Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İİk 361 Fazla Ödenen Paranin İadesİ

Yanıt
Old 18-03-2011, 17:48   #1
btrgkmn

 
Varsayılan İİk 361 Fazla Ödenen Paranin İadesİ

Sayın Meslektaşlarım

2001 yılında alacaklı yan tarafından borçlu yan tarafından imzalanmış adi evrak ilamsız takibe konu ediliyor , borçlu tarafından itiraz ediliyor ancak faize itiraz edilmiyor, alacaklı takip te % 70 faiz talebinde bulunuyor , avans veya yasal olduğu anlaşılmıyor, Geçen zaman zarfında geçtiğimiz aylarda dosya borcu icra müdürünce % 70 faiz talebi değerlendirilerek ilgili dosyaya para müvekkil tarafından ödeniyor, yaklaşık on gün sonra yatırılan paranın fahiş ve fazla olduğu iddiasıyla icra müdürlüğüne tarafımızca başvurularak dosya hesabının yeniden yapılarak alacaklı yan a fazla çıkan ödemenin iik 361 gereğince talebini istedik ancak talbimiz red edildi, fazla ödeme miktarı fazla olduğu için ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde sebepsiz zenginleşmeye dayalı istirdat davası açtık tedbir talepli, ayrıca şikayete konu ettik icra müdürü işlemini, alacaklı yan vekili ise şikayetin süresinin 7 gün olduğu , para yatırma tarihinin öğrenme tarihi olduğunun dolayısıyla şikayetin reddini talep etti.

Bu konuda şikayet süreye tabimi ,değilmi , olmadığına dair Av.Talih Uyar'ın yazısının buldum ancak yargıtay kararı bulamadım

-“‘İcra müdürlüğüne yanlış ödeme yapıldığı’na ilişkin ve İİK.nun 361. maddesine dayalı şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini”[1]

[1] Bknz: 12. HD. 18.2.1999 T. 655/1717Ayrıca açmış olduğum sebepsiz zenginleşmeye dayalı istirdat davasında alacaklı yanın ödenen meblağı geri vermeme veya mal kaçırma ihtimaline binayen yani fazla ödenen meblağı garanti altına almak için açtığım dava ,iik 361 gereğnce red edilirmi saygılar
Old 18-03-2011, 21:14   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan btrgkmn
Sayın Meslektaşlarım

....... yaklaşık on gün sonra yatırılan paranın fahiş ve fazla olduğu iddiasıyla icra müdürlüğüne tarafımızca başvurularak dosya hesabının yeniden yapılarak alacaklı yan a fazla çıkan ödemenin iik 361 gereğince talebini istedik ancak talbimiz red edildi, ............. ayrıca şikayete konu ettik icra müdürü işlemini, alacaklı yan vekili ise şikayetin süresinin 7 gün olduğu , para yatırma tarihinin öğrenme tarihi olduğunun dolayısıyla şikayetin reddini talep etti.

Bu konuda şikayet süreye tabimi ,değilmi , olmadığına dair Av.Talih Uyar'ın yazısının buldum ancak yargıtay kararı bulamadım

-“‘İcra müdürlüğüne yanlış ödeme yapıldığı’na ilişkin ve İİK.nun 361. maddesine dayalı şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini”[1]

[1] Bknz: 12. HD. 18.2.1999 T. 655/1717Üstadım 2008 tarihli kararımda da genel hükümler gereği 7 günlük süre içinde müdürlük kararının kaldırılması için şikayetin yapılması gerektiğinden bahsediyor.T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/1209

K. 2008/3271

T. 16.5.2008

• İCRA DAİRESİNCE FAZLA PARA TAHSİLİ VEYA TEDİYESİ ( Ayrıca Bir Hükme Gerek Olmaksızın Geri Alınacağı - İcra Müdürünün Ödeme Konusundaki İşleme Karşı Öğrenme Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Şikayette Bulunulabileceği İstirdat Davası Açılmasına Gerek Olmadığı )

• ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünün Yaptığı Fazla Ödemenin Geri Alınmasına İlişkin Karar ve İşlemi Hakkında İcra Mahkemesine Şikayette Bulunulabileceği - Yapılan Ödeme İşlemi Hakkında İsitirdat Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )

• İSTİRDAT DAVASI ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Fazla Ödeme Bir Hükme Gerek Olmaksızın Geri Alınacağından İstirdat Davası Açılmasında Hukuki Yarar Olmadığı - İcra Müdürlüğünün Ödemenin Geri Alınmasına İlişkin İşlemi Hakkında İcra Mahkemesinde Şikayet Yoluna Gidilmesi Gereği )

• FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDADI ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınması İçin Hükme Gerek Olmadığı - İcra Müdürlüğünün Geri Alma İşlemi Hakkında Şikayet Yoluna Gidilmesi Gereği İstirdat Davası Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )

