Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

imar plan değişikliği ilgililere tebliğ ediliyor mu? Acil!

Yanıt
Old 18-09-2009, 09:26   #1
HUKUKÇU2

 
Varsayılan imar plan değişikliği ilgililere tebliğ ediliyor mu? Acil!

merhabalar,
bir konuda acil yardımınıza ihtiyacım var.İmar plan değişikliği kişilere tebliğ ediliyor mu? askı süresinde sonra kesinleşen imar plan değişikliğne karşı başvurabileceğimiz bir yol var mı? Yeni öğrendim değişikliği diye dava açılbilir mii?Bununla ilgili danıştay kararı varsa eğer paylaşabilir misiniz?çok teşekür ederim şimdiden.öğrrenme tarihi esas alınır mı? 3 .kişilerin hakları ihlal edilmesi durumunda dava açmları mümkün olabilir mi?
Old 18-09-2009, 12:05   #2
av. cafer özkan

 
Varsayılan

İmar planları ya da plan değişikliklerinin askıya çıkarılmak suretiyle ilanı ilgililire tebliğ yerine geçmiz. İlandan güdülen amaç, ilgililerin idareye itiraz yolunu açmaktır. İtiraz edilmemesi ya da itirazın reddi, planı (değişikliği) kesinleştirir ve idareye uyugulama olanağı sağlar.
Planlara ya da plan değişikliklerine karşı öğrenildiği günden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir. Davalı idare, Davacının öğrenme tarihinin daha önce olduğunu ileri sürerse bunu kanıtlamak zorundadır.
Uygulamada, önce idareye başvurup taşınmazın "İmar Durumu" istenilmekte ve "İmar Durumu Belgesi"nin verildiği tarih tebliğ (öğırenme) tarihi olarak kabul edilip 60 gün içinde dava açılmaktadır.
Yukarıda değindiğim gibi ilan tebliğ yerine geçmez ve buna nedenle ilan ile dava açma süresi başlamaz.
Old 18-09-2009, 13:10   #3
hakkaniyet_

 
Varsayılan

Sayın HUKUKÇU2 Bu karar size yardımcı olur sanırım:

Danıştay Altıncı Dairesinin 23.5.2005 gün ve E:2003/5583, K:2005/2994 sayılı kararı.


Temyiz İsteminde Bulunan :Güzelçamlı Belediye Başkanlığı
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av?., Av. ?, Av. ?
İstemin Özeti :Aydın 1.İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E:2002/489, K:2003/273 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç'un Düşüncesi : Olayda, hem davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren dava konusu belediye meclisi kararının 16.10.2000-17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve davacı tarafından askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi nedeniyle, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.10.2002 gününde açılan davada süre aşımı bulunduğundan idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı Emel Cengiz'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Aydın, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı beldesi, Köyaltı mevkii, ? ada, ? ve ? parsel sayılı taşınmazların belediye hizmet alanı olarak belirlenmesi yolunda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu imar planı değişikliği ile uyuşmazlık konusu taşınmaz için getirilen belediye hizmet alanı tanımlamasının planlama ilke ve esasları açısından yeterli bir tanımlama olmaması nedeniyle dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açılabileceği yine aynı Yasanın "Üst Makamlara Başvurma" başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, Altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.
Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, "İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlar" kuralı yer almaktadır.
Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. İmar Planlarına askı süresi içinde bir itirazda bulunulmamış ise davanın, 2577 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca imar planının son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılması gerekir.
Ayrıca, uygulama işlemlerinin tebliği veya öğrenilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlem olan imar planına karşı da dava açılması mümkündür.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Aydın Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı beldesi; Konyaaltı mevkii, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazın imar planında Belediye Hizmet Alanı olduğunu belirterek konut alanına dönüştürülmesi istemiyle 17.7.2000 gününde davalı idareye yaptığı başvurunun, 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararıyla reddedildiği, ayrıca aynı meclis kararıyla da aynı yerdeki davacıya ait 1 sayılı parselin de belediye hizmet alanına dönüştürüldüğü, hem davacının plan değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de 1 sayılı parsele ait bu imar planı değişikliğinin 16.10.2000 - 17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edildiği, davacı tarafından, askı süresi içinde itiraz edilmediği, plan değişikliği isteminin reddine ilişkin 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının bildirilmesi yolundaki 6.8.2002 günlü işlemin tebliği üzerine anılan belediye meclisi kararının iptali istemiyle 17.10.2002 gününde dava açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, hem davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren dava konusu belediye meclisi kararının 16.10.2000-17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve davacı tarafından askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi nedeniyle yukarıda açıklanan yasa kuralları ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.10.2002 gününde açılan davanın süre yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle Aydın 1.İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E:2002/489, K:2003/273 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-09-2009, 14:19   #4
av. cafer özkan

