Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ceza davalarında tefhim, tebliğ ve temyiz sorunu.

Yanıt
Old 14-10-2010, 21:05   #1
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan Ceza davalarında tefhim, tebliğ ve temyiz sorunu.

İyi günler değerli meslektaşlar.

Bilindiği üzere ceza yargılamalarında verilen kararlara karşı 7 gün içinde temyiz yoluna gidilebiliyor. Söz konusu sürenin başlangıcı farklı durumlara göre değişmektedir.

Sormak istediğim;

Vekalet sahibi müdafiin yüzüne okunan karar sanığın yokluğunda verilmişse temyiz süresi ne zaman başlar?

Mahkemece atanan müdafiin yüzüne okunan karar sanığın yokluğunda verilmişse temyiz süresi ne zaman başlar?

Sanığın ve müdafiin yokluğunda verilen kararın müdafiiye tebliğe açısından vekaletli olup-olmamasının bir önemi varmıdır?

Sanığın ve zorunlu müdafiinin yokluğunda verilen kararın sadece müdafiiye tebliği yeterlimidir?
Old 14-10-2010, 21:45   #2
BALDIRAN

 
Varsayılan

Merhaba. Sorunuzu yanıtlamaya çalışayım.
1)Vekalet sahibi müdafinin yüzüne karşı okunmuşsa, tefhimle başlar.
2) Zorunlu müdafinin yüzüne karşı okunmuşsa, yine tefhimle başlar (Sanığın, kendisine zorunlu müdafi atandığından haberdar olması şartıyla) Yargıtay, son 1 yıldır, sanığın, zorunlu müdafi atandığından haberi yoksa, hükmün, ayrca sanığa tebliğğ edilmesi gerektiğini söylüyor.
3)Müdafinin, ceza yargılamasında,vekaleti olup olmamasının önemi yok. Sanığın, mahkeme huzurunda, müdafisinin kendisini savunmasına izin vermesi, onun müdafi sayılması için yeterlidir. (Kanımca)
4)Zorunlu müdafi atamasından sanığın haberi varsaevet, yoksa hayır diye düşünüyorum. saygılar
Old 15-10-2010, 08:37   #3
AV.MEHMET27

 
Varsayılan

sanık yada müdafiinin yüzüne karşı okunmuşsa tefhimle başlar, baroca atanmış yada vekaletname ile giriyor olmanın farkı yok. bunun dışında tebliğle başlar. ama dikkat edilmesi gereken konu çoğu zaman teb.21 yada 35e göre usulsüz tebliğler yapılabilmekte ve temyiz süreniz kaçabilmekte. bunun için dosyayı takip etmenizde fayda var
Old 15-10-2010, 11:46   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
2) Zorunlu müdafinin yüzüne karşı okunmuşsa, yine tefhimle başlar (Sanığın, kendisine zorunlu müdafi atandığından haberdar olması şartıyla) Yargıtay, son 1 yıldır, sanığın, zorunlu müdafi atandığından haberi yoksa, hükmün, ayrca sanığa tebliğğ edilmesi gerektiğini söylüyor.

Sayın BALDIDAN'ın yanıtında belirttiği;

Yargıtay'ın aşağıya sunacağım içerikli ve özenli kararı ; savunma hakkının öncelikli olarak korunması gerektiğine inanmakta ve hakkın özüne yönelik yorum yaparak adil yargılanmayı ve adalete kolay erişimi esas almaktadır. Sanık kendisine müdafi tayin edildiğini bilmiyorsa temyiz süresi kendi öğrenmesinden itibaren başlar.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Esas No: 2009/6-16 Karar No: 2009/90 Karar Tarihi: 07.04.2009


Dava: Sanık M... T...’un <765 sayılı TCY’nın 493/2 ve 522. maddeleri uyarınca 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…> ilişkin Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 20.09.2006 gün ve 408-401 sayılı hükmün 29.09.2006 tarihinde sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesince 10.12.2007 gün ve 3512-13813 sayı ile <Yasal süre içinde temyiz başvurusunda bulunmayan sanık savunmanının bu konudaki isteğini, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi gereğince reddine…> karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.01.2009 gün ve 273612 sayılı itirazı; hükmün tefhiminde hazır bulunan ve süresinden sonra temyiz dilekçesi veren zorunlu müdafiin sanıktan habersiz olarak atanmış olması karşısında, sanığın daha sonra öğrenme üzerine yaptığı temyiz isteminin geçerli sayılması gerektiğine yöneliktir.

