Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekte İbraz SÜresİ Hesabi

Yanıt
Old 12-10-2006, 14:08   #1
av.myıldız

 
Varsayılan Çekte İbraz SÜresİ Hesabi

çok acele bir cevaba ihtiyacım var yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür
söz konusu çek 02.10.2006 tanzim tarihlidir. müvekkil 12.02.2006 tarihinde çekiu bankaya ibraz ediyor bankacı süre geçtiği için hiçbir işlem yapılmamıştır diye yazıyor arkasına tanzim günü hesaba dahilmi.
Old 12-10-2006, 14:35   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Prof.Abuzer Kendigelen'in Çek Hukuku kitabında bu konu tartışılmış. TTK m.708'in metni şöyle :

MADDE 708 - Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz'de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lâzımgelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.

Ancak TTK 729'da ise aşağdaki düzenleme var :

2. MÜDDETLERİN HESABI
MADDE 729 - Kanunun bu kısmında gösterilen müddetler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz.


Şimdi bu iki düzenleme arasındaki farklılık nedeniyle çekte keşide günü sayılır mı, sayılmaz mı sorunu var.

Prof.Kendigelen, bu sorunu doktrin açısından tartıştıktan sonra Yargıtay'ın madde 729 hükümlerine üstünlük tanıdığını belirtmiş.

Konu biraz ortada kısaca.

Saygılar.
Old 12-10-2006, 14:43   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

ÖDEME İÇİN İBRAZ
1. UMUMİ OLARAK
MADDE 708 - Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz'de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lâzımgelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.
MÜDDETLERİN HESABI
MADDE 729 - Kanunun bu kısmında gösterilen müddetler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz.
Sayın myıldız,

TTK ve Çek Yasasında açık bir hüküm yoktur. Ancak yukarıya alıntıladığım TTK 729 uncu maddeye göre tanzim tarihinden sonraki günden itibaren başlamalıdır. Bu konu doktrinde de tartışılmış, bir kısım yazarlar tanzim tarihi de sayılmalıdır derken, büyük kısmı tanzim tarihi sayılmamalıdır demektedir. Bendeki kitabın yazarına göre; Yargıtay kararları da bu yöndeymiş.(Gönen Eriş-Uygulamalı Çek Hukuku) Ancak ben karar bulamadım. Acele dediğiniz için fazla araştırma yapamadım.

Yıllar önce benim başımdan da buna benzer bir olay geçmişti. Banka memuru karşılıksız kaşesi vurmayınca; ben şubeye gittim. Hukuk müşavirleriyle görüştürdüm. Kaşe vuruldu.

Saygılarımla

Yayınlarken, Sayın Yılmaz'ın yazısını gördüm. Doktrin görüşüne örnek olsun diye silmiyorum.
Old 12-10-2006, 15:35   #4
*sinequanon*

 
Varsayılan

Çekin görüldüğünde ödendiğini kabul ettiğimize göre tanzim tarihi de süreye dahil sayılmalıdır bence.Yani son ibraz günü 11.10 olmalı.

Saygılar...
Old 12-10-2006, 15:40   #5
Av.M.Aydın Bilen

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım oldukça teferruatlı bilgiler vermişler ancak soruya tekrar dikkatiniz çekmek isterim.

"söz konusu çek 02.10.2006 tanzim tarihlidir. müvekkil 12.02.2006 tarihinde çeki bankaya ibraz ediyor bankacı süre geçtiği için hiçbir işlem yapılmamıştır "

Ya tarih ya da soru yanlış değil mi?
Selamlar
Old 12-10-2006, 15:43   #6
*sinequanon*

 
Varsayılan

Sayın Bilen sanırım meslektaşımız 12.10 demek istedi ama yanlış yazdı.Zaten soru da ancak bu şekilde anlam kazanacaktır.

Saygılar...
Old 12-10-2006, 22:43   #7
ibreti

 
Varsayılan

Yargıtay'ın HD'si keşide gününü ibraz süresine dahil etmiş, CD'si ise dahil etmemiş..
---
T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1997/99

K. 1997/516

T. 3.2.1997

• ÇEK ( Keşide Yeri ile Muhatap Banka Yeri Aynı Olduğundan On Günlük Süre İçinde İbraz Edilmesinin Gerekmesi )

• ZAMANAŞIMI ( Çek Borçlularına Karşı Müracaat Hakkının 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğraması )

• ÇEK BORÇLULARINA KARŞI MÜRACAAT HAKKI ( Müracaat Hakkının 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğraması )

• ÇEKİN İBRAZI ( Keşide Yeri ile Muhatap Banka Aynı Yerde Olduğundan On Gün İçinde İbraz Edilmesinin Gerekmesi )

