Mesajı Okuyun
Old 15-10-2007, 18:22   #4
üye18721

 
Varsayılan

Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklik...

Yasada yapılan değişiklikle yabancıların ülkemizde taşınmaz mal edinmelerine ilişkin ilkelerin sınırları daha net olarak çizildi ve bu edinimlere yeni esaslar getirildi; yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanılmak üzere uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebileceklerdir.
Yabancı gerçek kişilerin adına sınırlı aynı haklar tesis edilmesinde de aynı şartlar aranır.Ancak tüm bu şartlar yerine getirilebilse bile yabancı gerçek kişinin ülkenin genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı aynı hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. Bu miktarı otuz hektara kadar arttırmayaysa Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Karşılıklılık ilkesi-Mütekabiliyet Koşulu
Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alabilmelerinin temel şartı karşılıklılık ilkesine uyulmasıdır. Karşılıklılık Türk Yabancılar Hukukunun temel prensiplerindendir. Karşılıklılık esası, en az iki devlet arasında uygulanan ve her birinin ülkesinde diğerinin vatandaşlarına aynı nitelikteki hakları karşılıklı olarak tanımalarını öngören bir ilkedir. Buna göre, bir yabancının Türkiye’de bir haktan yararlanabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da o yabancının ülkesinde aynı nitelikteki haklardan yararlandırılmasına bağlıdır. Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Bu ilkenin kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı ülke uyruklarına uygulanmasında yabancı devletin taşınmaz ediminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanıması esastır.
Kanuni sınırlamalar
Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi ayrıca birtakım kanuni sınırlamalara tabidir. Yabancılar ancak uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde mesken ya da işyeri olarak ayrılmış ve bu amaçlarla tescil edilmiş taşınmazları alabilirler.
Bu nedenle, yabancıların satın almak istedikleri taşınmazın 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununu ve ilgili yönetmelikle belirlenmiş yasak bölgeler içinde kalıp kalmadığının tespiti için bölgede yetkili askeri makamdan izin alınması gerekecektir.