Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Özel Hastanelerde alınan fark ücretleri

Yanıt
Old 17-08-2006, 08:45   #1
mesut29

 
Mutsuz Özel Hastanelerde alınan fark ücretleri

Benim bir sorum olacak, yardımcı olursanız sevinirim. Tüketiciyi Koruma Kanunununu inceledim ancak benim problemime uyacak bir cevap bulamadım. Bir hastaneden eşimle ilgili Tüm Dökümanları ve Hastane kayıtlarını istedim ancak veremeyiz dediler. (ki bu özel bir hastahane) Bana bu belgeleri vermeleri için herhangi bir zorunluluk varmı? Hastanenin bünyesinde bilgi ve belgeleri vermemek açısından bir zorunluluğu varmı? Birde Bend Emekli Sandığı mensubuyum. Eşim bu Hastanede sezeryan oldu ve hastanenin normal sezeryan ücreti 800,00 YTL dir. Benden 300,00 YTL fark ücreti aldılar. Ancak Kuruma kesilen faturada 729,00 YTL dir. Toplam 1029,00 YTL yapıyor.Bunuda araştırdım. 30/05/2006 tarih ve 25123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye ve Sağlık Bakanlığının Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinin MADDE 4 / I bendinde belirtilen ve aşağıda ekte gönderdiğim yazı incelenip bir cevap verilirse sevinirim. Bu sezeryanın normali 800,00 YTL olduğu için aradaki farkı iade alabilirmiyim diye de sormak istiyorum. Lütfen yardım ederseniz sevinirim. Cevabınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
30 Mayıs 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25123
Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından:
Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Amaç 1- Bu Tebliğin amacı, Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavilerinin resmi sağlık kurum ve kuruluşları yanında özel sağlık kurumları ve özel polikliniklerden de sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine tabi olarak tedavileri sağlanan kamu personeli ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Tebliğ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 209 uncu maddesi ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ek 2 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Usul ve Esaslar
Madde 4-
a) Hastalar; birinci basamak tanı ve tedavi için resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, sağlık merkezi, verem savaş dispanseri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, SSK sağlık istasyonu-dispanseri yanında özel polikliniklere kurumlarından alacakları hasta muayene istek begesi (sevk evrakı) ile başvurabilirler.
b) Özel polikliniklere, aynı hastanın aynı hastalığı için 15 gün içerisinde yeniden yapılacak takip ve kontrolöünden dolayı ödeme yapılmaz ve ikinci kez fatura tanzim edilemez.
c) Özel polikliniklerde yapılabilecek tetkik ve tahlillerden; sadece hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, bilurubin, ALT, AST, EKG, akçiğer grafisi, direkt karın grafisi, direkt eksremite grafisi ve gaitada amip-giardia aranması fatura edilerek bedeli kurumalrdan tahsil edilebilir. Bunların dışında yapılan tetkik ve tahliller için ödeme yapılmaz.
d) Özel poliklinik, faturaya hastanın tahlil sonuçlarını gösteren belge ile sağlık karnesinin kimlik sayfasının fotokopisini ve sevk evrakının aslını ekleyerek ödemeyi yapacak kuruma gönderecektir.
e) Özel poliklinikte yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatında birinci basamak sağlık hizmetleri için tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.
f) Özel poliklinik, hastayı ikinci basamak resmi veya özel sağlık kurumuna sevk etmesi halinde, faturada % 10 indirim yapacaktır.
g) Özel polikliniklerden resmi veya özel sağlık kurumlarına yapılacak sevklerde, hastanın talep ve ihtiyacı ile hastane ve hekim seçme özgürlüğü dikkate alınarak hastane ve hekim adı belirtilmeksizin ilgili uzmanlık dalına sevk yapılır.
