Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

çekte 6 aylık süre hesabı

Yanıt
Old 25-05-2011, 11:09   #1
elitra

 
Varsayılan çekte 6 aylık süre hesabı

04.10.2010 keşide tarihli çek, 04.10.2010 tarihinde ibraz edilerek karşılıksız olduğuna dair yazılmıştır.
Bu çek hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin açılacağı son gün nedir?
Old 25-05-2011, 11:14   #2
RuzgarEzel

 
Varsayılan

III - MÜRURUZAMAN:

TTK.Madde 726 - Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar.
Old 25-05-2011, 11:57   #3
avyusuf

 
Varsayılan

ibraz müddeti bitiminden itibaren 6 aylık süreyi hesaplayacaksınız, 10 günlük sürenin hangi gününde ibraz edilirse edilsin, 10 günlük süre bitiminden itibaren bu hesap yapılır.
Old 25-05-2011, 12:32   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elitra
04.10.2010 keşide tarihli çek, 04.10.2010 tarihinde ibraz edilerek karşılıksız olduğuna dair yazılmıştır.
Bu çek hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin açılacağı son gün nedir?

TTK m.726 mucibince 15.04.2011.

Saygılar...
Old 25-05-2011, 12:40   #5
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Yani on günlük ibraz müddetini ekleyip altı ay sonrasını hesaplayacaksınız,kolay gelsin.
Old 25-05-2011, 14:21   #6
serkan karaoğlu

 
Varsayılan

10 günlük ibraz süresi + 7 günlük başvuru süresi (düzeltme için) + 6 ay
Old 25-05-2011, 14:33   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan serkan karaoğlu
10 günlük ibraz süresi + 7 günlük başvuru süresi (düzeltme için) + 6 ay

"7 günlük başvuru süresi"nin yasal dayanağı nedir?
Old 25-05-2011, 15:19   #8
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Kambiyo takibi bakımından tartışmasız,keşide tarihi+ibraz müddeti(muhtemelen 10 gün)+6 ay.Bu arada takip bu süre geçtikten sonra da açılabilir,zamanaşımı bir defi olduğundan icra müdürünce resen gözetilemez,zamanaşımı nedeniyle takip talebi reddedilemez.Borçlunun İİK 168 gereğince yasal süresi içinde zamanaşımı nedeniyle itiraz hakkı saklıdır,bu halde takip iptal olur!
Old 25-05-2011, 17:21   #9
gülnihal çevik

 
Varsayılan

10 günlük ibraz süresi 13.10.2010 da bitmektedir. bu tarihten itibaren 6 ay yani 13.05.2011 dir.
Old 26-05-2011, 14:28   #10
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gülnihal çevik
10 günlük ibraz süresi 13.10.2010 da bitmektedir. bu tarihten itibaren 6 ay yani 13.05.2011 dir.

TTK m.708: "Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; ... içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler."

TTK m.729: "Kanunun bu kısmında gösterilen müddetler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz."

Sorudaki çekte keşide tarihi: 04.10.2010 (TTK m.708 mucibince ibraz süresi 10 gün; TTK m.729 mucibince başladığı günü saymayacağız)

04.10.2010+10 gün= 14.10.2010 (İbrazın son günü)

TTK m.726/1: "Hâmilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar."

İbrazın son günü 14.10.2010 (14.10.2010'da henüz ibraz süresi bitmedi; bir sonraki gün: 15.10.2010 + 6 AY) = 15.04.2011 CUMA

Saygılar...
Old 26-05-2011, 15:55   #11
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

[quote=Av.Nevra Öksüz]TTK m.708: "Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; ... içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler."

TTK m.729: "Kanunun bu kısmında gösterilen müddetler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz."

Sorudaki çekte keşide tarihi: 04.10.2010 (TTK m.708 mucibince ibraz süresi 10 gün; TTK m.729 mucibince başladığı günü saymayacağız)

04.10.2010+10 gün= 14.10.2010 (İbrazın son günü)

TTK m.726/1: "Hâmilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrar."

