Mesajı Okuyun
Old 30-04-2002, 22:41   #1
glossator

 
Mesaj Avukatlık, Avrupa Standartları Ve Ulusal Mevzuat

Merhabalar,
Aşağıdaki ilkeler karşısında, iç hukukumuzdaki hükümlerin durumu nedir?
saygılarımla.

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ
Avukatlık Mesleğinin Serbestçe İfa Edilmesine İlişkin Üye Devletler Bakanlar Komitesinin Rec(2000) 21 sayılı Tavsiye Kararı.
(25 Ekim 2000 tarihinde Bakan Yardımcılarının 727.toplantısmda Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir.)
Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü'nün IS.maddesinin (b) bendine göre,
insan Haklan Avrupa Sözleşmesi hükümlerini dikkale alarak,
Aralık 1990'da Birleşmiş Milletler Genci Kurulunda onaylanan Avukatların Rolü Hakkında Birleşmiş Milletler Temel Prensiplerini dikkate alarak,
13 Ekim 1994 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen. Yargıçların Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolü ile ilgili No:R (94) 12 sayılı Tavsiye Kararını gözönüne alarak,
insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunmasının sağlanmasında Avukatlık meslek kuruluşları ve avukatların da etkin olduğu temel prensibinin altını çizerek,
Avukatların, bireysel özgürlüklerin savunulmasında yer alan özgün yerinin ve hukukun Üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi, ayrıca Avukatlık mesleğinin serbestçe ifa edilmesini geliştirmek arzusuyla.
Herhangi bir neden veya yolla, dolaylı veya dolaysız müdahale, tehdit, baskı, teşvik etki ve sınırlama olmaksızın avukatların meslekî görevlerini yerine getirmelerinde, bağımsızlığının ve teminatının adaletin yerine getirilmesinin bir ihtiyacı olduğunun bilincinde olarak.
Avukatların, müvekkillerine ve mahkemelere karşı olan sorumluluktan arasında uygun dengenin bulunması ve onların sorumluluklarını uygun bir şekilde yerine getirmelerini sağlamada özellikle yeterli eğitim almaları ihtiyacının arzu edildiğinin farkında olarak.
Ekonomik olarak zayıf durumdaki kişilerin avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasının, adaletin yerine getirilmesinde ihtiyaç olduğunu düşünerek,
Bu tavsiyede yer alan ilkelerin yerine getirilmesi açısından, durum bunu gerektirdiği takdirde, her türlü önlemi gözönüne almayı veya desteklemeyi Üye devletlerin hükümetlerine önererek,
Bu tavsiye kararında "Avukat" terimi ile kastedilen; müvekkili adına dava açma, işlem yapabilme, tatbikatta hukuku icra etme, mahkeme önüne çıkma, müvekkilini yasal konularda temsil etme veya tavsiyede bulunma yönünden millî hukuka göre eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişi anlamına gelir.
KURAL I. Avukatın mesleğinin özgürce icrası ile ilgili temel prensipler
1- Özellikle Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin geçmiş hükümleri ışığında, kamu veya yetkililer tarafından yersiz müdahalelere, ayrımcılığa manız kalmadan avukatlık mesleğinin özgürce icrasını sağlamak, korumak ve geliştirmek amacıyla bütün gerekli önlemler alınmalıdır.
2- Avukat olarak faaliyette bulunmak veya bu mesleğe başlamak ile ilgili yelkilendiril-meye ilişkin kararlar bağımsı/ bir organ tarafından alınmalıdır. Bu kararlar, bağımsız bir organ tarafından alınmış olsun ya da olmasın, bağımsız ve tarafsız bir adlî otorite tarafından yeniden gözden geçirilmelidir.
3- Avukatlar; düşünce, ifade, mesleği icra, birlik ve genel kurul oluşturma ö/ellikle kamu tartışmalarında ve adaletin yönetimine ilişkin konularda taraf olabilme ve yasal reformlarda tavsiyede bulunma hakkına sahip olmalıdırlar.
