Mesajı Okuyun
Old 27-09-2007, 15:28   #2
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;
Bencede bu alım işlemi ticari iş niteliğindedir. Burada Tüketici yasasına dayanarak, sözleşmeyi feshetme hakkının olmadığı kanaatindeyim. Sanırım aşağıdaki örnek karar işinize yarar.
Saygılar
T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/9271
K. 2003/13864
T. 18.11.2003
• TÜKETİCİ TANIMI ( Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Ödenen Bedelin Tahsili İstemi - Davacının Sahibi Olduğu Eczaneye Satılarak Fatura Edilen/Görevli Mahkeme )
• GÖREVLİ MAHKEME ( Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Ödenen Bedelin Tahsili İstemi - Davacının Sahibi Olduğu Eczaneye Satılarak Fatura Edilen/Tüketici Tanımı )
• TİCARİ VE MESLEKİ AMAÇLA MAL SATIN ALAN KİŞİ ( Tüketici Tanımına Girmediği - Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Ödenen Bedelin Tahsili İstemi/Görevli Mahkeme )
• MESLEKİ AMAÇLA MAL SATIN ALAN KİŞİ ( Tüketici Tanımına Girmediği - Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Ödenen Bedelin Tahsili İstemi/Görevli Mahkeme )
• KAZANILMIŞ HAK ( Görevle İlgili Hususlarda Söz Konusu Olamayacağı )
4077/m.1,2,3
ÖZET : Davacı, her ne kadar şahsi işler için satın aldığını beyan etmişse de; dava konusu bilgisayar parçaları davalı tarafından davacının sahibi olduğu eczaneye satılarak fatura edildiğinden, davacının ticari ve mesleki amaçlarla satın alan kişi durumunda olduğundan tüketici tanımına girmemektedir. Bu nedenle davanın tüketici mahkemelerinde bakılması imkanı yoktur. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese de yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olamaz.
DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalıdan bilgisayar parçaları satın aldığını, ancak anakart ve işlemcinin yandığını bildirerek ödediği bedelin tahsilini talep etmiştir.
Davalı, faturanın S... Eczanesi adına kesildiğini, davacının dava açamayacağını, montajının davacı tarafından yapıldığını, kendilerinin bir kusuru olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davalı elinde bulunan parçalar için ödenen 349.180.000 TL.nin % 18 KDV.si ile beraber 412.032.400 TL. olarak tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dava konusu bilgisayar parçaları 23.4.2002 günlü fatura ile davacının sahibi olduğu S... Eczanesi adına fatura düzenlenerek satılmıştır. 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Amaç başlıklı 1. maddesinde Yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde ""bu kanun, tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar"" hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınan eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder, Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder"" şeklinde tanımlanmıştır.
Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Davacı, her ne kadar şahsi işler için satın aldığını beyan etmişse de; dava konusu bilgisayar parçaları davalı tarafından davacının sahibi olduğu eczaneye satılarak fatura edildiğinden, davacının ticari ve mesleki amaçlarla satın alan kişi durumunda olduğundan az yukarıda açıklanan şekilde tüketici tanımına girmemektedir. Bu nedenle davanın tüketici mahkemelerinde bakılması imkanı yoktur. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese de yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçelerle kararın ( BOZULMASINA ),
2. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx