Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kira sözleşmesi bitmeden sözleşme kiracı tarafınndan nasıl fesh edilir

Yanıt
Old 04-02-2011, 10:48   #1
av.nesrinzeyneb

 
Varsayılan kira sözleşmesi bitmeden sözleşme kiracı tarafınndan nasıl fesh edilir

müvekkil bir yıllık kira sözleşmesi ile eve yerleşmiş depozito vermiştir. üç-dört aydır oturduğu evden memnun kalmadığından çıkmak istiyor. ama ev sahibi kiraları istiyor ve depozitoyu geri vermek istemiyor. ne yapabilirim? ne kadar süre önce ihtar çekersem sözleşme sona ermese bile evi terkedebilir? kiraların hepsini ödemk zorundamı ve depozito ne olacak acaba? teşekkür ederim
Old 04-02-2011, 10:57   #2
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Önemli fesih sebepleri olmalı,kiralananın kullanıma uygun olmaması,sağlık şartlarına aykırılık vb.bunlar mevcut mu?
Old 04-02-2011, 11:01   #3
av.nesrinzeyneb

 
Varsayılan

hayır değil. sadece evi beğenmediğini ve rahat olmadığını söylüyor. ne yapabilirim acaba?
Old 04-02-2011, 11:30   #4
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.nesrinzeyneb
hayır değil. sadece evi beğenmediğini ve rahat olmadığını söylüyor. ne yapabilirim acaba?
Müvekkilinize hukukumuzun "ahde vefa" ilkesini öğretebilir ve kendisine "eğer kiralayan seni beğenmeseydi ve senin kiracı olmadan rahat olmasaydı, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinde halde seni tahliye etmesine hukukun izin vermesini ister miydin?" diye de sorabilirsiniz.

Müvekkiliniz -başkaca haklı bir sebep yoksa- sözleşme süresi sonunda 6570 sayılı kanunun 11. maddesindeki şartı yerine getirerek akti sona erdirebilir. O tarihe kadar da evi beğenmesinin bir hukuki yükümlükten tek taraflı kurtulmasına için yeterli bir sebep olmadığını öğrenmesi bundan sonra yapacağı hukuki işlemler açısından oldukça yararlı olacaktır diye düşünüyorum.

Öte yandan sözleşme sonuna kadar olan kiralarınızı öderseniz ve eve verdiğiniz bir hasar da yoksa, depozitonuzu geri alabileceğiniz de elbette tartışmasız. Zira her ne kadar sözleşmeyi süresinden önce haksız fesh etmiş dahi olsanız, kiraları dönem sonuna kadar eksiksiz ödediğinizde kiralayanın bir zararı olmadığından depozitoyu geri vermemesi için bir sebep de olamaz.
Old 04-02-2011, 11:38   #5
av.nesrinzeyneb

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim ben bunları ona anlattım zaten ama anlamak istemiyor çok çok güzel bir cevap vermişsiniz . iyigünler
Old 04-02-2011, 14:20   #6
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Sayın Admin cevaplamış zaten,aynen katılıyorum...
Old 27-11-2012, 11:44   #7
feyzaday

