Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Menfİ Tespİt Davasi

Yanıt
Old 29-09-2011, 16:47   #1
ilkim kapac

 
Varsayılan Menfİ Tespİt Davasi

İyigünler diliyorum , vekaletini yeni aldığım müvekkilim tarafından icra takibinden sonra menfi tespit davası açılmış. Menfi tespit davasında icra inkar tazminatı talep etmemiş. İlk duruşmada sonlanmış. Bu aşamada icra inkar tazminatını istemek uygun olur mu, yoksa dava sonuçlandıktan sonra haksız fiile dayalı olarak mı tazminat istenmelidir. Bilgisini ve görüşünü ileten meslekdaşlara saygılar
Old 30-09-2011, 12:22   #2
adalet için

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,talebi genişletme yasağına ve iik mad 67/2 istinaden tazminat istem hakkınız olmadığını düşünüyorum.
Old 30-09-2011, 12:31   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ilkim kapac
İyigünler diliyorum , vekaletini yeni aldığım müvekkilim tarafından icra takibinden sonra menfi tespit davası açılmış. Menfi tespit davasında icra inkar tazminatı talep etmemiş. İlk duruşmada sonlanmış. Bu aşamada icra inkar tazminatını istemek uygun olur mu, yoksa dava sonuçlandıktan sonra haksız fiile dayalı olarak mı tazminat istenmelidir. Bilgisini ve görüşünü ileten meslekdaşlara saygılar

Üstad kanun hükmü açık diye düşünüyorum

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI

MADDE 72- (Değişik: 538 - 18.2.1965 / m.43) Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını isbat için menfi tesbit davası açabilir.

.....


(Değişik 5. fıkra: 3494 - 9.11.1988 / m.6) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlâmın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz.

Sorudan belli olmayan diğer şartlar gerçekleşmiş kabul edilse de, hükümden önce talep yoksa, yasa müsaade etmemektedir.
Old 30-09-2011, 13:11   #4
adalet için

 
Varsayılan

Sayın yiğit,zaten soru hükümden önce talepte bulunulabilir mi yönünde.
Old 30-09-2011, 13:25   #5
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan adalet için
Sayın yiğit,zaten soru hükümden önce talepte bulunulabilir mi yönünde.


Haklısınız ama aşağıdaki alıntı davanın neticelendiği izlenimi edinmemi sağlamıştı

Alıntı:
Yazan ilkim kapac
Menfi tespit davasında icra inkar tazminatı talep etmemiş. İlk duruşmada sonlanmış.
Old 30-09-2011, 18:56   #6
ilkim kapac

 
Varsayılan

sayın "adalet için" in dediği gibi dava sonuçlanmadı ikinci celse için kasıma gün verilmiş. ancak ben yine de bugün talepte bulundum. sayın hakim tarafından muvafakat ediyormusunuz gibi bir yönlendirme gelmezse karşı tarafın davanın genişletildiği yönünde bir itirazı olacağını sanmıyorum.
Old 14-05-2014, 10:57   #7
Ahmet Merve Argun

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım güncel bir konu hakkında herkese de faydalı olabilecek bir sorum olacak...
Kısaca özetlemek gerekirse, önce bir icra takibi açtık sonrasında itirazla takip durduruldu ve biz de itirazın kaldırılması davasını ikame ettik. Yerel mahkemece yapılan yargılamada davamız reddedildi, bunun üzerine temyiz ettik ve karar bozuldu.Dava yeniden yerel mahkemede görülecek. Fakat tam da bu esnada karşı taraf Sulh Hukuk mahkemesinde MENFİ TESPİT DAVASI açıyor.
Sorum şu; İcra mahkemesinde dava görülmeye devam ederken (olayımızda dosya bozularak yargıtaydan dönmüş) borçlu Sulh hukuk mahkemesinde Menfi Tespit Davası açabilir mi?
Cevap veren meslektaşlarıma şimdide TŞK EDERİM.
Old 14-05-2014, 11:11   #8
olgu