İbrazın son günü 14.10.2010 (14.10.2010'da henüz ibraz süresi bitmedi; bir sonraki gün: 15.10.2010 + 6 AY) = 15.04.2011 CUMA

Saygılar...[/quote
Uygulamada kabul görmese de bir görüşe göre TTK 708 ve 729.maddeleri birlikte değerlendirilmekte ve 729.maddede sözü edilen müddetlerle kastedilenin 726.maddedeki zamanaşımı süresi olduğu,buna karşılık 708.maddenin açık ifadesi nedeniyle ibraz müddetinin keşide tarihinden itibaren (olayda 4.10.2010)hesaplanması gerektiği(dolayısıyla olayda 13.10.2010'da sona ermekte)ileri sürülmektedir.
Old 26-05-2011, 16:33   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gülnihal çevik
10 günlük ibraz süresi 13.10.2010 da bitmektedir. bu tarihten itibaren 6 ay yani 13.05.2011 dir.
Son gün 18.04.2011 dir.
Old 26-05-2011, 20:55   #13
Av. Fatih ERDİM

 
Varsayılan

benim hesabıma göre son gün 15.04.2011 olmaktadır.Suat bey 18.04.2011 i nasıl hesapladınız söylermisiniz..
Old 27-05-2011, 07:51   #14
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elitra
04.10.2010 keşide tarihli çek, 04.10.2010 tarihinde ibraz edilerek karşılıksız olduğuna dair yazılmıştır.
Bu çek hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin açılacağı son gün nedir?

Alıntı:
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/8159

K. 2000/8880

T. 30.5.2000

• ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ ( Yasal İbraz Süresinin Çekin Keşide Tarihinden İtibaren On Gün Olması )

• YASAL İBRAZ SÜRESİNİN BİTİMİ ( Çekin Keşide Tarihinden İtibaren Yasal İbraz Süresinin On Gün Olması )

• ÇEKTE VADE ( Çekin Görüldüğünde Ödenen Kıymetli Evraklardan Olması Nedeniyle Çekte Vadenin Olmaması )

• ZAMANAŞIMI ( Çekin Yasal İbraz Süresinden İtbaren Altı Ay İçerisinde Müracaat Edilmediği Taktirde Zamanaşımına Uğraması )

• RESMİ TATİL GÜNÜ ( Bir Müddetin Son Gününün Resmi Tatile Gelmesi Halinde Sürenin Tatili İzleyen İlk Mesai Günü Sona Ermesi )

6762/m.726

2004/m.19

ÖZET : Çekin keşide tarihi 16.5.1999 olup, yasal ibraz süresinin bitim tarihi olan 26.5.1999 tarihinden itibaren TTK.nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi 27.11.1999 Cumartesi günü akşamı dolmaktadır. İİK.nun 19. maddesi uyarınca bir müddetin sonuncu günü resmi tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12.5.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Çekin keşide tarihi 16.5.1999 olup, yasal ibraz süresinin bitim tarihi olan 26.5.1999 tarihinden itibaren TTK.nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi 27.11.1999 Cumartesi günü akşamı dolmaktadır. İİK.nun 19. maddesi uyarınca bir müddetin sonuncu günü resmi tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter. Somut olayda alacaklı 29.11.1999 tarihinde takip, resmi tatil gününü takip eden günde yapılmıştır. Zamanaşımı süresi dolmamıştır. Mercice borçlu itirazının reddine karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) 30.5.2000 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Üye Yaşar Koru'nun Karşı Oy Yazısı :

Takip konusu çekte keşide tarihi 16.5.1999 olarak gösterilmiştir. İbraz tarihi ise 25.1.1999'dur. Yani keşide tarihi olarak gösterilen tarihten önceki bir tarihtir. Çek muhatap bankaya ibraz edilmiş, tedavüle çıkmıştır. O halde, çekte keşide tarihi olarak gösterilen 16.5.1999 tarihi gerçeği yansıtmamakta ve çekin daha önce keşide edildiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla çek üzerindeki bu tarihin artık, ibraz süresi ve zamanaşımının hesabında esas alınması mümkün değildir.

Aksi görüşün benimsenmesi, çeklerde vadeyi kabul etmek anlamına gelir. Çeklerde ise vade olamaz. TTK.nun 707. maddesinin "çek görüldüğünde ödenir buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek, ibraz günü ödenir" şeklindeki hükmü çeklerde vade olamayacağını açıkça vurgulamaktadır.

