Mesajı Okuyun
Old 17-02-2020, 09:00   #2
poseidonmavi

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım. Avukatlık Kanunu hükümleri yardımcı olacaktır. Günümüzde gerçekleşmesi imkansız ama umarım sizi geçindirecek maaşı veren, tüm gününüzü esir olarak almaya çalışmayan bir ofis veya şirkette avukat olarak iş bulursunuz.

Avukatlıkla birleşemiyen işler:
Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen
hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile
bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.

Avukatlıkla birleşebilen işler:
Madde 12 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/3 md.)
Aşağıda, sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır:
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
b) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/9 md.) Hukuk alanında profesör ve doçentlik, (1)
c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat
yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, arabuluculuk, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin
verdiği herhangi bir görev veya hizmet, (2)
e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka
iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi
kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların
yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f) Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve
denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
g) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,
——————————
(1) Bu hüküm, 4667 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girmiştir.
(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Hakemlik” ibaresinden
sonra gelmek üzere “arabuluculuk,” ibaresi eklenmiştir.
4519
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü,
Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile
Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
(Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/9 md.) (e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin,
belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve
kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde;
il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek
öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava
ve işleri takip etmeleri yasaktır.
Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet,
il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen
müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.