Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

haricen tahsil, icra tahsil harcı ödemeden hacizlerin kaldırılması

Yanıt
Old 21-08-2011, 12:06   #1
GECE

 
Varsayılan haricen tahsil, icra tahsil harcı ödemeden hacizlerin kaldırılması

Arkadaşlar,
müvekkilin bir devlet kurumuna olan ve aynı zamanda icra takibine de koyulmuş yüklü bir borcu HARİCEN ÖDENMİŞTİR (kuruma ödendi). icra dosyası kapsamında bu borç nedeniyle müvekkilin bir taşınmazı(evi) ve 3 aracı üzerine haciz şerhi koyulmuştur. borç ödendi ama dosyanın kapatılması için icra dosyasına ödenmesi gereken tahsil harcı hayli yüksek. müvekkil bu harcı şimdilik ödemek istemiyor ama icra dosyasındaki hacizlerin de acilen kalkması gerekiyor. bu durumda harç ödemeden dosyadaki hacizlerin kaldırılma yolu var mıdır?
herkese şimdiden teşekkürler...
Old 21-08-2011, 20:17   #2
Av. Levent Kıray

 
Varsayılan

Merhabalar. Hacizlerin fekki, borcun haricen tahsil edildiğine (içtihat da böyledir) karine teşkil eder. Bu yüzden haricî tahsil harcı ödenmesi zorunludur.
Fakat bir icra dosyasında aracına haciz ve yakalama şerhi koyduğum borçlu, dosyaya ödeme taahhüdünde bulunduğundan haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılmasını talep ettim ve taahhütname olduğu için borç tahsil edilmemiş sayıldığından harç ödemedik.
Bu durumda ilgili karinenin işlememesi gerekir. İyi çalışmalar dilerim.
Old 21-08-2011, 21:08   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Bir tazınmaz ve 2 adet araç üzerindeki haczi kaldırın.Diğer araç üzerindeki haciz kalsın...O zaman harç ödemezsiniz...
Old 21-08-2011, 22:18   #4
seclarum

 
Varsayılan o iş kolay

Alacaklı vekili geldi.Haricen 1.000,00.-TL tahsil ettik, tahsil harcı hesap edilerek dosyadaki hacizler kaldırılsın dedi.

Sonuç: 1.000,00.-TL X 3.96/100 = 39,60.-TL tahsil harcı ödersin hacizler kalkar.
Old 21-08-2011, 22:28   #5
GECE

 
Varsayılan

Sayın SECLARUM,
önerinizi alacaklı vekili kabul etmez, ben olsam ben de kabul etmem. borcun tamamını fer'ileriyle birlikte borçlu bizzat alacaklıya (alacaklı kurumun banka hesabına) ödedi. alacaklı vekili bu konuda niçin yalan beyanda bulunarak kendini riske atsın ki !
alacaklı vekili ile görüştüm. meşru zeminde (mesela 100.000 tahsil edildi ise 1.000 tl ödendi şeklinde yalan beyanla değil de) müvekkil (borçlu) lehine istediğimizi yapacağını söyledi.
taşınmaz üzerindeki haczin acil kaldırılması gerek. dosyada hacizli 3 araç şimdilik kalsa da, taşınmaz üstündeki haczin kaldırılması yönünde alacaklı vekilinin beyanı yeterli olur mu harç vs ödemeden?
Old 21-08-2011, 22:34   #6
seclarum

 
Varsayılan

Neresi yalan beyan onu anlamadım. Bin lira almadığımı? Yalan değil olsa olsa eksik beyan olur
Madem çok doğru iş yapmak istiyorsunuz, devleti de kandırmayın ödeyin harcı.Ne diyim yani.

Ayrıca haciz kaldırma ile ilgili olarak alacağın tahsil edildiği karinesi gibi saçma ve hukuk dışı uygulama nedeni ile tahsil harcı alınması hususunda Yargıtayda temyizim vardır. Sonucunu bildiririm.
Old 21-08-2011, 22:42   #7
seclarum

 
Varsayılan

Bu arada aklıma geldi. Kamu kurumları icra takibi açarken harç ödemiyor ki.Tahsil harcı da olmaz sanırım.
Old 22-08-2011, 12:12   #8
Av.Selen

 
Varsayılan

Sn.Seclarum; kamu kurumları takip alacaklısı olsa dahi, borçlu tahsil harcı ödemek zorundadır hacizleri kaldırılması için. Zira tahsil harcının sorumlusu alacaklı değil, borçludur.
Old 22-08-2011, 16:13   #9
icra20

 
Varsayılan

Aşağıda sunduğum kararın içeriği itibariyle bir yorum yapıp şikayet yoluna gidip gitmeme konusunda kanaat oluşturabilir.


