Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Öninceleme duruşmasında dosya işlemden kaldırılabilinir mi

Yanıt
Old 14-05-2012, 15:51   #1
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan Öninceleme duruşmasında dosya işlemden kaldırılabilinir mi

Ön İnceleme duruşmasına davacı taraf gelmediği gibi mazeret de göndermedi dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtaratı tebligat zarfında yazılıydı buna rağmen dosya işlemden kaldırılmadı sizce sadece tahkikat duruşmasında mı dosya işlemden kaldırılır
Old 14-05-2012, 16:06   #2
özfn_34

 
Varsayılan

Peki siz davayı takip etmek istediğinizi mi söylediniz?
Old 14-05-2012, 16:23   #3
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Tabikide evet yeni maddesini hatırlayamadım ama eski usul kanunu 409 dedim dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyorum davacı takip etmiyor mazeret de göndermemiş dedim
Old 14-05-2012, 19:03   #4
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

HMK.'nın 150. maddesinde geçen "duruşma" hem ön inceleme duruşmasını hem de tahkikat duruşmalarını kapsar. İkisinde de her iki taraf gelmezler ise veya biri gelip de davayı takip etmeyeceğini bildirirlerse işlemden kaldırma kararı verilmelidir.
Old 14-05-2012, 19:06   #5
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
Tabikide evet yeni maddesini hatırlayamadım ama eski usul kanunu 409 dedim dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyorum davacı takip etmiyor mazeret de göndermemiş dedim

"Tabi ki hayır" demek istediniz sanırım, yoksa cümlenizin devamıyla çelişmiş oluyorsunuz. Mahkemenin bu durumda dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermesi gerekirdi. HMK uyarınca verilen-konuyla birebir örtüşmese de- yeni tarihli bir karar ekliyorum:

Esas :2011/907
Karar:2011/5138
Tarih:17.10.2011

Davacı vekili, 93 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 44/48 oranındaki payının vekil edeni, 2/48'er payının davalılardan Ferihan ve Naciye adlarına kayıtlı bulunduğunu, anılan taşınmazın 40 yılı aşkın zamandan beri öncesinde miras bırakanlarının, sonrasında ise vekil edeninin tasarrufunda olduğunu, Ferihan ve Naciye'nin bilinmeyen kişiler olması nedeniyle tapu kaydındaki Ferihan ve Naciye adına olan 2/48'er payların iptaliyle vekil edeni adına tesciline karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Hazine vekili, davacının davasını ispat ETMESİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, kayıt maliklerinin tapu kütüğünden kim oldukları bilinen kişiler olduğundan; TMK.nun 713/2 nci maddesindeki özel koşulun davacı yararına oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dava konusu 93 ada 99 parsel sayılı taşınmaz, kadastro çalışmaları sırasında Şubat 1950 tarih 230 sıra numaralı tapu kaydı uygulanarak 10.01.1970 tarihinde 44/48 payı Mehmet Ali Coşkuner, 2/48'er payı da Naciyeyle Ferihan adlarına tespit edilmiş, 05.08.1970 tarihinde kesinleşen tutanağa istinaden aynı tarihte tapu KAYDI OLUŞMUŞTUR. Daha sonra, Mehmet Ali Coşkuner'e ait pay taksim suretiyle 03.03.1988 tarihinde davacı Hasan Ali Coşkuner'e İNTİKAL ETMİŞTİR. 2/48'er pay ise halen davalılar Naciye ve Ferihan ADINA BULUNMAKTADIR.

