Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yargıtay kararı arıyoum

Yanıt
Old 19-11-2012, 08:12   #1
sevda mert

 
Varsayılan yargıtay kararı arıyoum

arkadaşlar merhabalar bir süre önce basında antalya 2.ağır ceza mahkemesince çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak Yargıtay 5.Ceza Dairenin mağdurun ruh sağlığının olay nedeni ile değilde olaydan önce de bozuk olup olmadığı araştırlmadan karar verildiğinden bahisle bozmuş olduğu yargıtay kararının esas ve karar numarasını bilen varsa yardımcı olabilirmisiniz?
Old 19-11-2012, 10:34   #2
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sevda mert
arkadaşlar merhabalar bir süre önce basında antalya 2.ağır ceza mahkemesince çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak Yargıtay 5.Ceza Dairenin mağdurun ruh sağlığının olay nedeni ile değilde olaydan önce de bozuk olup olmadığı araştırlmadan karar verildiğinden bahisle bozmuş olduğu yargıtay kararının esas ve karar numarasını bilen varsa yardımcı olabilirmisiniz?

Söylediğiniz karara rastlayamadım fakat mağdurun ruh sağlığının bozuk olduğunun tespiti için gereken kriterlere ilişkin bir karar ekliyorum:

Yargıtay
5. Ceza Dairesi
Esas : 2010/5685
Karar : 2011/4130
Tarih : 23.05.2011

-YARGITAY İLAMI-
Nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık F.A'nın yapılan yargılanması sonunda; beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkümiyetine dair, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.09.2009 gün ve 2009/82 Esas, 2009/297 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Müdafiin iddiaları ve sunmuş olduğu 17.06.2004 tarihli rapor ile kurul kararı karşısında sanığın 5237 sayılı TCK.nun 32. maddesi kapsamında işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına engel veya bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltacak bir akıl hastalığına düçar olup olmadığının raporla tespiti ile gerektiğinde Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan mütalaa alınması ve sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
5395 sayılı Yasanın 35. maddesine aykırı biçimde sanık hakkında sosyal inceleme raporu alınmaması veya alınmama gerekçesinin karar yerinde gösterilmemesi,
Ceza Genel Kurulu'nun 20.11.2007 tarih ve 142-240 sayılı kararında vurgulandığı üzere, mağdurun ruh sağlığındaki bozulmanın cezada artırım nedeni olabilmesi için hasarda devamlılık olması ve Adli Tıp'ın bilinen uygulamalarına göre de, eylem sonucunda mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin tespitin, suç tarihinden itibaren en az 6 ay süre geçtikten yapılması gerektiği ve yine rapor düzenleyen kurulda çocuk ve ergen psikiyatrisi ile Adli Tıp Uzmanlarının da bulunması gerektiği gözetilmeden, 13.02.2009 günü gerçekleşen olay nedeniyle mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna dair 24.07.2009 tarihinde 9 Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının usulüne uygun teşekkül etmeyen yetersiz raporuna dayanılarak uygulama yapılması,
Kabule göre de;
TCK.nun 103/2. maddesi uyarınca tayin olunan temel cezanın mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması sebebiyle artırımı sırasında uygulanan yasa maddesinin hüküm fıkrasnda gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-11-2012, 16:25   #3
av.d.d

 
Varsayılan

Bu karar olabilir mi???


Y5CD

Esas : 2008/336

Karar : 2008/3004

Tarih : 01.04.2008
CİNSEL İSTİSMAR ( Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurenin Beyanlarına İtibar Edilip Edilmeyeceği Eyleme Mukavemet Edip Edemeyeceği Ruh Sağlığı Bozukluğunun Meydana Gelen Cinsel İstismar Olayına Bağlı Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
ADLİ RAPOR ( Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurenin Beyanlarına İtibar Edilip Edilmeyeceği Eyleme Mukavemet Edip Edemeyeceği Ruh Sağlığı Bozukluğunun Meydana Gelen Cinsel İstismar Olayına Bağlı Olup Olmadığı Hakkında )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ZARURETİ ( Mahkeme Kararlarının Gerekçeli ve Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Olması Gerektiği )

82An.141
CMK.34, 230, 289
TCK.103
Zeka geriliği tespit edilen mağdurenin beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği, eyleme mukavemet edip edemeyeceği, ruh sağlığı bozukluğunun meydana gelen cinsel istismar olayına bağlı olup olmadığı, hastalığın hekim olmayanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alındıktan sonra sonuca gidilmelidir.Mahkeme kararlarının gerekçeli ve Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması gerekir.


