Mesajı Okuyun
Old 09-08-2019, 09:41   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan katkı

Merhaba,

1)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
https://www.tsb.org.tr/karayollari-m...px?pageID=1080
B.1. HASAR VE TAZMİNAT
B.1.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren ON GÜN içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigortacıya bildirmek,

C.8. ZAMANAŞIMI
Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak İKİ YIL ve herhalde, kaza gününden başlayarak ON YIL içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.
Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak İKİ YILDA zamanaşımına uğrar.

Diğer hususlarda genel hükümler uygulanır.

2)MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT
2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m. 90- (Değişik: 6704 - 14.4.2016 / m.3)
Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.
Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

* Zorunlu trafik sigortası sadece maddi zararları karşılamakla yükümlüdür (Manevi tazminata ilişkin talepler. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası dışındadır, 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu, m.92/f).

3)Doğrudan Doğruya Talep ve Dava Hakkı
2918 s. Karayolları Trafik K.m. 97 - “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna YAZILI BAŞVURUDA BULUNMASI gerekir.

Saygılar