İbraz tarihinden sonraki bir tarihi taşıyan ve gerçek keşide gününü göstermeyen tarihin, zamanaşımı süresinin tayininde esas alınması, TTK.nun 6. maddesinin, "kanunda aksine hüküm olmadıkça ticari hükümler koyan kanunlarla tayin olunan müruruzaman müddetleri mukavele ile değiştirilemez" emredici nitelikteki hükmüne de aykırılık teşkil eder.

Bir yandan çeki ibraz ederek alacağı istemek ve tahsil etmek hakkını kazanacaksınız yani alacak muaccel hale gelecek, diğer yandan ise ibraz süresi ve zamanaşımını işletmeye başlamayacaksınız. Bu bir çelişkidir. Yasa, çelişkiyi himaye eder şeklinde yorumlanamaz ve çeklerde vade kabul edilemez.

O halde, keşide tarihinin gerçeği yansıtmadığı ibraz suretiyle anlaşılan çeklerde, keşide tarihi, en geç ibraz günüdür. Bu tarihe TTK.nun 708. maddesinde öngörülen yasal ibraz süresi eklenerek bu sürenin bitiminden sonra, aynı yasanın 726. maddesinde belirtilen 6 aylık sürenin geçmesi ile çekin zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

Mercie intikal eden somut olayda takibe 29.11.1999 tarihinde başlandığına ve ibrazında 25.1.1999'da olduğuna göre 10 günlük ibraz süresinin eklenmesi ile dahi 6 aylık zamanaşımı süresi geçmiştir.

Merci kararının bu nedenle onanması gerekirken, bozulması şeklinde oluşan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Biraz da ben kafa karıştırayım.

Alıntı:
2 - DİĞER ECELLER

Madde 76 - Bir borç veya sair her hangi bir tasarruf akdin inikadından itibaren bir müddetin hitamında ifa ve icra edilmek lazım geldiği takdirde, vade aşağıdaki veçhile tayin olunur:

1 - Müddet, gün ile tayin edilmiş ise borç, akdin inikat ettiği gün sayılmıyarak müddetin son günü muaccel olur. Müddet, sekiz veya on beş gün ise bu müddet bir veya iki haftayı değil tamam sekiz veya on beş günü ifade eder.

2 - Müddet haftalar ile tayin edilmiş ise borç son haftanın, akdin münakit olduğu güne ismen tevafuk eden gününde muaccel olur.

3 - Müddet ay ile veya sene, yarı sene ve senenin dörtte biri gibi birden ziyade ayları ihtiva eden bir zaman ile tayin edildiği surette borç, akdin münakit olduğu gün ayın kaçıncı günü ise son ayın buna tekabül eden günü muaccel olur. Son ayda tekabül eden gün mevcut değil ise borç son ayın son günü ifa olunur.

Yarım ay tabiri, on beş günlük bir müddete muadildir. Müddet bir veya birden ziyade ay ile yarım ay ise on beş gün son olarak hesap edilir.

Bu kaideler, müddet, akdin inikadından başka bir zamandan itibaren cereyan ettiği surettede tatbik olunur. Muayyen bir zaman içinde ifa edilmek lazım gelen bir borcu borçlu, müddetin hitamından evvel ifa ile mükelleftir.

3 - CUMA VE TATİL GÜNLERİ

Madde 77 - Bir cumaya veya kanunen tatil olarak kabul edilen diğer bir güne tesadüf eden vade kendiliğinden bu günü takip edip tatil olmıyan ilk güne geçer. Hilafına mukavele muteberdir.

Alıntı:
Yazan T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1984/4349

K. 1984/4366

T. 23.10.1984
müddetin ne suretle hesaplanacağı hakkında TTK. nunda her hangi bir hüküm mevcut değildir. O halde bu hususta çıkan uyuşmazlıkların TTK. nun 1. maddesi yollaması ile BK. nun konu ile ilgili maddelerine göre çözümlenmesi gerekir. Zira BK. nun 544. maddesinde bu yasanın Medeni Kanunun mütemmimi olduğu belirtilmiş, öte yandan TTK. nun 1. maddesinde de TTK. nun Medeni Kanunun ayrılmaz bir cüz'ü olduğu ifade edilmiştir. İşte yasalar arasında böylesine bir irtibat kurulmuş olduğu içindir ki, TTK.nunda hüküm bulunmayan hallerde BK. na müracaat etmek mümkün olmaktadır.

