Mesajı Okuyun
Old 24-03-2011, 22:34   #1
yu'nus

 
Varsayılan Yurtdışına Silahlı Kuvvet Gönderilmesi - Meclisin Yetki Devrine ilişkin Tezkeresi - Yargı Yolu

Sevgili Meslektaşlar,
Gün itibarı ile Libya'ya Silahlı Kuvvet Gönderilmesine dair Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesini içeren tezkere TBBMM kararı ile onaylandı. İlgili Tezkere:
'Olaylar neticesinde ortaya çıkan şiddet ortamının sona erdirilebilmesini teminen BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı kararla 17 Mart 2011 tarihli 1973 sayılı kararda kayıtlı hüküm ve çağrıları dikkate alarak ve meskur kararlar çerçevesinde Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere; lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle izin istenilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.''

Yine Anayasa'da
F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme
Madde 92 – Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

Bu bilgiler ışığında kural olarak meclis kararları, yargısal nitelikli olanlar hariç, anayasal yargı denetimi dışında olsa dahi TBMM'ye tanınan takdir yetkisinin Yürütmeye devredildiğinden bahisle Anayasa md. 7'ye aykırılıktan söz edilebilir mi?

Her ne kadar deniz filosu henüz tezkere görüşülmeden yola çıkmış olsa ve tezkere onaylanmış olsa da tartışılması gerektiği kanaatindeyim.