Mesajı Okuyun
Old 23-06-2010, 14:54   #12
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
vaktin yok herhalde


bir an evvel kordon boyuna inip balık pişiricide akşam yemeği
ve devamı

.. ....

sevgiler

Sn. Öztürk,

İzmirde olmak böyle bir şey işte

Rahat olduğumuzu söylerler hep... Ben de buna uygun olarak ancak bugün cevap yazabildim .

Aslında başka bir konuyu araştırırken eski bir karara rastladım ve sizinle paylaşmak istedim:

Alıntı:
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 1976/1702
Karar: 1976/4288
Karar Tarihi: 06.04.1976


İ.İ. Kanununda açıklık olmayan ahvalde H.U.M.K. hükümlerinin gözetileceği tabii ve izahtan varestedir. İcra takibinin vekil aracılığı ile yürütülmesi halinde, vekilin bu faaliyetinden dolayı Avukatlık Kanun ve Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca avukatlık ücreti takdir edilir. İ.İ. Kanununun 138/3. maddesinde, vekil vasıtası ile yapılan takiplerde avukatlık ücretinin miktarının, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış bir sözleşme olsa dahi nazara alınmaksızın, icra memuru tarafından tarifeye göre belli edileceği yazılıdır. Aynı madde, bu şekilde tayin olunan avukatlık ücretinin takip giderlerinden sayılacağını tasrih etmiştir. 138. maddeye ait gerekçede avukatlık ücretinin tayini ile ilgili bu hükmün (emredici hüküm) niteliği taşıdığına işaret olunmuştur. İcra memuru, avukatlık ücretini, bu konuda istek olmasa bile re'sen takdir edip diğer icra giderleri ile birlikte alacaklıya tediye ile yükümlüdür. İcra memurunun avukatlık ücretini takdir ve tayin işlemini bir hesap işlemi olarak vasıflandırmak yasaya aykırı düşer. Kanun gerekçesinde (emredici kural) olarak zikredilen bu hususun Yargıtay denetimi dışında bırakılması kanunun ruh ve maksadına uygun değildir. Bu konuda mahkemeden verilmiş hükümlerin temyizi mümkün olmasına rağmen, icra memuru kararının temyiz kaabileyit bulunmadığını savunmak asgari şekilde hukuk mantığı ile bağdaşamaz. İcra memuru tarafından takdir edilen avukatlık ücretinin bir karar şeklinde icra tutanağına yazılması lazımdır. Hesap listesine avukatlık ücretinin yazılması usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle de hesap işlemi veya hesaplamada hata şeklinde kabulü ile temyiz niteliği bulunmadığını öne sürmek mümkün değildir. İcra memurunun avukatlık ücreti konusundaki takdir ve tayin kararına karşı icra tetkik mercii nezdinde şikayette bulunabilir. İcra tetkik merciinin bu şikayet hakkında vereceği karar ise temyiz edilebilir.

Saygılarımla...