Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

işçinin haklı nedenle feshi

Yanıt
Old 23-02-2010, 11:08   #1
gülce

 
Varsayılan işçinin haklı nedenle feshi

uzun süre zam alamayan işçinin iş akdini fesih gerekçesi haklımıdır bmeslakdaşlarım mümkünse yargıtay kararı varsa elinizde sevinirim
Old 23-02-2010, 13:11   #2
rcakmak

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas: 2005/9-84
Karar: 2005/154
Karar Tarihi: 16.03.2005

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI - İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKSIZ OLARAK FESHEDİLDİĞİ İDDİASI - İŞÇİLERDEN YAPILMASI İSTENEN İŞİN GEÇİCİ VE BASİT BİR İŞ OLMASI - İŞ KOŞULLARININ İŞÇİLER ALEYHİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ SAYILAMAYACAĞI

ÖZET: Davacı işçi, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğini, sigorta primlerinin eksik yatırıldığını, daha ağır işlerde iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalıştırıldığını ve ücretinin tam ve zamanında ödenmesini isteyince iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise davacının tüm uyarılara rağmen işyerini terk etmek suretiyle iş akdini haklı neden olmadan feshettiğini savunmuştur. İşçilerden yapılması istenen işin geçici ve basit bir iş olmasına, bu nedenle iş koşullarının işçiler aleyhine ağırlaştırılmış sayılamayacağına, o tarihlerde fabrikada yapılan başkaca bir iş bulunmamasına göre, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

(1475 S. K. m. 14)

Dava: Taraflar arasındaki <işçilik alacağı> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10.İş Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.12.2003 gün ve 2002/1028 E., 2003/1580 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. hukuk Dairesi’nin 01.07.2004 gün ve 2004/3906-16442 sayılı ilamıyla;

(...1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğini, sigorta primlerinin eksik yatırıldığını, daha ağır işlerde iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalıştırıldığını ve ücretinin tam ve zamanında ödenmesini isteyince iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise davacının tüm uyarılara rağmen işyerini terk etmek suretiyle iş akdini haklı neden olmadan feshettiğini savunmuştur.

Mahkemece davalı işverene ait cam fabrikası işyerinde inşa edilen bekçi kulübesinin yapımı sırasında cam işçisi olarak çalışan davacı ve arkadaşlarından tuğlanın taşınması ve ustaya tuğla ve harç verilmesi konusunda yardım talep edildiği, ancak davacı ve arkadaşlarının bunu kabul etmeyerek işyerini terk etmek suretiyle iş akitlerini haklı bir neden olmadan feshettikleri, şayet akdin işverence feshedildiği kabul edilse dahi davacının işyerini izinsiz ve mazeretsiz olarak terk edip ihtara rağmen dönmemesinin işveren yönünden haklı fesih nedeni olduğu gerekçesiyle, davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteği reddedilmiştir.

Davacı yazılı bir fesih bildiriminde bulunmamıştır. Her ne kadar dava dilekçesinde akdin işverence haksız olarak feshedildiği belirtilmiş ise de, davacı vekili son duruşmada zam yapılmaması, ücretlerinin düzenli olarak ödenmemesi, sigortalarının eksik yapılması ve iş şartlarının ağırlaştırılması nedeni ile davacıların haklı olarak işyerini terk ettiklerini açıklamıştır. Fesih nedeni yapılan tüm olguların değerlendirilmesi gerekir. Dosya içeriğine göre zammın akdi ve yasal dayanağı kanıtlanmamıştır. Davacı işçinin bekçi kulübesinin yapımında çalıştırılmak istenmesi nedeniyle iş şartlarının ağırlaştırıldığı kuşkusuzdur. Öte yandan saptanan hizmet süresine göre, sigortalı günlerinin SSK. ya eksik bildirildiği kayıtlarından anlaşılmaktadır. Böyle olunca, akdin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekir. Yazılı gerekçe ile anılan isteğin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle; işçilerden yapılması istenen işin geçici ve basit bir iş olmasına, bu nedenle iş koşullarının işçiler aleyhine ağırlaştırılmış sayılamayacağına, o tarihlerde fabrikada yapılan başkaca bir iş bulunmamasına göre, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA ve gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 16.03.2005 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi. (¤¤)
Old 23-02-2010, 13:12   #3
rcakmak

