Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra ve İflas Kanununun 358. Maddesine göre Talep ve Müzekkere Örneği

Yanıt
Old 30-11-2011, 17:30   #1
tiryakim

 
Olumlu İcra ve İflas Kanununun 358. Maddesine göre Talep ve Müzekkere Örneği

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;
İcra ve İflas Kanunun 358.Maddesine göre ;
Alıntı:

Üçüncü
şahsa bırakılan mallar:
Madde 358 - Üçüncü şahıs icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir.
Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunamayacak bir sebepten dolayı telef veya ziyaını ispat edemeyen üçüncü şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tesbit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince re sen tanzim ettirilir.
Bu kıymetleri tanzim ile mükellef olanlar, icra dairesinin bu baptaki talep ve kararına karşı (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.02.2004 RG NO: 25380 KANUN NO: 5092/11) icra mahkemesine, 16 ncı maddede tayin edilen müddet içinde şikayette bulunabilirler.
Emsal yargıtay İçtihatlarından Bir kaç Örnek İse ;
Alıntı:

T.C. YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/21027
Karar: 2008/14829
Karar Tarihi: 24.09.2008
İSTİHKAK DAVASI - YEDİEMİNİN MALIN AFFOLUNMAYACAK BİR NEDENDEN DOLAYI TELEF VEYA ZİYANINI İSPAT EDEMEMESİ - HACİZLİ MALIN HACİZ VEYA YEDİEMİN TUTANAĞINDA YAZILI KIYMETİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YEDİEMİNE DOĞRUDAN ÖDETİLECEĞİ
ÖZET: Uyuşmazlık, üçüncü kişinin istihkak davasına ilişkindir. Somut olayda, davaya konu ... ton yemlik mısır ... tarihinde üçüncü kişi huzurunda haczedilmiş ve davacı üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılmıştır. Yediemin, malın kendisine affolunmayacak bir nedenden dolayı telef veya ziyanını ispat edemediği takdirde hacizli malın haciz veya yediemin tutanağında yazılı kıymeti, ayrıca mahkeme kararına gerek olmaksızın icra müdürlüğünce kendisine doğrudan ödetilir. Bunun için gerekirse yedieminin malları haczedilerek paraya çevrilir. Bu durumda, dava ödenen bedel üzerinden devam eder. Mahkemece yapılacak iş, yargılamaya devam edilerek, deliller toplanıp, işin esasına girilmek ve oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.
(2004 S. K. m. 96, 358) (5237 S. K. m. 289)
Kararın temyizen tetkiki davacı (3. kişi) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde konusu kalmayan davada karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Z.A. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Uyuşmazlık, üçüncü kişinin icra ve İflas Kanunu'nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir.
Mahkemece, istihkak iddiasına konu mısırların dava sırasında yediemin davacı üçüncü kişi tarafından satılarak elden çıkarıldığı gerekçesiyle davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmişse de, varılan bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.
Somut olayda, davaya konu 160 ton yemlik mısır 31.03.2006 tarihinde üçüncü kişi huzurunda haczedilmiş ve davacı üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılmıştır. Öte yandan, 11.01.2007 tarihli muhafaza ve ek haciz tutanağı içeriğinden, hacizli mısırların yediemin davacı üçüncü kişi tarafından satıldığı anlaşılmaktadır.
İcra ve iflas Kanunu'nun 358. maddesi gereğince haczedilen taşınır malı yediemin sıfatıyla teslim alan kişi, bu malı istenildiği anda icra müdürlüğüne aynen geri vermekle yükümlüdür. Haczedilen mal istenilmesine karşın teslim etmeyen kişi Türk Ceza Kanunu'nun 289. maddesine göre cezalandırılabilinir. Hacizli veya rehinli malı korumak üzere teslim alan yediemin kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olması durumunda da ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Yediemin, malın kendisine affolunmayacak bir nedenden dolayı telef veya ziyanını ispat edemediği takdirde hacizli malın haciz veya yediemin tutanağında yazılı kıymeti, ayrıca mahkeme kararına gerek olmaksızın icra müdürlüğünce kendisine doğrudan ödetilir. Bunun için gerekirse yedieminin malları haczedilerek paraya çevrilir.
Bu durumda, dava ödenen bedel üzerinden devam eder. Dairemizin giderek Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları da bu yöndedir. Mahkemece yapılacak iş, yargılamaya devam edilerek, deliller toplanıp, işin esasına girilmek ve oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davacı üçüncü kişinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya 3. kişiye iadesine, 25.09.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca;
Alıntı:

