Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kısmi haciz fekkinde tahsil harcı ödenirmi

Yanıt
Old 17-06-2010, 16:32   #1
Av.Ademx

 
Varsayılan Kısmi haciz fekkinde tahsil harcı ödenirmi

Merhaba arkadaşlar. Borçlunun 6 taşınmazına haciz koyduk. Borçlu bu taşınmazlarından birine müşteri bulmuş ve satarak paramızı ödeyecek. Taşınmazlardan 5 tanesindeki haciz baki kalmak üzere bir tanesindeki haczi kaldırmak istiyoruz. Ancak icra müdürü 5 taşınmazda haciz baki de kalsa tahsil harcının yarısını ödememiz gerektiğini ileri sürüyor. Kısmi haciz fekkinde tahsil harcının ödenmesi gerekiyormu. Tüm araştırmalarıma rağmen bir sonuç alamadım ve siz değerli meslektaşlarıma başvurmak zorunda kaldım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 17-06-2010, 18:15   #2
sailor1981

 
Varsayılan

uydurmuş meslektaşım...talep açın red etsin ve lutfen ıcra mahkemesine şikayet edin.olumlu netice alacağınıza emınım
Old 17-06-2010, 18:50   #3
Levent Cirit

 
Varsayılan

Ben de icra mahkemesinden olumlu sonuç alacağınıza eminim. Kaldı ki TAHSİL HARCı, adı üzerinde tahsil olunan tutarın harcıdır. Kaldı ki haciz borcu karşılayacak kadar mal üzerinde uygulanması gereken bir işlem olduğundan eğer borç miktarı çok fazla değilse 5 gayrimenkul üzerine haciz şerhi işlenmiş olması dahi şikayete konu olabilecek bir işlemdir.
Old 17-06-2010, 21:38   #4
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Altı taşınmaz değil de tek taşınmaz üzerine konan haczin fekki talebiniz söz konusu olsaydı link yararlı olabilirdi:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5509l

Ancak Yargıtay'ın linkte haciz fekkini alacağın tahsil edildiği anlamında yorumlayarak,tahsil harcı alınması yönünde ki kararı ve buna dayalı olarak yaygın uygulamaya rağmen,sizin sorunuzda diğer hacizlerin de devamı göz önünde tutulursa,alacağın tahsil edildiği varsayımına ulaşmak kolay olmasa gerek!Bu nedenle müdürlük işlemini şikayet yoluyla icra mahkemesi önüne götürdüğünüz takdirde sonuç alacağınızı düşünüyorum!
Old 17-06-2010, 22:07   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ademx
Merhaba arkadaşlar. Borçlunun 6 taşınmazına haciz koyduk. Borçlu bu taşınmazlarından birine müşteri bulmuş ve satarak paramızı ödeyecek. Taşınmazlardan 5 tanesindeki haciz baki kalmak üzere bir tanesindeki haczi kaldırmak istiyoruz. Ancak icra müdürü 5 taşınmazda haciz baki de kalsa tahsil harcının yarısını ödememiz gerektiğini ileri sürüyor. Kısmi haciz fekkinde tahsil harcının ödenmesi gerekiyormu. Tüm araştırmalarıma rağmen bir sonuç alamadım ve siz değerli meslektaşlarıma başvurmak zorunda kaldım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Aşağıdaki karara göre haczin fekkinin tahsilata karine olacağı belirtilmektedir.


Alıntı:
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2007/7454
Karar Numarası: 2007/10088
Karar Tarihi: 16.05.2007
*
ALACAĞIN HARİCEN TAHSİLİ
TAHSİL HARCI
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ
*
492 s. HarçlarK/23
*
ÖZETİ: Alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi sebebiyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istek alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için kanun hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.
*
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
492 s. Harçlar Yasanın 23. maddesi uyarınca “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ilişkin tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.” Somut olayda alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi sebebiyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istek alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarda belirtilen kanun hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. Dairemizin yeniden oluşan ve istikrarla uygulanan son içtihatları açıklanan şekilde olup, bu halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ:Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Adi Karineler, bilindiği üzere aksi ispat edilene kadar geçerli kabul edilen kurallardır. Karineler kanuni karineler ve fiili karineler olarak ikiye ayrılırlar. Yargıtay'ın kabulündeki karinenin kanuni karine olmadığı açıktır. Sanıyorum fiili karineden (hayatın olağan akışı kuralı) hareketle bu sonuca varıyor. O halde, haczin fekki talebinizdeki asıl amacın haricen tahsilat olmadığını, borcun ödenmesini sağlamak için taşınmazın birisinin icra dışı pazarlıkla satılması ve elde edilecek satış bedelinin icra dosyasına ödenmesi yönünde borçlu ile yapılan bir sözleşmeyi dosyaya koyup, haczin fekkini talep ederseniz, Yahut borçlunun icra dosyasında bu yöndeki talebini alacaklı taraf olarak kabul ederseniz, bu karineyi -kanaatimce- çürütmüş olursunuz.
Old 18-06-2010, 00:25   #6
Levent Cirit

