Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kira Sözleşmesi ve Tahliye Taahhütnamesi

Yanıt
Old 28-04-2012, 14:29   #1
Ega

 
Mesaj Kira Sözleşmesi ve Tahliye Taahhütnamesi

Herkese merhabalar, elimde olan bir konu hakkında meslaktaşlarımın bilgisine ve tavsiye edeceği görüşlerine ihtiyacım var. Müvekkil işyerini X isimli sahsa 15.04.2011 kira başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile 5 yılllığına kiraya veriyor. Kiralanan işyerini ise X isimli şahsın oğlu işletiyor ve işyerindeki vergi levhası X isimli şahsın oğlunun adına. Sonra müvekkil X isimli şahıstan 08.07.2011 tarihinde noterde tahliye taahhütnamesi alıyor. Alınan tahliye taahhütnamesine göre X isimli şahış 20.04.2012 tarihinde kiralananı tahliye edeceğini taahhüt ediyor. Kiracı kira borcunu ödemediği için müvekkil kiracıyı çıkarmak istiyor. Soracağım sorular ise;

1-) Kira sözleşmesi 5 yıl süreli olmasına rağmen 1 yıl süreli olarak verilen tahliye taahhütnamesi geçerlimidir?

2-) Kira sözleşmesinde kiracı X isimli şahış ama işyerini işleten ve vergi levhasında adı olan X isimli şahsın oğlu. Bu durumda kiralananı tahliye edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyim?

3-) Diğer bir sorun ise kira sözlemsindeki 5 yıllık süre üzerimde oynanarak süre 1 yıllık yapılmış. Yapacağım takip ve davalarda bu kira sözleşmesine dayanarak işlem yapmam aleyhime olurmu?

Şimdiden katkısı olan herkese çok teşekkür ederim.
Old 28-04-2012, 15:01   #2
aykutyigit

 
Varsayılan

1-tahliye taahhütnamesinde sorun yok .Tahliye tarihi gelince icra yoluyla evden tahliye ettirebilirsiniz.
2- sadece bu duruma dayanarak x ile aranızdaki sözleşmeyi feshedip tahliye davası açabilirsiniz.
3- Tahliye taahhüdüne dayanan tahliye de sözleşmenin olması şart değil.Ayıca x'in dışında başka bir kişinin kullanması ile sözleşme tarihinin değiştirilmesi arasında pek bir ilişki kuramadım.Engel olmaz sanırım.İmza inkarı yapmazsa sadece tarihe ilişkin bir itiraz olursa ne olacağını ben de bilmiyotum Belki sözleşme blirsi süreli kabul edilir.İyi çalışmalar.
Old 28-04-2012, 15:54   #3
Ega

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aykutyigit
1-tahliye taahhütnamesinde sorun yok .Tahliye tarihi gelince icra yoluyla evden tahliye ettirebilirsiniz.
2- sadece bu duruma dayanarak x ile aranızdaki sözleşmeyi feshedip tahliye davası açabilirsiniz.
3- Tahliye taahhüdüne dayanan tahliye de sözleşmenin olması şart değil.Ayıca x'in dışında başka bir kişinin kullanması ile sözleşme tarihinin değiştirilmesi arasında pek bir ilişki kuramadım.Engel olmaz sanırım.İmza inkarı yapmazsa sadece tarihe ilişkin bir itiraz olursa ne olacağını ben de bilmiyotum Belki sözleşme blirsi süreli kabul edilir.İyi çalışmalar.

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
1-) Tahliye tarihi gelince X isimli şahsı tahliye ettirebilmek için icra takibi başlatacağım ama X isimli şahıs kiralananda oturmuyorki oğlu oturuyor. Yapacağım icra takibinde borçlu olarak X isimli şahsı göstereceğim ama X isimli şahıs da kiralananda oturmadığı için takibimin sonucu ne olacak?

2-) Evet dediğiniz yolu bende düşündüm ama kira sözleşmesi üzerinde sonradan oynanmış ve taraflar paraflamamış. Böyle bir kira sözleşmesine dayanarak X isimli şahsa açacağım tahliye davasının lehime sonuçlanma ihtimali bence hiç yok.

