Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tasarrufun Iptali Davası / 3.Haciz İhbarnamesi / Borcun Doğum Tarihi

Yanıt
Old 11-10-2013, 22:25   #1
tiryakim

 
Mutsuz Tasarrufun Iptali Davası / 3.Haciz İhbarnamesi / Borcun Doğum Tarihi

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Tasarrufun iptali davalarında borcun doğum tarihinden sonra yapılan tasarruflar gerekli şartları taşıyorsa iptale tabidir. Borçluya Kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcundan dolayı ilamsız takip yaptık borçlunun üzerinde hiç bir mal varlığı bulunmamaktadır.
Daha sonra borçlunun babasına iik 89/1.2.3 haciz İhbarnamesi göndererek borçlu durumuna düşürdürdük. Borçlunun babası hiç bir haciz ihbarnamesine itiraz etmeyerek borçlu durumuna düşmüştür. 89/ 3 haciz İhbarnamesi tebliğ edilip kesinleştikten sonra borçlunun babası ( 3 haciz ihbarnamesine itiraz etmeyip borçlu olan kişi ) üzerindeki aracı başka birine ( oğluna ) devir ediyor. Bu durumda 3. haciz ihbarı ile borçlu durumuna düşürülen kişide ( borçlunun babasında ) borcun doğum tarihi nedir ?

Teşekkürler...
Old 21-10-2013, 21:56   #2
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan tiryakim
Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Tasarrufun iptali davalarında borcun doğum tarihinden sonra yapılan tasarruflar gerekli şartları taşıyorsa iptale tabidir. Borçluya Kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcundan dolayı ilamsız takip yaptık borçlunun üzerinde hiç bir mal varlığı bulunmamaktadır.
Daha sonra borçlunun babasına iik 89/1.2.3 haciz İhbarnamesi göndererek borçlu durumuna düşürdürdük. Borçlunun babası hiç bir haciz ihbarnamesine itiraz etmeyerek borçlu durumuna düşmüştür. 89/ 3 haciz İhbarnamesi tebliğ edilip kesinleştikten sonra borçlunun babası ( 3 haciz ihbarnamesine itiraz etmeyip borçlu olan kişi ) üzerindeki aracı başka birine ( oğluna ) devir ediyor. Bu durumda 3. haciz ihbarı ile borçlu durumuna düşürülen kişide ( borçlunun babasında ) borcun doğum tarihi nedir ?

Teşekkürler...

