Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Takip Kesinleştikten Sonra Vefat Eden Borçlunun Taşınmazının Cebren Satışı

Yanıt
Old 20-08-2010, 17:53   #1
üye34123

 
Varsayılan Takip Kesinleştikten Sonra Vefat Eden Borçlunun Taşınmazının Cebren Satışı

Takip kesinleşip taşınmazlarına haciz konulduktan ve hatta kıymet takdirleri yapıldıktan sonra borçlu vefat etmiş tüm mirasçıları da mirası reddetmişlerdir. Alacaklının İİK md. 53'e göre takibi mirasçılara veya terekeye karşı devam ettirme hakkı bulunduğuna ve reddi miras nedeni ile tek seçenek terekeye karşı takibin devamı olduğuna göre; takibin terekeye karşı devamı nasıl sağlanacaktır. Örneğin satış ilanı kime tebliğ edilecektir. Terekeye kayyım mı tayin edilecektir. Bu konuda bilgisi ya da yaşadığı tecrübe olan meslektaşlarımın yardımını beklemekteyim. Saygı ve Teşekkürler...
Old 21-08-2010, 15:43   #2
Lider Uğraş

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk DairesiEsas No: 2007/2701Karar No: 2007/5159Tarih: 19.3.2007
  • ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Mirasçılar Hakkındaki Takip İlk Takibin Devamı Olduğundan Mirasçılar Adına Ödeme Emri Çıkarılmasına Gerek Bulunmadığı - Adı Geçenlere Muhtıra Gönderilerek Takibin Kendilerine Karşı da Sürdürüleceği Dileğinin Bildirilmesi İle Yetinileceği )
  • MİRASÇILAR HAKKINDAKİ TAKİP ( İlk Takibin Devamı Olduğundan Mirasçılar Adına Ödeme Emri Çıkarılmasına Gerek Bulunmadığı - Adı Geçenlere Muhtıra Gönderilerek Takibin Kendilerine Karşı da Sürdürüleceği Dileğinin Bildirilmesi İle Yetinileceği )
  • YETKİ İTİRAZI ( Murisin Külli Halefi Olan Mirasçının Asıl Borçlunun İtiraz Hakkı Kalmadığı Durumlarda Yeniden Yetki İtirazında Bulunulamayacağı )
  • MİRASÇILARIN İTİRAZI ( Mirasçı Olunmadığı Mirasın Reddedildiği Gibi İtirazlarla İmhal İtfa Zamanaşımı Benzer İtirazlar Olabildiği )

ÖZET :
Kural olarak bir takipte tek ödeme emri çıkarılır. Mirasçılar hakkındaki takip ilk takibin devamı olduğundan mirasçılar adına ödeme emri çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. Adı geçenlere muhtıra gönderilerek takibin kendilerine karşı da sürdürüleceği dileğinin bildirilmesi ile yetinilmelidir. Ancak, fazladan ödeme emri çıkarılması yeni bir takibin başlatıldığı anlamına gelmez. Bu nedenle de mirasçılar murisin ölümünden önceki işlemlere karşı itiraz edemezler. Mirasçıların itirazı mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği gibi itirazlarla, imhal, itfa, zamanaşımı ( İİK. 71 ) benzer itirazlar olabilir.
Murisin külli halefi olan mirasçının asıl borçlunun ( murisin ) itiraz hakkı kalmadığı durumlarda yeniden yetki itirazında bulunması mümkün değildir.
O halde, mahkemece mirasçıların yetki itirazı ile imzaya itirazlarının reddi ile sair itirazlarının İİK.nun 71. maddesi kapsamında nicelenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.

DAVA :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :
İtiraz eden borçluların murisi Mustafa Coşkun'a ölümünden önce 14.08.1998 tarihinde ödeme emri tebliğ edildiği ve adı geçenin yetki itirazında bulunmadığı anlaşılmaktadır.
İcra takibi sırasında borçlu Mustafa Coşkun'un ölmesinden ve mirasçılarının belirlenmesinden sonra alacaklı vekilinin 01.08.2006 tarihinde mirasçılara ödeme emri tebliğ edilmesini istediği ve icra dairesince bu istemin kabul edildiği tespit edilmiştir.
İİK.nun 53. maddesi gereğince borçlunun ölümü halinde alacaklının takip edebileceği iki yol vardır. Ancak, şu hususu öncelikle vurgulamak gerekir ki aşağıda açıklanacak iki yol da yeni bir takip olmayıp eski takibin devamıdır.
1- Takibi tereke hakkında devam ettirmek;
Bu yolun seçilebilmesi için terekenin henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabii tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis edilmemiş olması gerekir. Tereke hakkındaki takipte borçlu hayatta olsaydı hangi usul uygulanacak idi ise o usul uygulanır. Dolayısıyla borçlu hakkında iflas, haciz, rehnin paraya çevrilmesi yollarından hangisi ile takip yapılmışsa takibe o yolla devam edilir.
2- Takibi mirasçılar hakkında devam ettirmek;
Takibin mirasçılar hakkında devamı, haciz yada rehnin paraya çevrilmesi yollarıyla olur. Muris hakkındaki takip iflas yolu ile başlamış ise mirasçılar hakkında iflas yolu ile takibe devam edilemez.
Somut olayda, muris hakları da haciz yoluyla takibe başlanmış ve mirasçılar hakları da takibe devam edilmiştir. Bu takip muris hakkındaki takibin devamıdır. Bu husus İİK.nun 53/son maddesinde ( bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ) denmek suretiyle açıkça belirtilmiştir.
Kural olarak bir takipte tek ödeme emri çıkarılır. Mirasçılar hakkındaki takip ilk takibin devamı olduğundan mirasçılar adına ödeme emri çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. Adı geçenlere muhtıra gönderilerek takibin kendilerine karşı da sürdürüleceği dileğinin bildirilmesi ile yetinilmelidir. Ancak, fazladan ödeme emri çıkarılması yeni bir takibin başlatıldığı anlamına gelmez. Bu nedenle de mirasçılar murisin ölümünden önceki işlemlere karşı itiraz edemezler. Mirasçıların itirazı mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği gibi itirazlarla, imhal, itfa, zamanaşımı ( İİK. 71 ) benzer itirazlar olabilir.
Murisin külli halefi olan mirasçının asıl borçlunun ( murisin ) itiraz hakkı kalmadığı durumlarda yeniden yetki itirazında bulunması mümkün değildir.
O halde, mahkemece mirasçıların yetki itirazı ile imzaya itirazlarının reddi ile sair itirazlarının İİK.nun 71. maddesi kapsamında nicelenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-08-2010, 22:08   #3
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Türk Medeni Kanunu