2004/m. 16, 361


ÖZET : İcra dairesince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır. Bunun için icra takip dosyasından muhtıra gönderilmek suretiyle alacaklıdan veya yanlışlıkla ödeme yapılandan bu para geri alınır. İcra müdürünün bu maddeye göre verdiği karara ve işlemlere karşı tarafların İİK.nun 16. maddesine göre öğrenme tarihinden itibaren yedi günlük genel şikayet süresinde İcra Mahkemesine şikayet hakları vardır
</B>
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, Kadıköy Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'nin 10.10.2003 tarih, 2002/693 E. ve 2003/1073 K. sayılı kesinleşmiş ilamına dayalı olarak İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nde aleyhine girişilen 2003/15346 sayılı takip dosyasında faiz, avukatlık ücreti, tahsil harcı ve diğer takip giderlerinin kendisinden fazla alındığını ileri sürerek şimdilik 5.100.000.000 TL.nın İİK.nun 72/7. maddesi uyarınca davalı alacaklıdan istirdadına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, alınan bilirkişi raporu ile tesbit edilen fazla ödeme tutarı 1.997,06 YTL.nin 13.01.2005 ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine dair verilen karar taraflarca temyiz olunmuştur.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- Davalının temyiz itirazlarına gelince;
İİK.nun 361. maddesi uyarınca icra dairesince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır. Bunun için icra takip dosyasından muhtıra gönderilmek suretiyle alacaklıdan veya yanlışlıkla ödeme yapılandan bu para geri alınır. İcra müdürünün bu maddeye göre verdiği karara ve işlemlere karşı tarafların İİK.nun 16. maddesine göre öğrenme tarihinden itibaren yedi günlük genel şikayet süresinde İcra Mahkemesine şikayet hakları vardır. İcra Mahkemesi şikayetin esasını inceleyerek oluşacak sonuca göre bir kara verecektir. Davacının İİK.nun 72. maddesine dayanarak istirdat davası açmakta hukuki yararı bulunmadığından açılan davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1. ) bentte yazılı nedenlerle davacının temyiz itirazlarının reddine, ( 2. ) bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,80 YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 16.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Karar her açıdan pek lehinize görünmüyor (şikayet, istirdat) öyle değil mi?
Old 19-03-2011, 12:58   #3
btrgkmn

 
Varsayılan

Bu yargıtay kararında istirdat davası açmasının hukuki yararı olmadığı İİK 361 göre alacaklı yandan fazla ödenen paranın icra dosyasında cebri icra yoluyla alabileceğinden bahsediyor, ben her iki yolada başvurdum hem istirdat davası açtım sebepsiz zenginleşmeye dayalı hemde müvekkil parayı yatırdıktan on gün sonra hesabın yanlış olduğunu anlayarak dosya hesabının yeniden yapılmasını talep ettik ve aynı gün red kararı verilmesinden sonra icra müdürü işlemini şikayet ettim
Old 19-03-2011, 13:01   #4
btrgkmn

 
Varsayılan

alacaklı yan ise dosya borcunu vekil olarak yatırdığım iddiasında bulunarak şikayetin süresinde olmadığı iddiasında bulunuyor , tahsilat makbuzlarında müvekkilin ismi yazılı vekil olarak benim değil , dolayısla müvekkil adına hesabın ynlıs yapıldığını anladığımız 10 gün sonra icra dosyasına talepte bulunmuş olmamız ve aynı gün şikayete konu etmemeiz süre kaybına yol açmadığını düşünüyorum değerli yorumlarınızı bekliyorum saygılar
Old 19-03-2011, 13:06   #5
btrgkmn

 
Varsayılan

kendi soruma kendim cevap veriyor olucam ama yukarıdaki ilgili yargıtay kararından şu sonuç çıkıyor , öğrenme tarihinden bahsediliyor, dolayısıyla fazla ödemenin olduğunu anladığımız gün yapmış olduğumuz dosya hesabının yeniden yapılarak muhtıra gönderilmesine ilişkin başvurumuz öğrenme tarihi kabul edilmeli ve ona göre süre hesabı yapılmalı diye düşünüyorum
Old 20-03-2011, 00:41   #6
BALDIRAN

 
Varsayılan

Merhaba.takipten sonraki faizleri hesaplamanın icra müdürünün görevinde olduğu (takip talebinde ne yazarsa yazsın) bu görevin gereği gibi yapılmamasının kanuna muhalefet/kanun hükmünü yerine getirmemek kapsamında olduğu şikayetinm süreye tabi olmadığını da savunmanıza ekleseniz faydası olurmu ?
Old 24-07-2011, 16:58   #7
tiryakim

 
Varsayılan

İİK 361.MADDESİ icra dairesine fazla ödenen para için , fazla para ödeyen kişiye bir seçimlik hak tanıyor mu ?
Yani icra müdürlüğüne fazla para ödeyen kişi isterse direk icra mahkemesine şikayet yoluna gidebilir mi ?
Yada şikayet yoluna gitmeden icra müdürlüğüne bir talep açıp icra müdürlüğü tarafından talebi rededilirse o zaman mı icra mahkemesine şikayet yoluna gidebilir ?
Bu konuda terettüd yaşadım..Bilgi verirseniz sevinirim.
Old 24-07-2011, 17:16   #8
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın tiryakim,