DAVA VE KARAR:
Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanık Hikmetin yargılanması sonucunda müsnet suçtan mahkumiyetine dair, (Düzce Ağır Ceza Mah-kemesi)`nden verilen 21.06.2007 gün ve 2006/290 Esas, 2007/182 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

Görülmekte olan dava nedeniyle AİBÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı`ndan alınan 13.10.2006 günlü ve 5/547 sayılı rapor ile Düzce Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı`nca verilen 18.12.2006 tarihli ve 2006/388 sayılı raporlarda; olay öncesinde zeka geriliği tespit edilen mağdurenin beyanlarına başlı başına veya yan delillerle desteklendiği takdirde itibar edilip edilmeyeceği, söz konusu raporlarda zikredilen ruh sağlığı bozukluğunun meydana gelen cinsel istismar olayına bağlı olup olmadığı ve 5237 sayılı TCK`nın 103/6. maddesinde belirtilen beden veya ruh sağlığının bozulmasını ihtiva edip etmediği, maruz kaldığını iddia ettiği çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemine mukavemete muktedir olup olmadığı, eylemin ahlaki redaetini idrak edip edemeyeceği, hastalığının hekim olma-yanlarca anlaşılıp anlaşılmayacağı, hususlarında yeterli açıklık bulunmadığından bu konularda Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan rapor alınması,

Mağdure polis karakolunda alınan ifadesinde sanığın cinsel organını ağzına soktuğunu beyan etmesine karşın soruşturma evresinde ve duruşma sırasında alınan ifadelerinde bu hususa değinilmemiş olması gözönünde tutularak mağdurenin teyzesi olan ve olay sonrasında eve gelen tanık Şirin tekrar çağrılıp bu durumun kendisine mağdure tarafından aktarılıp aktarılmadığı da sorularak ayrıntılı bir şekilde ifadesinin alınması ve ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Anayasa`nın 141, 5271 sayılı CMK`nın 34, 230 ve 289/g maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının; sanıkları, katılanı, C.Savcısını ve herkesi tatmin edecek, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması, Yargıtay`ın gerekçelerde tutarlılık denetimi yapması ve bu açılardan mantıksal ve hukuksal bütünlüğünün sağlanması için kararın dayandığı tüm verilerin ve değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması ilkelerine uyulmadan; hükmün gerekçesinde sanığın cinsel istismar eylemini organ sokmak suretiyle gerçekleştirmediği belirtilmesine rağmen hüküm fıkrasında ise eylem; çocuğun nitelikli cinsel istismarı kabul edilip bu suçtan cezalandırılmasına karar verilerek hükmün karıştırılması,
SONUÇ:Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.
Y5CD 01.04.2008 E.2008/336 - K.2008/3004
Old 19-11-2012, 16:26   #4
avrecepefe

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sevda mert
arkadaşlar merhabalar bir süre önce basında antalya 2.ağır ceza mahkemesince çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak Yargıtay 5.Ceza Dairenin mağdurun ruh sağlığının olay nedeni ile değilde olaydan önce de bozuk olup olmadığı araştırlmadan karar verildiğinden bahisle bozmuş olduğu yargıtay kararının esas ve karar numarasını bilen varsa yardımcı olabilirmisiniz?

Sevgili Meslektaşım,
Olayın tabiatı gereği, bir insanın suçtan mütevellit mi, yoksa suçtan önce mi akıl ve ruh sağlığının bozulduğu araştırılmalıdır. Yine tabiidir ki Yerel Mahkeme bu konuyu re'sen veya talebiniz üzerine uzman bilirkişi heyetinden rapor aldırmak suretiyle çözmelidir. Davanızda karar verildi mi bilemiyorum ama mahkemeye bu manada bir izahat yaptığınızda ya da mahkemece aldırılmış bir rapor varsa bu manada yeni bir rapor tanzim edilmesini istemenizi salık veririm.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İpotekli Taşınmazın satışı sonrası mahkemeden konulan tedbir kararı geçerli mi? Yargıtay kararı? zlm Meslektaşların Soruları 3 19-04-2012 18:27
İpotekli Taşınmazın satışı sonrası mahkemeden konulan tedbir kararı geçerli mi? Yargıtay kararı? zlm Meslektaşların Soruları 2 11-02-2012 20:40
yargıtay kararı arıyorum yargıtay 10.ceza dairesi müebbet Meslektaşların Soruları 4 16-12-2010 13:00
yargıtay kararı 5237 SY TCK 136.maddesi ile igili yargıtay kararı ? zlm Meslektaşların Soruları 1 30-03-2010 12:08
Y19.HD E. 2001/5168 kararını arıyoum sailor1981 Meslektaşların Soruları 1 21-11-2008 18:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03751612 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.