6762/m.726

ÖZET : Çek 10.10.1991 keşide tarihli olup, keşide yeri ile muhatap banka yeri aynı olduğundan on günlük süre içinde ibrazı gerekir. Bu çekin ibraz süresi 19.10.1991 tarihinde dolduğuna göre, TTK.nun 726/1 maddesi uyarınca, çek borçlularına karşı müracaat hakkı 6 ay geçmekle zamanaşımına uğramıştır. Sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre, dava açma süresi bu sürenin dolmasından itibaren 1 yıl olup, bu süre de geçmiştir.
DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 8.3.1995 tarih ve 409-70 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili, keşidecisinin davalı olduğu 5.700.000 lira değerindeki 10.10.991 keşide tarihli çekin Uzunköprü İcra Müdürlüğünce icraya konulduğunu, davalının takibe itirazı ile takibin durduğunu, açmış oldukları itirazın kaldırılması davasının çekin zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile reddedildiğini ileri sürerek, 5.700.000 lira çek bedelinin 10.10.1991 den itibaren %98 faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, çekin zamanışımına uğradığını reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki yazılara göre, dava konusu olan çekin borçlusunun davalı, alacaklısının davacı olduğu davalının çek altındaki imzaya ve borç miktarına itirazının olmadığı, itirazının sadece çekin kambiyo senedi vasfında bulunmadığı ve zamanaşımına uğradığına ilişkin olduğu, bu itirazın yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile, 5.700.000 liranın 10.10.1991 tarihinden itibaren %92 faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, çekten kaynaklanan alacağın tahsiline ilişkindir. Davalı vekili, çekin zamanaşımına uğradığını ve bu niteliğini kaybettiğini savunmuştur.
Dava konusu çek, 10.10.1991 keşide tarihli olup, keşide yeri ile muhatap banka yeri aynı olduğundan, on günlük süre içinde ibrazı gerekir. Bu çekin ibraz süresi 19.10.1991 tarihinde dolduğuna göre, TTK.nun 726/1 maddesi uyarınca, çek borçlularına karşı müracaat hakkı 6 ay geçmekle zamanaşımına uğramıştır. Sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre, dava açma süresi bu sürenin dolmasından itibaren 1 yıl olup, bu süre de geçmiştir. Davacı, dava dilekçesinde ayrıca temel ilişkiye dayanmamıştır. Bu nedenle, davanın reddi gerekirken , kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 3.2.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
------------
T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2003/8079

K. 2004/570

T. 26.1.2004

• ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Çekin 10 Günlük Yasal Süre İçerisinde İbraz Edildiği Gözetilmeden Süresinde İiraz Edilmediği Gerekçe Gösterilerek Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• ÇEKTE İBRAZ SÜRESİ ( 10 Günlük Yasal Süre İçerisinde İbraz Edildiği Gözetilmeden Süresinde İiraz Edilmediği Gerekçe Gösterilerek 3167 S.K. Aykırılık Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği )

3167-1/m.16

6762/m.708/1

ÖZET : Ödeme ve keşide yeri aynı olan suç konusu 31.12.2001 keşide tarihli çekin TTK.nun 708/1. maddesinde belirtilen 10 günlük yasal süre içerisinde 10.01.2002 tarihinde ibraz edildiği gözetilmeden süresinde ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
DAVA : 3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Devrim'in yapılan yargılanması sonunda; beraatine ilişkin ANKARA 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.06.2003 gün ve 2002/1327 esas 2003/652 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 09.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : Ödeme ve keşide yeri aynı olan suç konusu 31.12.2001 keşide tarihli çekin TTK.nun 708/1. maddesinde belirtilen 10 günlük yasal süre içerisinde 10.01.2002 tarihinde ibraz edildiği gözetilmeden süresinde ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil ile vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 26.01.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: 10.01.2002 tarihi Perşembe gününe denk geliyor.
Old 12-10-2006, 22:52   #8
gursan

