Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çek iptali davasında yetki ve görev (Yeni TTK)

Yanıt
Old 19-01-2012, 08:37   #1
hukukav

 
Önemli Çek iptali davasında yetki ve görev (Yeni TTK)

kaybolan 4 çekten dolayı açacağım iptal davalarında yetki ve görev konusunu araştırırken bulduğum Yargıtay Kararı kafamı karıştırdı.
Her halde Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğu, hem de atıf yaptığı TTK 757/1. maddesinde hamilin yerleşim yeri demekle yetkili mahkemeyi belirlediği açıktır.
Bu durumda açacağım davayı bu hükme göre açabilir miyim?Yargıtay kararı ışığında görüşlerinizi rica etmekteyim.

"T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/13181
KARAR NO : 2011/16340
Y A R G I T A Y İ L A M I
Hasımsız olarak görülen davada …….. Ticaret Mahkemesi’nce verilen ……. tarih ve ……. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Numan Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin kayıp edilerek zayi olduğunu ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, HMK’nun 382/10-e maddesi uyarınca çek iptal davasında sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep ve kesinleşme halinde dosyanın …… Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
İstem, kambiyo senedinin zayii nedeniyle iptaline ilişkindir.
Mahkemece 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nun 383. maddesi uyarınca çek iptal davalarının sulh hukuk mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
HMK’nun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işleri ile ilgili olarak aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağı öngörülmüştür.Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Yine aynı Yasa’nın 5/2. maddesi uyarınca bir yerde ticaret mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vazifesi içinde bulunan ve TTK’nun 4. maddesinde ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılır. Bu nedenle TTK’nun 669 ve devamı maddelerinde düzenlenen kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda HMK’nun 383. maddesinde öngörülen aksine düzenleme bulunduğundan sulh hukuk mahkemeleri değil ticaret mahkemeleri görevlidir. Kaldı ki 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 757/1. maddesinde de bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu da yasa koyucunun iradesinin bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yolunda olduğunu göstermektedir. Açıklanan bu nedenle istemle ilgili işe bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen görevsizlik ve dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine dair verilen mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/12/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
Old 25-01-2012, 13:02   #2
hukukav

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,
Aynı konuda bir diğer husus da, 4 farklı çekin iptali tek bir dava ile istenebilir mi? Çeklerden birinin bankası Bursa, diğerinin Çanakkale... Ancak madem ki hamilin yerleşim yeri de yetkili, o halde hamilleri farklı olsa da tek bir davanın konusu edilebilir mi?

Saygılarımla.
Old 26-06-2012, 16:23   #3
Av. Bengi2

 
Varsayılan

Daha güncel bir karar. Öyle görünüyor ki Yargıtay'ın da kafası karışık.


Yargıtay
Daire : 11
Tarih : 2011
Esas No:2011/12469
Karar No : 2011/12751
İlgili Maddeler : HMK 383
İlgili Kavramlar : ÇEK İPTALİ GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/12469
KARAR NO : 2011/12751
Y A R G I T A Y İ L A M I
Kıymetli evrakın iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin talep hakkında İstanbul 38. Asliye Ticaret ile İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Talep, kıymetli evrakın zayii nedeni ile iptali ve ödeme yasağının konulmasına ilişkindir.
İstanbul 38. Asliye Ticaret Mahkemesi 6100 sayılı HMK.nın 382. ve 383 maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.
İstanbul 22 Sulh Hukuk Mahkemesi ise açılan davanın HMK.nın 382 maddesine göre çekişmesiz yargı davası niteliğinde olup, çek iptali davalarının TTK.da düzenlenmiş olması ve HMK.nın 4. maddesinde bu davaların Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunmaması ve TTK.da zayii nedeniyle çek iptallerinin Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunması nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir.
Türk Ticaret Kanunun 4.maddesinde, bu kanundan doğan hukuk “davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara”, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.nun 382.nci maddesinde, “çekişmesiz yargı işleri” düzenlenmiş, aynı maddenin 2.fıkrasının (e) bendinde, “Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri” başlığı altında 6. madde olarak “kıymetli evrakın iptali”ne ilişkin taleplerin çekişmesiz yargı “işi” olduğu belirtilmiş, aynı yasanın 383.maddesinde de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda açıklanan yasa hükümlerine göre, çekişmesiz yargıda “dava” deyiminin yeri olmayıp “iş” deyimi vardır. Dava, iki taraf sistemine göre kurulmuş ise de çekişmesiz yargıda birbiriyle çekişme halinde olan iki taraf olmadığından çekişmesiz yargı işleri için “dava” teriminin kullanılması doğru değildir. Yine çekişmesiz yargıda “taraf” değil, “ilgililer” kavramı vardır. Çekişmesiz yargıda dava söz konusu olmadığı için davacı ve davalı terimlerinin de yeri yoktur.
HMK.nun 383.maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız “mahkeme” veya “hakim” terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır. (Prof Dr. B.Kuru/Prof Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:85, Sayı:5, Yıl: 2011,sh:33-36)
Somut olayda uyuşmazlık 13.10.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK.nun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.
6100 sayılı HMK.nın geçici 1.maddesinin 1 bendine göre bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz.
Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.[/b][/u][/b]
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nun 21. ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 21.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-06-2012, 16:36   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. Bengi Tonbul,
Alıntı:
Yazan Av. Bengi Tonbul
...
Yargıtay
Daire : 11
Tarih : 2011
Esas No:2011/12469
Karar No : 2011/12751
İlgili Maddeler : HMK 383
İlgili Kavramlar : ÇEK İPTALİ GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/12469
KARAR NO : 2011/12751
Y A R G I T A Y İ L A M I...

