Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Örnek 13'de kısmi itiraz ve temerrüt zamanı

Yanıt
Old 21-12-2012, 09:30   #1
tiryakim

 
Olumlu Örnek 13'de kısmi itiraz ve temerrüt zamanı

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Borçluya Kira bedellerini ödemediği için Örnek 13 icra takibi gönderdik. Borçlu Şirket 22.11.2012 Tarihinde ödeme emrini tebliğ aldı. 7 Günlük İtiraz Süresi içerisinde 28.11.2012 tarihinde kısmi itirazda bulunarak itiraz etti. Dosyaya hala itiraz edilmeyen kısım ise ödenmedi .

1-)22.11.2012 tarihinde ödeme emri borçlu şirket tarafından tebliğ alındığına göre 30 Günlük Süre ne zaman doluyor. Yani ben tahliye davasını ne zaman açabilirim ?
2-)Mesela borçlu bugün icranın İBAN numarasını öğrenerek borcunun itiraz etmediği kısmını icra müdürlüğünün banka hesap numarasına yatırdı diyelim. Yatırılan para icra dosyasına ise 28.12.2012 tarihinde girerse yine de temerrüt gerçekleşir mi ?
3-)Borçlu ödeme emrine itiraz ederken imza itirazında bulunmaz ise ; bu imza itirazını İcra Hukuk Mahkemesindeki duruşmada bildirme şansı var mı ?

Teşekkürler...
Old 21-12-2012, 10:01   #2
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

24.12.2012 mesai bitiminde temerrüd gerçekleşir ve akabinde tahliye istemli davanızı açarsınız

Y6HD
Esas : 2005/8418
Karar : 2005/10333
Tarih : 14.11.2005
KİRA ALACAĞI
TAHLİYE İSTEMLİ İCRA TAKİBİ (İtiraz Edilmeksizin Kesinleşme – Tahliye İstemi)
BK.260
Dava kira alacağı için başlatılan tahliye istemli icra takibine itiraz edilmemesi üzerine kesinleşmesi üzerine talep edilen tahliye istemine ilişkindir.jva
DAVA VE KARAR:
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Davacı alacaklı, davalı borçlu hakkında kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibinin itiraz edilmeksizin kesinleşmesi üzerine İcra Mahkemesine başvurarak kiralananın tahliyesini istemiştir. Mahkemece istemin kabulüne ve kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı vekili, dava dilekçesinde, davalının müvekkiline ait taşınmazda kiracı olduğunu, ödenmeyen kira bedeli için icra takibi yaptıklarını, davalının yasal otuz günlük süre içinde kısmı ödemede bulunduğunu, İ.İ.K.nu hükümlerine göre icra masrafları ile avukatlık ücretinin de ödenmesi gerektiğini, bu durumda alacağın tamamının ödenmemesi nedeniyle temerrüdün gerçekleştiğini belirterek kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı ise borçlarını icra dosyasına süresinde ödediğini, davanın reddini savunmuştur.

Davacı alacaklı, haciz ve tahliye istekli olarak 12.4.2005 tarihli takip talebi ile 2005 Ocak-Nisan aylar arası aylık 250.000.000.-TL`den toplam 1.000.-00.-YTL kira bedeli ,12.00.-YTL faiz olmak üzere 1.012.00 YTL`nin tahsilini istemiş, ödeme emri davalı borçluya 22.4.2005 tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı borçlu tarafından ödeme emrine itiraz edilmediğinden takip kesinleşmiştir. Otuz günlük yasal ödeme süresinin son günü tatile rastladığından ödeme süresi tatili takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. Davalı borçlu bu yasal hakkını kullanarak takibe konu aylar kirasının tamamını icra dosyasına 23.5.2005 tarihinde yatırmıştır. Asıl alacak dışında ferilerinin yatırılmaması temerrüde esas teşkil etmez. Bu nedenle temerrüt olgusu gerçekleşmediğinden davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde istemin kabulüne karar verilmesi hatalı olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Kararın yukarda açıklanan nedenle ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
Y6HD 14.11.2005 - K.2005/10333
____________ oOo ____________
Old 21-12-2012, 10:29   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Cevabınız için teşekkür ederim..
1-)Borçlu icra dosyasına değil de müvekkilin banka hesap numarasına parayı 30 günlük ödeme süresi içerisinde parayı yatırırsa temerrüt oluşur mu ?
2-)Kira parası dışında diğer fer'ilerin ( icra dosyasındaki faiz , vekalet ücreti vb... )yatırılmaması veya geç yatırılması temerrüt oluşturur mu ?
Old 21-12-2012, 17:28   #4
ilhan13

 
Varsayılan

1) Kiracı kabul ettiği kısmı 30 gün içinde ödemek zorundadır. Ödenmediği takdirde temerrüt oluşur ve tahliye istenilebilir.
2)Kiralayan yapmış olduğu icra takibiyle, İcra Müdürlüğü'ne de alacağı tahsil etme yetkisi vermiştir. Borçlu da İcra Müdürlüğü'nün ifa yeri olarak belirlediği Bankaya ödeme yapmakla borcun ifasından ve temerrütten kurtulmuş olur.

