Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hacizli Araba Satışı - Haciz ile Satışın Aynı Günde Olması - Saat Farkı

Yanıt
Old 01-12-2006, 09:36   #1
avmetin

 
Varsayılan Hacizli Araba Satışı - Haciz ile Satışın Aynı Günde Olması - Saat Farkı

Merhabalar.bir müvekkilim 10/11/2006 tarihinde noter satışıyla bir araba alıyor.Satıcı vergi dairesinden temiz kağıdı falan çıkarıyor.Buraya kadar her şey normal.Ancak aracın satışının yapıldığı gün araca haciz konuluyor.Borcun kaynağı bir önceki araç sahibinin araç için yaptığı ( otonun tamiri,yedek parça ücreti ve işçilik ücreti gibi)masraflar.Ancak müvekkil bu durumu bilmeden aracını alıyor.Aracın satışı ve konulan haciz aynı gün olduğu için acaba saatlerine mi bakmak lazım?Hangisi önce gerçekleşti diye?Dosya borçlusu aracı satan kişi?Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyo?
Yardımlarınızı bekliyorum...
Old 01-12-2006, 15:55   #2
av.m.a.g

 
Varsayılan

sayın avmetin,

bildiğim kadarıyla noterde satış yapılırken temiz kağıdının önceden alınmış olması gerek. şimdi sizin olayınızda noterde satış yapıldıktan öncemi sonramı temiz kagıdı alındı.?
Old 01-12-2006, 16:13   #3
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan ...

Sayın Av. Metin
Evvela belirtmek gerekir ki araçların satışı için Noterde satış senedi düzenlemek akdin inikadı için yeterlidir. Yine Noterde düzenlenen satış sözleşmesinin imzalanması da aracın mülkiyetinin devri anlamına gelir. Dolayısıyla Noterde imzaların atılması ile mülkiyet de el değiştirmiş olmaktadır. Trafik Tescil Şube Müdürlüklerindeki kayıtlar ise sadece açıklayıcı mahiyettedir.

Haczin Trafik Tescil Şube Müd'deki sicile işlenme anı satış ile aynı gün ise saate bakmak gerektiği kanaatindeyim. Noterdeki satış senedinin düzenlenme anı ile Haczin trafik sicil kaydına işlenme anını saat olarak karşılaştırmak gerekir.

1. Eğer Noterdeki satış senedi üstünde saat belli ise ve haczin işlenmesi saati ile karşılaştırıldığında satış saati daha evvel ise yapılacak iş; durumu kanıtlayan belgelerle birlikte evvela haczin kaldırılması için İcra Müd'ne talep açarak başvurmak talebin reddi halinde ise İcra Mahkemesine şikayette bulunmaktır. Bu durumda İcra Mahkemesi sadece icra dosyasında alacaklı veya borçlu olarak görünenlerin (taraf ehliyeti)şikayet hakkı olduğu kanaatine vararak mülkiyet iddiasının istihkak davası yoluyla halli gereken bir husus olduğundan bahisle davayı reddedebiliyor. (bu konuda çok sayıda Yargıtay Kararı mevcut) Bu durumda aracı satan kişi ile anlaşılarak dosyadaki işlemle ilgili şikayeti dosya borçlusu olarak aracı satan kişiye yaptırmanızı ehemmiyetle önerebilirim. Yine de en kötü ihtimalle İstihkak Davası yoluna gidilerek olumlu sonuc alınabileceği kanaatindeyim
2. Haczin konma anı satış anının öncesinde ise haczin kaldırılması için yapılacak bir şey olmadığı kanaatindeyim. Burada ortaya çıkacak zararla ilgili tazmin yükümünün aracı satan kişide olduğunu düşünüyorum.Dolayısıyla bu hususta tazmin için husumeti satıcıya yönlendirmek gerekecektir.

Saygılarımla...
Old 01-12-2006, 17:41   #4
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmetin
Merhabalar.bir müvekkilim 10/11/2006 tarihinde noter satışıyla bir araba alıyor.Satıcı vergi dairesinden temiz kağıdı falan çıkarıyor.Buraya kadar her şey normal.Ancak aracın satışının yapıldığı gün araca haciz konuluyor.Borcun kaynağı bir önceki araç sahibinin araç için yaptığı ( otonun tamiri,yedek parça ücreti ve işçilik ücreti gibi)masraflar.Ancak müvekkil bu durumu bilmeden aracını alıyor.Aracın satışı ve konulan haciz aynı gün olduğu için acaba saatlerine mi bakmak lazım?Hangisi önce gerçekleşti diye?Dosya borçlusu aracı satan kişi?Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyo?
Yardımlarınızı bekliyorum...
Sayın Av. Metin
Verdiğim cevabın çok genel kaldığını gördüğümden ayrıntıya girme gereği duydum. Usul açısından sorun yaşamamak adına değişikliği dikkate almanızı rica ederim .
Saygılarımla...
Old 07-04-2007, 22:50   #7
icra20

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/2790
K. 1997/3958
T. 10.6.1997
• ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI ( Satın Alınan Aracın Hacizli Olması )
• HACİZLİ OLDUĞU HALDE HACİZ KAYDI İŞLENMEYEN ARAÇ ( Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası )
• TRAFİKTE KAYITLI ARAÇ HACZİ ( Haczin Aracın Başkasına Satılmasından Sonra Kayda İşlenmesi )
• İYİNİYET ( Araç Alım Satımında Alıcının İyiniyetli Olması Aranır )
• HACİZLİ ARAÇ HAKKINDA İSTİHKAK İDDİASI ( Haczin Satıştan Sonra Kaydedilmesi )
• İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişinin Noterden Düzenlenen Senet ile Araç Alması )
2004/m.86, 97
2918/m.20
ÖZET : Davacı üçüncü şahıs trafikte borçlu davalı adına kayıtlı aracı, noterde düzenlenen satış senedi ile satın aldığı tarihte, haciz kaydı trafik kaydına işlenmiş olmadığından aracın mülkiyeti davacıya aittir. Menkul mal niteliğinde olan aracın satımında satıcının değil, alıcının iyiniyetli olup olmadığına bakılır. Araç, bu işle iştigal eden galericiden, trafik kaydına güvenilerek satın alındığından, davacının iyiniyetli olduğunun kabulü gerekir.

