Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerekirken Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
• DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( 6100 S.K. Md. 119/1-E Uyarınca Davacının Dava Dilekçesinde Davanın Dayanağı Olan Bütün Vakıaları Davalının da Aynı 129/1-D Gereğince Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaları Sıra Numarası Altında ve Açık Özetleriyle Birlikte Cevap Dilekçesinde Göstermek Zorunda Olduğu )
• TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ ( Hâkimin İki Taraftan Birinin Söylemediği Şeyi veya Vakıaları Kendiliğinden Dikkate Alamayacağı ve Onları Hatırlatabilecek Davranışlarda Dahi Bulunamayacağı )
• KUSURLU DAVRANIŞ ( Mahkemece Ancak Tarafların Dilekçelerinde Dayandıkları Vakıalar Hakkında İnceleme ve Değerlendirme Yapılabileceği - Mahkemece Usulüne Uygun Şekilde İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Vakıaların Davalı Erkeğe Kusur Olarak Yüklenemeyeceği - Davalı Erkeğe Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranma Kusuru İzafe Edilemeyeceği Gibi Davalının Boşanmayı Gerektiren Başkaca Bir Kusurlu Davranışının da İspatlanamadığı - 4721 S.K. Md. 166/1 Uyarınca Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılma Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerekirken Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
4721/m.119/1-e, 129/1-d, 184/3
6100/m.25/1
ÖZET : Dava, boşanma istemine ilişkindir.

Mahkemece, gerekçeli kararda davalı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle izafe edilen kusurlu davranışa, davacı kadın dava dilekçesinde vakıa olarak dayanmamıştır. Davalı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranma kusuru izafe edilemeyeceği gibi davalının boşanmayı gerektiren başkaca bir kusurlu davranışı da ispatlanmadığından, Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesinde belirtilen temelinden sarsılma koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119/1-e maddesi uyarınca davacı, dava dilekçesinde davanın dayanağı olan bütün vakıaları sıra numarası altında ve açık özetleriyle birlikte, davalı da aynı Kanunun 129/1-d maddesi gereğince savunmasının dayanağı olan bütün vakıaları sıra numarası altında ve açık özetleriyle birlikte cevap dilekçesinde göstermek zorundadırlar. Bunlar, dava ve cevap dilekçelerinde talep sonucunun dayananağı olan ve bu talep sonucunu haklı göstermeye yarayan vakıalardır. Kanunda öngörülmüş istisnalar dışında hakim, iki tarafın birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz ( HMK m. 25/1 ). O halde mahkemece ancak tarafların dilekçelerinde dayandıkları vakıalar hakkında inceleme ve değerlendirme yapılabilmektedir.

Mahkemece, gerekçeli kararda davalı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle izafe edilen kusurlu davranışa, davacı kadın dava dilekçesinde vakıa olarak dayanmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıalar davalı erkeğe kusur olarak yüklenemez. Davalının davayı kabulü de hukuki sonuç doğurmaz ( TMK m. 184/3 ). Gerçekleşen bu duruma göre; davalı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranma kusuru izafe edilemeyeceği gibi davalının boşanmayı gerektiren başkaca bir kusurlu davranışı da ispatlanmamıştır. Bu nedenlerle Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesinde belirtilen temelinden sarsılma koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerekirken, kabulü doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.04.2018 ( Per. )

Kazancı