Mesajı Okuyun
Old 12-11-2008, 15:47   #4
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
Esas No
: 2001/29592
Karar No
: 2002/16278
Tarih
: 09.04.2002
3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Akın'ın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (MERSİN Asliye Ceza Mahkemesi) nden verilen 14.09.2000 gün ve 2000/213 esas 2000/727 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 21.11.2001 tarihinde daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:


KARAR
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:


20.04.2000 tarihinden sonraki celselerde, hakim değişikliği olmasına karşın, eski tutanakların okunduğu hususu zapta geçirilmeden, duruşmaya devam edilerek karar verilmesi,

Her ne kadar muhatap bankaca sanığa ihtarname gönderildiği bildirilmişse de, gönderilen ihtarnamenin başka bir çeke ilişkin olması ve dava konusu çekin arka yüzünde, keşide tarihinde oynama yapılması nedeniyle işlem yapılmadığına ilişkin meşruhatın bulunması karşısında, muhatap bankadan, bu husus da hatırlatılarak, ihtarname çıkarılıp çıkarılmadığı sorulup, çıkarılmışsa ilgili ihtarname ve tebligat evrakının işlenilmesi gerektiğinin gözetilmemesi;

Dava konusu çeki muhatap bankaya ibraz eden Avukat Y.I.'nın çekin arka yüzünde, müdahilin isminin hemen altında Avukat unvanı ile imzasının bulunması ve vekaletname içeriğine göre, müdahil adına ibraz yetkisinin bulunması karşısında, müdahilden çeki ciro yolu ile almayıp, onun adına çeki bankaya ibraz ettiği, böylelikle, müdahilin yasal hamil olup, şikayet hakkı bulunduğu halde, müdahilin çekin arka yüzünde imzasının bulunmaması nedeniyle cirosunun geçersiz olduğunun kabul edilmesi;

Dava konusu çekin aslı ve sanığın Tarsus İcra Tetkik Mercii Hakimliğine yapmış olduğu itiraza ilişkin dosya incelenmeksizin, sadece muhatap bankanın çek üzerine yazmış olduğu meşruhata dayanılarak, çekteki keşide tarihinde oynama yapıldığı kabul edilerek ve çekin arka yüzünde, ibrazı anında, ilgili hesapta "1" liralık bakiye bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle, ibraz anında karşılığının bulunmadığı anlaşıldığı halde, muhatap bankanın sözkonusu çekin karşılığının olup olmadığı hususunda her hangi bir bilgi vermediğinden bahisle, eksik inceleme ile hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, katılan vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA) , 09.04.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.