Mahkemece, 30.07.2010 günlü yargılama oturumunda tarafların mazeret dilekçesi sundukları; ancak, mazeretlerine konu olabilecek herhangi bir belge ibraz etmedikleri, dosyanın geçirdiği safahat nazara alınarak geçerli bulunmayan mazeret isteklerinin reddine denilmek suretiyle tarafların yokluğunda açık yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde HÜKÜM KURULMUŞTUR. Kural olarak, yargılama oturumları, duruşma günü kendilerine usule uygun bir şekilde bildirilmiş davanın tarafları olan davacıyla davalı ya da avukatlarının huzuruyla yapılır. Taraflar, acele hallerde, telgraf ya da faksla mazeretlerini duruşma saatinden önce mahkemeye ulaştıracakları gibi aynı gün bizzat ya da vekilleri veya kendisini temsil eden birisi aracılığıyla da mazeret dilekçelerini varsa mazerete dayanak belgelerini sunarak oturum gününün ertelenmesini isteyebilirler (Mazeretin kabulü ya da reddinin takdiri mahkeme hakimine aittir). Ancak, oturuma çağırılmış olan tarafların geçerli bir mazereti bulunmadan hiçbiri gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde davanın yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir (6100 s. HMK.nun m. 150/1). Somut olayda, mahkemece, 30.07.2011 günlü yargılama oturumunda tarafların mazeretlerinin gerekçelendirilmediği, belge de sunulmadığı açıklanarak mazeretlerinin reddine karar verildiğinden, 6100 sayılı HMK.nun 150/1 maddesi gereğince davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken; tarafların yokluğunda yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde davanın esası hakkında hüküm kurulması DOĞRU OLMAMIŞTIR. Her ne kadar, mahkeme hakimi soruşturma yargılamanın mümkün olduğu ölçüde süratli ve düzenli olarak yürümesine ve boş yere masrafa meydan verilmemesine dikkat göstermekle yükümlü (6100 s. HMK.nun 30. madde) ise de tarafların hazır olmadığı oturumda kendiliğinden yargılamaya devam ederek hüküm veremez. Başka bir anlatımla HMK.nun (HUMK.nun) konuyla ilgili diğer hükümlerini uygular. HUMK.nun 409 uncu maddesine göre işlem yapılmadan verilen KARAR BOZULMALIDIR.

Davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir, kabulüyle usul ve yasaya aykırı bulunanla hükmün 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3 üncü maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve 17,15 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine 17.10.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
(Alıntı: corpus)
Old 14-05-2012, 20:11   #6
Nuriye Değer

 
Varsayılan

Ben ön incelemede dosyanın işlemden kaldırılmayacağını düşünüyorum. Zira 6100 sy HMK da ön inceleme maddelerinde taraflardan biri gelmezse diğeri savunmasını genişletebilir diyor. Ön inceleme safhası adı üzerinde dava şartları ve ilk itirazlar bakımından inceleme yapılacak. Ben yargılama başlamamıştır dosya işlemden kalkmamalı diye düşünüyorum .
Old 14-05-2012, 20:19   #7
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Nuriye Değer
Ben ön incelemede dosyanın işlemden kaldırılmayacağını düşünüyorum. Zira 6100 sy HMK da ön inceleme maddelerinde taraflardan biri gelmezse diğeri savunmasını genişletebilir diyor. Ön inceleme safhası adı üzerinde dava şartları ve ilk itirazlar bakımından inceleme yapılacak. Ben yargılama başlamamıştır dosya işlemden kalkmamalı diye düşünüyorum .

Yargılama, mahkemenin işi ele almasıyla, (ön inceleme/tensip tutanağı) başlar. Yargılamanın başlamadığına dair görüşe katılmıyorum.

Hazır taraf, ön inceleme duruşmasında DAVAYA DEVAM EDİP iddia veya savunmasını değiştirip genişletebileceği gibi davayı takip etmeme hakkını da kullanabilir. Yasada bunu engelleyen bir hüküm yoktur. Ön incelemeye ilişkin 139. maddede tarafın 150. maddedeki hakkını kullanmasını engelleyen bir içerik olmadığı gibi aksine teyid eden bir düzenlemedir.

Alıntı:
HMK.m.139: Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar edilir.

Saygılar.
Old 14-05-2012, 20:28   #8
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Nuriye Değer
Ben ön incelemede dosyanın işlemden kaldırılmayacağını düşünüyorum. Zira 6100 sy HMK da ön inceleme maddelerinde taraflardan biri gelmezse diğeri savunmasını genişletebilir diyor. Ön inceleme safhası adı üzerinde dava şartları ve ilk itirazlar bakımından inceleme yapılacak. Ben yargılama başlamamıştır dosya işlemden kalkmamalı diye düşünüyorum .

Bir önceki mesajımdaki Yargıtay kararını inceleyecek olursanız, tarafların mazeretsiz olarak davaya katılmamaları veya mazeretlerinin reddi halinde yargılamaya devam edilemeyeceğini ve davanın işlemden kaldırılmasına karar verildiğini göreceksiniz.
Ön inceleme safhasında yargılama başlamış ve devam etmektedir. Taraflardan biri gelmezse diğerinin savunmasını genişletebilmesi de esasen gelen tarafın davaya devam etmek istediğine ilişkin beyanda bulunmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle davaya devam etmek isteyen taraf savunmanın genişletilmesinden faydalanacaktır.