Dosya, Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

Karar: Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, kendisinden habersiz atanan zorunlu müdafiin tefhimde hazır bulunmakla birlikte süresinden sonra vaki temyiz isteminin Özel Dairece reddedilmiş olması karşısında; sanığın, öğrenme üzerine yaptığı temyiz yolu başvurusunun geçerli sayılıp sayılamayacağına ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Olayımızla ilgili olarak Uşak’ta başlatılan ve sanığın başka suçlardan İzmir Buca Cezaevinde bulunması nedeniyle yokluğunda sürdürüldüğü gözlemlenen yargılama sürecinde; Uşak Barosuna yazılan müzekkere üzerine, 5271 sayılı CYY’nın 150/3. maddesi uyarınca Av. Ç... A...’in zorunlu müdafii olarak atandığı, ancak bu hususun sanığa bildirilmediği anlaşılmaktadır.

Atandıktan sonra katıldığı ilk oturumda, dilekçe vermek suretiyle sanık lehine taleplerde bulunan Av. Ç... A..., hükmün tefhim edildiği 20.09.2006 tarihli oturuma da iştirak etmiş olmakla birlikte hükmü ancak 29.09.2006 tarihli dilekçe ile temyiz edebilmiş, Yargıtay 6. Ceza Dairesince de 10.12.2007 gün ve 3512-13813 sayı ile süresinde yapılmayan temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu süreçten hiçbir şekilde haberi olmayan sanık ise 17.07.2008 tarihinde, Cezaevi Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben verdiği dilekçede; <…Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi benim yokluğumda karar verip, verilen kararı tarafıma tebliğ etmemiş olup, dosyam Yargıtay’ca onanıp cezamı infaz ediyorum. Karar tarihinde Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevinde idim. Sayın Savcım, Yargıtay’ca onanmış olan Dairenin onama kararına itiraz ediyorum. Ve infazımın durdurulmasını talep ediyorum> şeklinde talepte bulunmuştur.

Somut olayda, sanığın yargılandığı 765 sayılı TCY’nın 493/2. maddesinin yasada yazılı cezasının 3 yıldan 8 yıla kadar, 5237 sayılı TCY’nda bu maddenin karşılığını teşkil eden 142/2 (d) maddesinin gerektirdiği cezanın ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olması karşısında; yargılanılan suçun gerektirdiği cezanın üst sınırı 5 yılın üzerinde olduğundan, hüküm tarihi olan 20.09.2006 tarihi itibarıyla yürürlükte olan 5271 sayılı CYY’nın 150/3. maddesi uyarınca sanık için müdafii atanması zorunludur. Bu nedenle, 5271 sayılı CYY’nın 156/1-b maddesi uyarınca mahkemenin istemi üzerine Baroca zorunlu müdafii atanmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

İlkeleri Ceza Genel Kurulu’nun 18.03.2008 gün ve 7-56 sayılı kararında açıklandığı üzere; Avukatlık Yasasında atanmış müdafilikle ilgili ayrıntılı bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, CYY’nda sanığın talebi üzerine atanmış olan müdafii ile zorunlu olarak atanan müdafii arasında herhangi bir fark öngörülmemiş, 5271 sayılı CYY’nın 150/son madde ve fıkrası ile de ayrıntıların düzenlenmesi çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır.

Bu konuda çıkarılması öngörülen ve 02.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan <Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik> ise hüküm tarihi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiştir.

Bu nedenle sorunun çözümünde, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere itibar edilmesi gerekir.

Bu bağlamda ilk bakışta,

5271 sayılı CYY’nın zorunlu müdafiliğe, tebligata ve yasa yollarına başvuruya ilişkin hükümleri, 1412 sayılı CYUY’nın halen geçerliliğini koruyan temyize ilişkin hükümleri, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 11. maddesi ve buna bağlı Tüzükle, Rehber’de yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; sanığa haber verilmeden zorunlu müdafii atanmasında, bu müdafiinin sanığın bulunmadığı ahvalde görev yapmasında ve tebligatın bu müdafie yapılmasında usulsüzlük bulunmadığı, başka bir deyişle olayımız açısından müdafie yapılan tebligatın geçerli olduğu, bu nedenle de müdafiinin temyiz dilekçesinin süreden sonra olması itibarıyla, sanık açısından temyiz davası açma olanağının yitirildiği sonucuna varılabilir ise de; Anayasanın 36. maddesinde yer alan; <Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir> ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin <adil yargılanma hakkını> düzenleyen 6. maddesinin 3. fıkrasının b ve c bentlerinde ise ifade edilen; <Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: a)…; b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek…> biçimindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; savunma hakkının, temel insan hakları arasında yer alan <hak arama hürriyetinin> bir gereği olduğu ve avukat tutmak hakkının da savunma hakkından ayrı düşünülemeyeceği gerçeğidir.