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/349
Karar: 2005/4000
Karar Tarihi: 01.03.2005
YEDD
İEMİNLİK - KIYMET TAKDİRİ - ŞİKAYET
ÖZET : Haczedilip yediemine teslim edilen menkullerin haciz esnasında değerlerinin de tespit edildiği anlaşılmaktadır.
İcra müdürlüğünce muhtıranın gönderilmesi tarihi itibariyle değer tespiti yaptırılıp, yediemine teslim edilen malların teslim tarihindeki değerlerinin üzerindeki bir değerden yedieminin gayrimenkul ve menkul mal ve alacaklarına haciz uygulanması isabetsiz olup mahkeme şikayetin bu yönde değerlendirilmesi gerekirken tümden reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 358)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazlarının yerinde değil ise ;
Haczedilip yediemine teslim edilen menkullerin haciz esnasında değerlerinin de tespit edildiği anlaşılmaktadır.
Bu malların yediemince teslim edilmemesi üzerine İcra müdürlüğünce teslim için yediemine gönderilen muhtıra tarihi itibarıyle evrak üzerinde bilirkişiye değer tespit yaptırılarak rapor alınmış ve raporda tespit edilen değer üzerinde yedieminin gayrimenkul ile menkul malları ile değer hak ve alacakları üzerine haciz uygulanmıştır. İİK.nun 358/2. maddesi aynen "... bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunmayacak bir sebepten dolayı telef veya ziyanı ispat edemeyen 3. şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tespit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince resen tazmin ettirilir." Hükmünü içermektedir.
Yasal bu düzenlemeye rağmen icra müdürlüğünce muhtıranın gönderilmesi tarihi itibarıyle değer tespiti yaptırılıp, yediemine teslim edilen malların teslim tarihindeki değerlerinin üzerindeki bir değerden yedieminin gayrimenkul ve menkul mal ve alacaklarına haciz uygulanması isabetsiz olup mahkeme şikayetin bu yönde değerlendirilmesi gerekirken tümden reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 01.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun 358.Maddesine Göre Yediemine gönderilecek Talep ve Müzekkere ( Muhtıra ) Örneği konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler...
Old 30-11-2011, 17:42   #2
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;
İcra ve İflas Kanunun 358.Maddesine göre ;

Emsal yargıtay İçtihatlarından Bir kaç Örnek İse ;

Ayrıca;

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun 358.Maddesine Göre Yediemine gönderilecek Talep ve Müzekkere Örneği konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler...

Sayın meslektaşım İİK. md. 358 uyarınca yeddiemine muhtıranın gönderilmesini talep edeceksiniz.
Müzekkere yazma işi zaten biz meslektaşlarımızın değil, İcra müdürlerinin görevi
Old 30-11-2011, 17:45   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Valla Bizim Memlekkete işlerin hızlı yürümesi için biz yazıyoruz
Old 30-11-2011, 18:08   #4
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kezzy
Sayın meslektaşım İİK. md. 358 uyarınca yeddiemine muhtıranın gönderilmesini talep edeceksiniz.
Müzekkere yazma işi zaten biz meslektaşlarımızın değil, İcra müdürlerinin görevi

Sayın Kezzy ;
Sizde yediemine gönderilen muhtıra ve talep örneği var mı ?
Varsa eklerseniz Sevinirim...
Teşekkürler...
Old 01-12-2011, 10:07   #5
mervee

 
Varsayılan örnek müzekkere

Alıntı:
Yazan tiryakim
Sayın Kezzy ;
Sizde yediemine gönderilen muhtıra ve talep örneği var mı ?
Varsa eklerseniz Sevinirim...
Teşekkürler...YEDİEMİNLİK MUHTIRASI
ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :

Alacaklı Vekili Tarafından Borçlu Aleyhine Açılan İcra Takibinde Bildiğimiz Üzere Tarihinde Haczedilerek Size Yediemin Olarak Teslim Olunan Taşınırların Müdürlüğümüze Teslim Edilmesi Gerekmektedir. Mahçuz Malın Muhafaza Altına Alınması İçin Gidildiğinde Yerinde Bulunamamıştır. TCK nın 5237 Sayılı Yasa İle Değişik 289. md göre Muhafaza Edilmek Üzere Kendisine Resmen Teslim Olunan Rehinli Veya Hacizli Veya Herhangi Bir Nedenle El Konulmuş Olan Mal Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunan Kişi Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Ve Üç Bin Güne Kadar Adli Para Cezası İle Cezalandırılır. Hükmüne Amirdir. Yasanın Bu Amir Hükmü Karşısında Size Yediemin Olarak Teslim Edilen Taşınır Malların Yedi Gün İçinde Müdürlüğümüze Teslim Etmeniz Veya Yerini Bildirmeniz Aksi Taktirde Tck Değişik 289 Md Uyarınca Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Ve Üç Bin Güne Kadar Adli Para Cezasıyla Cezalandırılacaksınız Söz Konusu Olacağı Ve Ayrıca Malın Bedelinin Sizden Tahsili Cihetine Gidileceği Hususu Tebliğ Olunur.
Karar gereğinin ifası ile işlemden dosyamıza bilgi verilmesi rica olunur.
Old 02-12-2011, 12:27   #6
üye7160

 
Varsayılan

TALEP....... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
201 /...........E.BORÇLU : ........................................