DAVA VE KARAR: Mahalli mahkemesinden verilen kararın duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı ( 3. kişi ) vekili tarafından duruşmalı olarak istenilmesi üzerine; tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

Dava üçüncü şahsın istihkak iddiasına ilişkindir. Davacı üçüncü şahıs borçlu Ahmet adına trafikte kayıtlı aracı 10.10.1995 tarihinde borçluya vekaleten hareket eden oto galericisinden noterde düzenlenen satış senedi ile satın almıştır. İcra Müdürlüğünün aracın trafik kaydına haciz konulmasına ilikin 29.9.1995 tarihli yazısı trafik müdürlüğüne ulaştığı 11.10.1995 tarihinde trafik kaydına işlenmiştir. Davacı bu aracı satın alırken trafikte haciz kaydı bulunmadığından 2918 sayılı Trafik Yasası uyarınca aracın mülkiyetinin davacıya ait olduğunun kabulü gerekir.

Araç menkul mal niteliğinde olup galeriden veya pazardan yada borçludan alınması mümkündür. Önemli olan satıcının değil satın alan kişinin aldığı tarihte iyiniyetli olması yani aracın hacizli olduğunu bilmemesi veya bilebilecek durumda bulunmamasıdır. İİK.nun 86/2. maddesi hükmüne göre haczedilmiş olan menkul mal üzerinde üçüncü şahsın zilyetlik hükümlerine dayanılarak iyiniyetle kazandığı haklar koruma altındadır.

Somut olayda, davacı üçüncü şahıs aracı rastgele değil, bu işle iştigal eden galericiden ve trafik kaydına da güvenerek satın aldığına göre iyiniyetli sayılması gerekir. Hal böyle olunca kötü niyeti kanıtlanmayan davacı üçüncü şahsın davasının kabulü gerekirken, dosyadaki bilgi ve belgelere uygun düşmeyen muvazaa gerekçesiyle reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 10.6.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 1994/4320
K. 1994/5457
T. 4.10.1994
• KAYDINDA HACİZ ŞERHİ OLMAYAN ARAÇ ( Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası )
• TRAFİĞE KAYITLI OLMAYAN ARACIN HACZİ ( Kayıttan Sonra Haciz Şerhi Konmadan Başkasına Satılması-İstihkak Davası )
• ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI ( Trafiğe Kayıtlı Olmadığı Dönemde Haczedilen ve Kaydında Haciz Şerhi Olmadan Başkasına Satılan Araç )
2004/m.86, 97
ÖZET : Haciz konusu araca tekrar üçüncü şahsın elinde iken fiili haciz konulmuş ise de, davacı üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunmuş ve istihkak davasını açmıştır. Aracın trafik kaydında haciz şerhi bulunmadığından ve davacının aracı satın alırken hacizli olduğunu bildiği iddia ve ispat edilmediğinden satış geçerlidir. Bu nedenle istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı 3. kişi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Haciz konusu araç henüz trafiğe kayıtlı değil iken 15.10.1992 tarihinde borçlunun elinde fiilen haciz edilmiş ve borçluya yediemin olarak bırakılmıştır. Bundan sonra borçlu bu aracı 3.12.1992 tarihinde kendi adına trafiğe tescil ettirdikten sonra, 21.6.1993 tarihinde davalı 3. kişiye satıp trafikte 3. kişi adına tescil edilmiştir. Bundan sonra 23.2.1994 tarihinde araca tekrar 3. şahsın elinde iken fiili haciz konulmuş ise de, davacı 3. kişi istihkak iddiasında bulunmuş ve bu istihkak davasını açmıştır. Aracın trafik kaydında haciz şerhi bulunmadığından ve davacının aracı satın alırken hacizli olduğunu bildiği iddia ve ispat edilmediğinden İ.İ.K. 86/2 maddesi gereğince yapılan satış geçerli olduğundan istihkak davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken aracın fiili hacizli olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle davacı 3. kişi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı 3. kişiye geri verilmesine, 4.10.1994 gününde oybirliğiyle karar veril

Burada araç sahibinin iyiniyetli olup olmadığı üzerinde durulması istihkak iddiasında veya davası açabilirsiniz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İstanbul polisi günde 337 kişi yakaladı Seyda Hukuk Haberleri 0 26-12-2006 11:16
Savcının aynı zamanda suçun mağduru olması AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 8 25-10-2006 07:43
65 günde neler olur acaba ? taze mezun yalçın Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 0 16-09-2006 16:30
21 Aralık Saat 21.00 De Av. Adil Giray ÇELİK Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] 29 23-12-2002 20:34
Vade Farkı - Kur Farkı - İcra Takibi - İtirazın İptali Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 10 03-06-2002 12:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03098106 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.