Tetkik edildi.
KARAR : Her ne kadar alacaklı vekili borçlunun borcundan dolayı alacaklarını karşılayacak kadar mal haczedilmiş olduğundan borçlu şirket adına kayıtlı 20 D 0000 Plaka sayılı vasıta üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmiş ise de :
İİK.nun 15.maddesinin birinci fıkrası; İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur hükmünü ihtiva etmektedir. Yasa koyucu bu madde ile icra ve iflas harçlarının çerçevesini tayin etmiş kanunla alacaklının ödemesi gerekenlerin alacaklıdan (2548 sayılı yasada olduğu gibi) diğer harç ve masrafların sonuç olarak borçludan tahsil edilmesi gerektiğini hüküm altına alınmıştır.
İİK.nun 15 maddesi harçların mahiyetini, miktarını, ödeme zamanını ve şeklini doğrudan doğruya diğer yasalara ve özellikle harçlar kanununa bırakmıştır. İcra harçları 492 sayılı yasaya bağlı (1) sayılı tarifenin yargı harçları kısmının (B/1) bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre icra takibi sırasında ve takibin niteliğine göre başvurma harcı peşin harç icra tahsil harcı ve yerine getirme harcı olmak üzere dört çeşit harç ödemek zorundadırlar. İlamlı takiplerde bu harçlardan sadece peşin olanı alınmaz. Diğer tüm harçların bu takipte de tahsili gerekir Harçlar Yasasının 29.maddesine göre peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca (tahsil harcına) mahsup olunur.
Harçlar Kanunun 23 ncü maddesi icra takibinden her ne sebep ve suretle olursa olsun vazgeçildiği ve vazgeçilme dosyaya intikal ettirildiği takdirde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak mahsül satılıp paraya çevrildikten sonra takipten vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak tahsil edilir. Alacaklı icra takibinin herhangi bir safhasında borçlu aleyhine yürüttüğü takibi sürdürmekten vazgeçerse ve hatta bunu bir beyan olarak icra tutanağına yazdırmak isterse İcra müdürü, feregat beyanını zapta geçirmeden önce feregat harcını borçlu ödemede bulunmadığı takdirde alacaklıdan tahsil etmesi gerekir. Ayrıca borçlu takip nedeni ile sadece alacaklıya karşı sorumlu ve borçlu değildir. Alacaklının yanında takip hukukunun prosedürünün uygulanması ve dolayısıyla icra takibi nedeniyle devlete karşı da borçludur. Borçlunun devlete olan borcu tabi ki harç borcudur İcra dairesine yatırılan para nedeniyle borçlu, hem alacaklıya ve hem de devlete olan borcundan kurtulur. Borcun tamamının icra dairesine yatırılmaması durumunda yatırılan miktar kadar borcundan kurtulmuş olur. Böylece icra kasasına ödeme yapıldığı anda borç ortadan kalkar.
Borçlar Kanunun 113 maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca takip konusu borcun icra dairesine ödenmesi tarihinden itibaren borçlu, faiz borcundan da kurtulmuş olur. Bundan başka ödeme tarihi, harç alacağının ve oranının yanında harc borcunun doğup doğmadığını da tayin eder.
Çünkü alacaklının borçlunun borcunu ödememesinden dolayı onun hakkında icra takibine girişmesi durumunda borçluya İİK.ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca ödeme emri çıkardıktan sonra borçlu henüz ödeme emrini tebellüğ etmeden önce borcunu icra dairesine gelip yatırırsa bu aşamada harç ödeme mükellefiyetinden de kurtulmuş olur.
Alacaklı İcra dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 16.5.2007 gün ve 2007/7454 Es. 2007/10088 sayılı ilamı ile yeniden oluşan ve istikrarla uygulanan son içtihatlarından hareketle
Alacaklı vekilinin sadece vasıta üzerindeki hacizden vazgeçmesi alacağını almadan veya borçlu ile bu hususta uzlaşmadan kaldırması hayatın olağan akışına aykırı olup haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceği, zira haczin kaldırılması istenilen vasıtanın satışı sonucu alacağını almayı düşünen alacaklı hacizli olarak vasıtanın satışının yapılması halinde vasıta satıldıktan sonrada hacizlerin fekki yasal olarak mümkün olduğu diğer taşınır veya taşınmaz üzerindeki hacizlerin devam etmesi ileride İİK.106 ve 110 maddelerine göre düşme ihtimalide söz konusu olacağından ve haczin kaldırıldığı anda harç doğmuş olduğu, harçlar ödenmeden talep edilen işlemin yerine getirilemiyeceği bu nedenle harçların peşin alınması hükmü karşısında asıl alacak üzerinden alınması gereken harçtan peşin harcın tenzili ile bakiye kalan 1.557,66 TL. Vazgeçme harcı yatırılması halinde 20D 0000 Plakalı vasıta üzerine konulmuş bulunan haczin kaldırılmasına,
Karar verildi.