 
Varsayılan

Anayasa Md.73/3 "Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." hükmünü içerdiğine ve hiçbir kanunda "HACZİN FEKKİ HARCI" diye bir harç mevcut olmadığına göre ne Yargıtay böyle bir karine geliştirebilir ne de icra daireleri karineler üzerinden harç tahsil edilebilir.

Yargıtayın bu hususta kararı var diye bu hukuksuz işleme direnilmemesini, şikayet veya temyiz yoluna gidilmemesini ben şahsım adına hukukçu kimliğime yakıştıramıyorum.
Old 18-06-2010, 08:34   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alacak, diğer hacizler ve haciz talep haklarımız baki kalmak üzere herhangi bir haricen tahsilatımız olmaksızın .... taşınmazdaki haczin kaldırılmasına şeklinde talep açıp reddedilirse şikayet yoluna giderseniz mutlaka sonuç alırsınız.

Bu konuda Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı sayfasında müfettiş tespitleri gibi bir yazı vardı ve burada bu durumda harç alınmasının yanlış olduğu belirtiliyordu. Ancak güncelleneceği gerekçesiyle sayfadan kaldırılmış.
Old 18-06-2010, 08:35   #8
Av.Ademx

 
Varsayılan

Sailor 1981 isimli arkadaş herhalde uydurmadığımı anlamıştır. Talebimizin reddi halinde şikayet yoluna başvurmam halinde Ankara da kısmi haciz feklerinde bazı icra mahkemeleri tahsil harcı alınmasına bazı mahkemeler ise alınmamasına karar veriyor. Çünkü her hakimin uyguladığı hukuk kuralları farklı. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız. Konuyla ilgili olarak işime yarayacak bir Yargıtay kararı bulamadım.
Old 18-06-2010, 09:36   #9
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ademx
Sailor 1981 isimli arkadaş herhalde uydurmadığımı anlamıştır. Talebimizin reddi halinde şikayet yoluna başvurmam halinde Ankara da kısmi haciz feklerinde bazı icra mahkemeleri tahsil harcı alınmasına bazı mahkemeler ise alınmamasına karar veriyor. Çünkü her hakimin uyguladığı hukuk kuralları farklı. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız. Konuyla ilgili olarak işime yarayacak bir Yargıtay kararı bulamadım.

Sayın Av.Ademx,

Sailor 1981 sizin değil, icra müdürünün uydurduğunu söylemiş; (gizli özne ) Sebepsiz kırgınlık yaratmayalım...

Gerçi "uydurma" kelimesini tercih etmemek gerekir diye düşünüyorum ama...

Saygılarımla...
Old 18-06-2010, 10:52   #10
altınhukuk06

 
Varsayılan

Sorunun cevabı için, aşağıdaki karar yardımcı olur sanırım.
HD 12
Esas : 2004/009189
Karar: 2004/013126
Tarih: 24.05.2004[*]İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME [*]TAHSİL HARCI ALINMASI

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır.

