Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kİraci İle Kİraya Veren Kavga Ederse Tahlİye Sebebİmİ

Yanıt
Old 17-05-2011, 10:04   #1
ÖZGÜR İLKAY AYVAZ

 
Varsayılan Kİraci İle Kİraya Veren Kavga Ederse Tahlİye Sebebİmİ

MÜvekkİlİmİn İlÇede DÜkkani Bulunuyor.kİraci MÜvekkİlİmİ DÜkkan Sahİbİnİ ÖvmÜŞ Ve Bu Darptan Dolayi Ceza AlmiŞ Ve Karar KesİnleŞmİŞtİr.bu MÜessİr Fİİlden Dolayi Tahlİye Davasi AÇtik.kİracinin Hakaret Etmesİ Nedenİ İle Tahlİye Karari Buldum.kİracinin Darp Etmesİ Nedenİ İle Tahlİye Karari Bulamadim.bu TÜr Bİr Dava Var Mi? Sİzce Hakaretİ Tahlİye Sebebİ Sayan Kanun Darp Eden Kİraciyi Korur Mu?
Old 17-05-2011, 10:34   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Öğrenmek için

Alıntı:
kiracinin Hakaret Etmesi Nedeni ile Tahliye Karari Buldum.

1.Paylaşırsanız bizler de yararlanmış oluruz.

Alıntı:
kiracinin Darp Etmesi Nedeni ile Tahliye Karari Bulamadım

2.Bulduğunuz karardaki hukuksal dayanak ne ise; kıyas yoluyla eldeki davaya uygulanıp uygulanamayacağı değerlendirilmelidir.

Alıntı:
Sizce Hakareti Tahliye Sebebi Sayan Kanun Darp Eden Kiracıyı Korur Mu?

3.Yasa - Yaşam uyumu:
Yasa -değişmediği sürece- yasadır.
Yasanın hükmlerine güncellik kazandıran;yaşam-yasa uyumunu sağlayan mahkeme kararlarıdır.

4.Değerlendirme:
Hakareti "tahliye sebebi" sayan görüş, "Darp" eylemini de yaptırımsız bırakmaz, görüşündeyim.
Old 17-05-2011, 11:32   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Konuyla ilgili karar 1

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1978/3510
K. 1978/3924
T. 17.5.1978
• KİRACININ BORÇLARI ( Aynı Binada Oturanlara Karşı İcap Eden Vazifeleri İfa ile Mükellefiyet )
• SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Kiralayanla Kavga Etmesi )
• KİRACININ KİRALAYANLA KAVGA ETMESİ ( Fiilin Niteliğine Göre Tahliye İçin İhtara Gerek Olmaması )
• İHTAR ( Kiralayana Bıçak Çeken Kiracıya İhtar Çekilmesine Gerek Olmaması )
818/m.256
ÖZET : Kiracının binada oturan kiralayanla aralarında çıkan kavga sonucunda mahkum olması, sözleşmeye aykırılık oluşturacağından ihtara gerek olmaksızın kiralananın boşaltılmasına karar verilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan boşaltma davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, kiralayanın ailesi ile aralarında çıkan kavga sonucunda mahkemeye düşüp, mahkum olması sebebile akde aykırılıktan kiralananın boşaltılmasını istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya arasında bulunan, Ankara Dördüncü Sulh Ceza Mahkemesi`nin 25.10.1977 tarihli kesinleşen kararına göre, kiracı Y.`yi yaralamak ve bıçak çekmekten mahkum olmuştur. Kiracı BK.`nun 256. maddesinin ilk fıkrasınca kiralananı kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket etmek ve apartman kirasında bina dahilinde duranlara karşı icap eden vazifeleri ifa ile mükelleftir. Kiracı olan davalı mahkum olmakla, işbu madde gereğince kiralayanına icap eden ihtimam ve vazifeleri göstermemiştir. Fiilin niteliğine göre ihtara da lüzum yoktur.

Bu sebeplerle kiralananın boşaltılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı sebeple red kararı verilmesi, usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Açıklanan nedenle BOZULMASINA, 17.5.1978 tarihinde oybirliği ile karar verildi
Old 17-05-2011, 11:34   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Konuyla ilgili karar-2

T. 9.5.1962
• TAHLİYE DAVASI ( Davalının Kötü Muamelesi ve Binaya Zarar Vermesi Nedeniyle )
• AKTE AYKIRILIK ( Kiracının Kiralayana ve Yakınlarına Kötü Söz Söylemesi Diğer Bina Sakinlerine Hakaret Etmesi ve Suları Açık Bırakarak Binaya Zarar Verme Gibi Hareketlerin Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Etmesi )
• KİRALANAN TAŞINMAZIN KÖTÜ KULLANIMI ( Suların Açık Bırakılarak Binaya Zarar Vermenin Akde Aykırılık Teşkil Etmesi-Bu Sebeple Kiracının Tahliye Edilebilmesi )
• AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Kiralayana ve Diğer Bina Sakinlerine Hakaret Etmesi )
• KİRACININ KİRALAYANA HAKARET ETMESİ ( Bunun Tahliye Sebebi Olması )
818/m.256
ÖZET : Kiracının , kiralayana va yakınlarına kötü söz söylemesi, diğer bina sakinlerine hakaret etmesi, suları açık bırakması gibi davranışlar sözleşmeye aykırılık oluşturur.