15 Nisan 2011 tarihi son gündür. 4.10.2010 keşide tarihi. İbraz süresinin son günü 15.10.2010 dur. TTK.726 ve BK.76.mucibince süre hesabı ay olarak belirtilen hallerde, ayın aynı gününe tekabül eden 6. ayın 15.günü 15.4.2011 dir.


Sayın üstad Nevra Hanıma doğal olarak katılıyorum.

PS.Düzeltme: 10 günlük süreyi hesaplarken 11 gün hesaplamışız. 4.10.2010 +10 gün= 14.4.2010 olacak. 6 aylık süre de doğal olarak 14.4.2011 dir. Düzeltip, gün hesabını doğru yapan Sayın Güntay'a katılıyorum.
Old 27-05-2011, 08:06   #15
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elitra
04.10.2010 keşide tarihli çek, 04.10.2010 tarihinde ibraz edilerek karşılıksız olduğuna dair yazılmıştır.
Bu çek hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin açılacağı son gün nedir?

14 Nisan 2011 tarihidir.
Old 27-05-2011, 08:22   #16
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
14 Nisan 2011 tarihidir.

Evet en doğru tarih budur.
Old 27-05-2011, 08:36   #17
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Bence, sorunun soruluş şekline göre tüm yanıtlar yanlış.

Alıntı:
Yazan elitra
04.10.2010 keşide tarihli çek, 04.10.2010 tarihinde ibraz edilerek karşılıksız olduğuna dair yazılmıştır.
Bu çek hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin açılacağı son gün nedir?
Old 27-05-2011, 11:58   #18
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Ömeroğlu,

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
Uygulamada kabul görmese de bir görüşe göre TTK 708 ve 729.maddeleri birlikte değerlendirilmekte ve 729.maddede sözü edilen müddetlerle kastedilenin 726.maddedeki zamanaşımı süresi olduğu,buna karşılık 708.maddenin açık ifadesi nedeniyle ibraz müddetinin keşide tarihinden itibaren (olayda 4.10.2010)hesaplanması gerektiği(dolayısıyla olayda 13.10.2010'da sona ermekte)ileri sürülmektedir.

THS Şerhlerinde yer alan açıklamanızı okumuştum :
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=964

Alıntı:
Maddenin son fıkrasında yer alan 'yukarıda yazılı müddetler,çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren başlar'şeklindeki ifade ile TTK 729.maddesindeki 'kanunun bu kısmında gösterilen müddetler hesaplanırken bunların başladığı gün sayılmaz'biçimindeki düzenleme arasında ilk bakışta bir çelişki var gibi gözükmektedir.Doktrinde bir görüş 708.maddenin son fıkrasındaki düzenlemenin çekte ibraz bakımından özel nitelikte olduğunu ve o hükme üstünlük tanımak gerektiğini,aksinin kabulünün hamile ibraz için, hangi amaçla verildiği de belli olmayan, fazladan bir gün verilmesi sonucunu doğuracağını,dolayısıyla ibraz müddetinin keşide tarihinden başlaması gerektiğini kabul eder(Bu görüşte:Teoman Ömer:Çekte İbraz Süresinin Hesaplanmasında Keşide Gününün Önemi,Reha Poroy'a Armağan,1995,s.426-435;Kendigelen Abuzer,Çek Hukuku,3.Bası,s.201;Tekil Müge,Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu,1997,s.57)
Bu görüş uygulama ve doktrinin büyük bölümünde kabul görmemiştir.İbraz süresinin TTK 729.maddesi dikkate alınarak keşide tarihini izleyen günden başlaması gerektiği kabul edilmektedir:Karayalçın,Yaşar,Ticaret Hukuku Dersleri,2.Bası,1964,Ticari Senetler,s.215;Öztan Fırat;Kıymetli Evrak Hukuku,2007,Ders Kitabı,s.279;Poroy Reha/Tekinalp Ünal,Kıymetli Evrak Hukuku Esasları,17.Bası,s.259;Şimşek Edip,Hukukta Ve Cezada Ticari Senetler,s.451;Yarg.10.CD.21.12.1999 gün ve E.14655,K.15797 sayılı ilamı,Yargıtay Kararları Dergisi,2000,sayı:3,s.1787-1788.
Kanımca TTK 729 ile çelişiyor gibi gözüken bu ifade aslında, çekin üzerindeki keşide tarihinden önce veya sonra ibraz edildiği tüm hallerde diğer deyişle çekin fiilen ibraz edildiği(fiili ibraz tarihine) tarihe bakılmaksızın her durumda ibraz müddetinin keşide tarihine göre belirleneceğini vurgulamak için konulmuştur.