 
Varsayılan

Yani bu durumda sözleşme sonuna kadar olan kiraları mı ödemek zorunda oysa kiraya veren kiralananı yeniden kiraya vermek için elinden geleni yapmalı, kiralananın boş kalan aylar kadar olan kiralarını talep edebilmeli gibi hususlar var.
Old 27-11-2012, 12:25   #8
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Kiralayan yeniden kiralayana kadar geçen sürenin kirasını tazminat olarak isteyebilir.
Old 27-11-2012, 12:27   #9
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Y11HD
Esas : 2008/254
Karar : 2008/14205
Tarih : 18.12.2008
SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ (Süresinden Önce Tahliye – Macurun Boş Kaldığı Süre İçin Tazminat – Ödenmeyen Kira)
KİRACININ TALEPLERİ (Zorunlu Ve Faydalı Masraflar)
TMK.624
BK.44, 98
1-Kiracı pay ve paydaş çoğunluğunun iznini almadan tadilat yapmıştır bu masrafını ancak sebepsiz zenginleşme ile talep edebilir. Mahkemece davacı tarafından yaptırılan zorunlu ve faydalı giderlerin neler olduğu açıkça belirlenip, bunların yapıldığı tarihteki değerine hükmedilmesi gerekir. 2-Kiracının taşınmazı tahliye edeceğini bildirmesi ve kiralayanlarında tahliye edip kendilerine teslimine muvafakak etmeleri kira sözleşmesinin karşılıklı ve tazminatsız feshine yönelik bir irade açıklaması değildir. Mahkemece haksız ve erken fesihten dolayı bir tazminata hükmedilmesi gerekir.va
DAVA VE KARAR:
Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 2 Ticaret Mahkemesi`nce verilen 29.06.2008 tarih ve 2001/782-2005/372 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi duruşmalı olarak davacı ( karşı davalı ) vekili ile davalılar ( karşı davacılar ) Esat, Sadettin ve İbrahim vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 18.11.2008 günde davacı ve karşı davalı avukat Mustafa Büyükavcıoğlu ile davalı ve karşı davacı Esat T. ve Saadettin K. avukatı Haydar Özgür Yılmaz gelip, diğer davalılar ve avukatları tebligata rağmen gelmediğinden temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştır. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Davacı vekili, 01.12.1999 tarihli sözleşme ile davalılara ait taşınmazın 7 yıllığına davacı şirkete kiralandığını davalıların muvafakati ile taşınmazın süresinden önce boşaltıldığını, davacının taşınmaz için yaptığı zaruri ve faydalı masrafların ödeneceği konusunda taahhütle bulunulduğu halde herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek, şimdilik 12.000.000.000.-TL`nin temerrüt tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar ( karşı davacılar ) vekilleri, davalı Esat T. dışındaki diğer davalıların kiralananın boşaltıldığından haberdar olmadığını, davacı tarafından teslim edilen menkul malların ödenmeyen kiralar ve boş kalan sürelerde ödenmeyecek kiralar karşılığı bırakıldığını, iddia edilen tadilatlar nedeniyle müvekkillerinden onay alınmadığını, lüks tadilatların bedelinin istenemeyeceğini, taşınmazın erken tahliyesi nedeniyle boş kalan süre ile taşınmazın daha az bedelle kiraya verilmesinden dolayı kiralayanların zarara uğradığını ileri sürerek, asıl davanın reddini istemişler, karşı dava ile şimdilik karşı davacı Fatma için 7.346.800.000-TL`nin, diğer karşı davacılar Sadettin, İbrahim ve Esat için 14.693.600.000-TL`nin birleşen dava ile de davacı Fatma için 22,300 USD`nin tahliye tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle birlikte karşı davalıdan tahsilini talep ve dava etmişlerdir.

Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre taraflar arasında 1.12.1999 tarihli, 7 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı, ancak davacının taşınmazı 30.04.2001 tarihinde tahliye ettiği, davacının yaptığı imalatın kiralanana yaptığı katkı tutarının 15.371.797.440-TL olduğu, 30.04.2001 tarihli teslim tutanağı ile davacı tarafından davalı Esat`a teslim edilen ve sebepsiz zenginleşme yaratan eşya değerinin 5.545.920.000-TL olup, davacının toplam 20.917.717.440-TL talep edebileceği; karşı davacılar Sadettin, İbrahim ve Esat`ın taşınmazın tahliyesine muvafakat ettikleri, muvafakat eden müşterek maliklerin taşınmazdaki payları toplamı % 66,66 olup, süresinden önce taşınmazın tahliyesi ve taşınmazın daha düşük bedel ile kiraya verilmesi nedeniyle tazminat istenemeyeceği, ancak kiracı tarafından ödenmeyen Mart ve Nisan 2001 aylarına ait kira bedelini talep edebilecekleri gerekçesiyle, asıl davada davalı Z. Tik. Müh.Taah.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti hakkındaki dava atiye bırakıldığından bu davalı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 12.000-YTL.nin hükümde yazılı tarihten itibaren reeskont faiziyle birlikte davalı gerçek kişilerden tahsiline, karşı davada davacı Fatma için 3.173.40-YTL`nin 05.12.2001 tarihinden davacılar Sadettin, İbrahim ve Esat için 6.034.98-YTL`nin 07.12.2001 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte karşı davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemler ile birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı ( karşı davalı ) vekili ile davalılar ( karşı davacılar ) Esat, Sadettin ve İbrahim vekilince temyiz edilmiştir.