3-) Yapacağım takip ve davalar bakımından kira sözleşmesi üzerinde oynanması ve kiralananı kiracı dışındakı başka kişinin kullanması halinde hangi yolu tercih etmem lehime olur diye bağlantı kurmaya çalışmıştım.
Old 30-04-2012, 08:11   #4
yılmazkan

 
Varsayılan

Sorunuzun cevabı İİK 276'da düzenlenmiştir. Buna göre taşınmazı işgal eden üçüncü şahıs orada oturmasını haklı gösterecek nedenler ortaya koyamazsa tahliye edilecektir. Siz tahliye taahhüdüne dayalı takibinizi X'e yönelteceksiniz,takibin kesinleşmesi üzerine X hakkında tahliye kararını icraya gittiğinizde üçüncü şahıs İİK 276'ya göre işgale haklı olduğuna dair tapu senedi, imzası noterce onaylı resmi bir belge göstermek zorundadır. Aynı maddenin son fıkrasında alt soyun bu madde kapsamında üçüncü şahıs sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle X ile oğlunu, tahliye taahhüdüne dayalı olarak tahliye etmenize engel bir durum yoktur.
Kira sözleşmesindeki tarihle oynanmış olmasının tek başına tahliyeye engel olacağını da düşünmüyorum. Kaldı ki tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden ayrı olarak tek başına icraya konu edilebilir.
Kolay gelsin.
Old 30-04-2012, 08:17   #5
yılmazkan

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararlar işinize yarayacaktır:
T.C. YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas :2009/26479
Karar:2010/8080
Tarih:06.04.2010

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Alacaklı Melik Çelik tarafından, kiracısı İrfan Ayyıldız hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlunun yasal sürede itiraz etmesi üzerine alacaklının başvurusu sonucu Söğüt İcra Mahkemesinin 16.05.2008 karar ve 24.11.2008 kesinleşme tarihli, 2008/3-19 sayılı kararı ile adı geçen borçlunun itirazının kaldırılmasına ve temerrüt nedeniyle tahliyesine karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

Tahliyenin infazı için henüz mecura gidilmeden, 3.kişi Ayyıldız Gıda İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi sıfatıyla borçlu İrfan Ayyıldız'ın icra müdürlüğüne verdiği 19.11.2008 tarihli dilekçeyle taşınmazda asıl kiracının şirket olup, İİK.nun 276 ncı maddesi uyarınca tahliyeden vazgeçilmesini veya dosyanın icra mahkemesine gönderilmesini talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce, İİK.nun 276/2 nci maddesine göre takip dosyasının icra mahkemesine GÖNDERİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

İİK.nun 276 ncı maddesinin 1 inci fıkrası; "Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremez ise derhal tahliye olunur.", son fıkrası ise; "Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı ve kocası ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ve iş ortaklarıyla borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıslar bu madde hükmünün tatbikinde üçüncü şahıs sayılmazlar." HÜKMÜNÜ İÇERMEKTEDİR.

Somut olayda, dosyada mevcut ticaret sicil kayıtlarından, borçlu İrfan Ayyıldız'ın, mecurda kiracı olduğunu iddia eden Ayyıldız Gıda İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı ve yetkili temsilcisi olduğu anlaşılmakta olup, anılan şirket, yetkilisi ve ortağı hakkında yapılan icra takibinde İİK.nun 276/son madde hükmü gereğince 3. kişi KONUMUNDA DEĞİLDİR.

O halde, mahkemece İİK.nun 276/son maddesi hükmü nazara alınarak tahliyenin devamına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde taşınmazın tahliyesine yer olmadığı yönünde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

Kabule göre de; mecurda kiracı olduğunu iddia eden Ayyıldız Gıda İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin dayandığı 15.02.2007 tarihli kira sözleşmesi adi nitelikte olup İİK.nun 276/1 inci maddesinde belirtilen nitelikte bir belge olmadığı gibi, kiralayanı da ALACAKLI DEĞİLDİR. Bu nedenle anılan sözleşmeye dayalı olarak tahliyenin durdurulması istenemeyeceğinden, mahkemece taşınmazın tahliyesine yer olmadığı yönünde verilen karar yasaya UYGUN BULUNMAMIŞTIR.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.04.2010 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

T.C. YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
Esas :2001/21608
Karar:2002/100
Tarih:14.01.2002

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Somut olayda uygulanması gerekli İİK´nun 276 ncı maddesi gereğince "tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka 3. kişi bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi vesika ibraz ederse, 3. kişinin iddiası dinlenebilir." Tahliye ilamının infazı sırasında 3. kişi konumunda da bulunmayan borçlunun eşi, tahliye kararından sonraki tarihi taşıyan, alacaklı dışında diğer hissedarlarla yapılmış noter tasdikli kira sözleşmesi İBRAZ ETMİŞTİR. Sözü edilen bu sözleşme; anılan yasal koşullara uygun bulunmadığından icra müdürünün tahliye işlemini gerçekleştirmesi gerekirken, alacaklının bu yöndeki istemini reddetmesi doğru olmadığından Mercice şikayetin KABULÜ GEREKİR. Aksine düşüncelerle şikayetin reddine karar VERİLMESİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.01.2002 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Old 01-05-2012, 10:25   #6
Ega