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/3900
Karar: 2004/16436
Karar Tarihi: 01.07.2004

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE İZİN ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ - İŞ ŞARTLARI AĞIRLAŞTIRILAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ

ÖZET: Davacı vekili son duruşmada zam yapılmaması, ücretlerinin düzenli olarak ödenmemesi, sigortalarının eksik yapılması ve iş şartlarının ağırlaştırılması nedeni ile davacıların haklı olarak işyerini terk ettiklerini açıklamıştır. Fesih nedeni yapılan tüm olguların değerlendirilmesi gerekir. Dosya içeriğine göre zammın akdi ve yasal dayanağı kanıtlanmamıştır. Davacı işçinin bekçi kulübesinin yapımında çalıştırılmak istenmesi nedeniyle iş şartlarının ağırlaştırıldığı kuşkusuzdur. Öte yandan saptanan hizmet süresine göre, sigortalı günlerinin SSK'ya eksik bildirildiği kayıtlarından anlaşılmaktadır. Böyle olunca, akdin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekir.

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 41, 47, 57)

Dava: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla çalışma ile genel tatil gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğini, sigorta primlerinin eksik yatırıldığını, daha ağır işlerde iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalıştırıldığını ve ücretinin tam ve zamanında ödenmesini isteyince iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise davacının tüm uyarılara rağmen işyerini terk etmek suretiyle iş akdini haklı neden olmadan feshettiğini savunmuştur.

Mahkemece, davalı işverene ait cam fabrikası işyerinde inşa edilen bekçi kulübesinin yapımı sırasında cam işçisi olarak çalışan davacı ve arkadaşlarından tuğlanın taşınması ve ustaya tuğla ve harç verilmesi konusunda yardım talep edildiği, ancak davacı ve arkadaşlarının bunu kabul etmeyerek işyerini terk etmek suretiyle iş akitlerini haklı bir neden olmadan feshettikleri, şayet akdin işverence feshedildiği kabul edilse dahi davacının işyerini izinsiz ve mazeretsiz olarak terk edip ihtara rağmen dönmemesinin işveren yönünden haklı fesih nedeni olduğu gerekçesiyle davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteği reddedilmiştir.

Davacı yazılı bir fesih bildiriminde bulunmamıştır. Her ne kadar dava dilekçesinde akdin işverence haksız olarak feshedildiği belirtilmiş ise de davacı vekili son duruşmada zam yapılmaması, ücretlerinin düzenli olarak ödenmemesi, sigortalarının eksik yapılması ve iş şartlarının ağırlaştırılması nedeni ile davacıların haklı olarak işyerini terk ettiklerini açıklamıştır. Fesih nedeni yapılan tüm olguların değerlendirilmesi gerekir. Dosya içeriğine göre zammın akdi ve yasal dayanağı kanıtlanmamıştır. Davacı işçinin bekçi kulübesinin yapımında çalıştırılmak istenmesi nedeniyle iş şartlarının ağırlaştırıldığı kuşkusuzdur. Öte yandan saptanan hizmet süresine göre, sigortalı günlerinin SSK'ya eksik bildirildiği kayıtlarından anlaşılmaktadır. Böyle olunca, akdin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekir. Yazılı gerekçe ile anılan isteğin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.07.2004 gününde oyçokluğu ile karar verildi.


Karşı Oy

Davacı vekili dava dilekçesinde aynen "… davalı şirket son 2 aydır müvekkilimi fabrika inşaatında amele olarak çalıştırmaya başlamış, hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan, müvekkilime duvar ördürmeye ve çeşitli inşaat işleri yaptırmaya başlamıştır. Müvekkilim bu işlerden anlamadığını dile getirmişse de davalı işine gelirse çalışırsın, yoksa defolup gidersin şeklinde müvekkilime kapıyı göstermiştir…" demektedir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden tartışmaya konu olan inşaatın, bekçi kulübesi ve pencere cam altı ilave inşaatı gibi küçük ve basit bir iş olduğu anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili olarak dinletilen davacı tanıklarının işyeriyle bir ilgileri olmadığı ve davacı işçinin beyanlarını naklettikleri görülmüştür.

