Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yetkisiz Yerde Başlatılan İcra Takibi ile Vekalet Ücreti İstenebilir mi?

Yanıt
Old 03-04-2010, 13:28   #1
av.sebahattin

 
Varsayılan Yetkisiz Yerde Başlatılan İcra Takibi ile Vekalet Ücreti İstenebilir mi?

Sayın meslektaşlarım,

İstanbuldan başlattığımız bir icra takibine borçlu, dairenin yetkisine ve borca kısmı itiraz etmişlerdir. Borçlunun yetki itirazı kabul edilerek dosya süresi içinde yetkili icra dairesine gönderilmiştir. Borçlu, yetkili icra dairesinden gönderilen ödeme emrinin tebliğ tarihinden önce borcu asıl alacak tutarı ile ödemiş ve ödeme emrine ödeme tarihlerini de belirterek hiç bir borcu olmadığını belirterek itiraz etmiştir.

Belgeler şu şekildedir:
1- İlk ödeme emri tebliğ tarihinden 2 gün önce 5000.00TL müvekil hesabına ödeme yapmıştır.
2- İlk itiraz dilekçesinde takip tutarından takipten sonra ödedikleri 5000,00TL'yi düşmüşler, kalanını kabul etmişler ve yetkiye itiraz etmişlerdir.
3- takip talebinde istediğimiz tutarın kalanını da müvekkil hesabına ödemişlerdir.
4- İkinci itiraz dilekçesinde borcun tamamına itiraz etmişlerdir.

Sorum şudur
1- Yetkisiz icra takibine geçildiği anda nisbi vekalet ücretine hak kazanılmış mıdır?
2- Elimdeki belgelere göre, vekalet ücreti yönünden itirazın kaldırılması davası açabilir miyim?

Sorularıma ilişkin elinde yargıtay kararı olan meslektaşlarımın yardımına ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.
Old 03-04-2010, 14:34   #2
armegedon23

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2004/12-70

K. 2004/56

T. 11.2.2004

• TAKİBE İTİRAZ ( Takipten 1 Gün Sonra Borcun Ödenmesi - Alacaklının İcra Masraf ve Ücreti Vekalet Yönünden de Takibini Devam Ettirebileceği Düşünülmeksizin Takibin Tümden İptalinin İsabetsizliği )

• KARŞILIKSIZ ÇEK ( Takibe İtiraz/Takipten 1 Gün Sonra Borcun Ödenmesi - Alacaklının İcra Masraf ve Ücreti Vekalet Yönünden de Takibini Devam Ettirebileceği Düşünülmeksizin Takibin Tümden İptalinin İsabetsizliği )

• İCRA MASRAFI VE ÜCRETİ VEKALET ( Bu Yönlerden Takibin Devam Ettirebileceği Düşünülmeksizin Takibin Tümden İptalinin İsabetsizliği - Takibe İtiraz/Takipten 1 Gün Sonra Borcun Ödenmesi )

• ÇEK TAZMİNATI ( Muhatap Bankaya İbraz Edilen ve Ertesi Gün Takibe Konulan Çek/Takipten 1 Gün Sonra Borcun Ödenmesi - Hak Kazanılmadığının Gözetilmesi Gereği )