 
Varsayılan

inkar/kötüniyet tazminatı talep üzerine verilir ancak talep süreye bağlı değildir, davanın feri niteliğinde bir talep olduğundan iddianın veya savunmanın genişletilmesi yasağı kapsamında olduğunu düşünmüyorum.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/10986
K. 1998/11489
T. 26.10.1998
• İNKAR TAZMİNATI ( Talebin Süreye Bağlı Olmaması )
• SÜRE ( İnkar Tazminatı Talebinde )
2004/m.67,68,169,170

ÖZET : İİK.`nun 67, 68, 68/a, 169/a ve 170. maddelerinde tazminat talebi için bir süre öngörülmemiştir. İnkar tazminatı zaman içinde oluşan zararın karşılığı olup miktarı hakim tarafından tayin olunmaktadır. Bu itibarla tazminat talebi bir süreye tabi olmayıp duruşmaya son verilinceye kadar istenilmesi mümkündür.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 11.9.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İİK.`nun 67, 68, 68/a, 169/a ve 170. maddelerinde tazminat talebi için bir süre öngörülmemiştir. İnkar tazminatı zaman içinde oluşan zararın karşılığı olup miktarı hakim tarafından tayin olunmaktadır. Bu itibarla tazminat talebi bir süreye tabi olmayıp duruşmaya son verilinceye kadar istenilmesi mümkündür. Dairemizin bu yöndeki istikrarlı uygulaması Hukuk Genel Kurulu`nun 19.4.1995 tarih ve 1995/296-404 sayılı kararı ile de benimsenmiştir. Somut olayda borçlunun itirazı takip dayanağı çek nedeniyle şahsen sorumlu olmadığı yönünde olup, İİK.`nun 168/5. maddesinde sayılan borca itiraz nedenlerindendir. O halde borçlunun talebi de bulunduğu gözetilerek İİK.`nun 169/a-6., maddesi gereğince borçlu yararına tazminata hükmedilmemesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.10.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.Sayın Arguns,

Menfi tespit davası alacak tahsil edilene kadar her zaman açılabilir, alacak tahsil edildikten sonra ise istirdat davası olarak ikame edilebilir.
Yargıtay itirazın iptali davasına karşı menfi tespit davası açılabileceğini kabul etmekte. Hatta itiraz üzerine duran takibe karşı alacaklı itirazın iptali davası açmadan borçlu menfi tespit açabileceğini de kabul etmekte.
İtirazın iptalinde siz alacaklı olduğunuzu, menfi tespitte ise borçlu borçlu olmadığını tespit etmeye çalışmakta. Somut olayda borçlunun açtığı menfi tespit davasının sizin açtığının davayı bekletici mesele yapacağını düşünüyorum.
Old 14-05-2014, 11:16   #9
Ahmet Merve Argun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
inkar/kötüniyet tazminatı talep üzerine verilir ancak talep süreye bağlı değildir, davanın feri niteliğinde bir talep olduğundan iddianın veya savunmanın genişletilmesi yasağı kapsamında olduğunu düşünmüyorum.Sayın Arguns,

Menfi tespit davası alacak tahsil edilene kadar her zaman açılabilir, alacak tahsil edildikten sonra ise istirdat davası olarak ikame edilebilir.
Yargıtay itirazın iptali davasına karşı menfi tespit davası açılabileceğini kabul etmekte. Hatta itiraz üzerine duran takibe karşı alacaklı itirazın iptali davası açmadan borçlu menfi tespit açabileceğini de kabul etmekte.
İtirazın iptalinde siz alacaklı olduğunuzu, menfi tespitte ise borçlu borçlu olmadığını tespit etmeye çalışmakta. Somut olayda borçlunun açtığı menfi tespit davasının sizin açtığının davayı bekletici mesele yapacağını düşünüyorum.