Davalı tanıkları ise beyanlarında; inşaatta çalıştırılan bir ustanın mevcut olduğunu ancak, davacı ve arkadaşlarından tuğla boşaltılması ve inşaat artıklarının toplanması için yardım istendiğinde işyerini terk ettiklerini ifade etmişlerdir.

Daire çoğunluk kararında vurgulandığı gibi işyerini terkin sigorta kayıtlarının eksik yatırılması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Terk olayı inşaat işi ile ilgili olarak ortaya çıkmış olup, davacı vekili de olguyu bu şekilde ortaya koymuştur.

İşyerinde iş şartlarının değiştirildiği veya ağırlaştırıldığı iddialarının objektif olarak iyi niyet kuralları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Davacıdan istenilen ufak çaptaki bir kulübe inşaatında çalıştırılan ustaya tuğla yardımı yapmasıdır. Yaptırılmak istenilen işin geçici olduğu da tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Geçici olarak ve yardım mahiyetinde yapılması istenilen işin işyerine bağlılık ve objektif iyi niyet kuralları içerisinde reddedilmesinin davacıya bir hak sağlamaması gerekir.

Bu nedenlerle davacının iş akdini haksız feshettiği kanaatiyle kıdem tazminatı alamayacağı görüşüyle çoğunluk kararına katılamıyorum.
Old 23-02-2010, 17:49   #4
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Çalışanın maaşını İş Kanunu ve/veya iş sözleşmesine aykırı olarak hesaplanması halinde "derhal fesih hakkını" kullanabileceği kanaatindeyim. Örneğin almış olduğu maaşın asgari ücretin altında kalması, yada o iş için alınabilecek ortalama bir maaştan daha az alması gibi.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 1991/608

K. 1991/8315

T. 10.5.1991

• İŞÇİ ÜCRETLERİNE FARKLI ORANLARDA ZAM YAPILMASI ( Haklı Fesih Sebebi Olmaması-Kıdem Tazminatı )

• HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçi Ücretlerine Farklı Oranlarda Zam Yapılmasının Haklı Fesih Sebebi Olmadığı )

• KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Zammın Farklı Oranlarda Yapılması Nedeniyle İşçi Tarafından Feshedilmiş Olması Halinde )

1475/m.16

ÖZET : İşyerinde çalışan avukatlardan bazılarına yüksek bazılarına ise düşük oranda zam yapılması, işçi yönünden haklı fesih nedeni sayılmaz.
DAVA : Davacı, kıdem ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1475 sayılı İş Kanununun 16. maddesinin II. bendinin ( d ) fıkrasına göre işveren tarafından ücretin kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince hesap edilmemesi veya ödenmemesi işçiye bildirimsiz fesih hakkı verir.Davada söz konusu edilen olayda davacının ücretinin kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince hesap edilmemesi veya ödenmemesi gibi bir durum yoktur. İşverenin takdir hakkına dayanarak işyerinde çalışan bazı avukatların ücretlerine daha yüksek, davacıya ise daha düşük oranda zam yapmış olması bu yasa hükmü çerçevesinde mütalaa edilemez. Bu durumda, davacı kıdem tazminatına hak kazanamayacağından, isteğin reddine karar vermek gerekir.
SONUÇ : Temyiz olunan bu kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 10.5.1991 gününde oybirliği ile karar verildi.
yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
borçlar kanununa göre haklı nedenle sözleşmenin feshi ADONMEZ Meslektaşların Soruları 3 15-10-2009 10:17
işçinin feshi haklı mı? av.selcukacar Meslektaşların Soruları 7 27-04-2007 17:17
işçinin haklı nedenle sözleşmeyi feshi madvocate Meslektaşların Soruları 2 02-04-2007 19:01
işçinin haklı nedenle feshi avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 4 28-02-2007 16:36
hizmet akdinin haklı nedenle feshi Av.AygülKat Meslektaşların Soruları 2 22-06-2006 11:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03886294 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.