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5284
K. 2005/6096
T. 15.11.2005
• TASARRUFUN İPTALİ ( Davalarının Dinlenebilmesi İçin Borcun Tasarruf İşleminden Önce Doğmuş Olması Gereği - Takip Borçlusu ve Davalı Şirketler Arasında Organik Bağın da Bulunduğu/Zarar Verme Kastı )
• ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA SAİKİ ( Tasarrufun İptal Edilmesine Sebebiyet Vereceği )
• BORÇ VE ALACAK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ ( Daima Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Tarihi Baz Alınarak Saptanacağı )
• BORCUN DOĞDUĞU TARİH ( Tasarrufun İptal Edilebilmesi İçin Tasarruf İşleminden Önce Doğması Gereği )
2004/m. 89, 277, 280
ÖZET : Dava tasarrufun iptali istemine ilişkindir.Dava konusu olayda, davacı alacaklı, dava dışı borçlu aleyhinde icra takibi yapmıştır. Bu takip sırasında, borçlunun ( davalı ) Şirketden alacaklı olduğu ileri sürülerek şirkete birinci ve ikinci haciz ihbarnamesi tebliğ olunmuştur. İhbarnamelere itiraz olunmamak suretiyle davalı şirketin, takip borçlusuna borçlu olduğu hususu kesinleşmiştir. Davalı şirket birinci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden sonra şirkete ait olan aracı diğer davalı Şirkete sattığından, araç satışına ilişkin tasarrufun iptali istenmektedir.
Borcun doğumu, tasarruftan öncesi olarak kabul edilince davalı şirketler arasında organik bağın bulunması, takip borçlusunun davalı satıcı şirketin ortağı ve müdürü, diğer davalının ( unvan değiştiren ) eski hissedarı olması nedeniyle İİK.nun 280. maddesindeki şartların oluştuğu da kabul edilmelidir.
O halde mahkemece tasarrufun alacak ve ferilerine yetecek miktarda iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi doğru olmamıştır.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava İİK.nun 277 v.d. maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali istemine ilişkin olup davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu olayda, davacı alacaklı, dava dışı borçlu Mustafa Erguvan aleyhinde icra takibi yapmıştır. Bu takip sırasında, borçlu Mustafa'nın ( davalı ) Balkan Peynircilik Üretim Pazarlama Limited Şirketinden alacaklı olduğu ileri sürülerek şirkete İİK.nun 89/1. maddesi uyarınca ( 12.2.2001'de tebliğ olunan ) birinci haciz ihbarnamesi çıkartılmış, ikinci haciz ihbarnamesi ise 3.3.2001'de davalı şirkete tebliğ olunmuştur. İhbarnamelere itiraz olunmamak suretiyle davalı şirketin, takip borçlusu Mustafa'ya borçlu olduğu hususu kesinleşmiştir. Hal böyle iken davalı şirket birinci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden sonra 34 .... 2765 plakalı ve şirkete ait olan aracı diğer davalı Ak-Er İnş.Turz.San.Ltd. Şirketine sattığından, araç satışına ilişkin tasarrufun iptali istenmektedir.
Mahkemece, satış işleminin ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce yapılması ve davalılar arasındaki organik bağın satışla ilgili görülmemesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
Olayda incelenmesi gereken husus; davalı ( İİK. 89. madde gereğince borçlu durumuna düşen ) şirketin borcunun hangi tarihte, yani tasarruf ( araç satış ) işleminden önce mi, sonra mı doğmuş olduğunun tespitidir. Çünkü tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için borcun tasarruf işleminden önce doğmuş olması gereklidir. Borcun doğumundan önce gerçekleştirilen tasarrufların iptale tabi olmayacağı kanunun gerekçesinde de yer almıştır. Mahkemece satış işleminin borcun doğumundan önce olduğu kabul edilmiş ise de bu görüşte isabet yoktur. Çünkü üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesinden önce mevcut bir borç yoksa esasen üçüncü kişi, borca itiraz edecek veya işletilecek prosedür gereğince borcun varlığı veya yokluğu belirlenecektir. Üçüncü kişinin haciz ihbarnamesine itiraz etmesi veya suskun kalması üzerine yapılacak işlemler borcun varlığını ispat açısından kanunla getirilmiş şekli hükümlerdir. Bu işlemler borcun varlığının kesinleştirilmesi için gereklidir. Borcun varlığının ileriki bir tarihte kesinleşmesi, üçüncü kişinin takip borçlusuna daha sonra borçlandığını göstermez. Borç ve alacak ilişkisinin tespiti daima birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi baz alınarak saptanır. Bu hususun mahkemece kabul edildiği şekilde değerlendirilmesi, adil olmayan sonuçlara da götürür. Birinci haciz ihbarnamesini aldıktan sonra mallarını kaçıran ( 89. ) borçlularının aleyhinde hiçbir şekilde tasarrufun iptali davası açılamaz. Çünkü böyle bir kabulde borç her zaman tasarruftan sonra doğmuş olacaktır. Bu nedenle borcun ikinci haciz ihbarnamesinden önce doğduğuna dair görüşte isabet bulunmamaktadır. Dosyaya örneği konulan karar da Dairemizin çoğunluk görüşünü yansıtmamaktadır.
Bu şekilde borcun doğumu, tasarruftan öncesi olarak kabul edilince davalı şirketler arasında organik bağın bulunması, takip borçlusu Mustafa'nın davalı satıcı şirketin ortağı ve müdürü, diğer davalının ( unvan değiştiren ) eski hissedarı olması nedeniyle İİK.nun 280. maddesindeki şartların oluştuğu da kabul edilmelidir.
O halde mahkemece tasarrufun alacak ve ferilerine yetecek miktarda iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı alacaklı Erol Üçer yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 15.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Kazancı İçtihat)
Old 16-01-2018, 10:57   #3
hırs