Madde 612/1 - En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.

Saygılarımla.
Old 22-08-2010, 01:26   #4
üye34123

 
Varsayılan

Yukarıdaki Yargıtay kararını incelemiştim. Takibin terekeye karşı devamında zorunluluk var. Ancak sorun şurada terekeye karşı devam ettirebilmek için hangi prosedür takip edilecek. Diğer yandan Sayın Yavuz'un belirttiği cevap soruna başka bir boyut daha ekliyor. MK 612 kamu düzenine ilişkin emredici bir kural mıdır. İflas hükümlerine göre tasfiye edilmesini istemiyor isek takibin terekeye karşı devamı için özellikle tebligat ve satış prosedürüne devam için hangi usuli yolları izlememiz gerekir. Arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Old 23-08-2010, 10:29   #5
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir , ölenin borçlarının ödenmesinden sonra arta kalan miktar miras reddedilmemiş gibi en yakın mirasçıları arasında taksim olunur.Artık muhatabınız iflas masası olduğundan tebligatı da oraya yapacaksınız.Tasfiyeden sonra arta kalan bakiye içinse mirasçılara başvurabiliyorsunuz.
Old 20-11-2010, 20:17   #6
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Resmi tasfiyenin sözkonusu olacağı bir durumda, iflas masasına tebligat yaparak takibe devam etmenin mümkün olamayacağını düşünüyorum.

Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/7038
K. 2008/6521
T. 5.5.2008
• MİRASIN REDDİ ( Yasal Mirasçıların Tamamı Tarafından/İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Edileceği - Yapılacak Tasfiyenin Süreye Bağlı Olmadığı )
• TEREKENİN TASFİYESİ ( İflas Hükümlerine Göre/Yapılacak Tasfiyenin Süreye Bağlı Olmaması - Yasal Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddolunması )
• İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE ( Yasal Mirasçıların Tamamı Tarafından Reddolunan Miras - Yapılacak Tasfiyenin Süreye Bağlı Olmadığı )
4721/m. 612/1, 636
ÖZET : Yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Dava terekenin, Türk Medeni Kanununun 612. maddesinin atfı nedeniyle aynı kanunun 636. maddesi uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiyesine ilişkindir. Bu madde uyarınca yapılacak tasfiye ise süreye bağlı değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mirasbırakan 25.01.2003 tarihinde ölmüş, en yakın mirasçıları olan eşi Yadigar ve kızı Hande tarafından miras 26.02.2003 tarihinde reddedilmiştir.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. ( TMK. md.612/1 ) O halde dava, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilmiş ve bu sebeple iflas hükümlerine göre tasfiyeye tabi duruma gelmiş terekenin, Türk Medeni Kanununun 612. maddesinin atfı nedeniyle aynı kanunun 636. maddesi uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiyesine ilişkindir. Bu madde uyarınca yapılacak tasfiye ise süreye bağlı değildir.
Bu bakımdan anılan hüküm çerçevesinde inceleme yapılarak hasıl olacak sonuç uyarınca işlem yapılması gerekirken isteğin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 05.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Kazancı Bilişim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Takip Kesinleştikten Sonra Açılan Menfi Tespit/ Yargıtay Kararı Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 20 29-12-2009 12:31
vefat eden tüketici kredisi borçlusu Av. Hamza Meslektaşların Soruları 1 04-11-2009 23:05
karardan sonra - cebri icradan önce vefat eden müvekkil namutenahi Meslektaşların Soruları 2 17-04-2009 18:06
Takip Kesinleştikten Sonra Senet Asıllarının İadesi Çok Acil macallan Meslektaşların Soruları 14 24-03-2008 15:43
boşanma kesinleştikten sonra tazminat ve nafaka talebi erzincan Meslektaşların Soruları 1 24-01-2008 19:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08776689 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.