Mesajı Okuyun
Old 05-12-2008, 13:25   #4
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No
: 2006/30013
Karar No
: 2007/01227
Tarih
: 29.01.2007
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, davacının müşterilere ait edindiği kredi kartlarını Pos cihazından alışveriş yapıp işyerini zarara uğratması nedeni ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davalı vekiline dava ile ilgili tüm delillerini ve tanıklarını bildirmesi için 08.09.2006 tarihinde kesin mehil verildiği, davalı vekilinin bu kesin süre içinde delillerini ibraz etmediği, söz konusu delillerini 22.09.2006 tarihinde sunduğu, delil listesinde mevcut işyerindeki bilgi ve belgeleri vermediği, ayrıca fesih beyanı ile ilgili belgeyi ve tebliğ belgesini ibraz etmediği, buna göre kesin süre içinde delillerini bildirmemiş bulunması nedeni ile delil sunma hakkından vazgeçmiş sayılması gerektiği, feshin haklı veya geçerli nedene dayandığının kanıtlanmadığı gerekçesi ile isteğin kabulüne karar verilmiştir.

HUMK.nun 163. maddesine göre hakim, taraflara verdiği sürenin kesin olduğunu da belirtebilir. Ancak, kesin süre içinde yapılacak işlemle, süreye uymamanın yaptırımını da açıkça kararında belirtmesi gerekir. Hak kaybına yol açmamak için taraf vekille kendisini temsil ettirmiş olsa bile kesin süreye uymamanın sonuçları açıklanmalıdır. Somut olayda, mahkemece davalı vekiline verilen sürenin kesin olduğu belirtilmesine rağmen verilen süreye uymamanın müeyyidesi kararda gösterilmemiştir. Davalı tarafa delillerini ibraz etmesi için usulüne uygun kesin süre verilmeden delil sunma hakkından vazgeçmiş sayılarak karar verilmiş olması hatalıdır.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA) , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.