Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ceza Davasında Müşteki Aleyhine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Sorunu

Yanıt
Old 05-02-2010, 16:28   #1
LePapillon

 
Varsayılan Ceza Davasında Müşteki Aleyhine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Sorunu

Değerli meslektaşlar,
Bugün karşılaştığım bir hususu dikkatlerinize sunuyor ve değerli görüşlerinizi bekliyorum.
Müşteki M, müvekkilim sanık S hakkında kendisini silahla tehdit ettiği gerekçesi ile C. Başsavcılığı’na şikayette bulunuyor, müvekkilim S aleyhine iddianame düzenlenerek Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılıyor…
Müşteki M davanın hiçbir duruşmasına gelmedi, katılma talebi de yok…
Dün davanın 2. celsesi görüldü ve müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraate hükmolundu.
Beraat eden sanık vekili olarak lehime 1.000 TL vekalet ücreti takdir edilmesini umar iken hüküm fıkrasında böyle bir ibare ile karşılaşmadım.
Gerekçesini sorduğumda, müştekinin “Katılan” sıfatı olmadığından tarafımız lehine vekalet ücretine hükmedilmeyeceği söylendi.
Bu durumun yasal olup olmadığı, yasal ise hukukî dayanağının ne olduğu hususlarında görüşlerinizi istirham ediyorum.
Saygılarımla,
-LE PAPILLON-
Old 05-02-2010, 16:54   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Merhabalar;

Çok emin olmamakla birlikte katılma talebi yok ise sanık vekili lehine (hazineden alınmak üzere) vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir, diye biliyorum...

Saygılarımla...
Old 06-02-2010, 00:52   #3
Av.YBayrak

 
Varsayılan

Merhabalar sayın meslektaşlarım;
Katılan olsun-olmasın fark etmez, hükümle birlikte beraat eden sanık müdafii olarak lehinize vekalet ücretine karar verilmesi gerekirdi. Bazı yargıçlar, beraat eden sanık müdafiinin sanığın onayını almadan temyizden çekineceği düşüncesiyle kendiliklerinden bahaneler uydurarak vekalet ücretine hükmetmiyor. Bu durumda hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin kısmını temyiz ederek, "Karardaki bu usule ilişkin kanuna aykırılık hali bozmayı gerektirmediğinden, CMK m.301, 303/h daki düzenleme doğrultusunda, bozma kararı verilmeden kararın düzeltilerek onanmasını" istemek gerekmektedir.
Hiç çekinmeden ve temyiz süresini geçirmeden bu tür kararları aynen bu şekilde temyiz etmeli, hem pasif kalınmamalı, hem de hak edilmiş olan ücreti bırakmamalıdır...
Kolay gelsin, başarılar.
Old 07-02-2010, 13:14   #4
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Meslektaşlarımızınn görüşlerine aynen katılıyorum. Olayı şöyle düşünelim. Müvekkiliniz beraat etmeyip de mahkum olsa idi, katılma talebi olmadığı ve katılan vekili de olmadığı için aleyhinde vekalet ücretine hükmolunmayacaktı.
Bu sebeple, katılma talebi olmadığı için lehinize müştekiden alınmak üzere vekalet ücretine hükmedilmemesi doğrudur. Çünkü; müşteki davada söz sahibi olmamıştır. (Yani katılma talebi olmadığı için taraf sıfatı yoktur. Mesela hükmü temyiz edemez)
Ancak mahkeme Hazineden alınmak üzere size vekalet ücreti ödenmesine hükm etmelidir. Çünkü burada Devletin temsilcisi olan C. Savcısı müvekkiliniz hakkında bir dava açmış ve müvekkilinizin beraatine karar verilmekle, tabiri caizse haksız yere dava açmıştır. Bunun sonucu olarak da hazine müvekkilinize vekalet ücreti ödemek durumundadır. Hükmü temyiz ederseniz, arkadaşlarımızın da belirttiği şekilde düzelterek onama çıkacaktır.
T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2007/13484
K. 2008/1110
T. 25.2.2008
• VEKALET ÜCRETİ ( Beraat Eden Sanıklar Vekalet İle Temsil Edildiğinden Maktu Ücreti Vekaletin Hazineden Alınarak Sanıklara Verilmesinin Yerinde Olduğu )
• BERAAT EDEN SANIKLARA ÜCRETİ VEKALET ÖDENMESİ ( Hazineden Alınarak - Sanıkların Vekalet İle Temsil Edildiği )
• CEZA YARGILAMASI ( Beraat Eden Sanıkların Vekalet İle Temsil Edildiği - Maktu Ücreti Vekaletin Hazineden Alınarak Sanıklara Verilmesinin Yerinde Olduğu )
• AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maktu Ücreti Vekaletin Hazineden Alınarak Sanıklara Verilmesi - Beraat Eden Sanıkların Vekalet İle Temsil Edildiği )
5271/m. 324/1, 327/2
1412/m. 409/2
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ( 2007 yılı ) /m. 13/5

ÖZET : Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ( Tarife ) 13/5. madde-fıkrası ile beraat eden sanık yararına vekalet ücretini hazinenin ödemesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Tarifenin 13/5.maddesindeki düzenleme doğru ve yerindedir.

