Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sözlü kira akdi ve icra mahkemesinde Tahliye Davası

Yanıt
Old 03-02-2010, 21:39   #1
kereme

 
Varsayılan Sözlü kira akdi ve icra mahkemesinde Tahliye Davası

sözlü kira sözleşmesine dayanarak kira ücredinin temerrüdü nedeniyle icra dairesinde haciz ve tahliye talepli takip açtık 7 ve 30 günlük süreler doldu, itiraz olmadı, ücret ödenmedi peki şimdi icra mahkemesinde tahliye davası açabilir miyiz? sözlü kira sözleşmesi buna engel teşkil eder mi? buna ilişkin yargıtay kararı aradım bulamadım...
Old 04-02-2010, 02:26   #2
hakikiavukat

 
Dikkat İlamsız tahliye takibi

Baki Kuru Hocanın İcra İflas Hukuku ders kitabının kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi başlıklı kısmında mealen şöyle diyor " Kiralayanın ilamsız tahliye yapabilmesi için yazılı kira sözleşmesi şart değildir.Sözleşmenin sözlü yapıldığı halde kiracı ödeme emrine itiraz ederken kira akdini açık e kesin olarak inkar etmezse kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır ve kiralayan ilamsız tahliye takibine devam edip icra mahkemesinden tahliye isteyebilir." Baki Kuru Hoca2nın sözü hüküm sayılır , ayrıca karara gerek yoktur zannederim.
Old 04-02-2010, 10:19   #3
üye32062

 
Varsayılan

Sn.hakikiavukata katılıyorum. Ekte itiraz hali ile alakalı bir yargıtay kararı var. İtiraz olmadığına göre tahliye talep edebilirsiniz. Miktara itiraz olsa idi kira bedelini yazılı delil ile ispatlamak zorunda kalacaktınız. AKsi halde yargıtay borçlunun belirttiği beyana itibar ediyor.
T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 6


Esas No.
2004/2520
Karar No.
2004/2782
Tarihi
15.04.2004


818-BORÇLAR KANUNU/260
2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/269.B


TAHLİYE
İTİRAZIN KALDIRILMASI


ÖZET
BORÇLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YAPMIŞ OLDUĞU İTİRAZINDA SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLMADIĞINI, BORCUNUN DA OLMADIĞINI BEYAN ETMİŞTİR. İİK.NUN 269/B-1. MADDESİNE GÖRE KONU YARGILAMAYI GEREKTİRİR


Merciice verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 30.10.2003 tarihli takip talepnamesinde sözlü kira sözleşmesine dayanılarak 250.000.000 TL kira alacağı ve tahliye istenmiş, merciice itirazın kaldırılmasına, tahliyeye ve takip konusu alacağın %40 oranında tazminatın alacaklıya verilmesine karar verilmiştir.

Borçlu icra müdürlüğüne yapmış olduğu itirazında sözleşmenin olmadığını, borcunun da olmadığını beyan etmiştir. İİK.nun 269/b-1. maddesine göre konu yargılamayı gerektirir. Merciice bu husus dikkate alınmadan itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddi yerine bundan zuhul edilerek kabulüne karar verilmesi hatalı olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Mercii kararının yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 15.4.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-02-2010, 10:19   #4
üye32062

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 3


Esas No.
2003/12181
Karar No.
2003/12437
Tarihi
20.10.2003


818-BORÇLAR KANUNU/260


YAZILI DELİL
TAHLİYE VE KİRA ALACAĞI


ÖZET
DAVALI TARAF ÖDEMEYE İLİŞKİN YAZILI DELİL SUNMADIĞINA VE YEMİN DE TEKLİF ETMEDİĞİNE GÖRÜ USULÜNE UYGUN OLARAK KANITLANACAK KİRA ALACAĞI MİKTARI SAPTANARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR


Dava dilekçesinde tahliye ve 3.000.000.000 lira kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın tahliye yönünden karar verilmesine yer olmadığı, alacak talebinin kabulü ile 3.000.000.000 TL'nin dava tarafından itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsili cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, Aralık 1999 tarihli sözlü kira sözleşmesi gereği kiracısı olan davalıyla yıllık kira bedeli olarak 1000 DM üzerinden anlaştıklarını, Alman Markı Euro'ya dönüştüğünden yıllık kira bedelinin 1000 Euro olduğunu, davalının son 2 yıllık kira bedeli olan 2000 Euro'yu çekilen ihtarnameye rağmen ödemediğini beyanla, temerrüt tarihi itibariyle 2000 Euro karşılığı olan 3.000.000.000 TL'nin yasal faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı evi boşalttığını, herhangi bir kira borcu bulunmadığını beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dava açıldıktan sonra taşınmaz tahliye edildiğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, davalının ihtarname ve aylık kira parasına itiraz etmeyip ödemeyi de kanıtlayamamasına göre alacak davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Medeni Kanunun 6. maddesi gereğince kanun aksini emretmedikçe taraflardan her biri iddiasını ispata mecburdur.

Somut olayda 2000 Aralık ve 2001 Aralık tarihlerinde başlayan dönemlere ilişkin yıllık kiranın miktarı ve ödenip-ödenmediği hususları uyuşmazlık konusudur.

