Mesajı Okuyun
Old 28-12-2006, 03:39   #9
ibreti

 
Varsayılan

Üstad, yasaya göre aradığınız eserin bir nüshasının İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde ve bir nüshasının da İstanbul Umumi Kütüphanesinde bulunması gerekiyor.

Alanya'dan bu kadar yardım edebiliyorum

Saygılarımla..
----

BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNUKanun Numarası : 2527

Kabul Tarihi : 21/6/1934

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/7/1934 Sayı : 2741

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 508Madde 1 – Türkiye'de her türlü baskı usulleriyle basılıp neşredilen ikinci maddede yazılı basma yazı ve resimleri basanlar bunların beş nüshasını Maarif Vekaletinin emrine vermeğe mecburdurlar.

Madde 2 – Birinci maddeye göre verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimler şunlardır:

Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), her çeşit resimler, sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, planlar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çeşit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar.

Memleketin kültür hayatiyle alakası olduğu Maarif Vekilliğince tesbit ve ilan olunan eserler de bu mecburiyete tabi tutulabilir.

Madde 3 – Yukarki maddede yazılı eserler azami on beş gün içinde Maarif Vekaletinin bu işle alakalı teşkilatına gönderilmek üzere makbuz mukabilinde mahalli Maarif idarelerine verilecektir.

Madde 4 – Hükümetçe mahrem tutulan neşriyat müstesna olmak üzere resmi matbaalar veya resmi müesseseler tarafından çıkarılan basma yazı ve resimler de bu kanun hükmüne tabidir.

Tahviller, çekler ve pullarla kıymetli kağıtlar da üzerlerine iptal edildiği işaret ait olduğu Vekalet, daire ve müesseseler tarafından üçüncü maddede yazılı teşkilata verilir.

Madde 5 – Birinci maddede yazılı mecburiyetten aşağıda gösterilen basma yazı ve resimler müstesnadır:

a) Resmi dairelerin cetvelleri, defterleri, makbuzları, formülleri, başlıklı kağıt ve zarfları gibi her türlü hizmet evrakı;

b) Ticarethanelerin, şirketlerin ve fabrikaların tarife, etiket, fatura, defter, ilan gibi basma yazı ve resimleri;

c) Davet tezkereleri, kartvizitler, adres ve ilan kartları, başlıklı kağıt ve zarflar ve lokantaların yemek listeleri gibi şahsi basma yazı ve resimler ve her nevi biletler.

Sayfa 1


1402-1404Madde 6 – Tadilen veya aynen tekrar tabolunan hatta yalnız kabı değişen eserlerin de tekrar verilmesi mecburidir.

Madde 7 – Türkiye'de mütemekkin hakiki ve hükmi şahıslar tarafından, Türkiye'de neşredilmek üzere, ecnebi memleketlerde bastırılarak Türkiye'ye ithal edilen eserler dahi işbu kanunun hükümlerine tabidir. Ancak bu türlü eserleri üçüncü maddeye göre Hükümete vermekle bu eserlerin Türkiye'deki neşirleri mükelleftir.

Madde 8 – Bu kanuna göre derlenecek eserler aşağıda yazılı yerlere verilir:

a) Bir nüsha milli kütüphaneye (bu kütüphane teşkil olununcaya kadar derlenen basma yazı ve resimler Maarif Vekilliğinin bu işe memur edilen teşkilatı tarafından hıfzolunur);

b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;

c) Bir nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesine;

d) Bir nüsha İstanbul Umumi Kütüphanesine;

e) Bir nüsha İzmir Umumi Kütüphanesine.

Madde 9 – Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basma yazı ve resimlere ait mecburiyetler de her forma, cüz veya cildin çıkarılan nüshalarının verilmesi suretiyle ifa olunur.

Madde 10 – Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde vermiyenler Maarif İdaresinin müzekkeresi üzerine yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar. Para cezasının kesinleşmesinden sonra suça konu basma yazı ve resimlerin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine sulh ceza mahkemesince karar verilir ve ilgili basma yazı ve resimleri aynen vermekle de yükümlü tutulur.(1)

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 11 – Usulü dairesinde aldıkları ruhsatnamelerle Türkiye'de hafriyat yapan yabancı mütehassıs ve alimler yaptıkları bu hafriyata ait olarak Türkiye dışında bastırıp neşrettirdikleri eserlerin altı nüshasını Maarif Vekilliği emrine vermeğe mecburdurlar. Bu gibilere hafriyat için izin verildiği sırada bu madde hükmüne riayet edeceklerine dair kendilerinden yazılı taahhüt alınır.

Bu maddeye göre Maarif Vekilliği emrine verilen nüshalar aşağıda yazılı yerlere dağıtılır:

a) İki nüsha Milli kütüphaneye (Bu kütüphane teşkil olunıncıya kadar Maarif Vekilliğinin derleme işlerini görecek teşkilat tarafından hıfzolunur);

b) Bir nüsha Ankara Umumi Kütüphanesine;

c) Bir nüsha Maarif Vekilliği Müzeler Dairesi Kütüphanesine;

d) Bir nüsha İstanbul Asarı Atika Müzeleri Kütüphanesine;

e) Bir nüsha Türk Tarihi Tetkik Heyeti Kütüphanesine;

Madde 12 – Hükümetçe menolunan ve müsadere edilen basma yazı ve resimlerin beş nüshası bu işe memur makamlar tarafından Maarif Vekilliği emrine teslim olunur. Şu kadar ki açıkta tutulması caiz görülmiyen böyle basma yazı ve resimler kilit altında ayrıca muhafaza olunur.

Madde 13 – Bu kanunda gösterilen vazifeleri yapmakla beraber derlenen eserleri teslim almak, tasnif, kayıt ve muhafaza etmek ve her nevi kitabiyat fihristlerini tanzim ve neşretmek işleriyle uğraşmak üzere derece, adet ve maaşları (1) numaralı cetvelde gösterilen memurlar, 2287 numaralı kanunun 23 üncü maddesine bağlı cetvelin (Maarif Daireleri) kısmına ilave olunmuştur.

Madde 14 – 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Maarif Vekaleti kısmında Devlet Matbaası kadrosunda derece adet ve maaşları (2) numaralı cetvelde gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır.

Madde 15 – Bu kanun neşri tarihinden müteberdir.

Madde 16 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.__________________

(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada alan "mahkemece elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen vermesine de hükmolunur." İbaresi, "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar. Para cezasının kesinleşmesinden sonra suça konu basma yazı ve resimlerin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine sulh ceza mahkemesince karar verilir ve ilgili basma yazı ve resimleri aynen vermekle de yükümlü tutulur." Olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.