3) İmzaya süresinde itiraz etmeyen borçlu, imzayı kabul etmiş sayılır. Borçlu, imzaya itiraz süresini kaçırdığı için İcra Mahkemesinde imza itirazında bulunamaz. Ancak Genel Mahkemede menfi tespit davası açabilir.

4) 30 gün içinde kira parasının ödenmesi yeterlidir. Ödenmeyen icra masrafı ve vekalet ücreti temerrüde sebep olmaz. T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas: 1993/12-657
Karar: 1993/808
Karar Tarihi: 15.12.1993

ÖZET: İcra masraflarının ödenmemesi temerrüde esas teşkil etmez. Alacaklı itirazın kaldırılmasını istemeden tahliye talebinde bulunamaz. Mercice bu yön gözetilerek tahliye talebinin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmesi isabetsizdir.

(818 S. K. m. 260) (2004 S. K. m. 269/a)

Dava: Taraflar arasındaki "tahliye" davasından dolayı yapılan yagrılama sonunda; Kadıköy 3. İcra Tetkik Mercii'nce davanın kabulüne dair verilen 28.12.1992 gün ve 1992/754-1992/1106 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 13.4.1993 gün ve 2192-6698 sayılı ilamı: (...51 örnek ödeme emri tebliği üzerine borçlu yasal süre içerisinde icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde aylık kiranın 800.000 lira olduğunu bildirmiş ve 30 günlük yasal süre içerisinde 3 aylık kira bedeli 2.400.000 lirayı icra veznesine ödemiştir. Alacaklı vekili 14.8.1992 tarihli dilekçesinde borçlunun itirazının kaldırılmasını istememiş, borçlu yasal süre içerisinde 2.400.000 lirayı ödemişse de masrafları ödemediğin temerrüdün gerçekleştiğini ileri sürerek tahliyeye karar verilmesini istemiştir. İcra masraflarının ödenmemesi temerrüde esas teşkil etmez. İİK'nun 269/a ve müteakip maddeleri uyarınca alacaklı itirazın kaldırılmasını istemeden tahliye talebinde bulunamaz. Mercice bu yön gözetilerek tahliye talebinin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmesi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Old 22-12-2012, 22:00   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Tahliye davasında Yetki Konusunda 818 sayılı B.K nun 73. Maddesi ile 6098 Sayılı Yeni B.K ' nun 89 . maddesi aynı nitelikte mi ?

Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin Kararına Göre ;
T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/8367
Karar: 2003/8461
Karar Tarihi: 17.11.2003

ÖZET : Kira alacağı kiralayana ikametgahında ödenmesi gereken borçlardan olup, Borçlar Kanunu'nun 73.maddesi gereğince kiralayanın ikametgahında da kira alacağının tahsili ve tahliye hususunda takip yapılabilir. Sözleşmedeki özel yetkinin genel yetki kuralını ortadan kaldırmayacağı da nazara alınarak işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, bundan zühul ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

(818 S. K. m. 73) (2004 S. K. m. 50, 62, 68)

Dava: Merciice verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar alacaklı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Takip talepnamesinde kira alacağı ile kiralananın tahliyesi istenmiştir. Merciice yetkisizlik nedeniyle itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmiş, karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kira alacağı kiralayana ikametgahında ödenmesi gereken borçlardan olup, Borçlar Kanunu'nun 73.maddesi gereğince kiralayanın ikametgahında da kira alacağının tahsili ve tahliye hususunda takip yapılabilir. Sözleşmedeki özel yetkinin genel yetki kuralını ortadan kaldırmayacağı da nazara alınarak işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, bundan zühul ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Mercii kararının yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 17.11.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KİRALAYAN B.K 73 E GÖRE KİRACININ TAHLİYESİNİ KENDİ İKAMETGAHINDA AÇACAĞI TAHLİYE TALEPLİ İCRA İLE ( ÖRNEK 13 ) İLE TAKİP YAPABİLİR... Yukarıdaki Örnek yargıtay 6. Hukuk Dairesi kararında geçen B.K 73. maddesi Yeni B.K ' nun 89 . maddesi ile aynımıdır ? yani yeni borçlar kanunu 89 a göre kiralayan tahliye için kendi ikametgahında icra takibi yapabilir mi ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Kararından Sonra Tahliye ve Yarg.Gideri Tahsili İçin Örnek 2 mi Örnek 4-5 mi Göndermeliyiz denipre Meslektaşların Soruları 2 03-12-2012 19:46
13 örnek-tahliye-fuzuli işgal-müdahalenin meni cmuk Meslektaşların Soruları 5 26-09-2011 15:56
örnek 13 - borcun ödenmemesi - sözleşmenin yenilenmesi - tahliye davasında süre Semanur Meslektaşların Soruları 5 26-01-2011 12:31
Örnek 13 İtiraz Edilmesi Halinde Tahliye tiryakim Meslektaşların Soruları 5 24-01-2011 10:59
ödenmeyen kira alacakları nedeniyle 51 örnek icra takibi ile tahliye shaına Meslektaşların Soruları 3 06-03-2007 15:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09180307 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.