Saygılarımla
Old 15-05-2012, 08:37   #9
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Öncelikle yorum yapan arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim ama hakimde aynı Nuriye Değer adlı üye gibi yorum yaptı bu aşama delillerin toplanması değerlendirme sulh aşamasıdır dedi sunmuş olunan yargıtay kararı içinde teşekkür ederim ama sorun ÖNİNCELEME DURUŞMASI tahkikat duruşması gibi değerlendirilirmide düğümlenmekte sunulan yargıtay kararında ön incelemeye ait işime yarar cümle göremedim,sorunun 2.aşaması ise şudur ki; hakimin bu kararını tek başına temyiz edemem yargılama devam edicek bunu engelleyecek bir karara ihtiyacım var veyahutta yasa koyucunun kalkıp görüş aldığı üstadlardan birinin bence bu konuya açıklık getirmesi gerekmektedir yada ben üzüntüden kahrolucam ben 24 yıllık hakimim sen kaç yıllık avukatsın diyen hakimi düşündükçe alttan almadım gerçi kanun yeni çıktı yaşla alakalı değil dediysem de gece rüyama girdi üstadlarım
Old 15-05-2012, 08:57   #10
özfn_34

 
Varsayılan


http://www.istanbulbarosu.org.tr/ima...celeme2012.pdf sayfasından alıntıdır:

"Duruşmaya gelmemenin yargılamanın yürütülmesi alanında yaratacağı genel sonuç, duruşmanın yoklukta yürütülmesi veya takipsiz bırakılması nedeniyle işlemden kaldırılmasıdır. 150. madde, usulüne uygun davetiyeye rağmen, davet edilenlerden birinin gelmesi, diğerinin gelmemesi halinde,gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda yargılamaya devam edileceği aksi halde dosyanın işlemden kaldırılacağını, geçerli bir özür olmaksızın duruşmaya gelmeyen yanın, yokluğundaki işlemlere itiraz edemeyeceğini buyurarak, gelmemenin yaratacağı etki ve sonuçları belirlemiştir."

Ben Baronun yalancısıyım


Old 15-05-2012, 20:29   #11
law in law

 
Varsayılan

Henüz emsal karar çıkmadı ama ben ön inceleme de davadan feragat bile edilemeyeceğini düşünüyorum. Örneğin davacı davadan feragat etsin davalı da yetki itirazında bulunmuş olsun yetki itirazı incelenmeden feragat esasa dair karar niteliğinde olduğundan yetkisiz mahkemenin karar vermeyeceğini düşünüyorum.
Ön inceleme de dava şartı yokluğundan dava dilekçesi reddedilirse tahkikat başlamadığından yargılama gideri ve vekalet ücretine de hükmedilmeyeceğini düşünüyorum.
yargıtay kararları bir yıldan evvel çıkmaz.M. Özekes hocaya sormak lazım.
Old 21-05-2012, 15:47   #12
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Özfn34 adlı uyemız son bır soru sorarak sizi rahatsız edeceğim peki Baro dergisinin kaçıncı sayfasında yer alır son yazdığınız paragraf oranın çıktısını alacağım da
Old 21-05-2012, 16:13   #13
halit pamuk

 
Varsayılan

Prof. Bilge UMAR'ın Hukuk Muhakemeleri Kanunu şerhi kitabının 402. sayfasına şöyle demektedir: "yasada gıyaplarında da karar verilebileceği ihtar olunur ibaresinden kaçınılmıştır. Çünkü öninceleme DURUŞMASINA..... tarflardan her ikisi de gelmezse, (...) dosyanın işlemden kaldırılması kararı çıkar. (HMK.m.150 f. II)
Old 21-05-2012, 16:26   #14
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
Özfn34 adlı uyemız son bır soru sorarak sizi rahatsız edeceğim peki Baro dergisinin kaçıncı sayfasında yer alır son yazdığınız paragraf oranın çıktısını alacağım da

92. sayfa
Old 29-08-2012, 09:24   #15
Av. Gizem E.

 
Varsayılan

Biraz geç oldu ama benim gibi bu konuyu merak edip daha sonradan okuyacaklara fikir olsun diye yazmak istedim görüşümü.