h) Özel polikliniklerce yapılacak sevklerde; ikinci basamak özel sağlık kurumu, sadece hastane ruhsatında yer alan uzmanlık dallarında hasta kabul edebilir. İkinci basamak özel sağlık kurumlarından (A) grubu amileyatların yapılabileceği hastanelerde cerrahi ve dahili branşların her birinde en az 5 tam zamanlı (tam gün) çalışan doktor bulunması ve bu hastanelerde cerrahi, koroner ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, hastaların mağdur olmaması için ikinci basamak özel sağlık kurumları veya bunların dernekleri, ruhsatlı uzmanlık dalları ile ilgili olarak sevk yapmaya yetkili birinci basamak sağlık kuruluşlarını bilgilendirmek zorundadır.
ı) Hastaların belgelenecek acil haller dışında, kurumlarından alacakları hasta muayene istek kâğıdı ile doğrudan ikinci basamak kamu veya özel sağlık kurumlarına başvurması halined, faturalama işlemlerinde Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen birinci basamak birim fiyatları (sağlık ocağı faturalandırması) esas alınarak faturalandırılır. İlgili sağlık kurumu, doğrudan ikinci basamağa müracaat eden hastadan aradaki fiyat farkını talep edebilir. Başka bir ikinci basamak sağlık kurumuna sevk hailnde bu maddenin (k) bendi hükümleri uygulanır.
i) İkinci basamak özel sağlık kurumlarında yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen birim fiyatlar esas alınır.
j) Hastalık gruplarında tanıya dayalı fiyat (paket tedavi) tespit edilmesi halinde, faturalar bu fiyatlar üzerinden düzenlenir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin ikinci basamağa doğrudan başvuru halinde; tanıya dayalı fiyat (paket fiyat) üzerinden % 30 indirim yapılır ve tanıya dayalı tedavi için belirlenen genel esaslar dikkate alınarak uygulama gerçekleştirilir.
k) İkinci basamak özel sağlık kurumunca, hastanın başka bir sağlık kurumuna (eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite tıp fakülteleri dışında) sevk edilmesi halinde, sevki yapan sağlık kurumu düzenleyeceği toplam fatura bedeli üzerinden % 30 indirim yapar.
l) Özel sağlık kurumu ve polikliniklerce tanzim edilen faturaların incelenmesi ve bedellerinin ödenmesi genel esaslara göre yapılır.
m) Gerçeğe aykırı futura düzenlendiğinin ve/veya yapılmayan tetkiklerin faturalarda gösterildiğinin tespit edilmesi halinde; bu fiilleri işleyen özel sağlık kurum ve kuruluşu, genel hükümlere göre yapılacak mali ve hukuki işlemler saklı kalmak üzere, belirtilen fiillerin tekrarı halinde hasta sevki de yapılmayacağı yönünde yetkili idarelerce uyarılır. Bu fiillerin tekrarı halinde; mali ve hukuki müeyyidelerin yanında ilgili özel sağlık kurum veya kuruluşuna 4 yıl süre ile hasta sevk edilemezi.
n) Belgelendirilmesi kaydıyla acil hallerde hastalar, özel poliklinik ve özel sağlık kurumu tarafından kabul edilip, teşhis ve tedavileri yapılailir. Gerekli sevk evrakları usulüne uygun olarak tamamlanır.
o) Özel sağlık kurumu ve özel polikliniklerce sevk evrakında yapılacak işlemler, reçetelendirme, verilecek tek tabip veya sağlık kurulu raporları ve çıkış işlemleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen esaslara göre yürütülür.
ö) Sağlık kurum veya özel polikliniklerce hazırlanacak faturalara diğer evraklarla birlikte hasta çıkış özetinin (epikriz) eklenmesi zorunludur.
p) Belirlenen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı konusunda gerekli denetimler, Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca yapılır.
r) Birinci basamak tedavi uygulamalarında, Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberinden yararlanılacaktır. İkinci basamağa sevk halinde, söz konusu rehberde yer alan sevk kriterlerine uyulması esastır.
s) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 5- Bu Tebliğ 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Old 04-09-2006, 17:59   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Merhaba