2004/m. 62

6762/m. 695/son

ÖZET : 24.06.2002 tarihinde muhatap bankaya ibraz edilen çekin karşılığı bulunmadığından, 25.06.2002 tarihli takipten 1 gün sonra 26.06.2002 tarihinde borcun ödenmiş olmasından alacaklının takip yapmasında haklı olduğu gözetilerek icra masraf ve ücreti vekalet yönünden de takibini devam ettirebileceği düşünülmeksizin, takibin tümden iptali isabetsizdir.
DAVA : Taraflar arasındaki "takibe itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şişli 1.İcra Tetkik Merciince talebin kabulüne dair verilen 08.07.2002 gün ve 2002/1023-1063 sayılı kararın incelenmesi davalı/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 18.11.2002 gün ve 2002/22932-23798 sayılı ilamı ile; ( ...Çek, niteliği itibariyle görüldüğünde ödenir. 24.06.2002 tarihinde muhatap bankaya ibraz edilen çekin karşılığı bulunmadığından, ( TTK.nun 695/son maddesi gereğince alacaklının %5 çek tazminatı istemesine hak kazandığı gözetilmediği ) gibi, 25.06.2002 tarihli takipten 1 gün sonra 26.06.2002 tarihinde borcun ödenmiş olması da alacaklının takip yapmasında haklı olduğu gözetilerek icra masraf ve ücreti vekalet yönünden de takibini devam ettirebileceği düşünülmeksizin, takibin tümden iptali isabetsiz olup, Mercii kararının bozulması gerekmiştir... ) gerekçesiyle; davacı/borçlu vekilinin karar düzeltme istemi üzerine de 04.02.2003 gün ve 2002/29499-2003/2091 sayılı ilamı ile karar düzeltme istemi kısmen kabul edilerek; ( ...18.11.2002 tarihli Dairemiz bozma ilamında "TTK.nun 695/son maddesi gereğince alacaklının %5 çek tazminatı istemesine hak kazandığı gözetilmediği" belirtilmiş ise de; alacaklı vekilinin 05.07.2002 havale tarihli dilekçesinde takip masrafı ve ücreti vekaletin ödenmemiş olduğu kabulü karşısında takibin sadece bu kalemlere ilişkin olarak sürdürülmesi gerekir iken, %5 çek tazminatının da dahil edilmesi bozma gerekçesinde hataen yer almış olmakla borçlu vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir... ) gerekçesiyle 18.11.2002 tarih ve 2002/22932-23798 sayılı bozma ilamında yer alan ( TTK.nun 695/son maddesi gereğince alacaklının %5 çek tazminatı istemesine hak kazandığı gözetilmediği gibi ) ibarelerinin silinerek bozma ilamından çıkarılmasına, merci kararının bozma ilamında belirtilen diğer gerekçelerle bozulmasına ) karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz Eden: Davalı/alacaklı vekili
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalı/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 11.02.2004 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Takip tarihinden sonra tebliğden önce ödeme yapılmış ise şayet vekalet ücretine hak kazanırsınız.Kolay gelsin.Saygılar...
Old 03-04-2010, 14:49   #3
avukatselvi

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/4000
K. 2002/175
T. 14.1.2002
• İTİRAZIN İPTALİ ( Davada Alacaklının Takip Tarihi İtibariyle Talepte Haklı Bulunduğu Alacak Miktarı Esas Alınarak İptale Karar Verilmesi )
• TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE TALEPTE HAKLI BULUNULAN ALACAK MİKTARI ( İtirazın İptaline Karar Verilmesi )
• YETKİ İTİRAZI ÜZERİNE YENİ BİR ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( İtiraz Üzerine Açılan İtirazın İptali Davasında Alacaklının Talepte Haklı Bulunduğu Alacak Miktarı Esasa Göre İptale Karar Verilmesi )
2004/m.67
818/m.104
ÖZET : İtirazın iptali davasında kural olarak alacaklının takip tarihi itibariyle talepte haklı bulunduğu alacak miktarı esas alınarak itirazın iptaline karar verilir.

Mahkemece, öncelikle davacının 26.6.1999 tarihi itibariyle talep edebileceği alacağı tespit olunduktan sonra arada yapılan ödeme mahsup olunup, 14.9.1999 tarihi ile alacak belirlenerek BK.nun 104/son maddesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve dava sırasında yapılan ödemelerin icrada mahsup edileceği dikkate alınarak itirazın iptaline karar verilmek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İtirazın iptali davasında kural olarak alacaklının takip tarihi itibariyle talepte haklı bulunduğu alacak miktarı esas alınarak itirazın iptaline karar verilir.

Davacı alacaklı alacağının tahsili için Antalya 1.İcra Müdürlüğünün 1999/3353 Esas sayılı dosyası ile 26.6.1999 tarihinde icra takibine geçmiş, borçlu davalı takibe karşı yetki itirazında bulunmuş, bu arada 30.7.1999 tarihinde ise 500.000.000.-TL ödeme yapmıştır.

Davacı yetki itirazını kabul ve yapılan ödemeyi mahsup ettikten sonra, 14.9.1999 tarihinde Ankara da 1999/5879 Esas sayılı dosya üzerinden ödeme emri tebliğ ettirmiş bu ödeme emrine itiraz üzerine iş bu itirazın iptali davası açılmıştır.