 
Varsayılan

Çekin bankaya ibraz süresine ilişkin olan sürenin hesabına ilişkin olarak sayın IŞIL YILMAZ ve Sayın Av.Suat ERGİN gerekli yasa maddelerini ve gerekli açıklamaları yapmışlar, açıklamalarına katılıyorum. Çekte vade olmadığı için yani çek üzerinde yazılı keşide gününden önce de ibraz edilebeleceği için TTK 708. maddesindeki düzenlemede “ibraz süresinin” hesabında hangi tarihin esas alınacağını düzenlemiştir. TTK 729. maddesinde ise müddetin hesabının nasıl yapılacağını göstermiş olup “başladığı günün sayılmayacağını” düzenlemiştir. Çekin üzerindeki düzenleme tarihi sadece çekin ibrazında değil,”düzeltme hakkının” kullanılmasında, C.savcılığına ve merkez bankasına bildirimlerde ve zamanaşımının hesabında da dikkate alınacak ancak “ müddetin hesabında” düzenleme tarihi olarak gösterilen gün sayılmayacaktır. Tıpkı icra hukukundaki itiraz tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başladığı halde ,sürenin hesabında tebliğ gününü takip eden günden sayıyorsak, buradaki gün hesap yöntemi de aynıdır.
Sayın Av.myıldız’ın sorusunda çek bankaya süresi içinde ibraz edilmiştir. Bankanın çekin arkasına “işlem yapılmamıştır” yazması bir işlem olup çekin bankaya ibraz edildiğini belgeleyen bir işlemdir. Banka süresi içinde ibraz edilen çeki ödemek zorunda olduğundan dolayı çekin 12.10.2006 tarihinde karşılığının hesapta mevcut olması halinde daha sonradan bu hesapta bulunan para çekilmiş olsa bile bankanın sorumluluğundadır.
Saygılarımla.
Old 12-10-2006, 23:01   #9
ibreti

 
Varsayılan

Sn.Yıldız tarih konusuna açıklık kazandırsa iyi olacak.Tarih konusu belirgin olmayınca Sn.Sinequanon ve Sn.M.aydın Bilen tahmin yürütmüş.
Önüme gelen bir olayda keşideci imzasının yanına imza attığı tarihi yazmış, keşide yerine de 6 ay sonrasını gösteren başka bir tarih koymuş. Sonra da "ibraz süresi içindeibraz edilmedi.." gerekçesi ile cayma yoluna gitmiş.
Sn.Yıldız "tanzim tarihi.." diye yazınca acaba böyle bir durum mu var diye düşündüm..
Old 12-10-2006, 23:06   #10
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Çekte İbraz SÜresİ Hesabi

Ben sayın Ergin'in görüşüne katıyorum. HUMK da da günlk sürelerin ertesi günden başlayacağı kabul edildiğine göre birbirini doğrulayan kuralar çerçevesinde bu görüş kabul edilmelidir.

Saygılarımla
Old 12-10-2006, 23:07   #11
gursan

 
Varsayılan

02.10.2006 keşide tarihli bir çek.12.02.2006 tarihinde bankaya ibraz edilmiş olsaydı zaten süresinde ibraz edilmemiş olduğu düşünülemeyeceği için sayın katılımcının yazım yanlışı olarak düşünülüp çekin 12.10.2006 tarihinde bankaya ibraz edildilği kabul edilmeli. Aksi halde soru anlamsız olurdu.
Old 13-10-2006, 01:54   #12
ibreti

 
Varsayılan

Hiç şüphesiz Sn.Ergin'in görüşü ve buna paralel yasal düzenleme AKLA EN UYGUN geleni. Keşide gününü hesaba katmamak gerek. Keşide gününün hesaba katılması halinde keşidecinin, çekin MESAİ SAATLERİ İÇİNDE KEŞİDE EDİLDİĞİNİ de ispat etmesi gerekir. Çekin mesai saatleri içinde mi yoksa mesai saatleri dışında mı keşide edildiğinin tespiti sorunu bile keşide gününün ibraz süresinin hesabına dahil edilmemesini gerektirmektedir.
Old 14-10-2006, 12:01   #13
av.myıldız

 
Varsayılan

düzeltiyorum çekin ibraz tarihi 12.10.2006 olacaktı
Old 30-01-2014, 10:01   #14
Burakgerets

 
Varsayılan Çekin keşide tarihinden önce ibrazı

Çekin keşide tarihinden önce ibrazının sonuçları konusunda bir haftadır kafa yoruyorum ancak kafamda netleştiremediğim bazı sorular var!
Sorum şu ki çekin keşide tarihinden önce ibrazı konusunda 5941 sayılı Çek kanununun geçici 3/5 fıkrasında söz konusu ibraz işleminin 2017 tarihine kadar geçersizliği belirtildiği dikkate alındığında çekin keşide tarihinden önce ibraz edilmiş olmasına rağmen tekrar kanuni süresinde bankaya ibraz edilmemiş olması durumunda bu çekten çek keşidecisinin artık hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığının kabulü gerekmez mi???
TEŞEKKÜRLERRR
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Gayrİmenkul Haczİnde SatiŞ İsteme SÜresİ avmhy Meslektaşların Soruları 37 03-12-2014 10:25
Çekte Tedbİr gulaslan Meslektaşların Soruları 6 03-08-2007 12:03
Çekte zamanaşımı Fishman Meslektaşların Soruları 1 02-12-2006 15:48
Çekte İmzaya İtİraz av.myıldız Meslektaşların Soruları 3 21-10-2006 15:17
Çekte Tahrifat FİSUN Hukuk Soruları Arşivi 4 13-03-2006 01:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,13529706 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.