6100 sayılı HMK'nın ön inceleme duruşmasını düzenleyen "Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar edilir." şeklindeki 139. maddesinde açıkça DURUŞMAYA SADECE TARAFLARDAN BİRİNİN GELMESİ VE YARGILAMAYA DEVAM ETMEK İSTEMESİ DURUMUNDA... denmektedir. Bu durumda duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi halinde eğer o taraf davayı takip etmek istemiyor ise dosya işlemden kaldırılmalıdır. Ancak bu taraf davayı takip etmek istiyorsa bu durumda karşı taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecek demektir.
Old 29-08-2012, 14:29   #16
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Teşekkürler ama hakim ben düşürmem davayı ; her ne kadar tebligat zarfında o ihtarat yer alsa da bu delillerin toplanması getirilmiştir dolayısıyal sallamadı beni şimdi uygulama yeni ve bana Yargıtay kararı gerekli öteki türlü doktrın bölünmüş durumda
Old 29-08-2012, 14:54   #17
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
Teşekkürler ama hakim ben düşürmem davayı ; her ne kadar tebligat zarfında o ihtarat yer alsa da bu delillerin toplanması getirilmiştir dolayısıyal sallamadı beni şimdi uygulama yeni ve bana Yargıtay kararı gerekli öteki türlü doktrın bölünmüş durumda

Sizin duruşma tutanağına "biz de davayı takip etmiyoruz" şeklindeki beyanınız geçiyordur sanırım.

Buna karşın, bu kadar yasal açıklık karşısında işlemden kaldırılma kararı verilmiyorsa, buna artık yorum yapmayacağım.

Ben bu konuda, bir Yargıtay kararı aranmasını dahi gereksiz bulurum.
Old 29-08-2012, 15:28   #18
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

üSTAD AYNEN KATILIYORUMM AMA VERMEYİNCE MABUD NEYLESİN MAHMUT
Old 29-08-2012, 15:41   #19
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
üSTAD AYNEN KATILIYORUMM AMA VERMEYİNCE MABUD NEYLESİN MAHMUT

Sayın meslektaşım,
İstanbul'da olduğunuz için bunu yazıyorum. Dosya numarası ve mahkemeyi bana özel mesaj olarak bildirir misiniz? Merak ettim bizzat bakmak istiyorum da..
Old 01-09-2012, 17:10   #20
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
Ön İnceleme duruşmasına davacı taraf gelmediği gibi mazeret de göndermedi dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtaratı tebligat zarfında yazılıydı buna rağmen dosya işlemden kaldırılmadı sizce sadece tahkikat duruşmasında mı dosya işlemden kaldırılır


Üstad;

Dava konusu nedir.

Bazı davalarda Mahkeme duruşmaya hiç kimse gelmese bile davaya resen devam etmek zorundadır. Niteliği gereği bazı davalar müracaata kalmaz. (Örn; vasi tayini)
Old 14-09-2012, 11:50   #21
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Sayın meslektaşım,
İstanbul'da olduğunuz için bunu yazıyorum. Dosya numarası ve mahkemeyi bana özel mesaj olarak bildirir misiniz? Merak ettim bizzat bakmak istiyorum da..

Sayın Meslektaşım,

Bugün dosyalarınıza bakmak için mahkeme kalemine gittim. İkisi de kararlı, biri Yargıtay'da zaten. Diğeri ise müdürdeymiş yoktu, bakamadım. Hakim bey de oradaydı. Hakim Bey, ön inceleme için tayin ettiğimiz duruşmada davacı vekili duruşmaya davete rağmen gelmez, davalı vekili de davayı takip etmeyeceğini bildirirse, HMK.m.150'yi uygulamıyor musunuz, ön incelemede geçerli değil diyerek? dedim.

Cevabı: "Öyle bir uygulama yapmam hukuken mümkün değil, eskiden neyse aynen o avukat bey" dedi.

Bilginize.
Old 14-09-2012, 12:35   #22
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Üstadım mail adresinizi verir misiniz taratıp mail atacam zabtı ayrıca hakim kadındı nereye gittiniz siz anlamadım A.... idi hakimin adı ayrıca da Bakırköy de çift hakim uygulamasına gidildi siz çiftlerin hakimine gittiğinize kanaat getirdim şimdi taratıp mail atıyorum
Old 14-09-2012, 12:40   #23
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
Üstadım mail adresinizi verir misiniz taratıp mail atacam zabtı ayrıca hakim kadındı nereye gittiniz siz anlamadım A.... idi hakimin adı ayrıca da Bakırköy de çift hakim uygulamasına gidildi siz çiftlerin hakimine gittiğinize kanaat getirdim şimdi taratıp mail atıyorum

Evet evet benim hatam.. Gerek yok uğraşmayın maille.. Daha büyük hata; İst. Mahkemesine bakmışım.. Pardon.. Doğrusuna bakınca yeniden yazarım, o zaman görüşürüz..
Saygılar.
Old 14-09-2012, 13:57   #24
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Evet, zabtı az evvel inceledim. Hakikaten pes.. Gerçekten, tarafların usulüne uygun çağrıldıkları, davacı vekilinin hazır olmadığı, mazeret de bildirmediği, davalı vekilinin davayı takip etmeyeceğini beyan ve dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ettiği halde;

Bu hususta herhangi bir karar dahi vermeden, yargılamaya devam etmiş hakim... Tahkikata yön verecek olan, uyuşmazlık noktalarını taraflara sorarak belirleme ve sulh imkanını da davacı vekilinin yerine geçerek kendisi yapmış resmen...