DAVA : Çok kötü muamelelerde bulunan ve binaya zarar veren davalının tahliyesi isteğidir.

Karar sabit olmayan davanın reddine dairdir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin kararı: davacı davalının kiralanan yeri iyi kullanmadığını, su musluklarını açık bırakarak akan suların binaya zarar verdiğini, bundan başka gerek kendisine gerekse binada oturan diğer kimselere iyi muamelede bulunmadığını, hakareti amiz sözler sarfettiğini, fiilen de tecavüzlerde bulunduğunu ileri sürerek aktin feshi ile kiralanan yerin tahliyesini istemiştir. Davalı ise müdafaasında, iddiaların doğru olmadığını, davacının fazla kira istediğini, verilmeyince buna muğber olarak muhtelif vesilelerle kendisine hakarette bulunmaya başladığını, dairenin suyunu kestiğini, böylece akti kendisinin değil davacının ihlal etmiş durumda olduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir. Davacının iddiasını ispat için dinlettiği şahitlerin yekdiğerini tamamlayan sözlerinden de davalının kendisinin ve eşinin davacıya ve kirada oturan diğer kiracılara devamlı olarak ağır sözler sarfetmek suretiyle hakarette bulundukları, fiilen tecavüz ettikleri, muslukları açık bırakarak suyu boş yere akıttıkları anlaşılmaktadır. Her ne kadar davalı tarafın davacının iddialarının doğru olmadığını ispat maksadıyla dinlettiği bir kısım şahitleri müdafaayı kısmen te'yit eder şekilde konuşmuşlarsa da toplanan delillerin hep birlikte takdiri halinde müdafaanın değil, iddianın doğru olduğu, davalının yukarıda yazılı şekilde akti açıkça ihlal ettiği neticesine varılmak gerekir. Mahkemenin buna rağmen delillerin takdirinde hataya düşerek aksine bir düşünce ile davayı reddetmesi usul ve kanuna aykırı ve temyiz itirazları yerindedir.

Hükmün bozulmasına.

Mahkemece eski hükümde ısrar edilmesi üzerine davacı hükmü temyiz etmiştir.

KARAR : Dosyadaki kağıtlara, tarafların idida ve savunmalarına ve dayandığı gerektirici sebeplere göre, tamamıyla yerinde olan özel daire ilamına uyulmamış olması usule aykırıdır.

SONUÇ : Israr kararının 19.12.1960 günlü özel daire ilamında belirtilen sebeplerden ötürü Hukuk Yargılamaları Usülü Kanununun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA 9.5.1962 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
Old 17-05-2011, 11:35   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Konuyla ilgili karar-3

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1987/3708
K. 1987/5313
T. 28.4.1987
• AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Kiralayana Hakaret Etmesi )
• KİRACININ KİRALAYANA HAKARET ETMESİ ( Tahliye Sebebi Olması )
• KİRALANANI AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANMA ( Kiracının Kiralayana Hakaret Etmesi )
818/m.256
ÖZET : Kiracının, kiralayana karşı görevlerinin ifasında kiracının ve kiralayanın aynı binada oturmaları şart değildir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı, kiracı olan davalının kendisine hakaret ettiğini böylece kiralananı açıktan açığa fena kullandığını belirterek bu davayı açmıştır. Davalının, davacıya hakaret nedeniyle sulh ceza mahkemesinde mahkum olduğu ve buna ilişkin kararının kesinleştiği, getirtilen ceza dosyası ile sabittir. Mahkeme, hakaretin tahliye nedeni olabilmesi için hakarete uğrayan davacının da kiralananın bulunduğu apartmanda oturması gereğini öngörmüş, tarafların, aynı apartmanda oturmadıklarını gerekçe göstererek davayı reddetmiştir. BK.nun 256. maddesi uyarınca kiracının, kiralanana ve kiralayana zarar iras etmemesi ilişkilerinde özen göstermesi gerekir. Yasa koyucu kiracıyı komşularına karşı icap eden vazifeleri ifa ile mükellef kıldığına göre kiracının akidi olan kiralayana karşı evleviyetle gereken vazifeleri ifa ile sorumluluğunu öngördüğünü kabul etmek icap eder. Bu vazifelerin ifasında kiracının ve kiralayanın aynı binada oturmaları şart değildir. Mahkemenin kararına gerekçe yaptığı içtihatların olayla ilgisi yoktur. Zira, o kararlarda maddi olaylar açıklanmış, unsur olarak kiracı ve kiralayanın aynı binada oturmaları şartı belirtilmemiştir. Mevcut duruma göre, kiracının kiralayana karşı vazifesini yapmadığı, böylece kiralananı açıktan açığa fena kullandığı sabit olduğundan davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmek gerekirken aksi görüş ve düşünce ile davanın reddi usul ve yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 28.4.1987 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kavga iş kazası sayılır mı? enginer Hukuk Soruları 17 03-09-2013 19:08
Kİraci Hor Kullanma Erkan Uygun Meslektaşların Soruları 1 11-10-2009 14:44
Borçlu şirketin aski şirket adresinde başka şirkete KİRAYA VERİLMESİ (ACİL YANIT ) av.medine Meslektaşların Soruları 1 31-07-2009 11:59
tartışmaktan, kavga etmekten çok yoruldum Konuk6 Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 18-06-2008 16:28
Kİraci Ortada Yok Altın Kalem Meslektaşların Soruları 19 25-02-2008 22:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03053999 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.