Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş Kolu Tespit Kararının İptali

Yanıt
Old 22-07-2009, 13:08   #1
Derya DEMİR

 
Soru İş Kolu Tespit Kararının İptali

Merhaba, işveren Bakanlığın iş kolu tespitine ilişkin kararın iptali için dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı verilmiş. Davada taraf olarak Bakanlık görünüyor. Sendika' nın vekili olarak karara itiraz etme hakkım var mı?
Old 22-07-2009, 13:55   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Derya DEMİR;

Sunduğum her iki yargıtay kararı da, Bakanlığın iş kolu tespitine ilişkin sendika tarafından itiraz edilebileceğine ilişkindir. Saygılarımla..
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 1992/15316 K. 1993/895 T. 25.1.1993

• İŞKOLU TESPİTİ ( Asıl Ölçütün O İşyerinde Görülmekte Olan İşlerin Niteliği Olduğu-Belediyenin Kurucu Ortak Olmasının Önemli Olmaması )

• BELEDİYENİN KURUCU ORTAK OLDUĞU ŞİRKET ( İşkolu Tespitinde Belirleyici Etken Olmadığı-İşkolu Tespitinin İşin Niteliğine Göre Belirleneceği )

• YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ ( İşkolu Tespitinde Esas Kıstas Olduğu )

• İŞYERİ ORTAKLARININ NİTELİĞİ ( İşkolu Tespitinde Belirleyici Etken Olmadığı )

2821/m.4


ÖZET : İşkolu tespit kararı işyerinde görülmekte olan işlerin niteliğine bağlı olarak oluşturulur. Ne işyerinin/İşletmenin ortakları, ne de işyerinde yürütülen işlerin yasa ile belediyelere emredilmiş işlerden olması bu durumu değiştirir. DAVA : ( A ) Sendikası adına Avukat İ.A. ile 1- ( T ) Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına Avukat İ.T. 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat N.E. 3- Müdahil: ( B ) İş Sendikası adına Avukat İ.B. aralarındaki dava hakkında İzmir 3. İş Mahkemesi`nden verilen 20.11.1992 günlü ve 1015/804 sayılı hüküm davalı Şirket ve Müdahil Avukatı`nca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, ( T ) Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi işyerlerinin hangi işkoluna girdiğinin tespitine ilişkindir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20.4.1992 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan, 2.4.1992 gün ve 1992/16 sayılı kararı ile ( T ) Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü`nün 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğinin tespitine karar vermiştir.
Bu tesbite karşı, ( A ) Sendikası yasal süre içinde itiraz ederek, anılan işyerinin İşkolları Tüzüğü`nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiğini ileri sürmüş ve Bakanlığın işkolu tespit kararının iptaline, 28 sıra nolu işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporuna dayanılarak istek gibi karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere, Bakanlıkça yapılan inceleme ve tespitlere göre, bu işyerinde yapılan işlerin ekmek ve unlu maddelerden yiyecek yapımı, sucuk, sosis ve benzeri et mamulleri üretimi, baharat öğütme ve paketleme işleri gibi insanların tüketimine mahsus gıda sanayii ile ilgili işler olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu işler, İşkolları Tüzüğü`nün 04 sıra numarasındaki "Gıda Sanayii" işkolunda sayılan işler arasında yer almaktadır. O halde, Bakanlıkça yapılan tespit doğrudur.
Hernekadar, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, belediyelerin belediye hizmetlerine ilişkin işlerinin "Genel İşler" işkoluna girdiği, ( i ) Büyükşehir Belediyesi`nin kurduğu ve en büyük ortağı olduğu ( T ) A.Ş`nin uyuşmazlık konusu ( T ) Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayii Limited Şirketi`nin kurucu ortaklarından olması ve yürütülen işlerinde 1580 sayılı Belediyeler Kanunu`nun 15/43`üncü maddesinde sayılan belediye faaliyetleri içinde yer alan işlerden bulunması sebebiyle 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiği görüşü bildirilmiş ise de, bu düşünceyi paylaşmak mümkün değildir. Zira, işkolu tespitlerinde asıl ölçüt o işyerinde görülmekte olan işlerin niteliğidir. Kaldı ki, söz konusu şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olarak kurulup faaliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişisidir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozularak kaldırılmasına, davanın reddine ve ( T ) Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü`nün 04 sıra No.lu "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğinin tesbitine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : 1- İzmir 3. İş Mahkemesi`nin 20.11.1992 tarih ve 1992/1015-804 sayılı kararının BOZULARAK, kaldırılmasına ve davanın reddine,
2- Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü`nün 04 sıra No.lu "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğinin tespitine,
3- ... 2821 sayılı Sendikalar Kanunu`nun 4`üncü maddesi uyarınca 25.1.1993 tarihinde KESİN olarak oybirliğiyle karar verildi.
------------------------------------------------------------
YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 1993/16091