(492 s. Harçlar K. m. 23)

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu 30.3.2004 tarihli başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır. İcra müdürünün anılan durumun aksine yaptığı işlem yerinde olmadığından mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-06-2010, 11:31   #11
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin konuyla ilgili görüşü,daha yakın tarihli olan sayın Dikici'nin eklediği kararda ki gibidir.Ancak soru bakımından önem taşıyan husus,birden çok haciz bulunup bunlardan sadece birisinin kaldırılacak olmasıdır. Dolayısyla Yargıtay'ın varsayımla ulaştığı sonucun burada uygulanmasına imkan yoktur diye düşünüyorum.Kısmi haciz fekkinde dahi harç alınması yönünde bir kararın ise hatalı olduğunu tartışmaya dahi imkan olmadığı kanaatindeyim.
Old 18-06-2010, 15:17   #12
sailor1981

 
Varsayılan

Syn Ademw, Ben öncelıkle icra müdürünün beyanını uydurma olarak nıteledım.Yanlış anlamışsınız ,Ayrıca hukuki dayanağı olmayan beyanlar bence "Uydurmadır"Kanunları yorumlamak , boşluk doldurmak vb. hukuki tabirleri fakültelerde hepimiz dinledik. Ama İcra Dairelerinin harç almak adı altında bu zorlayıcı mumameleleri artık sınırı aştı.
Benim merak ettiğim dosya borçlusu dosyaya dilekçe sunarak " ben borcu ödemedim ama hacizin kaldırılması halinde daireyi satıp dosya borcunu ödeyeceğim yada...alacaklı ile anlaşık 4 haciz baki kalsın 1 dairemdeki haciz kaldırılsın" dersede yine "haricen tahsil edildiğine karine mi teşkil edecek"
Old 18-06-2010, 16:07   #13
Levent Cirit

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının öneriler listesi sayfadan kaldırılmamış sadece link gizlenmiştir. İlgilenen arkadaşlara aşağıda linki sunuyorum. Müfettişler de salt haczin fekki halinde harç alınmayacağı kanaatinde.

http://www.teftis.adalet.gov.tr/liste/14.html#a75
Old 18-06-2010, 18:44   #14
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ademx
Merhaba arkadaşlar. Borçlunun 6 taşınmazına haciz koyduk. Borçlu bu taşınmazlarından birine müşteri bulmuş ve satarak paramızı ödeyecek. Taşınmazlardan 5 tanesindeki haciz baki kalmak üzere bir tanesindeki haczi kaldırmak istiyoruz. Ancak icra müdürü 5 taşınmazda haciz baki de kalsa tahsil harcının yarısını ödememiz gerektiğini ileri sürüyor. Kısmi haciz fekkinde tahsil harcının ödenmesi gerekiyormu. Tüm araştırmalarıma rağmen bir sonuç alamadım ve siz değerli meslektaşlarıma başvurmak zorunda kaldım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Tüm hacizlerin fekkini istemeniz halinde "alacağın tahsil edildiği" karine olarak kabul edilebilirse de:
bkz: http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=4708
taşınmazlardan sadece biri üzerindeki haczin kaldırılmasının talebinin bu şekilde değerlendirilemeyeceği konusunda görüş yazan meslektaşlarıma katılmakla birlikte; Sayın Doğanel'in belirttiği şekilde talepte bulunmanızın faydalı olacağı kanaatindeyim.

P.S: Ankara 12. İcra Müdürlüğü'nde benzer işlemimde harçla ilgili bir sorun yaşamadığımı da eklemek isterim

Saygılarımla...
Old 18-06-2010, 19:49   #15
wellan

 
Varsayılan

Mehmet Saim Bey'e kesinlikle katılıyorum.Haciz ne için konulur?Alacaklının yararına,alacalının alacağına kavuşmasını sağlamak için borçlu üzerinde caydırıcı etki yaratması için vb.Haciz fekk edildiğine göre alacaklının kaldırılan haciz için tatmin edileceği bir yararın kalmadığına karine teşkil eder.Bu sebeple tahsil harcı alınmasını doğru buluyorum.Teftiş kurulu tarafından verilmiş olan tavsiyelerin bağlayıcılı olmadığından dolayı Yargıtay içtihatlarına göre uygulama yapılması son derece yerindedir.SAYGILARIMLA.
Old 18-06-2010, 19:52   #16
sailor1981

 
Varsayılan

Tahsil harcı değil o zaman "Haciz Fek Harcı" adı altında bir bedel alınmalı.Yani Harçlar kanunu yeniden düzenlenmeli..O zaman olabilir. Peki şu anda alacaklı "alacağın 1/4 ü haricen tahsil edildi haczin fekkini talep ediyorum" derse durum ne oluyor?
Old 18-06-2010, 20:06   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sailor1981
Tahsil harcı değil o zaman "Haciz Fek Harcı" adı altında bir bedel alınmalı.Yani Harçlar kanunu yeniden düzenlenmeli..O zaman olabilir. Peki şu anda alacaklı "alacağın 1/4 ü haricen tahsil edildi haczin fekkini talep ediyorum" derse durum ne oluyor?