4- Avukatlar, meslekî standartlarına uygun olarak yerine getirilen görevin ifası esnasında herhangi bir müeyyide veya baskıya maruz kalmamalıdırlar.
5- Avukatlar müvekkillerine, özellikle hürriyetinden mahrum edilmiş kişilere, mevcut meslekî standartlarda temsil edebilme amacıyla ulaşma hakkına sahip olmalıdır.
6- Avukat müvekkil ilişkisindeki "gizliliğe" uymayı sağlamaya yönelik bütün tedbirler alınmalıdır. Bu ilkeye getirilecek istisnalar hukuk devleti ilkesine uygun olmalıdır.
7- Avukatlar mahkeme önüne çıkma yetkisine sahiptirler, bu haklan mahrum edilemezler ve müvekkillerinin haklarını ve menfaatlerini korurken meslekî standartlara uygun olarak, ilgili bütün dava dosyalarına ulaşma hakkına sahiptirler.
8- Aynı davadaki bütün avukatlar mahkeme tarafından eşit saygıya tabi olmalıdırlar.
KURAL II. Meslekî eğitim, öğrenim Ye mesleğe giriş.
1- Meslekî eğitim, mesleğe giriş ve mesleğin icrası, özellikle cinsiyet, cinsel tercih, ırk, renk, din, politik veya diğer görüş, etnik veya sosyal merkez, millî bir azınlığın üyesi olma, malvarlığı, doğum veya fiziksel yetersizlik gibi nedenlerden dolayı engellenemez.
2- Meslekî eğitimde yüksek bir standardı sağlamak ve mesleğe girişten önce lazım gelen ve avukatların süregelen eğitimleri konusundaki bütün gerekli önlemler alınmalıdır.
3- Meslekî eğitim, eğitimin devamı olabilecek programlan da kapsayacak şekilde, meslekî yetenekleri gözetmeye, insan hakları ve ahlâki konulardaki dikkati arttırmaya, avukatların, müvekkillerinin menfaatlerini korumak, yükseltmek ve saygı duymak konusunda eğitimine ve adaletin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini desteklemeye yönelik olmalıdır.
KURAL III. Avukatların rol ve görevi
l- Müvekkillerinin yasal hak ve menfaatlerinin korunması görevine yönelik olarak, Barolar ve avukatların diğer meslekî örgütleri, avukatların görevlerini bağımsız, dikkatti ve adil bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan meslekî standartlar ve davranış kuralları ihdas etmek zorundadırlar.
2- Avukatlar iç hukuklarına, düzenlemelere ve meslekî standartlara uygun olarak meslekî gizliliğe saygılı olacaklardır. Müvekkilin rızası olmadan meslekî gizliliğin ihlali halinde gerekli yaptırımlara tâbi olacaklardır.
3- Avukatların müvekkillerine karşı görevleri;
a) davanın finansal maliyeti ve benzer sonuçları hakkında müvekkiline yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi vermeyi,
b) en başta bir davayı dostane şekilde çözmeye çalışmayı,
f c) müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak, onlara riayet etmek ve uygulamak için yasal işlemler yapmayı,
d) menfaat çatışmalarından kaçınmayı,
e) makul surette yapabileceğinden daha fazla iş üstlcnmcmeyi, kapsar.
4- Avukatlar hukuka saygılı olacaklar ve mahkemedeki görevlerini iç hukuka diğer kurallara ve meslek standartlarına uygun olarak yerine getireceklerdir. Meslekî faaliyetleri sırasında müvekkillerinin veya hizmet verdikleri diğer şahısların menfaatlerine /arar vermekten kaçınmalıdırlar.
KURAL IV. Herkesin avukatlara başvurması
1- Herkesin bağımsız avukatlar tarafından verilen hukukî hizmetlerden etkili olarak yararlan mal an n ı sağlamak için gerekli bütün önlemler alınmalıdır.
2- Avukatlar ekonomik olarak zayıf durumda olan kişilere hukukî yardımda bulunmak için teşvik edilmelidir.