DAVA : İşkence yapmak suçundan sanıklar Y.Ö., A.İ.B. ve M.D. haklarında yapılan yargılama sonucunda sanıkların beraatine, 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 maddesi uyarınca, sanıklar vekalet ile temsil edildiğinden, 1000 Yeni Türk Lirası maktu ücreti vekaletin hazineden alınarak sanıklara verilmesine dair ( ESKİŞEHİR ) Ağır Ceza Mahkemesinin 16.02.2007 tarih, 2005/255 esas, 2007/51 sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, beraat eden sanık lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi gereğince hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiş ise de, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda beraat eden sanık yararına vekalet ücretine karar verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2007 gün ve 57424 sayılı, kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 11.12.2007 gün ve KYB/2007-57424 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdi kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesi ile “yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin” belirlenmesi görevi Türkiye Barolar Birliğine ( TBB ) verilmiş ve TBB’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ( Tarife ) 13/5. madde-fıkrası ile beraat eden sanık yararına vekalet ücretini hazinenin ödemesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ( CMK ) 324/1. madde-fıkrasına göre avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olup ve yine aynı CMK.nun 327/2. madde-fıkrası uyarınca beraat eden “kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir.” Öte yandan “29.5.1957 günlü 4/6 ve 2.5.1956 günlü 4/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararlarında da yargılama giderlerinin neler olduğu sayılmış; karşı tarafa yüklenecek olan avukatlık ücretinin de bu giderler arasında olduğu açıkça belirtilmiştir.” ( Bkz. Murat Aydın; Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Kanuna Aykırı Değildir. “ Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:18, Şubat 2008, s.159-167 ) Mülga CMUK.nun 409. maddesinin 2. fıkrasındaki “Bir kimsenin evvelce ödemek mecburiyetinde kaldığı masraflar, Devlet hazinesine tahmil olunabilir.” Şeklindeki düzenleme ile CMK.nun 327/1.maddedeki düzenlemenin aynı olduğu ve CMUK.nun meriyette olduğu evrede uygulamanın ve özellikle Tarife’nin bu biçimde düzenlenmediği ileri sürülebilirse de ( Bkz. Zekeriya Yılmaz; Beraat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesine İlişkin Tarife Hükmünün Kanuni Bir Dayanağı Bulunup Bulunmaması Sorunu” Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:15, Kasım 2007, s.71-82 ) Tarife’nin 13/5. madde-fıkrasındaki hükmü geçersiz kılmayacaktır. Kaldı ki “CMK.nun 150/1. maddesi uyarınca; hakkında bir ceza davası açılan kişi bir müdafii ( avukat ) seçebilecek durumda olmadığını beyan ettiği” takdirde kendisine baro tarafından görevlendirilen bir avukat atanacak, sanık bu avukata herhangi bir ödeme yapmayacak ve ücreti de HAZİNE tarafından karşılanacağı gibi dava sonunda beraat etmesi halinde de önceden ödenen bu ücret HAZİNE üzerinde kalacaktır. CMUK.nun meriyette olduğu dönemde de aynı düzenleme mevcut olmasına karşın, Tarife’nin 13/5. maddesi hükmü bulunmadığından avukatla kendisini temsil ettiren ile Baro tarafından müdafii tayin edilen sanık arasındaki eşitsizlik tarifenin anılan hükmüyle de giderilmiş bulunmaktadır.

Beraat eden sanığın CMK.nun 141. ve devamı maddeleri uyarınca bu konuda dava açma imkanı da bulunmadığı gözetildiğinde, ki anılan ve davamı maddelerinin yer aldığı bölümün başlığının “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat” olması ve ancak bu maddede belirtilen sayılı ve sınırlı nedenlerle dava açılabilmesi ve bunların içinde de beraat eden sanığın önceden avukatına ödediği ücretin yer almaması CMK.na göre ceza yargılamasında davayı münhasıran Cumhuriyet Savcısının açmak durumunda olması ve bunu da Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yapması ve dolayısıyla davada Devletin taraf olması karşısında Tarifenin 13/5.maddesindeki düzenlemenin doğru ve yerinde görülmesi gerektiği nazara alınarak Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2007 gün ve 57424 sayılı yazılarına atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 11.12.2007 gün ve 256243 sayılı kanun yararına bozma istemli ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden,

SONUÇ : Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 16.2.2007 tarih ve 2005/255 esas, 2007/51 sayılı kararının kanun yararına bozma talebinin ( REDDİNE ) , dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığına gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 25.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.
Old 07-02-2010, 14:32   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukat.derviş.yıldızoğlu
Bu sebeple, katılma talebi olmadığı için lehinize müştekiden alınmak üzere vekalet ücretine hükmedilmemesi doğrudur. Çünkü; müşteki davada söz sahibi olmamıştır. (Yani katılma talebi olmadığı için taraf sıfatı yoktur. Mesela hükmü temyiz edemez)