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yılmazkan
Aşağıdaki kararlar işinize yarayacaktır:
T.C. YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas :2009/26479
Karar:2010/8080
Tarih:06.04.2010

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Alacaklı Melik Çelik tarafından, kiracısı İrfan Ayyıldız hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlunun yasal sürede itiraz etmesi üzerine alacaklının başvurusu sonucu Söğüt İcra Mahkemesinin 16.05.2008 karar ve 24.11.2008 kesinleşme tarihli, 2008/3-19 sayılı kararı ile adı geçen borçlunun itirazının kaldırılmasına ve temerrüt nedeniyle tahliyesine karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

Tahliyenin infazı için henüz mecura gidilmeden, 3.kişi Ayyıldız Gıda İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi sıfatıyla borçlu İrfan Ayyıldız'ın icra müdürlüğüne verdiği 19.11.2008 tarihli dilekçeyle taşınmazda asıl kiracının şirket olup, İİK.nun 276 ncı maddesi uyarınca tahliyeden vazgeçilmesini veya dosyanın icra mahkemesine gönderilmesini talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce, İİK.nun 276/2 nci maddesine göre takip dosyasının icra mahkemesine GÖNDERİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

İİK.nun 276 ncı maddesinin 1 inci fıkrası; "Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremez ise derhal tahliye olunur.", son fıkrası ise; "Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı ve kocası ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ve iş ortaklarıyla borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıslar bu madde hükmünün tatbikinde üçüncü şahıs sayılmazlar." HÜKMÜNÜ İÇERMEKTEDİR.

Somut olayda, dosyada mevcut ticaret sicil kayıtlarından, borçlu İrfan Ayyıldız'ın, mecurda kiracı olduğunu iddia eden Ayyıldız Gıda İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı ve yetkili temsilcisi olduğu anlaşılmakta olup, anılan şirket, yetkilisi ve ortağı hakkında yapılan icra takibinde İİK.nun 276/son madde hükmü gereğince 3. kişi KONUMUNDA DEĞİLDİR.

O halde, mahkemece İİK.nun 276/son maddesi hükmü nazara alınarak tahliyenin devamına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde taşınmazın tahliyesine yer olmadığı yönünde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

Kabule göre de; mecurda kiracı olduğunu iddia eden Ayyıldız Gıda İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin dayandığı 15.02.2007 tarihli kira sözleşmesi adi nitelikte olup İİK.nun 276/1 inci maddesinde belirtilen nitelikte bir belge olmadığı gibi, kiralayanı da ALACAKLI DEĞİLDİR. Bu nedenle anılan sözleşmeye dayalı olarak tahliyenin durdurulması istenemeyeceğinden, mahkemece taşınmazın tahliyesine yer olmadığı yönünde verilen karar yasaya UYGUN BULUNMAMIŞTIR.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.04.2010 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

T.C. YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
Esas :2001/21608
Karar:2002/100
Tarih:14.01.2002

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Somut olayda uygulanması gerekli İİK´nun 276 ncı maddesi gereğince "tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka 3. kişi bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi vesika ibraz ederse, 3. kişinin iddiası dinlenebilir." Tahliye ilamının infazı sırasında 3. kişi konumunda da bulunmayan borçlunun eşi, tahliye kararından sonraki tarihi taşıyan, alacaklı dışında diğer hissedarlarla yapılmış noter tasdikli kira sözleşmesi İBRAZ ETMİŞTİR. Sözü edilen bu sözleşme; anılan yasal koşullara uygun bulunmadığından icra müdürünün tahliye işlemini gerçekleştirmesi gerekirken, alacaklının bu yöndeki istemini reddetmesi doğru olmadığından Mercice şikayetin KABULÜ GEREKİR. Aksine düşüncelerle şikayetin reddine karar VERİLMESİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.01.2002 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

İlginiz için teşekkürler Yılmaz bey.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sözlü kira sözleşmesi-ihtiyaçtan Tahliye davası - kiracının kira ilişkisini reddetmesi AV. İLKER VURAL Meslektaşların Soruları 39 26-09-2012 23:03
kira sözleşmesi olmaksızın kira ilişkisinde kiracının taşınmazı tahliye etmesi SYAZICI Meslektaşların Soruları 10 16-11-2009 16:36
Kira Bedelinin ödenmemesi- Tahliye Taahhütnamesi hukukcu1985 Meslektaşların Soruları 6 26-02-2009 13:52
Alt Kira mı olur? Yada zımni Kira sözleşmesi mi oluşmuştur. Nasıl Tahliye edebiliriz? Av. Hamza Meslektaşların Soruları 2 02-02-2009 08:38
Yüksek Kira Artışı Ve Tahliye Taahhütnamesi AYDIN Hukuk Soruları Arşivi 1 14-02-2002 00:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08679104 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.