Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ipotek sözleşmesi

Yanıt
Old 28-08-2010, 10:07   #1
avktderya

 
Varsayılan ipotek sözleşmesi

selam arkadaşlar ;

ipotek sözleşme örneği mevcut olan arkadaşlarımızın eklemesini rica ediyorum. saygılarımla
Old 28-08-2010, 10:11   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Merhabalar;

Bir programdan aktarıyorum:

Alıntı:
İPOTEK SÖZLEŞMESİ


Madde 1 – ...... Bankası A.Ş. ...... Şubesi tarafından lehime tahsis edilen tüketici kredisi (konut, arsa, işyeri, taşıt, ihtiyaç, v.s.) nedeniyle ..... Bankası A.Ş.’ye kayıtsız şartsız ...... TL ...... Kr borçlu olduğumu, bu borcu tüketici kredisi sözleşmesinde belirtilen ödeme planı çerçevesinde ödeyeceğimi, bu nedenle borcun güvencesi olarak maliki bulunduğum ve aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkulumü ….. dereceden, serbest dereceden istifade etmek kaydıyla ve fekki banka tarafından bildirilinceye kadar hüküm ifade etmek üzere ipotek ettim.

Madde 2 – İşbu ipoteğin asıl borç yanında, sözleşmede öngörülen oranlarda tahakkuk ettirilecek kar payını, banka sigorta muamele vergisini, kaynak kullanımı destekleme fonunu, borcun ödenmesinde temerrüde düştüğüm takdirde aylık %1.15 oranında tahakkuk ettirilecek vade farkını ve sair yasal eklentilerini, icra takibine mecburiyet hasıl olduğu takdirde cezaevi harcı, sigorta ücretleri ve %10 avukatlık ücreti ile bilcümle harç ve masrafları da kapsar.

Madde 3 – İpoteğin, ipotek ettiğim gayrimenkul ile bunun müştemilatı, mütemmim cüz’ü ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 60. maddesi gereğince tapu kütüğü sahifesinin beyanlar sütununda kayıtlı ve sonra kaydedilecek teferruatlar hakkında da muteber ve cari olacaktır.

Madde 4 – Banka lehine üzerine ipotek tesis edilmiş olan gayrimenkulü müştemilat, mütemmim cüz ve teferruatıyla birlikte yangına ve bankanın lüzum göreceği sair tehlikelere karşı asgari bankaca tayin edilecek miktarlar üzerinden sigorta ettirmeyi ve evvelce sigortalı bulunanlarla beraber bütün sigorta poliçelerini bankaya, bankanın daini ve mürtehini bulun-duğunu, dain ve mürtehini olan müteneffiin değiştirilmeyeceğini ifade eden bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, sigorta ettirmediğim takdirde, bütün masraf ve primler kendime ait olmak üzere Banka tarafından sigorta ettirilmesini, müddeti biten sigortaları yenilemeyi, yenilemediğim takdirde banka tarafından yenilenmesini, bu muamelelerin tamamen yapılama-masından veya gecikmesinden doğacak mesuliyetlerin keza kendime aidiyetini, gayrimenkulün yanması veya zayi olması veya bu hususların kısmen vuku bulması hallerin-de sigorta bedellerinin banka tarafından sigorta şirketinden alınmasını ve bu bedelin bankaya aidiyetini, bedel borcumu karşılamadığı takdirde kalan miktar için talep tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başka bir gayrimenkulü birinci dereceden ipotek etmeyi, olmadığında bu bedeli defaten tediye etmeyi kabul ve taahhüt ederim,

Madde 5 – Borcun herhangi bir nedenle birinci maddede yazılı ipotek miktarını aştığı takdirde yahut her ne suretle olursa olsun ipotekli gayrimenkul ile bunların teferruat, mütemmim cüz ve müştemilatlarında vuku bulacak kıymet tenezzüllerinde Bankanın talep ettiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde ve talep ettiği miktarda yeni ipotek vermeyi veya müsait olduğu takdirde ipotekli gayrimenkul ile bunların mütemmim cüz, müştemilat ve teferruatları üzerindeki ipotek miktarlarını arttırmayı veya birinci derecede ve birinci sırada yeni bir ipotek tesisini her türlü itirazlarımdan peşinen vazgeçerek kabul ve taahhüt ettiğimi, yukarı-da sözü edilen mecburiyeti zamanında ve gereği gibi yerine getirmediğim veya gerekli işlemlere katılmadığım takdirde Bankanın gerekli yasal yolları kullanarak yargı mercilerinden karar almasını ve Bankaca öngörülecek marj miktarı da borca eklenmek suretiyle saptanacak miktar için mahkemeye müracaat edilmesini kabul ve taahhüt ettiğimi, bu konudaki itirazlarımdan da peşinen vazgeçtiğimi, bu hususlar temin ve ikmal edilmediği veya borçlarımdan herhangi birisinin vadesi hulul edipte diğerlerinin vadesi hulul etmediği takdirde veya acze veya iflas haline düştüğümde, o tarihte mevcut bilumum Banka alacağının muacceliyet kesbetmesini, bunun dışında Banka ile yaptığım sözleşmelere istinaden Bankanın borçlarını dilediği zaman muaccel kılabileceğini ve ipotek ettiğim gayrimenkul, mütemmim cüz, müştemilat ve teferruatların satılarak bilcümle borçlarımın tasfiyesini kabul ederim,