Mevzuatımızda zorunlu müdafiilik sistemini öngören yasanın amacı, kendisini savunmak için yeterli maddi olanağı bulunmayanların bu hakkı kullanamamalarından kaynaklanabilecek muhtemel hak kayıplarının önlenmesi, dolayısıyla da savunma hakkının etkin kullanılabilmesinin sağlanması suretiyle adil yargılanmanın gerçekleştirilmesidir. Bunun doğal sonucu olarak, parası olan sanık nasıl ki vekaletname verdiği avukatı serbestçe tayin edebiliyor, parası olmayan sanığın da aynı şekilde avukatını serbestçe belirleyebilmesi en azından kendisine tayin edilen avukatı beğenmediğinde değiştirme hakkının bulunması, daha da ötesi görülmeye başlayacak davada kendisine bir avukat atanacağının sanığa bildirilmesi gereklidir. Kendisine avukat atandığını dahi bilmeyen ya da kendisine avukat atanmakla birlikte beğenmediği takdirde bu avukatın değiştirilmesini isteme hakkına sahip bulunmayan bir sanığın, atandığını dahi bilmediği veya beğenmediği halde muhatap olduğu bu avukatın tüm tasarruflarından sorumlu tutulması gerektiğini veya bu avukatın yaptığı tüm işlemleri peşinen kabul etmiş sayılacağını söylemek nasıl mümkün değilse, böyle bir durumda savunma hakkının tam anlamıyla kullanılabileceğini düşünmekte olası değildir.

Özelikle vurgulamak gerekirse, bu sorun Tebligat Hukuku ile değil, münhasıran vazgeçilemez ve gözardı edilemez nitelikteki savunma hakkı ve daha geniş anlamda da adil yargılanma hakkı ile ilgili olduğundan, çözümün tebligata ilişkin hükümler yerine, savunma hakkına ilişkin düzenlemelerde aranması gerekir.

Bu nedenlerle, kendisine zorunlu müdafii atandığından haberdar edilmeyen sanığın bu müdafie yapılmış bulunan tefhim ve tebliğ kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayacağından, hükmün sanığın kendisine de tebliğ edilmesi, tebliğ ya da öğrenme üzerine temyiz dilekçesi verilmesi halinde ise buna dayalı olarak temyiz davasının açılması gerekmektedir.

Somut olayda; zorunlu müdafiinin yüzüne karşı yapılmış olan tefhim, kendisine zorunlu müdafii atandığından haberdar edilmeyen sanık M... T... açısından hukuki sonuç ifade etmediği gibi temyiz süresini de başlatmayacağından; sanığın öğrenme üzerine verdiği 17.07.2008 tarihli temyiz dilekçesine istinaden temyiz davasının incelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Dairenin <temyizin reddine> ilişkin kararının kaldırılmasına ve sanık temyizi nedeniyle temyiz incelemesi yapılması için dosyanın Yargıtay 6. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan bir kısım Genel Kurul Üyesi ise; <CYY uyarınca atanmış bulunan zorunlu müdafii tarafından süresinden sonra yapılmış bulunan temyiz isteminin reddedilmesinde bir usulsüzlük bulunmadığından itirazın reddedilmesi> yönünde karşı oy kullanmıştır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 10.12.2007 gün ve 3512-13813 sayılı temyizin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA,

3- Dosyanın sanık M... T...’un 17.07.2008 tarihli temyiz dilekçesine dayalı olarak temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 6. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.04.2009 günü yapılan müzakerede oyçokluğu ile karar verildi.

Kolay gelsin,
Old 16-10-2010, 14:37   #6
AV.MEHMET27

 
Varsayılan

Kamil bey benim bir dosyamda sanığa teb.21'e göre tebliğ edilmiş, haberdar edildiği iddia edilen komşunun imzası alınmamış, imzadan ettiğine dair bir bilgide tebliğ mazbatasında yoktu. kararda kesinleşmişti. daha sonra itiraz ile bu durumu düzeltebilmiştik. ama bir başka dosyamda okuma yazma bilmeyen bir kadından imza alınarak! dosya kesinleştirilmişti, aynı yöntemi denedik ama itirazımız reddedildi, bizim içinde tek yapılabilecek kanun yararına bozma istemi kaldı
Old 11-09-2012, 15:54   #7
tiryakim

 
Varsayılan

ceza temyizlerinde veya itirazlarında ilk gün sayılıyormuydu ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tefhim, ceza davasında temyiz süresinin kaçırılması Av. İlhan SALBAŞ Meslektaşların Soruları 5 27-12-2012 21:13
sulh ceza değişik iş kararına itiraz tefhim tebliğ avktderya Meslektaşların Soruları 1 10-11-2009 07:39
Temyiz tefhim tebliğ yanlışlığı Av.Yasin Meslektaşların Soruları 1 11-07-2009 13:43
ceza davalarında temyiz ve tazminat levendovski Meslektaşların Soruları 0 23-05-2009 17:23
Ceza davasında asile tefhim temyiz süresi denipre Meslektaşların Soruları 1 06-02-2009 15:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03525305 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.