Doktrinde baskın görüş ve uygulamada kabul edilen keşide günü sayılmadan 10 günlük ibraz süresinin hesaplanmasıdır. Sizin belirttiğiniz durumdan kaynaklı olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda işbu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiş ve gerekçesinde de belirttiğiniz hususa değinilmiştir.

6102 sayılı TTK m.796: "(1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

...(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar."

Gerekçesi: "Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 708 inci maddesinden, bir önemli değişiklik ya­pılarak ve dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 708 ve 729 uncu maddeleri arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. 6762 sayılı Kanunun Tasarının 817 nci maddesine aynen yansıtılmış bulunan hükmü, Kanunun kıymetli evraka ilişkin hükümlerinde gösterilen sürelerin hesaplanması sırasında bunların başladığı günün sayılmayacağını ifade ederken mevcut 708 inci mad­de herhangi bir açıklığı içermemektedir. Kanunun bu suskunluğu karşısında mevcut 708 inci mad­denin birinci fıkrasının yorumunda öğretide görüş ayrılıkları olmuştur. Bazı yazarlar ibraz süreleri­nin çekin düzenlendiği gün başlaması gerektiği görüşünü savunurken bazıları 729 uncu maddeye dayanarak sürenin ertesi gün başlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Tasarının 796 ncı maddesine konulan bir hükümle bu tartışma ortadan kaldırılmış ve 796 ncı madde ile Tasarının 817 nci mad­desi arasında uyum sağlanmıştır."

6102 sayılı TTK m.817: "(1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz."

Neticeten sorudaki ibraz süresinin bitim tarihinin hesaplanması elan ve 6102 sayılı Kanun'un yürürlüğü sonrası da 14.10.2010'dur.

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
...6 aylık süre de doğal olarak 14.4.2011 dir. Düzeltip, Sayın Güntay'a katılıyorum.

Eklediğiniz yargıtay kararına katılmıyor musunuz üstadım

Yargıtay kararındaki (Çekin keşide tarihi 16.5.1999 olup, yasal ibraz süresinin bitim tarihi olan 26.5.1999 tarihinden itibaren TTK.nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi 27.11.1999 Cumartesi günü akşamı dolmaktadır) hesaplama:

Keşide tarihi: 16.05.1999
İbraz süresinin bitim tarihi: 26.05.1999
6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğu tarih: 27.11.2009

Sayın elitranın sorusuna göre:

Keşide tarihi: 04.10.2010
İbraz süresinin bitim tarihi: 14.10.2010
6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğu tarih: 15.04.2011

Saygılar...
Old 27-05-2011, 12:03   #19
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Bence, sorunun soruluş şekline göre tüm yanıtlar yanlış.
8 numaralı mesajda ki yanıtta mı Sanırım bunu kastettiniz
Old 27-05-2011, 12:43   #20
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
8 numaralı mesajda ki yanıtta mı Sanırım bunu kastettiniz


"Tüm yanıtlar..." için "yanlış" demiş ama.
Old 27-05-2011, 13:02   #21
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Fatih ERDİM
benim hesabıma göre son gün 15.04.2011 olmaktadır.Suat bey 18.04.2011 i nasıl hesapladınız söylermisiniz..

Cevaplardan birinde 15.04.2011'in cumaya denk geldiği yazıyordu. İlk okuyuşta keşide gününden itibaren 10 gün hesaplandığını sandım. Oysa ilk gün hesaba katılmazdı. Ben de 1 gün ilave ettim. 16.04.2011 cumartesine denk geldi. Tatil olduğu için, ilk mesai günü olan 18.04.2011 tarihine uzayacaktı.