3- Üye devletlerin hükümetleri, adalete etkili olarak başvurmayı sağlamak üzere özellikle özgürlüğünden yoksun bırakılan ekonomik olarak güçsüz durumdaki kimselere gerekli hukukî hi/meti vermelidirler.
4- Avukatların müvekkillerine karşı yükümlülükleri, masrafların tümüyle veya kısmen kamu fonlarından ödenmesinden etkilenmemelidir.
KURAL V. Birlikler
1- Avukatlar, meslekî standartların güçlendirilmesi, avukatların bağımsızlığının ve menfaatlerinin korunması amacıyla tek başlarına veya diğer kurumlarla birlikte, bölgesel, ulusal ve uluslararası birlikler oluşturmalı, bunlara katılmalarına teşvik edilmeli ve izin verilmelidir.
2- Barolar veya avukatların diğer meslek örgütleri özerk, kamu makamlarından bağımsız olmalıdır.
3- Barolar veya diğer meslekî avukat birliklerinin üyelerini koruma ve uygunsuz sınırlamalara veya haksız ihlallere karşı bağımsızlıklarını savunma rolüne saygı gösterilmelidir.
4- Barolar veya diğer mesleki avukat birlikleri, avukatların bağımsızlığını sağlamak için aşağıdaki hususlarda teşvik edilmelidir.
a) Adalet unsurunu korkusuzca desteklemek ve ilerletmek,
b) Avukatların toplumdaki rollerini savunmak ve özellikle, şeref, itibar ve dürüstlüklerini korumak,
c) Avukatların ekonomik olarak zayıf olan kişilerin adalete ulaşmasını sağlayan projelerde özellikle yasal yardım ve tavsiye hazırlama projelerinde yer almalarının kıymetini artırmak,
d) Var olan ve teklif edilen yasalar üzerinde tartışmak ve hukuk reformunu desteklemek ve kıymetini artırmak,
e) Profesyonel üyelerinin refah düzeyini yükseltmek ve onlara veya ailelerine koşullar gerektirdiğinde yardımcı olmak,
f) Özellikle uluslararası organizasyonlardaki uluslararası devletsel veya özerk orga-nizasyonlardaki çalışmalarını dikkate alarak avukatların rolünün kıymetini arttırmak için diğer Ülkelerdeki avukatlarla işbirliği yapmak,
g) Avukatların mümkün olabilecek azamî standartlarda yeterliliğine, davranış ve disiplin standartlarına itibar etmesini korumaya değer vermek konusunda ilerletmek,
5- Barolar veya diğer meslekî avukat birlikleri aşağıdaki hallerde savunma yapan avukatların menfaatlerini de korumayı içerir şekilde gerekli faaliyetleri yerine getirecektir.
a) Bir avukatın tutuklanması veya hapsedilmesi halinde,
b) Bir avukatın soruşturulması için herhangi bir hukukî işlem başlatma kararının var olması halinde,
c) Avukatların kendilerinin veya malvarlıklarının araştırılması halinde,
d) Herhangi bir avukatın zilyedliğinde bulunan evrakların veya materyallerin müsaderesi halinde,
e) Avukatlar yerine hareket etmeyi gerektiren basın açıklamalarının yayınlanması halinde.
KURAL VI. Disiplin Soruşturmaları
1- Avukatların, Barolar veya diğer avukat birlikleri veya yasalar tarafından sınırları belirtilen davranış kurallarında tanzim edilen meslekî standartlarla uyum içinde çalışmamaları halinde, disiplin soruşturmaları dahil gereken önlemler alınmalıdır.
2- Barolar ve diğer meslekî avukat birlikleri, uygun olduğunda, avukatlarla ilgili disiplin soruşturmalarının idaresinde hak sahibi olmalı veya sorumlu olmalıdır.
3- Disiplin soruşturmaları, ilgili avukatın soruşturmalara katılma ve kararın gözden geçirilmesi başvurusu haklarını da içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan kurallara ve prensiplere tamamen itibar edilerek yürütülmelidir.
4- Avukatların işlediği disiplin suçlarının müeyyideleri belirlenirken orantılık ilkesine itibar edilmelidir.