K. 1993/17870

T. 6.12.1993

• İŞKOLU TESPİTİ ( Belediyelere Ait İçme Suyu Dolum Tesisleri ve Satış İstasyonları )

• GIDA SANAYİİ İŞKOLU ( Belediyelere Ait İçme Suyu Dolum Tesisleri ve Satış İstasyonları )

• BELEDİYEYE AİT İÇME SUYU DOLUM TESİSLERİ VE SATIŞ İSTASYONLARI ( Gıda Sanayii İşkolundan Olduğu )

2822/m.11


ÖZET : Bir işyerinin işkolu, işyerinde görülen ve yürütülen asıl işlerin niteliğine göre belirlenir. İşyerinin belediyeye ait olması bu durumu değiştirmez. Belediyeye ait içme suyu dolum tesisleri ile satış istasyonunda yapılan iş "Genel İşler" değil "Gıda Sanayii" işkolundadır. DAVA : ( A ) Sendikası adına avukat İ.T. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat, A.D. aralarındaki dava hakkında İstanbul 3. İş Mahkemesi`nden verilen 8.11.1993 günlü ve 745/829 sayılı hüküm davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, işkolu tespitine ilişkindir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5.8.1993 gün ve 1993/17 sayılı kararı ile ... Belediye Kaynak Suları Sanayii A.Ş. işyerinin 04 sıra nolu "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmiştir.
( A ) Sendikası süresinde tesbite itiraz ederek işyerinin 28 no.lu "Genel İşler" işkoluna girdiğini ileri sürmüştür.
Mahkemece itiraz kabul edilerek istek gibi karar verilmiştir.
Bir işyerinin girdiği işkolu o işyerinde görülen ve yürütülen asıl işin niteliğine göre belirlenir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, .....Belediye Kaynak Suları Sanayii ve Ticaret A.Ş. işyerinde belediye hizmetlerine ilişkin işler yapılmadığı, içme suyu dolum tesisleri ve satış istasyonunda kaynak suyunun halkın tüketimine sunulduğu anlaşılmaktadır. Böyle olunca anılan işyerinin 04 sıra no.lu "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nca yapılan tespit doğrudur. Bu işyeri ile ilgili olarak evvelce yapılan ve itiraz edilerek Ankara İş Mahkemesi`nde görülen uyuşmazlıkta da işyerinin 04 no.lu işkoluna girdiği tespit edilmiştir. Bu karardan sonra her ne kadar İstanbul İş Mahkemesi`nde görülen uyuşmazlıkta "Genel işler" koluna girdiği tespit edilmiş ise de, bu karar esasen daha önce kesinleşen karara aykırıdır. O halde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nca yapılan tespit doğru olduğundan davanın reddine karar vermek gerekir.
SONUÇ : 1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nca ...... Kaynak Suları Sanayii ve Ticaret A.Ş. işyerinin İşkolları Tüzüğü`nün 04 sıra nosunda yazılı "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğine ilişkin karar doğru olduğundan, İstanbul 3. İş Mahkemesi`nin 8.11.1993 gün 1993/745 Esas ve 1993/829 Karar sayılı kararının BOZULARAK ortadan kaldırılmasına,
2 - Davacının açtığı davanın REDDİNE,
3 - 6.12.1993 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Old 22-07-2009, 13:59   #3
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Öncelikle davaya katılma talebinde bulunmalıyım o zaman. Teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Av.Duygu Işık Behrem Meslektaşların Soruları 15 05-07-2017 16:21
ACİL!Menfi tespit davasının reddi sonucu alınan bozma kararının icra dosyasına etkisi av.nuşin Meslektaşların Soruları 12 26-05-2011 10:29
Muvazaa Nedenİyle Tapu İptali mi? Yoksa Tasarrufun İptali mi? SOFTWARE Meslektaşların Soruları 16 22-02-2009 10:18
Acilll!!!Sahte İmza ve Ortaklar Kurulu Kararının İptali Av.Pınar Ertunç Meslektaşların Soruları 4 05-12-2007 11:23
Evlatlığın İptali-Miras-Tapu İptali ve Tescil köktaş Meslektaşların Soruları 4 10-11-2007 09:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03650403 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.