Mesajı Okuyun
Old 02-01-2009, 11:41   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/5401
K. 2005/2488
T. 21.3.2005
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Emirgazi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 tarih ve 2001/35-2003/76 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalıların vekilleri tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, davalılar ZMSS.ve İMSS. Şirketleri'nin sorumluluklarını taşıyan aracın, müvekkilleri murisinin maliki ve sürücüsü olduğu araca tam kusurlu çarpması sonucu ölüme neden olduğunu ileri sürerek, murisin eşi ve çocukları olan müvekkilleri için toplam 6.000.000.000- Lira destek tazminatı ile 1.500.000.000- Lira araç hasarının olay tarihinden itibaren temerrüt faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemişleridir.

Mahkemece, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre olay tarihinden itibaren faiziyle birlikte davanın kabulüne karar verilmiştir.

1-Dava, mirasçılardan bazılarının haksız eylemden kaynaklanan destekten yoksun kalma ve murise ait araç hasarı ile ilgili maddi tazminat istemlerine ilişkindir.

Davalılardan Şeker Sigorta A.Ş. kazaya neden olan aracın zorunlu trafik sigorta poliçesini düzenlemiş olup, bu poliçeye göre ölüm halinde kişi başına teminat limiti 3.000.000.000 TL. ile sınırlıdır. Diğer davalı Anadolu Sigorta A.Ş. ise, aynı aracın ihtiyari mali sorumluluk sigorta teminatını da içeren poliçeyi düzenlemiş olup, kişi başı teminat miktarı 1.000.000.000 TL. ile sınırlanmıştır. Bu şekildeki sınırlamalar, poliçede yazılı aracın neden olduğu kazada bir kişinin ölümü halinde, bu kişinin tüm mirasçılarının bu davada davacı olan ve olmayan toplam olarak sigortadan isteyebileceği destekten yoksun kalma tazminatının azami olarak 3.000.000.000-lira ve 1.000.000.000-lira ile sınırlı olacağı anlamına gelmektedir. Her bir mirasçı için bu sigorta şirketlerinin sorumlu olacağı limit miktarı, her bir poliçenin bu limitlerinin mirasçılardan her birinin veraset ilamındaki payına karşılık gelen bölümü kadardır. Olayda birden fazla kişi ölmüşse, azami miktar kaza başına bu poliçelerde yazılı limit ile sınırlı olacaktır.Öte yandan, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları 1 nci maddesine göre bu tür sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, zorunlu mali sorumluluk sigortasının olay tarihindeki limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitlere kadar temin etmekle yükümlüdür.

Mahkemece, araç hasarına ilişkin hükümde davalıların sorumluluk miktarları (temerrüt faizinin başlangıcı hariç) doğru olarak belirlenmiş ve hükmedilmiş ise de, destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin istem bakımından, her iki poliçe limiti toplamı olan 4.000.000.000-liranın üzerinde toplam 6.000.000.000-liranın her iki sigortadan limitler ile sınırlı olmak kaydıyla tahsiline, ZMMS. limitinin tamamının mirasçılardan sadece Fatma'ya, diğer 3.000.000.000-liranın diğer davacılara hükümde yazılı miktarlar halinde verilmesine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda davalı sigorta şirketlerinin sorumluluk miktarlarının her bir poliçe ve mirasçı için ayrı ayrı ve infazda tereddüt yaratmayacak şekilde hükümde gösterilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın mümeyyiz sigorta şirketleri yararına bozulması gerekmiştir.