 
Varsayılan

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ALTINCI DAİRE 1993 5374 1993 993 14/12/1993 KARAR METNİİMAR DURUMUNUN İSTENİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEME KARŞI VERİLEN CEVAP İMAR PLANININ BİR UYGULAMASI OLDUĞUNDAN BU CEVAPTAN İTİBAREN 60 GÜN İÇERİSİNDE PLANA KARŞI DAVA AÇILABİLECEĞİ HK.
Dava, taşınmazların konut alanından çıkartılıp semt pazar yeri olarak
belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açıl
mış, İdare Mahkemesince, dava konusu imar planı değişikliğinin
4.6.1990 günlü belediye meclisi kararı ile yapıldığı, 15.6.1990 -
15.7.1990 tarihleri arasında belediyede askıya çıkarıldığı, ayrıca be-
lediye hoparlörü ile 18.6.1990, 25.6.1990 ve 23.7.1990 günlerinde gün-
de üçer defa anons edildiği, davacının yasal süre içinde plan tadila-
tına itiraz etmediği, davacının itiraz ve dava açma süreleri geçtikten
sonra 10.12.1991 tarihinde imar durumu belgesi almak üzere belediyeye
başvurduğu, belediyece kendisine verilen 6.1.1992 günlü yanıttı taşın-
mazın semt pazar yeri olarak ayrıldığı ve kamulaştırma çalışmalarına
başlandığını bildirmesi üzerine plan tadilatından haberdar olması üze-
rine davayı açtığı, ilanı gerektiren işlemlerden olan imar planı deği-
şikliğine karşı dava açma süresi 16.7.1990 başlandığı halde davacı ta-
rafından 29.1.1992 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerek-
çesiyle süre yönünden reddedilmiş, karar davacı vekili tarafında tem-
yiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait taşınmazın bulunduğu yerin
4.6.1990 tarihli belediye meclisi kararı ile semt pazarı yeri olarak
ayrıldığı, davacının 10.12.1991 günlü başvurusu ile inşaat izni için
parselle ilgili imar durumu istediği bunun üzerine kendisine imar duru
mu ile birlikte taşınmazın imar planında semt pazar yeri olarak ayrıl-
dığı ve kamulaştırma işlemlerine başlandığının 6.1.1992 günlü yazı ile
bildirildiği, davanın da 17.1.1992 tarihinde imar planı değişikliği iş
leminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin 4.fıkrası,
ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini
izleyen günden itibaren başlayacağını, ancak bu işlemlerin uygulaması
üzerine ilgililerin düzenleyici işlemin veya uygulama işlemi yada her
ikisi aleyhine birden dava açılabileceğini hükme bağlamıştır.
Diğer taraftan 3194 sayılı Yasanın 22.maddesi ile yapı ruhsatı almak
için yasanın verilmesini zorunlu kıldığı belgeler üzerine yapı yapıl-
mak istenilen taşınmazın imar planında gösterilen tahsis şekli, yapı
nizamı, binanın niteliği, kat adedi gibi bilgiler olmaksızın düzenleme
yeceğine göre başvuru üzerine idarece verilen imar durumu belgesinin
düzenleyici işlem olan imar planının uygulanması niteliğinde olduğunu
kabul etmek zorunludur.
Bu durumda, belediyece başvuru üzerine verilen imar durumu belgesi ne-
deniyle altmış günlük dava açma süresi içerisinde işlemin dayanağını
oluşturan imar planı değişikliği işlemine karşı açılan davanın sözü
edilen yasal düzenlemeler nedeniyle esasının incelenmesi gerekirken
planın ilanından itibaren yasal süresi içinde dava açılmadığından ba-
hisle davanın süre aşımından reddinde hukuka uyarlık bulunmadığından
aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Aydın İdare Mahkemesinin 17.11.1992 günlü,
1992/1210 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
Old 19-09-2009, 11:43   #5
HUKUKÇU2

 
Varsayılan

Sayın meslaktaşlarım,
cevaplarınız ve emekleriniz çok teşekür ederim.Zor durumlarda hep çok yardımcı oldunuz.HERKESE İYİ BAYRAMLAR
Old 27-07-2010, 21:53   #6
üye26959

 
Varsayılan

imar planı ile ilgili değişiklikler nerede askıya çıkarılır yani ilan edilir. sıradan bir vatandaş bu değişiklikten nasıl haberdar olacaktır.
Old 27-07-2010, 22:07   #7
üye15747

 
Varsayılan

Öncelikle imar planı nedir, nasıl değiştirilir onu öğrenmek gerekir. İmar planı, Belediye Meclis Kararıyla kabul edilir ve askıya çıkar. Bir aylık askı süresi içinde söz konusu nazım, uygulama ya ek imar planına itiraz edilebilir. İtirazınız belediye imar komisyonunda bir rapor ile belediye meclisine sunulur ve belediye meclisinde oylanır. Çıkan sonuç itiraz eden kişiye bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde bağlı bulunduğunuz idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. Eğer bu 60 günlük süre içinde dava açmazsanız, planın kabul edildiği idari işlemin iptali için idare mahkemesine gidemezseniz. Bu arad Av. Cafer Özkan'a üzülerek katılamayacağım, imar durum raporu, kesin, yürütülebilir, icrai bir işlem olmadığı için idare mahkemesinin hukuka uygunluk denetimi yapacağını sanmıyorum. Ancak, imar planları idarenin düzenleyici işlemleridir. İdarenin, imar planını dikkate alarak reddettiği bir idari işleminiz varsa, süresi içinde bu reddedilen idari işlem-kararla birlikte düzenleyici işlem niteliğindeki imar planınının da iptali istemiyle iptal davası açabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
imar değişikliği, yıkım kararı Av.Aynur Erişgin Meslektaşların Soruları 0 31-08-2009 16:45
acil yardım lütfen, imar kanunu "yaptı tatil zaptı" fsater Meslektaşların Soruları 0 02-02-2009 10:33
imar planı değişikliği İsmail Doğan TUNÇBİLEK Meslektaşların Soruları 1 07-01-2009 18:36
bilginiz varsa acil cevap lütfen:imar planı neslegen Hukuk Soruları Arşivi 16 02-12-2006 21:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09388804 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.