Borçluya ait , dosyanızda yazılı mahcuzlar ../../.... tarihli hacizde yediemin olarak borçlu ......................' ya teslim edilmiş,ancak haciz adresine ../../..... tarihinde yeniden muhafaza için gidildiğinde borçluların yerlerinde olmadığı, adreslerinden tasındıkları ve hacizli mallarında adreste bulunmadığı görülerek bu durum haciz tutanağına yazılmıştır.

Bu sebeple yeddiemin ................... ya mahcuz teslim muhtırası tebliğ edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Av.


MAHCUZ TESLİM MUHTIRASI

../../.... tarihli hacizde haczedilerek tarafınıza yeddiemin olarak teslim edilen mahcuzların muhafazası için ../../.... tarihinde mahcuzların bulunduğu adrese gelinmiş ancak söz konusu mahcuzların adreste olmadığı tespit edilerek bu husus haciz tutanağına geçirilmiştir.
Bu nedenle tarafınıza yeddiemin olarak bırakılan mahcuzları 7 gün içinde müdürlüğümüze teslim etmeniz,aksi takdirde 5237 S. K.nun. 289. maddesi uyarınca cezalandırılabileceğiniz hususu iş bu muhtıra ile tebliğ olunur.
Old 02-12-2011, 15:31   #7
tiryakim

 
Varsayılan

Yedieminlik muhtırası ile mahcuz teslim muhtırası farklı şeyler mi ?
Old 02-12-2011, 15:42   #8
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Yedieminlik muhtırası ile mahcuz teslim muhtırası farklı şeyler mi ?

İçerikleri aynı sadece MUHTIRADIR yazılsa dahi yeterlidir
Old 02-12-2011, 15:55   #9
tiryakim

 
Varsayılan

Tamam ama bu müzekkereler İİK 358 müzekkereleri değil ki ?
Old 02-12-2011, 16:06   #10
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Tamam ama bu müzekkereler İİK 358 müzekkereleri değil ki ?

Sayın tiryakim 358. madde çok açık yeddiemin kendisine bırakılan malları istendiğinde teslim etmekle mükellef, mallar zayi oldu ise mal bedeli yeddieminden tazmin olunur.

Dolayısıyla yeddiemin hakkında hem suç duruyurusunda bulunabilmek hemde 358. madde uyarınca mal bedelinin tazmin edilebilmesi için öncelikle kendisine muhtıra göndermeniz gerekmektedir.

Yukarıda meslektaşlarımızın belirttiği örnekler hemen hemen istednilen muhtıralara örnek niteliğindedir. Değişiklik yapmak istediğiniz noktalarda gerekli gördüğünüz değişikliği yapabilecek kadar bilgi birikiminiz vardır bundan hiç şüphem yok

Zaten bu muhtıra örneklerinin verilerek,aslında yanlış bir uygulamaya hizmet etmekte çok doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Neden İcra Müdürlerimiz görevlerini tam olarak ifa etmiyorlar da ekmeklerine yağ sürmeye devam ediyoruz.
Old 02-12-2011, 16:09   #11
üye7160

 
Varsayılan

peki bunlar ne müzekkeresi sayın tiryakim?

satıştan evvel muhafaza için gidilipte mahcuzlar yerinde bulunmaz ise 358.madde uyarınca yeddiemine teslim için muhtıra gönderilir ve verilen süre içinde teslim gerçekleşmezse şikayet hakkınız doğar.tüm bunlar 358.maddeye dayanır.
Old 02-12-2011, 16:35   #12
üye7160

 
Varsayılan

sayın Tiryakim , aynı konuyu daha önce de sorduğunuzu anımsadım. orda da arkadaslar cevap vererek sorunuza yanıt almanız için kararlar dahi eklemişlerdi. birde siz inceleyin tekrar. belki daha memnun edici bir yanıt alabilirsiniz.
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...755#post510755
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tebligat Kanununun Ek 1 maddesine göre kat malikine tebligat yapılması usulü nasıldır Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 2 25-10-2016 17:30
İş Kanununun 25/II-d maddesine göre iş akdinin feshi minerva Meslektaşların Soruları 25 08-06-2016 15:32
karayolları taşıma kanununun 26/a maddesine göre kesilen cezalara itiraz Av. Senay Meslektaşların Soruları 4 23-08-2011 12:44
İcra İflas Kanununun 106 Ve 110.Maddesinin Uygulanması nevzatatasoy Meslektaşların Soruları 7 01-12-2009 08:51
Boşanma Davasında Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebligat avk-e Meslektaşların Soruları 17 01-06-2009 16:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,14054990 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.