İcra Müdür Yrd.
Old 22-08-2011, 16:38   #10
Av.Şevval

 
Varsayılan

tahsil harcı konusu maalesef daireden daireye farklı uygulaya sahip.
Borçlu müvekkilim dosya borcunu haricen ödedi.
Araç üzerinde haciz ve yakalama kaydı var.
Gayrimenkulünde haciz.
Biz tüm hacizlerin durmasını yalnızca yakalamanın kaldırılmasını istedik.Diğerlerini süre dolduğunda kaldırırız dedik,acil değil.
Daire yalnızca yakalamanın kalkması için dahi harcın tamamını yatırmamızı istiyor.
Old 22-08-2011, 21:47   #11
seclarum

 
Varsayılan

2007 tarihli kararın gerekçesi ne kanuna uygun ne de hukuk mantığına.
Arac üzerinden haczi fek ettik ve tahsil harcını icra müdürü aldı bizden. Ertesi gün haciz koyarken harcı iade edecek mi?
Old 22-08-2011, 22:11   #12
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan seclarum
Neresi yalan beyan onu anlamadım. Bin lira almadığımı? Yalan değil olsa olsa eksik beyan olur

Yalanla peynir gemisi yürümez.
Old 23-08-2011, 11:26   #13
Av. Gülgün

 
Varsayılan

Çok yeni tarihli olmamakla birlikte;

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2004/9189
Karar : 2004/13126
Tarih : 24.05.2004

ÖZET : Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu başvuruda yalnızca hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ait beyanı bulunmamaktadı r. 492 S. Harçlar Yasasının 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır.
(492 sayılı Harçlar K. m. 23)

KARAR METNİ :
YARGITAY İLAMI
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu 30.3.2004 günlü başvuruda yalnızca hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ait beyanı bulunmamaktadır. 492 S. Harçlar Yasasının 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadı r. İcra müdürünün anılan durumun aksine yaptığı işlem yerinde olmadığından mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) , 24.05.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Olayınızda borç ödenmiş olsa da, hazine vekiliyle dosyanın takipsiz bırakılacağı, dosyanın icra dairesinden kapatılması talep edilirse tahsil harcının borçlu tarafından ödeneceği hususunda anlaşma yapabilirsiniz.

*** Ayrıca bakınız: http://www.turkhukuksitesi.com/showt...048#post412048
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra borcu haricen tahsilde, tahsil harcı? GECE Meslektaşların Soruları 3 29-06-2016 09:11
Haricen ödemelerde tahsil harcı safa Meslektaşların Soruları 14 29-06-2016 09:09
satış sonrasında alınması gereken haricen tahsil harcı oranı AV.MEHMET ÖNDER Meslektaşların Soruları 13 10-09-2012 13:55
Haricen Tahsil-alacaklı tarafından ödenmeyen tahsil harcı Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 4 19-08-2011 11:55
Bono - Haricen Tahsilat - Tahsil Harcı lawyer35 Meslektaşların Soruları 11 08-05-2008 10:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04408193 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.