 
Varsayılan

Merhaba,
Benzer bir davam söz konusu,sizin davanız sonuçlandı mı? Elinizde emsal karar var mı? Ben sadece,
T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/10496
K. 2014/14310
T. 27.10.2014
• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Asıl Borçlu Olmayıp Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi Nedeniyle Borçlu Olduğu/Davalılar Arasındaki Alacağın Doğduğu Tarihe İlişkin Delil Bulunmadığından Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Tarihinin Esas Alınacağı - Davanın Reddi Gerektiği )
• HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMEYENİN BORÇLU DURUMA GELMESİ ( Tasarrufun İptali Davası/Davalılar Arasındaki Alacağın Doğduğu Tarihe İlişkin Delil Bulunmadığından Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Tarihinin Esas Alınacağı - Davanın Reddi Gerektiği )
• BORCUN DOĞDUĞU TARİH ( Tasarrufun İptali Davası/Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi Nedeniyle Borçlu Olduğu - Delil Bulunmadığından Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Tarihinin Esas Alınacağı )
• HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞ TARİHİNİN ESAS ALINMASI ( Tasarrufun İptali Davası/Asıl Borçlu Olmayıp Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi Nedeniyle Borçlu Olduğu - Davalılar Arasındaki Alacağın Doğduğu Tarihe İlişkin Delil Bulunmadığı )
2004/m. 89,277
ÖZET : Dava, tasarrufun iptaline ilişkindir.

Davalı İ asıl alacaklı değildir. Asıl takip borçlusu B den alacağı olması nedeniyle gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmediğinden haciz ihbarnamesindeki miktar tutartında, borçlu durumuna gelmiştir.

Asıl borçlu B. nin İ.'den olan alacağının doğum tarihine ilişkin bir delil sunulmadığından; haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine borcun doğduğu kabul edilmelidir. İlgili icra dosyası yönünden davanın reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Hükmüne uyulan bozma ilamında, Niğde 4.İcra Müdürlüğü'nün 2010/4437 esas sayılı takip dosyası açısından davalı İ.'in takip dosyasında asıl borçlu olmadığı halde asıl takip borçlusu B.'dan olan alacağı nedeniyle gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmemek suretiyle borçlu durumuna gelmiş olduğu, takipteki sorumluluğunun haciz ihbarnamesindeki miktar kadar olacağı, asıl borçlu B.'ın davalı İ.'den olan alacağının ne zaman doğduğu hususunun da araştırılarak davanın diğer şartları da değerlendirilmesi gereğine değinilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda alacağın doğum tarihine ilişkin bir delil sunulmadığından haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine borcun doğacağından hareketle belirtilen icra dosyası yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 27.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Bu kararı bulabildim.Paylaşımda bulursanız çok sevinirim.İyi çalışmalar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tasarrufun iptalinde borcun doğum tarihinin davaya etkisi Av.Tayfun Meslektaşların Soruları 8 05-11-2013 10:37
Tasarrufun İptali Davası-Borcun doğum tarihi sorunu? sirya Meslektaşların Soruları 2 05-02-2013 13:18
Borcun Doğumundan Sonra Akrabalar Arası Gerçek BedelliSatış Tasarrufun İptali Davası tiryakim Meslektaşların Soruları 6 10-04-2012 21:47
Bono'da Borcun Doğum Tarihi Hangisidir yalcinhukukbürosu Meslektaşların Soruları 2 17-06-2011 13:14
Muvazaalı taşınmaz satışı, tapu iptali davası, üçüncü kişinin açacağı tasarrufun iptali davası av.metinmso Meslektaşların Soruları 4 10-10-2010 00:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02903605 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.