Madde 6 – Bankaca ipotek ettiğim gayrimenkul kamulaştırıldığı takdirde kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatlerin bankaya aidiyetini, bu bedelin borcu karşılamaması ihtimali karşısında veya halinde Bankanın talebi vukuunda açıkta kalacak miktar için talep tarihinden itibaren 15 gün zarfında başka …. derecede ipotek veya teminat vermeyi, aksi halde bundan doğacak tüm zararı tazmin etmeyi kabul ettiğimi, ayrıca kamulaştırma işlemi ve bedeli hakkında Kamulaştırma Kanunu’nun tarafıma tanıdığı diğer her türlü hususlarda adli ve idari yargıda Banka yararına ve menfaatine açılması gerekli davaları da açacağımı ve sonuçlandıracağımı, kanunun ipotekli alacaklı olarak Bankaya tanıdığı imkanı kullanarak, giderleri kendime ait olmak üzere Bankanın yargı yoluna başvurabileceğini kabul ve taahhüt ederim,

Madde 7 – Bankaya ipotek ettiğim gayrimenkulün kıymetinde vuku bulacak tenezzülden dolayı ihtara ve başkaca talebe ve mahkeme kararına hacet kalmaksızın Bankanın gerekli tedbirleri almasını ve icabeden masrafları yapmasını ve bu masrafların dahi MK. 865. madde mucibince ipotekle müemmen borçlar meyanına dahil edilmesini kabul ederim,

Madde 8 – İpotek ettiğim gayrimenkulün tamamını veya bir kısmını, ipotek tesis tarihinden itibaren Bankanın muvafakatini almadan üçüncü şahıslara kiralamamayı ve bu kira akdini tapuya şerh ettirmemeyi ve gayrimenkulün tamamına veya bir kısmına ait mevcut istihkak davası, müdahale ve münazaalar olmadığını, mülkiyetin zevalini mucip fesat ve butlan sebepleri veya gayrimenkul üzerinde evvelce müesses herhangi bir mülkiyet, intifa, sükna ve irtifak hakları bulunmadığını beyan ve taahhüt ederim,

Madde 9 – İpotek ettiğim gayrimenkulün bir kısmı veya tamamı ahara temlik veya taksim edilirse, ipotek miktarının taksim edilen ipotekli gayrimenkulün her parçası için hüküm ifade edeceğini peşinen kabul ve beyan ettiğimi, ipotek ettiğim gayrimenkul MK. 888. madde uyarınca üçüncü bir kişiye temlik olunduğu ve yeni malik ipotekle temin edilen borcu üzerine almak istediği takdirde banka, bana karşı bütün haklarını saklı tutmakla beraber ipotekli gayrimenkulü edinen yeni malikin banka alacağına karşı benimle birlikte müşterek kefil olmasını temin etmeyi beyan ve taahhüt ederim,

Madde 10 – İşbu ipoteğin mevcudiyetinin banka tarafından rehin açığı belgesi almadan önce dahi haciz veya iflas yolu ile takibe geçmesine mani olmadığını, Tapu masrafları da dahil olmak üzere verilecek vesikalara ait harçların ve sair bilcümle masraf, resim ve vergilerin tarafıma aidiyetini kabul ederim,

Madde 11 – İİK. 21. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile banka tarafından yapılacak tebligat işlemlerinde aşağıdaki adresime gönderilecek tebligatı ikametgahıma ve şahsıma yapılmış tebligat olarak şimdiden kabul ederim,

Madde 12 – Bu resmi senette hüküm bulunmayan hallerde işbu ipoteğin güvence altına aldığı borca ilişkin imzalanmış sözleşme hükümlerinin uygulanmasını ve bunlarda yazılı hükümleri aynen kabul ederim,

Madde 13 – Taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlık halinde bankanın defter kayıtları ile evraklarının yegane delil olduğunu kabul ederim,

Madde 14 – Uyuşmazlık halinde ..... Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederim. .../.../...


İPOTEK VEREN

Ad Soyad :

İmza :

Adres :GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI

İli :

İlçesi :

Bölge :

Bucağı :

Mahallesi/Köyü :

Sokağı :

Semti – Mevkii :

Pafta No :

Ada No :

Arsa Payı :

Bağımsız Bölüm No :

Niteliği :

Tapu Veriliş Tarihi :
Old 22-02-2012, 14:34   #3
meiko

 
Varsayılan

Söz konusu sözleşme Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programlarında yer almaktadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İpotek sebebi - ipotek sözleşmesi yapılmadan yapılan ipoteğin geçerliliği? Av.Serdar Ş Meslektaşların Soruları 5 15-03-2012 11:07
ipotek vaadi sözleşmesi olur mu? Av.Benan ŞENBAYRAM Meslektaşların Soruları 13 18-12-2010 21:14
eski tarihli ipotek-ipotek alacaklısı şirket iflas etmiş alphukuk Meslektaşların Soruları 1 17-03-2009 13:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03756809 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.