Alıntı:
Yazan tiryakim
İİK 361.MADDESİ icra dairesine fazla ödenen para için , fazla para ödeyen kişiye bir seçimlik hak tanıyor mu ?
Yani icra müdürlüğüne fazla para ödeyen kişi isterse direk icra mahkemesine şikayet yoluna gidebilir mi ?
Yada şikayet yoluna gitmeden icra müdürlüğüne bir talep açıp icra müdürlüğü tarafından talebi rededilirse o zaman mı icra mahkemesine şikayet yoluna gidebilir ?
Bu konuda terettüd yaşadım..Bilgi verirseniz sevinirim.

İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=9446
http://www.turkhukuksitesi.com/showp...82&postcount=3

Saygılar...
Old 24-07-2011, 17:17   #9
tiryakim

 
Varsayılan

YARGITAY 12.HD.ESAS:2005/13125 K:2005/16871 TARİHİ:13.09.2005

Alıntı:
'' Tarafların yukarıda açıklanan madde koşullarında dosya hesabını şikayete hakkı olduğu GİBİ icra mahkemesi de, icra müdürünün bu konuda vereceği olumlu veya olumsuz kararı denetlemeye görevlidir''

Bu kararda bir seçimlik haktan söz etmiyor mu ?
Old 24-07-2011, 17:26   #10
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın tiryakim,

Alıntı:
Yazan tiryakim
YARGITAY 12.HD.ESAS:2005/13125 K:2005/16871 TARİHİ:13.09.2005

Alıntı:
'' Tarafların yukarıda açıklanan madde koşullarında dosya hesabını şikayete hakkı olduğu GİBİ icra mahkemesi de, icra müdürünün bu konuda vereceği olumlu veya olumsuz kararı denetlemeye görevlidir''

Bu kararda bir seçimlik haktan söz etmiyor mu ?

Madde gayet açık:
İİK m.361: "İcra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır"

Eklediğiniz kararın tamamını bilmiyorum tabii; lakin orada diyor ki:

İcra müdürlüğü dosya hesabı çıkardı ve taraflardan biri bu hesabın yanlış olduğunu düşünüyorsa icra mahkemesine şikayet edebilir.

Ayrıca amaç nedir; icra müdürlüğüne açılacak bir taleple geri alınabilme imkanı olan para için, talep açmadan icra mahkemesine şikayetle prosedürü uzatmaya çalışmanın "hukuken" bir mantığı olduğu kanaatinde değilim.

Saygılar...
Old 24-07-2011, 17:48   #11
tiryakim

 
Varsayılan

Peki icra müdürü kendi hatasını düzeltme hakkı var mı ben yok diye biliyorum ?
Old 24-07-2011, 22:16   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Peki icra müdürü kendi hatasını düzeltme hakkı var mı ben yok diye biliyorum ?

Yasadan kaynaklı olarak (İİK m.361)bu konuda var.

Kararın tamamını okuduğunuza eminim; bir de beraber bakalım:

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
...İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=9446
...
"... Belirtilmelidir ki; 361. madde hükmü, ilamlı veya ilamsız tüm icra takiplerinde, her ne sebeple olursa olsun, borçludan fazla para tahsil edilen her durumda uygulama yeri ve alanı bulunan, özel bir hükümdür. Buna göre, icra daireleri, hesaplama sonucunda fazladan tahsil edildiği ortaya çıkan tutarları, ayrı bir mahkeme hükmüne gerek olmaksızın, borçluya geri vermekle yükümlüdürler.

Açıktır ki, burada, icra müdürüne kanun tarafından verilmiş, özel bir görev ve daha da önemlisi cebri icra gücünün kullanılması kapsamındaki bir yetki söz konusudur. İcra müdürü, dayanağı ve şekli ne olursa olsun, girişilmiş bir icra takibinde, borçludan tahsil edilen paranın, tahsili gerekenden daha fazla olduğunu hesap sonucunda belirlediği durumlarda, cebri icra gücünü kullanarak, fazla tahsilatı borçluya geri verecektir..."

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ÇaliŞan KİŞİye Ödenen Emeklİ MaaŞinin İadesİ avsafran Meslektaşların Soruları 1 20-10-2011 13:33
YanliŞ Ödenen Faturanin Gerİ İadesİ alev Meslektaşların Soruları 1 26-10-2010 12:43
fazla ödenen mesia ücretinin iadesi law in law Meslektaşların Soruları 0 05-03-2010 12:21
fazla ödenen doğalgaz bedelinin iadesi av.yıldırım Meslektaşların Soruları 2 28-12-2009 12:59
Fazla ödenen nafakanın geri alınması advocatein Meslektaşların Soruları 6 05-05-2009 17:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05002689 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.