1-Asıl dava, davacı kiracının tahliye ettiği mecur için yaptığı zorunlu ve faydalı giderlerin tazmini; karşı dava ise, kiralananın kira sözleşmesinde yazılı süreden önce tahliye edildiği iddiasıyla ödenmeyen kira bedeli ile mecurun boş kaldığı süre nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki 01.12.1999 tarihli, 7 yıl süreli sözleşme ile davacıya içkili lokanta olarak kiralanan taşınmazın 30.04.2001 tarihinde tahliye edildiği tartışmasızdır. Kira Sözleşmesinin 12.maddesi hükmüne göre, taşınmazda tadilat yapılması için kiralayandan izin alınması gerekmektedir. Davalılar tarafından müştereken malik olunan taşınmazda tadilat yapmak isteyen davacı kiracı, kiraya verenlerden sadece Esat T.`tan izin almış olup, Fatma Ö.`in 23.10.2000 ve 30.11.1999 tarihli izni, mecurun içkili lokanta olarak kullanımına ilişkin olup tadilat yapılması ile ilgili bir izin değildir. MK.nun 624. maddesi gereğince pay ve paydaş çoğunluğu ile verilmiş bir tadilat izni bulunmamaktadır. Bu durumda davacı tarafından yapılan ve davalılarca benimsenmekle kiracı aleyhinde sebepsiz zenginleşilen zorunlu ve faydalı giderler dolayısıyla istemde bulunabilir. Mahkemece davacı tarafından yaptırılan zorunlu ve faydalı giderlerin neler olduğu açıkça belirlenip, bunların yapıldığı tarihteki değerine hükmedilmesi gerekirken, tespit tarihindeki değerinden yıpranma payı düşüldükten sonra kalan rakamın taşınmaza sağladığı katkı oranı olarak kabul edilen %20`sine hükmedilmesi doğru değildir.
Öte yandan, davacı tarafından gönderilen ihtarname davalı Fatma Ö. vekiline 05.11.2001 tarihinde tebliğ edilmiş olup, ihtarnamede verilen bir haftalık sürenin sonunda davalı Fatma Ö. temerrüde düşmüştür. Davalı Fatma yönünden bu tarihten itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi gerekirken, adı geçen davalıdan tahsiline karar verilen tazminata dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenlerle davacı ( karşı davalı ) yararına bozulması gerekmiştir.

2-Karşı davacılar kira sözleşmesine konu taşınmazın, karşı davalı kiracı tarafından 30.04.2001 tarihinde süresinden önce ve haklı bir sebep olmadan tahliye edilmesi nedeniyle BK.nun 98.maddesi yollamasıyla aynı yasanın 44.maddesine dayalı olarak tazminat istemişlerdir.

Karşı davalı kiracının 30.04.2001 tarihli ve taşınmazı tahliye edeceğini bildirmeye yönelik yazı üzerine kiraya veren Esat T. ile Sadettin K. ve ibrahim K. vekili Ali Rıza Koçyiğit 01.05.2001 tarihli yazı ile taşınmazın boşaltılmasını ve kendilerine teslimine muvafakat ettiklerini bildirmiş olup, karşı davacıların bu yazısı, kira sözleşmesinin karşılıklı ve tazminatsız feshine yönelik bir irade açıklaması değil, taşınmazın tahliyesi sonrası kendilerine teslimine dair bir irade açıklamasıdır. Bu nedenle karşı davacıların, karşı davalı kiracı tarafından 30.04.2001 tarihinde tahliye ettiği tarihe kadar ödenmeyen kira bedelini, bu tarihten sonra da taşınmazın benzer şartlarda ne kadar sürede kiraya verilebileceği uzman bilirkişiler aracılığı ile belirlenerek ve her halükarda taşınmazın kiraya verildiği tarihe kadar mümeyyiz karşı davacılar yararına haksız ve erken fesihten dolayı bir tazminata hükmedilmesi gerekirken, karşı davalıların tahliyeye muvafakatlerinin olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle mümeyyiz karşı davacılar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ve mümeyyiz davalılar ( karşı davacılar ) vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ( 1 ) numaralı bette açıklanan nedenlerle davacı ( karşı davalı ) H. D Gıda ve Turizm Ltd Şti yararına, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ( karşı davacılar ) Esat T., Saadettin K. ve İbrahim K. yararına ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
Y11HD 18.12.2008 - K.2008/14205
____________ oOo ____________
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kira sözleşmesi yok nasıl tahliye edilir lawyer beyaz Meslektaşların Soruları 15 28-12-2009 19:29
Kira Bedelini Düzgün Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? incitanesi Meslektaşların Soruları 2 23-12-2009 15:09
Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl tahliye Edilir Av.Turgut Kaan Kayacan Meslektaşların Soruları 9 11-09-2009 13:59
Yazılı kira sözleşmesi yoksa kira bedeli nasıl ispat edilir. Av.Mustafa yağan Meslektaşların Soruları 4 15-02-2008 18:23
Kiracı Kira sözleşmesini hangi hallerde fesh edebilir av_ser Meslektaşların Soruları 1 02-02-2007 00:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09143305 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.