Mesajı Okuyun
Old 23-08-2019, 14:39   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Alıntı:
Vasiyetin açılması davasında vasiyet alacaklısına gerekçeli kararın tebliği gerekir mi ?

Tebliğ yapılmazsa vasiyetin açılması kesinleştirilebilir mi ?

Gerekçeli karar tebliğ edilmese dahi vasiyetin açılması dosyasında açılan vasiyetin onaylı bir örneği vasiyet alacaklısına tebliğ edilmezse usulüne uygun bir vasiyetin açılması işlemi gerçekleşmiş midir ?

1.Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır (TMK.m.596/2)

2.TMK.'nın 596 ve Tüzüğün 36/2.maddesine uygun olarak vasiyetnameyi açılıp, lehine kazandırma yapılan kişi ile yasal mirasçılarına vasiyetnamenin onaylı bir örneğini tebliğ edilerek, vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmak üzere ...çağrılmış olmaları gerekir.

3.TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
RG.10 Ağustos 2003 - Sayı: 25195

Vasiyetnamenin açılmasında usul

Madde 36- Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, yerleşim yeri sulh hakimine tesliminden itibaren bir ay içinde açılması ve ilgililere okunması gerekir. Ancak, vasiyetçinin öldüğüne dair kesin delil olmadan vasiyetname verilmişse, bu delilin sağlanmasına kadar, vasiyetnamenin açılması geri bırakılır.

Vasiyetnamenin açılma gününü sulh hakimi tespit eder. Adresi bilinen mirasçılar, mahkemece uygun görülecek usul ile vasiyetnamenin açılacağı gün ve saat belirtilerek davet olunur.

Sulh hakimi, davet edilen günde gelen mirasçılar huzurunda vasiyetnameyi açar. Davete rağmen hiçbir mirasçı gelmemiş olsa dahi vasiyetname açılır.

Açılan vasiyetname okunur ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak hakim, zabıt katibi ve hazır bulunan ilgililerce imzalanır.

Vasiyetname resmi şekilde düzenlenmemişse, vasiyetnamenin metnine, imzasına ve tarihine dokunulmadan boş bir yerine, vasiyetnamenin okunduğu tarih yazılıp, hakim, zabıt katibi ve hazır bulunan ilgililerce imzalanarak, okunaklı mahkeme mührü ile mühürlenir. Vasiyetnamenin kağıdında elverişli yer yoksa altına bir kağıt yapıştırılır ve bu işlem yapıştırılan kağıtta tekrarlanır. Ayrıca, kağıtların yapıştırılma yeri, hakim tarafından imzalanır ve gerekli sayıda okunaklı mahkeme mührü ile mühürlenir.

Açılan vasiyetname hakim tarafından güvenilir bir yerde saklanır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.

Vasiyetname örneği, Türk Medeni Kanununun 597 nci maddesi uyarınca ilgililere tebliğ olunur. Gerekirse, Türk Medeni Kanununun 598 inci maddesine göre mirasçılık belgesi verilir.

GÖRÜŞ:

1.Vasiyet alacaklısının dava hakkı,
a.Ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin
b.veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma tarihinin
c.üzerinden ON YIL geçmekle zamanaşımına uğrar (TMK.m.602)

2.Bu maddenin uygulanması açısından vasiyet alacaklısının ÖĞRENME TARİHİ önem taşımaktadır.

3. TMK.m.597 kapsamında tebligat yapılmamışsa...

Ne dersiniz..?

Saygılar