Mesajı Okuyun
Old 07-11-2015, 12:08   #23
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/17004
K. 2015/2372
T. 20.2.2015
• BOŞANMA DAVASI ( Temyiz Dilekçesinde İmza Bulunmaması/Dilekçede Elektronik İmza Olduğuna Dair Bir Bilgiye Rastlanılmadığı/Temyiz Dilekçesindeki İmza Eksikliğinin Tamamlanması Gerektiği - Karar ve Temyiz Dilekçesinin Davacının Vasisine Tebliğ Edilmiş Olduğu/Vasi Değişikliği İçin Dava Açıldığı Bildirildiğinden Vasi Değişmiş İse Önceki Vasiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Hale Geleceği )
• TEMYİZ DİLEKÇESİNDE İMZA BULUNMAMASI ( Islak Ya da Elektronik İmza Tespit Edilemediği - Dilekçenin Elektronik Ortamdan Elde Edilen Fiziki Örnek Olduğunun Uygun Bir Tasdik Bulunmadığından Saptanamadığı/Temyiz Dilekçesinin İncelemeye Esas Alınamayacağı/İmza Eksikliğinin İlglisine Tamamlatılması Gerektiği )
• HÜKÜMLÜ KİŞİNİN VASİSİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Davacı Tarafından Dosyaya Cezaevinden Gönderilen Dilekçe ile Vasinin Değiştirilmesi İçin Dava Açıldığının Bildirilmiş Olduğu/Vasinin Değişmiş Olması Halinde Yapılan Tebligatların Geçersiz Hale Geleceği )
• VASİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Boşanma Davası - Karar ve Temyiz Dilekçesinin Hükümlü Davacının Vasisine Tebliğ Edilmiş Olduğu/Davacı Tarafından Vasi Değişikliği İçin Dava Açıldığının Bildirilmesi/Vasinin Değişmiş Olması Halinde Önceki Vasiye Yapılan Tebligatların Geçersiz Hale Geleceği - Yetkili Vesayet Makamından Vasinin Değiştirilip Değiştirilmediğinin Sorulması Gerektiği )
4721/m. 484
6100/m. 445/3
ÖZET : 1- Temyiz dilekçesinin ıslak imza ya da elektronik imzayı ihtiva ettiğine dair bir bilgi de bulunamadığı durumda temyiz dilekçesi incelemeye esas alınamaz. Bu bakımdan temyiz dilekçesindeki imza noksanlığının ilgisine tamamlattırılması gerekir.

2- Karar ve temyiz dilekçesi kocanın vasisine tebliğ edilmişse de koca tarafından sunulan dilekçede vasinin değiştirilmesi için dava açıldığı öğrenilmiştir. Vasi değiştirilmiş ise, önceki vasiye yapılan tebligat geçersiz hale gelir.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davalarının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı ( kadın ) tarafından, lehine hükmedilen tazminatların ve nafakaların miktarları ile ziynetlere dair talebinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Hükmü temyiz eden davalı-karşı davacı ( kadın ) vekilinin temyiz dilekçesinde imza mevcut değildir. Dilekçenin elektronik imzayı ihtiva ettiğine dair bir bilgi de bulunmamaktadır. Dilekçenin elektronik ortamdan elde edilen fiziki örnek olduğu da, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445/3. maddesine uygun bir tasdik bulunmadığından saptanamamıştır. Bu haliyle temyiz dilekçesi incelemeye esas alınamaz. Bu bakımdan temyiz dilekçesindeki imza noksanlığının ilgisine tamamlattırılması,

2- ) Karar ve temyiz dilekçesi davacı-karşı davalı ( koca )'nın vasisi N. T.'a tebliğ edilmiştir. Hükümlülük sebebiyle cezaevinde bulunan davacı-karşı davalı ( koca ), dosyaya cezaevinden gönderdiği 28.01.2014 tarihli dilekçesinde, adı geçen vasinin değiştirilmesi için dava açtığını bildirmiştir. Vasi değiştirilmiş ise, önceki vasiye yapılan tebligat geçersiz hale gelir.

SONUÇ : Bu bakımdan yetkili vesayet makamından, vasinin değiştirilip, değiştirilmediğinin sorulması, vasi değişikliğine gidilmiş ise, buna dair kararın dosyaya alınması ve karar ile temyiz dilekçesinin yeni vasiye tebliğinden sonra gönderilmek üzere doyanın mahalli mahkemesine İADESİNE, 20.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kazancı