Sunduğunuz karar; ihtisas alanı "kıymetli evrak hukuku" (da) olan 11. Dairenin değil; bir altta da doğrusunu belirttiğiniz üzere; "adli yargı içinde yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini)" görevinden mütevellit 17. Dairenin kararıdır. Düzeltilmesinde fayda olduğu kanaatiyle belirtmek istedim.

P.S: Yetki konusunda:
http://www.turkhukuksitesi.com/showp...83&postcount=5

Saygılar...
Old 26-06-2012, 16:44   #5
feyzaday

 
Varsayılan

Sayın Hukukav, 'hamilin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir 'şeklindeki beyanınızı açıklar, dayanağı olan kararı gösterir misiniz?
Old 26-06-2012, 16:54   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan feyzaday
Sayın Hukukav, 'hamilin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir 'şeklindeki beyanınızı açıklar, dayanağı olan kararı gösterir misiniz?

Sayın hukukav'ın belirttiği 757. madde "henüz yürürlüğe girmeyen" 6102 sayılı TTK m.757'dir: " (1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir."

P.S: İlgili Daire'nin söz konusu maddeyi belirtmekteki amacı yetkili yerden bahsetmek değil, kararda da belirttiği üzere: "yasa koyucunun iradesinin bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yolunda olduğunu göstermektedir" açıklamasına ulaşmaktır.

Saygılar...
Old 26-06-2012, 17:17   #7
feyzaday

 
Varsayılan

karar açık elbet,sorun şu ki henüz yürürlüğe girmeyen bir yasa dayanak yapılamaz. Ayrıca esas meselede, birçok yetkili mahkeme bulunan bu durumda size en yakın olanını seçip davayı o yer ticaret mahkemesinde açmanızı tavsiye ederim.
Old 11-09-2012, 20:31   #8
Av.Erdinç LAFLI

 
Varsayılan

Hukuk Muhakemeleri Kanununun "çekişmesiz yargı" başlığını taşıyan dokuzuncu kısım hükümleri m.382-388 arasında düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. HMK m.382/1 "Bir işin çekişmesiz yargı işi sayılması için, üç temel ölçüt getirmiş olup, bir işin çekişmesiz yargı işi sayılabilmesi içinde bu üç temel ölçütten bir veya birkaçının varlığı gerekir. Bunlar; a)İlgililer arasında bir uyuşmazlığın bulunmaması, b)İlgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın olmaması, c)Hakimin kendiliğinden harekete geçtiği bir hakkın varlığıdır.

Kanun (m.382/2), birinci fıkradaki genel çerçevenin dışında; kolaylık sağlamak üzere öğreti ve Yargıtay kararlarında kabul edilen çeşitli çekişmesiz yargı işlerini;kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra-iflas hukuku ve çeşitli kanunlar kategorileri çerçevesinde örnek olarak saymıştır.