Bu durumda mahkemece, öncelikle davacının 26.6.1999 tarihi itibariyle talep edebileceği alacağı tespit olunduktan sonra arada yapılan ödeme mahsup olunup, 14.9.1999 tarihi ile alacak belirlenerek BK.nun 104/son maddesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve dava sırasında yapılan ödemelerin icrada mahsup edileceği dikkate alınarak itirazın iptaline karar verilmek gerekirken, yazılı olduğu şekilde hem itirazın iptaline, hem de alacağın tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-04-2010, 16:45   #4
av.sebahattin

 
Varsayılan

İtirazın kaldırılması hakkındaki düşünceleriniz nedir sayın meslektaşlarım.
Old 03-04-2010, 17:58   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sebahattin
İtirazın kaldırılması hakkındaki düşünceleriniz nedir sayın meslektaşlarım.
Birinci karar itirazın kaldırılmasına ilişkindir. Elinizde İİK 68 inci maddede sayılan belgelerden varsa itirazın kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
Old 03-04-2010, 18:32   #6
av.sebahattin

 
Varsayılan

Birinci kararı yeniden inceledim sayın meslektaşım. Fakat itirazın kaldırılması davasına dair bir yargıtay ilamı olmadığını düşünüyorum. Alacaklı Örnek10 ödeme emri göndermiş, borçlular 1 gün sonra ödemiş ve takibin iptali için icra mahkemesine başvurmuşlar şeklinde anlıyorum. Sanırım yanılmıyorum. Saygılarımla.
Old 03-04-2010, 18:37   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sebahattin
Birinci kararı yeniden inceledim sayın meslektaşım. Fakat itirazın kaldırılması davasına dair bir yargıtay ilamı olmadığını düşünüyorum. Alacaklı Örnek10 ödeme emri göndermiş, borçlular 1 gün sonra ödemiş ve takibin iptali için icra mahkemesine başvurmuşlar şeklinde anlıyorum. Sanırım yanılmıyorum. Saygılarımla.

Evet haklısınız. Takibin iptali davası.Ancak gerekçesi sorunuza yanıt olmaktadır.
Alıntı:
TTK.nun 695/son maddesi gereğince alacaklının %5 çek tazminatı istemesine hak kazandığı gözetilmediği" belirtilmiş ise de; alacaklı vekilinin 05.07.2002 havale tarihli dilekçesinde takip masrafı ve ücreti vekaletin ödenmemiş olduğu kabulü karşısında takibin sadece bu kalemlere ilişkin olarak sürdürülmesi gerekir iken,
Old 03-04-2010, 19:12   #8
av.sebahattin

 
Varsayılan

Özellikle ikinci karar, itirazın iptali davası açabileceğimizi açıkça gösteriyor. Yalnız daha hızlı netice alabilmek adına itirazın kaldırılması yolunu denemek istiyorum. Bu yönde de elinde karar olan meslektaşlarımı yormaya(!) da devam etmek istiyorum. Saygılarımla.
Old 03-04-2010, 20:47   #9
armegedon23

 
Varsayılan

Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını mutazammın bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz
veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Takibin İİK Mad.68'de yer alan belgelere dayanmış olması halinde itirazın kaldırılması yolunu tercih edebilirsiniz. Takipte dayanmadığınız bir belgeyi İcra Hukuk mahkemesinde kullanamazsınız. Kolay gelsin.Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ortaklığın Giderilmesi Kararı-Vekalet Ücreti İçin İcra Takibi AV. CİHAN TAŞ Meslektaşların Soruları 1 01-02-2010 12:35
yetkisiz yerde ihtiyati haciz bonnie Meslektaşların Soruları 10 23-12-2009 17:37
Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masraflarının İlamlı İcra Yolu İle Takibi - İhbarname LePapillon Meslektaşların Soruları 10 11-12-2009 14:44
İcra takibi ve vekalet ücreti hukukçu42 Meslektaşların Soruları 2 05-09-2006 19:57
Yetkisiz İcra Dairesinde Başlatılan Takip. borçlunun Sadece Borca İtiraz Etmesi avmhy Meslektaşların Soruları 1 27-04-2005 09:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03552699 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.