Mesajı Okuyun
Old 15-10-2018, 11:36   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan JetKatip
Y-HGK 2014/6-2408 E. 2017/797 K. Sayılı İlamının tam metnini okumam gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim.

Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

T.C YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2016/ 2546
Karar: 2017 / 797
Karar Tarihi: 19.04.2017


Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Zonguldak 1. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.12.2014 gün 2014/305 E., 2014/823 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı Kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 25.02.2016 gün 2015/10268 E. 2016/2889 K. sayılı kararı ile bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Mahkemeye hitaben yazılan 23.06.2014 havale tarihli müzekkere cevabında, davacının 24.10.1998 tarihinde vefat eden eşinden ölüm aylığı ve 21.02.1967 tarihinde tutulduğu meslek hastalığı sonucu 06.05.1979 tarihinde vefat eden babasından meslek hastalığı ölüm gelirine hak kazandığı, ancak yapılan hesaplamalarda aylık miktarı daha yüksek olan eşinden hak kazandığı ölüm aylığının tamamını, babasından hak kazandığı meslek hastalığı gelirinin ise yarısının ödendiği belirtilmiştir.

Kurum tarafından gönderilen müzekkere cevabından da anlaşılacağı üzere davacının babasından dolayı hak kazandığı ölüm gelirinin yarısını aldığının belirtildiği, ancak babasından ölüm aylığına hak kazanıp kazanamadığına dair bir bilginin dosya içerisinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç itibariyle Mahkeme dosyasının incelenmesinde davacının babasından dolayı ölüm aylığına hak kazanıp kazanamadığı tespit edilememektedir.

Hal böyle olunca mahkemece davacının babası İsmail Kaşıkçı’nın sicil dosyası ve tüm Kurum kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumundan celp edilerek dosyaya eklendikten sonra dosyanın Hukuk Genel Kuruluna gönderilmek üzere mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 19.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.