Mesajı Okuyun
Old 29-10-2007, 13:45   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Av.Cengiz Aladağ ve Sayın Av.Habibe Yılmaz Kayar'ın çözüm önerisine katılıyorum. Ancak, vasi veya kayyım tayini için, geçecek sürede (Minumum 2-3 aydır); mağdur ölürse alınacak kararın pratikte faydası olmayacaktır.

HUMK 67 inci madde işletilebilir mi? Davalının mallarını kaçırma ihtimali; maddede "gecikmesinde zarar umulan hallerden" sayılır mı? Ya da kaza sırasındaki "yolun fiziki durumu" "araçların durumu" ve bunların zaman geçtikçe değişebileceği(Delillerin karartılması/kaybolması)gecikmesinde zarar umulan hallerden sayılamaz mı? Bence sayılması gerekir.

HUMK 67 inci maddeye dayanarak vekaletsiz dava açıldığını varsayalım. Mağdur/davacı iyileştiğinde yapılan işlemlere onay verir veya vekaletname verirse davaya devam edilecektir.

Dava esnasında davacı ölürse ne olacaktır? Aşağıya alıntıladığım kararı kıyasen uygularsak (Tam olarak olaya uymadığını ben de biliyorum. ); mirasçılar davaya devam edebilir.

Kaldı ki, daha sonra mirasçı olabileceklerin de (şimdiden)kendi adlarına dava açma hakları da bulunmaktadır. Hem yoğun bakımdaki davacı hem de onun muhtemel mirasçıları(Kendi adlarına)adına dava açılabilir, diye düşünüyorum. En azından muhtemel mirasçıların muvafakatnamesi dosyaya eklenerek, HUMK 67 inci madde işletilebilir.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/6610
K. 2002/11206
T. 16.5.2002
• VEKALETNAMESİNİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılmasında/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği - Vekile Mehil Verilmesi Gerektiği )
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Davacı Vekilinin Taşınmazın Paydaşlarından Birisine Ait Vekaleti İbraz Etmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/Vekile Mehil Verilmesi Gerektiği )
• PAYDAŞLARIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Davacı Vekilinin Taşınmazın Paydaşlarından Birisine Ait Vekaleti İbraz Etmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/Vekile Mehil Verilmesi Gerektiği )
• MİRASÇILARIN DAVACININ YERİNE GEÇMESİ ( Davacı Vekilinin Ölen Taşınmaz Paydaşına Ait Vekaleti İbraz Etmediği - Diğer Paydaşların Ölenin Mirasçısı Olduğu/Mirasçılar Lehine Bedel Arttırım Davasının Kabulü Gerektiği )
1086/m.67
ÖZET : Adı geçen davacı hayatta iken vekaletnamesi olmadan fakat onun payını da kapsar şekilde bedel artırma davası açılmış olup, dava tarihinden kısa bir süre sonra adı geçenin ölümü nedeniyle vekaletnamesi ibraz edilememiştir. Adı geçenin tüm mirasçılarının davacılar vekiline verdikleri genel vekaletnameler dosya içerisinde olup, veraset ilamına göre tüm mirasçılar davacı olduğu için hayatta olmayan adı geçenin davasının kabul edilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Alınan raporlar yasa hükümlerine uygundur.

Taşınmaz malın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir, bu itibarla davalı idarenin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacılar vekilinin temyizine gelince;

H.U.M.K.nun 67.maddesi uyarınca gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkeme, vereceği kesin bir süre içerisinde vekaletnamesini getirmek şartıyla vekilin vekaletname almadan dava açmasına izin verebilir.

Dava konusu taşınmazın paydaşlarından Faika Ç. hayatta iken vekaletnamesi olmadan ve fakat onun payını da kapsar şekilde bedel artırma davası açılmıştır. Dava tarihinden kısa bir süre sonra adı geçenin ölümü nedeniyle vekaletnamesi ibraz edilememiştir. Ne var ki Faika Ç'in mirasçıları bir kısım davacılardır. Diğer bir deyişle Faika Ç'in tüm mirasçılarının davacılar vekiline verdikleri genel vekaletnameler dosya içerisinde olup, tamamı da davacılar arasındadır. Dosyaya Faika Ç'in veraset ilamı da ibraz edilmiştir. Bu durum karşısından, Faika Ç'in payı için mirasçıları lehine bedel artırma davasının kabul edilmesi gerekirken, bahsi geçenin payı yönünden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde olduğundan hükmün belirtilen nedenle H.U.M.K.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davacıya geri verilmesine ve aşağıda yazılı kalan onama harcının davalı idareden alınmasına 16.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.