Oysa, ilk gün hesaba katılmadığı için doğru cevap 14.04.2011 olacaktı.
Old 27-05-2011, 13:18   #22
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Sayın Av.Ömeroğlu,THS Şerhlerinde yer alan açıklamanızı okumuştum :
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=964Doktrinde baskın görüş ve uygulamada kabul edilen keşide günü sayılmadan 10 günlük ibraz süresinin hesaplanmasıdır. Sizin belirttiğiniz durumdan kaynaklı olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda işbu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiş ve gerekçesinde de belirttiğiniz hususa değinilmiştir.

6102 sayılı TTK m.796: "(1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

...(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar."

Gerekçesi: "Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 708 inci maddesinden, bir önemli değişiklik ya­pılarak ve dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 708 ve 729 uncu maddeleri arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. 6762 sayılı Kanunun Tasarının 817 nci maddesine aynen yansıtılmış bulunan hükmü, Kanunun kıymetli evraka ilişkin hükümlerinde gösterilen sürelerin hesaplanması sırasında bunların başladığı günün sayılmayacağını ifade ederken mevcut 708 inci mad­de herhangi bir açıklığı içermemektedir. Kanunun bu suskunluğu karşısında mevcut 708 inci mad­denin birinci fıkrasının yorumunda öğretide görüş ayrılıkları olmuştur. Bazı yazarlar ibraz süreleri­nin çekin düzenlendiği gün başlaması gerektiği görüşünü savunurken bazıları 729 uncu maddeye dayanarak sürenin ertesi gün başlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Tasarının 796 ncı maddesine konulan bir hükümle bu tartışma ortadan kaldırılmış ve 796 ncı madde ile Tasarının 817 nci mad­desi arasında uyum sağlanmıştır."

6102 sayılı TTK m.817: "(1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz."

Neticeten sorudaki ibraz süresinin bitim tarihinin hesaplanması elan ve 6102 sayılı Kanun'un yürürlüğü sonrası da 14.10.2010'dur.Eklediğiniz yargıtay kararına katılmıyor musunuz üstadım

Yargıtay kararındaki (Çekin keşide tarihi 16.5.1999 olup, yasal ibraz süresinin bitim tarihi olan 26.5.1999 tarihinden itibaren TTK.nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi 27.11.1999 Cumartesi günü akşamı dolmaktadır) hesaplama:

Keşide tarihi: 16.05.1999
İbraz süresinin bitim tarihi: 26.05.1999
6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğu tarih: 27.11.2009

Sayın elitranın sorusuna göre:

Keşide tarihi: 04.10.2010
İbraz süresinin bitim tarihi: 14.10.2010
6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğu tarih: 15.04.2011

Saygılar...

Üstadım, eklediğim karara sadece yöntem açısından katılıyorum. Ama "ay" hesabına, "gün"lere ilişkin hükmü uygulamasını doğru bulmuyorum.

Yani 10 günlük sürenin hesabında BK.76/1 uygulacak, 14.10.2010 tarihi bulunacaktır.

6 aylık sürebin hesabında ise, BK.76/3'ün aynen: "Müddet ay ile veya sene, yarı sene ve senenin dörtte biri gibi birden ziyade ayları ihtiva eden bir zaman ile tayin edildiği surette borç, akdin münakit olduğu gün ayın kaçıncı günü ise son ayın buna tekabül eden günü muaccel olur." hükmü uygulanacak ve aynı güne denk gelen 14.4.2011 doğru tarih olacaktır.

Sonradan eklenen not:

Alıntı:
2. MÜDDETLERİN HESABI:

Madde 729 - Kanunun bu kısmında gösterilen müddetler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz.

Hükmü özel hüküm olduğu için, Nevra hanımın cevabı doğru. )
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
6 aylık süre geçen çeke yapılan itiraz yahya kemal yılmaz Meslektaşların Soruları 3 12-03-2011 20:48
çekte 6 aylık zamanaşımı Av.Erhan AKTAŞ Meslektaşların Soruları 4 23-11-2009 08:42
Süre Hesabı nemesis34 Meslektaşların Soruları 3 30-03-2009 17:37
işe iade davasında 6 aylık kıdemin hesabı zorunlu fesihten önceki çalışmalar da dahil Av.Ayşe Batumlu Meslektaşların Soruları 3 27-11-2006 19:09
Çekte Borçlar Kanunu Md. 309'da belirtilen 6 aylık zamanaşımı süresi ozbeksoner Meslektaşların Soruları 4 09-03-2006 13:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06667995 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.