Davacı 1999 yılı Aralık ayında başlayan kira sözleşmesine göre yıllık 1000 DM olarak belirledikleri kira bedelinin, Alman Markının Euro'ya dönüşmesi nedeni ile 1000 Euro olduğunu iddia ettiğine göre, bu hususu usulüne uygun olarak yemin delili de dahil ispatlaması gerekir. Davalının kira miktarı konusunda herhangi bir kabulü olmadığı halde mahkemece kira miktarına itirazı olmadığından bahisle yıllık kiranın 1000 Euro olarak kabulü doğru görülmemiştir.

Davalı taraf ödemeye ilişkin yazılı delil sunmadığına ve yemin de teklif etmediğine görü usulüne uygun olarak kanıtlanacak kira alacağı miktarı saptanarak sonucuna göre karar verilmelidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine 20.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-02-2010, 10:20   #5
üye32062

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 6


Esas No.
2006/1367
Karar No.
2006/3508
Tarihi
06.04.2006


2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/269/270/271


KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE
İTİRAZIN KALDIRILMASI
TEMERRÜT


ÖZET
DAVACI ALACAKLILAR SÖZLÜ AKDE DAYANMIŞ OLUP, AYLIK KİRA MİKTARININ 50.-YTL OLDUĞU KONUSUNDA YAZILI BELGE SUNAMADIKLARINA GÖRE DAVALI BORÇLUNUN BEYANINA İTİBAR ETMEK GEREKİR. NE VAR Kİ DAVALI BORÇLU KABUL ETTİĞİ MİKTARI YASAL SÜRESİNDE ÖDEMEDİĞİNDEN TEMERRÜT OLGUSU GERÇEKLEŞMİŞTİR. ESASEN DAVACI ALACAKLILAR DA BU KESİNLEŞEN BÖLÜM İÇİN TAHLİYE İSTEMİNDE BULUNMUŞLARDIR. BU DURUMDA İTİRAZIN KALDIRILMASINDAN BAHSEDİLEMEZ


İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklılar tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine vaki kısmi itiraz üzerine davacı alacaklılar kesinleşen bölüm için İcra Mahkemesine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmeden tahliyeye karar verilemeyeceğinden bahisle istemin reddine karar verilmiş olup, karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklılar 20.12.2004 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesine dayanarak aylık kira parası 50.-YTL'den 2005 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları toplam 300.- YTL kira alacağının tahsili amacıyla icra takibi yapmışlardır. Ödeme emrinin tebliği üzerine yasal sürede davalı borçlu yapmış olduğu itirazında aylık kira parasının 50.-YTL olmayıp, 35.-YTL olduğunu, kira borcunun da toplam 70.- YTL olduğunu savunarak itirazda bulunmuştur.

Davacı alacaklılar sözlü akde dayanmış olup, aylık kira miktarının 50.- YTL olduğu konusunda yazılı belge sunamadıklarına göre davalı borçlunun beyanına itibar etmek gerekir. Ne var ki davalı borçlu kabul ettiği miktarı yasal süresinde ödemediğinden temerrüt olgusu gerçekleşmiştir. Esasen davacı alacaklılar da bu kesinleşen bölüm için tahliye isteminde bulunmuşlardır. Bu durumda itirazın kaldırılmasından bahsedilemez. Mahkemece kesinleşen bölüm için temerrüt gerçekleştiğinden tahliyeye karar vermek gerekirken, itirazın kaldırılması talebi olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle davacıların temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 6.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-02-2010, 15:37   #6
erdal düzgün

 
Varsayılan

slm
30 günlük süre dolmuşise hiç beklemeden icm ye tahliye davası aça bilirsiniz ve ispat külfeti karşı taraftadır bu sebeple ilk duruşmada usulen eksiklikyoksa tahliye kararını alabilirsiniz defalarca bu yolu denemişizdir
Old 04-02-2010, 17:33   #7
Av. Mustafa Kale

 
Varsayılan

Tespit terinde. Kira sözleşmesi şekle bağlı değil. Yazılı olması ispat bakımından önemli. Karşı taraf sözleşmeyi inkar etmediğine göre tahliye davasında bir sorun görünmüyor.
Old 04-02-2010, 17:43   #8
avukat152

 
Varsayılan

Kiracı açıkça kira sözleşmesine veya sözleşme altındaki imzaya itiraz etmediğinde kira sözleşmesinin İİK. md. 68 de sayılı belgelerden sayılacağı kuralından hareketle, taraflar arasındaki kira ilişkisine itiraz edilmediğine göre aynen kira sözleşmesine itiraz edilmediğindeki yolu izlemeniz mümkündür. Zira kira sözleşmesi yazılı şekil şartına bağlı tutulmamıştır ve kiracının itiraz etmemesi ile kira ilişkisi kesinleşmiştir. İcra mahkemesinden tahliye talep edebilirsiniz. İyi çalışmalar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kira alacağının icra takibi ile istenmesi icra hukuk mahkemesinde tahliye davası ayşebetul Meslektaşların Soruları 22 08-06-2015 12:43
Sözlü Kira Akdi-Kira akdine itiraz yok ama ödedme itirazı var. İTM mi Sulh mu? seyitsonmez Meslektaşların Soruları 10 06-10-2009 21:50
sözlü kira akdi ,amaç tahliye acil yardım vahapuz Meslektaşların Soruları 10 23-09-2008 16:33
sözlü kira kontratına dayalı icra takibi ve itirazın iptali ile tahliye davası Zeynep Z. A. Meslektaşların Soruları 3 17-03-2008 22:46
Sözlü Kira Akdi Ve Kayıp Kiracı Desarac Meslektaşların Soruları 5 27-01-2006 23:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03290510 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.