1/4 nün harcının alınacağı garanti.
Old 12-07-2013, 22:43   #18
av.selahattin bektas

 
Varsayılan esas takip kesinleşmeden ihtiyati haczin fekkinde tahsil harcı?

merhaba değerli meslektaşlarım, şöyle bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.

135.000 TL miktarlı bir bono alacağı için 10.000 TL'lik ihtiyati haciz kararı aldım ve bu kararla borçlunun 5-6 taşınmazına haciz koydum. aynı gün esastan da takip başlattım. henüz esas takip kesinleşmeden(3 gün sonra) haciz koyduğum taşınmazlardan 2 sinin üzerinden haczi kaldıracağım.(taşınmazlar satılıp alacağımı alacağım). müdürle konuştum bunun için 135.000 üzerinden tahsil harcı alırım dedi. sizce bu durumda tahsil harcı ödenir mi? eğer ödenirse hangi miktar üzerinden ödenir? şimdiden çok teşekkür ederim.
Old 15-07-2013, 19:21   #19
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın av.selahattin bektas,

Haczin kesinleşmemiş olmasının (icraî hacze dönüşmemiş olmasının) tahsil harcı alınmaması gerektiğine dair fark oluşturmayacağı kanaatindeyim. Kısmî haciz fekkine dair yeni tarihli bir karar:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14474

Saygılar...
Old 17-11-2014, 20:51   #20
Bozcalar

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/6933
Karar: 2012/24073
Karar Tarihi: 10.07.2012
• ŞİKAYET
• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ
• TAHSİL HARCI
• DİĞER TAŞINMAZLARDA HACZİN DEVAM ETMESİ
• HARİCİ TAHSİLE KARİNE OLMAMASI

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve Numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Şikayet konusu harç miktarı 6.067 TL olmakla, İİK 363 üncü maddesindeki kesinlik sınırının üzerinde kaldığı anlaşıldığından İzmir 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/768 E, 2011/819 K. Sayılı, 11.11.2011 tarihli temyiz talebinin reddine dair ek kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi, anılan mahkemenin aynı sayılı ve 19.09.2011 tarihli kararının temyiz incelemesine geçildi:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan takipte, alacaklının, borçluya ait hacizli taşınmazlardan birine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiğini, icra müdürlüğünce, ancak tahsil harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılmasına karar verildiğini belirterek işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, haczin kaldırılması isteminin alacağın haricen tahsiline karine oluşturduğu gerekçesiyle istemin reddedildiği anlaşılmaktadır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23 üncü maddesinde <Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır> düzenlemesine yer verilmiştir.
Tüm hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.
Somut olayda, borçluya ait Konak'ta 3 adet, Çeşme'de 2 adet taşınmazın kayden haczedildiği, şikayete konu diğer taşınmazlar üzerindeki hacizlerin devam ettiği görülmektedir. Söz konusu taşınmazların bulunduğu yerler ve değerleri dikkate alındığında kalan parsellerin takip konusu borcu karşılayabilecek miktarlarda olduğu anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin hacizli taşınmazlardan sadece birisine ilişkin haczin kaldırılması talebinde bulunması, başka bir ifadeyle diğer taşınmazlar üzerinde haczin devam etmesi halinde yukarıda açıklanan kural uygulanamaz. Bu durumda, bir taşınmaz yönünden haczin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturmaz.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulüyle icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra tahsil harcı NAZ80 Meslektaşların Soruları 3 21-12-2009 16:12
Kısmi İhtiyati Haciz-Kısmi Olmayan İcra Takibi Av.Abidin MUTLU Meslektaşların Soruları 4 21-11-2008 09:46
icra tahsil harcı ozyoldas Meslektaşların Soruları 1 25-07-2008 09:50
tahsil harcı hüsnü gökulu Meslektaşların Soruları 4 27-11-2007 14:33
Mükerrer Tahsil Harcı sseker Meslektaşların Soruları 8 25-12-2006 02:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05704808 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.