Biraz gecikmeli de olsa yanıt vermek istiyorum.Konuyla ilgili olarak Hasta Hakları yönetmeliği daha doğrudan düzenleme yapmıştır. İç hukuk Haline gelen sözleşmeri de dayanak göstermiştir.

Alıntı:
Bir hastaneden eşimle ilgili Tüm Dökümanları ve Hastane kayıtlarını istedim ancak veremeyiz dediler.

Hasta Hakları Yönetmeliği bu konuda şöyle bir düzenleme yapmıştır:
Kayıtları İnceleme
Madde 16-
Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

Bu konuda Özel Hastaneler Tüzüğü md.37 :
HASTALARA VERİLECEK BELGELER

MADDE 37 - Özel hastaneler, hastalarca istenirse aşağıdaki belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve pansuman malzemesinin tür ve miktarını gösterir liste,

b) Hastanede ya da dışarıda yapılan, bedeli hastaca ödenen laboratuvar ve röntgen muayene raporları ve röntgen filmleri ve şemaları (Adli olaylara ait olanların asılları verilmez).

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın tanısı, gidişi yapılan inceleme, tedaviye ve sonucuna ilişkin olarak tabibçe düzenlenecek bir çıkış özeti (epikriz).Özel Hastaneler Yönetmeliği:Md 52 HASTALARA VERİLECEK BELGELER

Madde 52 - Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkıs özeti


Alıntı:
Eşim bu Hastanede sezeryan oldu ve hastanenin normal sezeryan ücreti 800,00 YTL dir. Benden 300,00 YTL fark ücreti aldılar. Ancak Kuruma kesilen faturada 729,00 YTL dir. Toplam 1029,00 YTL yapıyor


Burada hastane ile Emekli Sandığı arasında yapılmış bir anlaşma var anlaşıldığı kadarı ile. Bu anlaşmanın koşulları ve sınırları konusunda bilgi edinmenizi öneriyorum.Ola ki sözleşme dışında kalan test vb.gibi başka giderler söz konusu olabilir.Yanlışlık varsa düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Hasta Hakları Yönetmeliği:
Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
Madde 17 Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Saygılar
Old 26-05-2007, 16:38   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Başbakanlık "ek ücret" isteyen hastaneleri uyardı 26 Mayıs 2007
Başbakanlık genelgesinde, bu hastanelerin "kamu hastanesi" niteliği taşıdığı belirtilerek, özel muayene olmak isteyen hastalardan talep edilebilecek "özel muayene farkı" dışında ek ücret talep edemeyecekleri bildirildi.

Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen ücret tarifesi dışında "ek ücret" talep eden devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneleri genelge ile uyardı. Başbakanlık genelgesinde, bu hastanelerin "kamu hastanesi" niteliği taşıdığı belirtilerek, özel muayene olmak isteyen hastalardan talep edilebilecek "özel muayene farkı" dışında ek ücret talep edemeyecekleri bildirildi.

Başbakanlık Tedavi Ücret Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, kişinin yaşamını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamanın Anayasa ile hüküm altına alındığı anımsatıldı. Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılarak, etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden azami ölçüde faydalanabilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi. Tüm devlet hastanelerinin yanı sıra üniversiteler ve kamu tüzel kişiliği niteliğinde olan vakıf üniversitelerine ait uygulama ve araştırma hastanelerinin halka sundukları sağlık hizmeti bakımından bu genelgeye tabi olduğu anımsatıldı.

KAMU HASTANESİ UYARISI

Başbakanlık genelgesinde, Sağlık Bakanlığı ücret tarifesi dışına çıkan, vatandaştan ek ücret talep eden vakıf üniversiteleri uyarıldı. Vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere üniversitelerin tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma merkezi olan hastanelerin, bilimsel çalışma ve eğitim faaliyetleri dışında kalan halka sundukları sağlık hizmeti bakımından "kamu hastanesi" niteliğinde olduğu anımsatıldı. Verdikleri sağlık hizmetleri için özel muayene olmak isteyen hastalardan talep edilebilecek "özel muayene farkı" dışında, söz konusu tebliğde belirlenen fiyat tarifesine uymaları gerektiği bildirildi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6587646.asp?f=1
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hatalı saat okumayüzünden fark elektrik borcu Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 9 10-12-2013 18:47
fark kıdem tazminatı alacağı Av.mdogan Meslektaşların Soruları 5 27-05-2008 13:45
Özel Yurt Tarafından Alınan Senetler raskolnikov Hukuk Soruları Arşivi 5 07-11-2006 23:00
Sınavın Büyük Haksızlık Olduğu Fark Edilmeli. Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 0 22-05-2002 04:30
Hastanelerde Döner Sermaye mehmet Hukuk Soruları Arşivi 0 14-02-2002 01:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03853893 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.