Katılma talebi olsaydı, katılan aleyhine mi vekalet ücretine hükmedilecekti?
Old 07-02-2010, 15:16   #6
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Evet bence hükmedilmesi gerekir. Ama bu durumda hazine aleyhine hükmedilmez diye düşünüyorum. Yuruma açık bir konu. Diğer arkadaşların da katkıda bulunmasını bekliyoruz.
Old 07-02-2010, 15:18   #7
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

temyiz hakkınız bulunmaktadır. başka ne yapabiliriz ki
Old 07-02-2010, 15:26   #8
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukat.derviş.yıldızoğlu
Evet bence hükmedilmesi gerekir. Ama bu durumda hazine aleyhine hükmedilmez diye düşünüyorum. Yuruma açık bir konu. Diğer arkadaşların da katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Görüşünüzün bir hukuksal dayanağı yok. CMK 329 ve 330. maddelerdeki ayrık durumlar dışında yargılama giderleri müşteki ya da katılana yüklenemez.
Old 07-02-2010, 15:47   #9
Av.Elkan

 
Varsayılan

Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretini Nasıl tahsil edeceğiz? Makbuzu kime ve nasıl keseceğiz? Muhtasar ve KDV yi kim ödeyeek? Pratik uygulamayı bilen ve uygulayan arkadaşlarımız var mı? Örneğim 2.000,00.TL lık bir vekalet ücretine hükemdilmiş ise; buna nasıl makbuz keseceğiz?
Old 07-02-2010, 16:32   #10
Av.YBayrak

 
Varsayılan

Merhabalar;
Üstad, sayın meslektaşım Av.Cengiz Aladağ çok doğru sordu ve kendisi yanıtladı. 1412 sayılı CMUK da şahsi dava açma hakkı vardı. O yasa yürürlükte iken beraat eden sanık lehine vekalet ücreti elbette katılan tarafa yüklenebilirdi. Ancak, yürürlükteki CMK da bireylerin ceza davası açma hakkı yok edildiğinden, gasp edildiğinden, ceza davaları sadece C.savcısı tarafından açılabiliyor ve C.savcısı da devleti temsilen bu davayı açtığı için beraat eden sanık lehine vekalet ücretini ödemek yükümlülüğü devlete, yani hazineye aittir.
Old 07-02-2010, 16:36   #11
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Peki eğer suç tarihi eski TCK zamanında olup da verilen karar yeni TCK döneminde verilirse durumda bir değişiklik olacak mıdır?
Old 07-02-2010, 16:41   #12
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukat.derviş.yıldızoğlu
Peki eğer suç tarihi eski TCK zamanında olup da verilen karar yeni TCK döneminde verilirse durumda bir değişiklik olacak mıdır?

Hayır. Yargılama giderlerine ilişkin hükümler, usul hükmüdür.
Old 07-02-2010, 17:14   #13
Av.YBayrak

 
Mutsuz

Sayın meslektaşlar;
Sayın Aladağ'a teşekkür ediyorum. Ancak,O kadar o anlık kolayca çözümü elde etmek için sorulmuş soruyla karşılaşıyorum ki, gerçekten bir sızı hissediyorum. Nolur sormadan önce biraz araştıralım, azıcık yasaları kitapları okuyarak kafa yoralım. Şu internet ortamı bizleri hazırcılığa yönlendiriyor ve üretkenliğimizi, gelişmemizi engeller hale geliyor...
Hepimiz eşit bir ortamdayız ve aynı kaynakları, aynı yasaları inceliyoruz, irdeliyoruz...
Old 08-11-2012, 14:13   #14
av.eduss

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Görüşünüzün bir hukuksal dayanağı yok. CMK 329 ve 330. maddelerdeki ayrık durumlar dışında yargılama giderleri müşteki ya da katılana yüklenemez.

beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti kararda " katılandan alınarak" ibaresini taşıyor.Karar temyiz ediliyor ve temyizde de bu durum bozma nedeni yapılmadan onanıyor..(Temyiz talebinin bu hususu içerip içermediğini bilmiyoruz.Yani sadece beraate ilişkinmi yoksa vekalet ücreti hakkında da temyiz yapıldımı bilmiyoruz ) Ve bu onamaya istinaden katılan aleyhine vekalet ücreti hakkında yasal takip başlatıyor..Şu halde ilam kesinleşmiş olduğu için icra emrinin iptali mümkün olabilir mi??
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ssk aleyhine vekalet ücreti av.zuhala Meslektaşların Soruları 10 12-04-2016 10:37
Mahkemenin takdir ettiği vekalet ücreti irfan AYDIN Hukuk Sohbetleri 12 28-10-2011 22:06
imzaya itiraz- hamil aleyhine yargılama gideri, vekalet ücreti Fatih Veldet Meslektaşların Soruları 0 13-07-2009 17:10
mahkemece davalılar aleyhine hükmedilen vekalet ücreti avukat tarafından 20 davalıda angel82 Meslektaşların Soruları 4 31-03-2009 19:03
mahkemece takdir edilen vekalet ücreti Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 3 29-08-2008 10:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04710793 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.