Mesajı Okuyun
Old 14-05-2008, 08:43   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.av.selma,

Ortak yerde meydana gelen bir durumun acilen giderilmesi gerekli ise kat maliklerinden biri bu önlemi alabilir ve diğer kat maliklerine düşen miktarın kendisine ödenmesinin talep edebilir. Bunun için kat malikleri kurulu kararına ihtiyaç yoktur. Aşağıdaki karar yol gösterici olacakatır.
Saygılar.

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8948
K. 2005/101
T. 31.1.2005
• İTİRAZIN İPTALİ ( Anataşınmazın Çatısının Su Akıtması Nedeniyle Gerekli Masrafları Bizzat Karşılamak Suretiyle Çatıyı Tamir Ettiren Davacının Diğer Kat Maliklerinden Masrafları İstemesi )
• KAT MÜLKİYETİ ( Anatışınmazın Çatısının Su Geçirmesi Nedeniyle Meydana Gelen Zarar Verici Durumun Giderilmesi için Yapılan Masraflara Bütün Kat Maliklerini Katılmasının Gerekmesi )
• ÇATI İÇİN YAPILAN MASRAFLAR ( Yapan Kat Malikinin Kendi Hissesine Düşen Miktar Tenzil Edildikten Sonra Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Diğer Kat Maliklerinden İstemesi )
2004/m.67
634/m.20,32
ÖZET : Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre; somut olayda olduğu gibi zorunlu ve ivedi durumlarda anataşınmazın çatısının su geçirmesi nedeniyle meydana gelen zarar verici durumun derhal giderilmesi için ilgililerin zaman geçirmeksizin gerekli önlemleri almak, onarım için bir masraf yapmış iseler bundan kendi hisselerine düşen miktar tenzil edildikten sonra geriye kalan bölümünü yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Yasası hükümleri çerçevesinde diğer kat maliklerinden istemek hak ve yetkisine sahip oldukları kabul edilmektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; davalının, anataşınmazın çatısının onarımı nedeniyle yapılan masraftan payına düşen kısmı ödememesinden dolayı hakkında yürütülen icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu onarım gideri ile ilgili alınmış bir kat malikleri kurulu kararı bulunmadığı gibi kat maliklerinin bu masrafı ödemeye rıza göstermedikleri gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacının bağımsız bölümünün, anataşınmazın çatısının su akıtması nedeniyle hasar gördüğü ve bu zarar verici durumun derhal giderilmesi için davacının, gerekli masrafları bizzat karşılamak suretiyle çatıyı tamir ettirdiği, toplam beş bağımsız bölümden ibaret anataşınmazın kendisi dışındaki üç malikinden parayı tahsil ettiği, davalının ise payına düşen miktarı ödememekte direnmesi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre; somut olayda olduğu gibi zorunlu ve ivedi durumlarda anataşınmazın çatısının su geçirmesi nedeniyle meydana gelen zarar verici durumun derhal giderilmesi için ilgililerin zaman geçirmeksizin gerekli önlemleri almak, onarım için bir masraf yapmış iseler bundan kendi hisselerine düşen miktar tenzil edildikten sonra geriye kalan bölümünü yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Yasası hükümleri çerçevesinde diğer kat maliklerinden istemek hak ve yetkisine sahip oldukları kabul edilmektedir.

Açıklanan bu durum karşısında davacının gerekli masrafları cebinden peşinen karşılamak suretiyle yaptığı tanık beyanlarıyla birlikte tüm dosya içindekilerin incelenmesinden anlaşıldığı gibi davalı ile aynı arsa payına sahip ve anataşınmazda bağımsız bölüm maliki olan, bu işle ilgili onarım bedelini ödememekte direnen dava dışı Mustafa aleyhine bu davanın davacısı Sultan tarafından Fatih 3.Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış ve itirazın iptaline, takibin devamına dair verilen karar temyiz edilmeksizin kesinleştiğinden Fatih 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/316 Esas, 1137 sayılı olan kararının, bu dava için güçlü delil niteliğinde bulunduğu hususu da gözönüne alınarak davanın kabulü yerine, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.1.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.