Bu konuda ben kalemimin tükendiği yerdeyim...
Old 14-09-2012, 14:23   #25
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

HMK m.139,140,141 birlikte değerlendirildiğinde gelmeyen taraf olabilir diğeri iddia ve savunmayı genişletir davaya devam eder sonucu çıkıyor,ön inceleme de bir duruşmaysa ki ben böyle düşünüyorum m.150'ye tabi olmalı davacı gelmediğinde dosya işlemden kaldırılmalı,sonuçta yenileme imkanı var değil mi?Sürüncemede bırakmanın mantığı ne?
Old 14-09-2012, 14:28   #26
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
HMK m.139,140,141 birlikte değerlendirildiğinde gelmeyen taraf olabilir diğeri iddia ve savunmayı genişletir davaya devam eder sonucu çıkıyor,ön inceleme de bir duruşmaysa ki ben böyle düşünüyorum m.150'ye tabi olmalı davacı gelmediğinde dosya işlemden kaldırılmalı,sonuçta yenileme imkanı var değil mi?Sürüncemede bırakmanın mantığı ne?

Üstadım isterse eder, devam etmek zorundadır denilebilir mi, böyle bir sonuç çıkarılabilir mi?

139. maddedeki ibareleri yazıyorsunuz ama, orada geçen;

"...duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek İSTEMESİ durumunda...."

ibaresi konuyu aydınlatan maddi hukuk düzenlemesidir, onu es geçmeyiniz.. Bu maddeye rağmen mahkeme aksi yönde ve yasaya aykırı bir uygulama tesis edemez... Madde metni ve madde gerekçeleri çok açık...

Basit usule tabi davalar bakımından da yine HMK. 150. maddesi ve 320. maddesi bağlamında davanın takip edilmemesinin hiçbir istisnası yoktur; neticeler aynıdır...

Vardığınız sonuca katılıyorum..İlk kısım için belirtiyorum..

Saygılar..
Old 14-09-2012, 15:54   #27
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Eğer bu çok büyük bir hukuk hatası değilse Sayın Özkan'ın dediği gibi kamu düzenine ilişkin resen araştırma ilkesine tabi bir dava olabilir mi acaba?
Old 14-09-2012, 15:58   #28
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI
Eğer bu çok büyük bir hukuk hatası değilse Sayın Özkan'ın dediği gibi kamu düzenine ilişkin resen araştırma ilkesine tabi bir dava olabilir mi acaba?

Üstadım dava, kısmî dava olarak açılmış bir işçi alacağı davasıdır.
Tasarruf ilkesinin bir istisnası da mevzubahis değil yani...
Old 30-12-2012, 12:02   #29
halit pamuk

 
Varsayılan

Şayet ön inceleme duruşmasına iki taraf da mazeretsiz gelmezse, ya da taraflardan biri gelip diğeri mazaretsiz gelmez ve gelen de yargılamaya devam etmek istemezse, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. (Pekcanıtez-Atalay- Özekes. Medeni Usul Hukuku Sh. 489. 13. Bası)
Old 07-03-2013, 12:24   #30
hakandeu

 
Varsayılan

HMK 150. maddesinin ön inceleme duruşmasında uygulanmasına engel hükmü bulunmadığından ön inceleme duruşmasında da dosyanın müracaata kalabileceği kanaatindeyim. Nitekim geçen hafta da Ankara (?) Asliye Ticaret Mahkemesinden bu nitelikte bir karar aldım. Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
işlemden kaldırılan dosya AV.KUBRA GUNDOGDU Meslektaşların Soruları 1 23-09-2010 15:13
işlemden kaldırılan yenilenmeyen dosya lawyergun Meslektaşların Soruları 3 26-03-2010 14:48
yakalaması olan şahsı başka mahkeme duruşmasında görebilir mi? av.suleyman Meslektaşların Soruları 1 29-04-2009 17:09
Boşanma Davasının İlk Duruşmasında Tedbir Talep Edilebilir mi? Kavaz Meslektaşların Soruları 5 26-09-2006 15:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06980610 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.