Sayın Olgu
İki davanın konusunun, taraflarının ve sebebinin aynı olduğu nazara alınırsa AÇILAMAMASI gerekmez mi?
Cevabınız için TŞK
Old 14-05-2014, 11:22   #10
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan arguns
Sayın Olgu
İki davanın konusunun, taraflarının ve sebebinin aynı olduğu nazara alınırsa AÇILAMAMASI gerekmez mi?
Cevabınız için TŞKAlıntı:
T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/13-576

K. 2011/747

T. 7.12.2011

Menfi tespit davası, normal bir hukuk davası gibi açılır. Borçlu, itirazın kaldırılması sırasında tetkik merciinde ( m.68-68a ) ileri sürüp ispat edemediği itiraz ve def'ilerini, menfi tespit davasında yeniden ileri sürebilir; çünkü itirazın kaldırılması kararı, menfi tespit davasında kesin hüküm teşkil etmez.
Old 14-05-2014, 11:26   #11
Ahmet Merve Argun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Şimdi açılamayacağına dair, aynı savunmaların itirazın iptali davasında yapılabileceğine dair bir karar buldum. Faydalı olabileceği düşüncesiyle aşağıya ekliyorum.Cevabınız ve ilginiz için TŞK.
T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/10019

K. 2003/6865

T. 26.6.2003

• İTİRAZIN İPTALİ ( Menfi Tespit Davasında İleri Sürülen İddialar İtirazın İptali Davasında Savunma Sebebi Olarak İleri Sürülebileceğinden Borçlunun Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )

• HUKUKİ YARAR ( Menfi Tespit Davasında İleri Sürülen İddialar İtirazın İptali Davasında Savunma Sebebi Olarak İleri Sürülebileceğinden Borçlunun Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )

• MENFİ TESPİT DAVASI ( İleri Sürülen İddialar İtirazın İptali Davasında Savunma Sebebi Olarak İleri Sürülebileceğinden Borçlunun Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )

2004/m.72

ÖZET : Davalı banka tarafından davacı aleyhine başlatılan ilamsız takibe itiraz üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Davacı daha sonra davalı bankaya kredi ilişkisinden dolayı borçlu olmadığını ileri sürerek menfi tespit davası açmıştır. Menfi tespit davasında ileri sürülen iddialar itirazın iptali davasında savunma sebebi olarak ileri sürülebileceğinden borçlunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığından mahkemece bu yön gözetilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av.Erhan Damgacı gelmiş diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı banka ile dava dışı Nuri Bağlı arasında 31.12.1997 tarihli kredi sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin 1.000.000.000.- limitli bu sözleşmeye kefil olduğunu, bankanın daha sonra kredi limitini 10.000.000.000.-TL yazarak takibe koyduğunu, banka görevlilerinin birinci sözleşmenin eksik ve yanlış yapıldığını belirterek yeni bir sözleşmesi imzalattığını, davalının haksız ve kötüniyetli olduğunu ileri sürerek müvekkilinin davalıya 1.000.000.000.-TL haricinde borcu bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili bankanın davacı aleyhine başlattığı takibe itiraz üzerine itirazın iptali davası açtığını, menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre davalı bankanın davacı aleyhine başlattığı ilamsız takibe itiraz üzerine itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptali davasından sonra menfi tespit davası açmakta hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı mahkemece temyiz edilmiştir.

Davalı banka tarafından davacı aleyhine başlatılan ilamsız takibe itiraz üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Davacı daha sonra davalı bankaya kredi ilişkisinden dolayı borçlu olmadığını ileri sürerek menfi tespit davası açmıştır. Menfi tespit davasında ileri sürülen iddialar itirazın iptali davasında savunma sebebi olarak ileri sürülebileceğinden borçlunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığından mahkemece bu yön gözetilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına 26.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Senet Ve Menfİ Tespİt Davasi adesleno Meslektaşların Soruları 2 12-04-2011 11:46
Menfİ Tespİt Davasi Av.GURKAN Meslektaşların Soruları 4 28-11-2010 22:17
Menfİ Tespİt Davasi AÇabİlİrmİyİm arzum Meslektaşların Soruları 11 01-02-2010 17:17
Menfİ Tespİt Davasi &alacak Davasi av.murat kılıç Meslektaşların Soruları 2 25-01-2010 10:02
İkİncİ Menfİ Tespİt Davasi AÇilabİlİr Mİ? ALAMUT Meslektaşların Soruları 8 06-12-2009 11:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10489988 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.