Kanunun m.382/2'de sayılan "kıymetli evrakın iptali" de örnek kabilinden olup, ticaret hukuku anlamında çekişmesiz yargı işine örnek olarak gösterilmiş bir haldir. Yoksa burada ifade edilmek istenen, bu fıkrada sayılan (m.382/2) çekişmesiz yargı işlerinde sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu hususu, değildir.

Kıymetli evrakın iptali husunda görevli mahkeme:TTK m.651-653, 4, 5, 757-765, HMK m.384 hükümleri uyarınca ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'dir.
Old 11-08-2015, 17:19   #9
yavuzselimaydın

 
Varsayılan

Konunun güncellenmesi adına aşağıdaki kararı paylaşıyorum. Kararda hamilin yerleşim yerinin yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/8796
K. 2013/10368
T. 1.7.2013
• KIYMETLİ EVRAKIN/ÇEKİN ZİYAI NEDENİYLE İPTALİ ( Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli Olduğu - Çek Şirketin Elinde İken Zayi Olduğundan Şirket Muamele Merkezindeki Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
• YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Kıymetli Evrakın/Çekin Ziyaı Nedeniyle İptali/Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli Olduğu - Çek Şirketin Elinde İken Zayi Olduğu/Şirket Muamele Merkezindeki Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
• ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Kıymetli Evrakın/Çekin Ziyaı Nedeniyle İptali Davası )
• ÇEKİN ŞİRKETİN ELİNDE İKEN ZAYİ OLMASI ( Kıymetli Evrakın/Çekin Ziyaı Nedeniyle İptali Davası - Şirket Muamele Merkezindeki Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
6102/m. 757/1, 759/1, 818
ÖZET : Talep, kıymetli evrakın ( çekin ) ziyaı nedeni ile iptaline ilişkindir.

6102 Sayılı TTK'ya göre; Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali isteminde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. Poliçeyi eline geçiren kişi bilinmiyorsa poliçenin iptaline karar verilmesi istenebilir.

İptali istenen çekin, şirketin elinde iken zayi olduğu iddia edilmiştir. Şirketin muamele merkezi Afyon'dadır. Uyuşmazlığın davanın ilk açıldığı Afyonkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesince ticaret mahkemesi sıfatı ile görülmesi gerekir.

DAVA : Kıymetli evrakın iptaline ilişkin talep hakkında Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk ile Demirci Asliye Hukuk ( Ticaret ) Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Talep, kıymetli evrakın ( çekin ) ziyaı nedeni ile iptaline ilişkindir.

Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesince ödeme yerine göre yetkisizlik kararı verilmiştir.

Demirci Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) Mahkemesi ise, çek iptali davasının yetkili hamilin yerleşim yeri mahkemesinde de açılabileceğini belirterek yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Dava tarihinden önce 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 818. Maddesi delaleti ve 757/1 maddesi gereğince kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali isteminde görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu düzenlenmiştir. Aynı yasanın 757/1. maddesinde iradesi dışında poliçe elinden çıkan kişinin, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebileceği, 759/1. maddesinde ise poliçeyi eline geçiren kişi bilinmiyorsa, poliçenin iptaline karar verilmesi istenebileceği hususu düzenlenmiştir.

Somut olayda davacı vekilinin, iptali istenen çekin şirketin elinde iken zayi olduğunu beyan etmesine ve şirketin muamele merkezinin de Anıtkaya Kasabası Merez/Afyon olmasına göre, uyuşmazlığın davanın ilk açıldığı Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesince ticaret mahkemesi sıfatı ile görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nin 21. ve 22. maddeleri gereğince Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 01.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muvazaalı icra takibinin iptali davasında görev a.lawyer Meslektaşların Soruları 6 19-07-2011 16:02
itirazın iptali davasında görev Av.Gülsüm Meslektaşların Soruları 4 27-04-2010 14:32
Özel hastaneye karşı açılan maddi manevi tazminat davasında görev-yetki? Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 11 01-03-2010 12:21
İtirazın iptali Davası, Yetki, Görev ve İşbölümü Av.Tevfik TATAR Meslektaşların Soruları 1 02-12-2009 14:50
İtirazın iptali davasında yetki attorneytalay Meslektaşların Soruları 7 30-09-2006 14:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04324198 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.