Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yasal Faiz Oranları

Yanıt
Old 20-03-2005, 15:19   #1
ibrahimbey

 
Varsayılan Yasal Faiz Oranları

Yasal faiz oramları tam olarak nedir? (%15 ile ilgili tartışmalı durum bitti mi?)
Old 20-03-2005, 16:21   #2
av. bayram eser

 
Varsayılan

Bu konudaki tereddüt giderilmiştir.
2003 Yılı Bütçe kanununun faiz oranıyla ilgili hükmü ANAYASA MAHKEMESİ'nce (22.01.2004 GÜN VE 2003/41 E. , 2004/4 K. ) iptal edilmiştir. (RG:08.12.2004 -25664)

Yasal faiz konusunda 2003 ve 2004 yılları Bütçe Kanunları ile yaratılan karmaşa, Yargıtay 12. HD.nin 05.07.2004 gün ve 13778-1777 sayılı kararları ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, yasal faizin 3095 SK.nun 2.maddesindeki TEMERRÜT FAİZİ ve uygulanması gereken faiz; olduğu şekliyle kesin biçimde açıklığa kavuşmuştur.

(TCMB FAİZ ORANLARI)

Yürürlük tarihi İSKONTO(%) AVANS FAİZ(%)
30.12.1999 ..............60 ..............70
17.05.2002 ..............55 ..............64
14.06.2003 ..............50 ..............57
08.10.2003 ..............43 ..............48
15.06.2004 ..............38 ..............42
13.01.2005 ..............32 ..............35
Old 20-03-2005, 18:23   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın bayrameser,

TCMB iskonto ve avans oranları yukarıda yazdığınız gibidir. Ancak, yanlış anlamaları önleme açısından, izninizle aşağıdaki eklemeyi yapıyorum :

Her ne kadar 13.1.2005 tarihinden itibaren avans oranı yüzde 32 ise de, 3095 sayılı kanun hükümlerine göre, yılbaşı itibariyle geçerli olan oran yüzde 38 olduğundan,

1.7.2004 tarihinden 1.7.2005 tarihine kadar yasal faizin yüzde 38 olarak uygulanması gereği hususunu önemle belirtmek isterim.

Sayın İbrahimbey,

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunundaki oranlar UYGULANMAMAKTADIR. Yine 2 yıl öncesi gibi, 3095 sayılı kanuna göre yasal faiz belirlenmektedir.

Bu arada 2 yıl boyunca düşük faiz ile yapılan alacak borç hesaplamaları yapıldıkları ile kalmıştır.

Ve asıl önemlisi, ben hala ''genel ve katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarına neden yüzde 38 yerine yüzde 12 gibi ÇOK DAHA DÜŞÜK ORANDA faiz uyguladıkları'' konusunu anlamış değilim..

Saygılarımla

Bir Dost
Old 20-03-2005, 22:41   #4
av. bayram eser

 
Varsayılan

Sayın "Bir Dost",

Açıklamanız için teşekkürler.

Forum konusunun tam cevabı olarak netleştirirsek: "1 temmuza kadar %38 dir ." diye ibrahimbey'in bilgisine sunmuş olalım.

saygılarımla...
Old 21-03-2005, 04:35   #5
Emin GÜNEŞ

 
Varsayılan 3095 sayılı yasada değişiklik.

KANUN NO : 3095

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610 5.t. Düstur, c.24 - s.

KANUNİ FAİZ

Madde 1 - (Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.1 - Yürürlük m.4) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur. (*) _____

[k](*) 1 - 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 1. Mükerrer R.G.'de yayımlanan, 28.12.2004 tarih ve 5277 sayılı Kanunun 37. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince, "İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanunî faiz oranı, aylık % 1 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır." 2 - Oranlar için Pratik Önemli Bilgilerde yer alan Kanuni Faiz ve Temerrüd Faizi bölümüne bakınız[/k] . _____
Old 23-03-2005, 18:52   #6
mceker

 
Varsayılan

Bütçe kanunundaki düzenlemenin kamu alacaklarıyla sınırlı olduğu hususunda Hukuk Genel Kurulu Kararı da mevcuttur. Y. HGK. Tarih: 01.12.2004, E.2004/12-667 K.2004/1628
Old 24-03-2005, 12:37   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler,

23.3.2005 çarşamba günkü oturumda kabul edilen

5319 sayılı Kanuna göre (KANUNUN YAYINLANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE)

yasal faiz yıllık yüzde 12 olarak belirlenmiştir.

Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girecektir: henüz yayınlanmamıştır.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 29-03-2005, 16:47   #8
mceker

 
Varsayılan

5319 sayılı kanun ile adi işler bakımından yasal faiz oranı %12 olarak tespit edilmiştir (kanun henüz Cumhurbaşkanlığında). Ticari işler bakımından ise talep halinde TCMB avans faizi oranları uygulanacaktır. Bu arada avukat arkadaşların, ticari işlerde eski alışkanlıkla reeskont faizi talep etmekten vazgeçmeleri yerinde olacaktır. Aslında, faiz oranı açısından adi iş - ticari iş ayrımının kaldırılması en pratik çözüm olacaktır. Zira, günümüz şartlarında paranın önemi herkes için aynıdır.
Old 27-04-2005, 08:14   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler,

1 mayıs 2005 tarihinden itibaren yasal faiz yıllık yüzde 12 olarak uygulanacaktır.

Bugün yayınlanan kanun ve yürürlük maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur :

Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


MADDE 14. — 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

MADDE 35. — Bu Kanunun;

c) 14 ve 22 nci maddeleriyle 29 uncu maddesinin (c) bendinin 5277 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (e) fıkrasına ilişkin hükmü yayımını izleyen ayın başında,

Yürürlüğe girer.


Saygılarımla

Bir Dost
Old 02-10-2006, 12:41   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler

Aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı 2006 yılındaki kanuni faiz oranını yüzde 9 olarak değiştirmektedir.

** Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/9831

4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen kanuni faiz oranının 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 16/12/2005 tarihli ve 43953 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. ***


3095 sayılı KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 'un 1.maddesi gereğince " Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir "

Saygılarımla
Old 02-10-2006, 21:22   #11
Çaba

 
Varsayılan

Sayın Konyalı,
Anlayamadım, geriye yönelik olarak mı faiz oranı düşürülüyor.Bugüne kadar %12 den ödeme yapılmış sa faiz oranının düşmesinden dolayı istirdatmı açmak gerekiyor.
Old 02-10-2006, 21:32   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın çaba

Faiz oranları eskiden olduğu gibi
1.5.2005 - 31.12.2005 arasında yüzde 12
1.1.2006 dan sonra............ yüzde 9 olarak uygulanacaktır.

Konuyu anlamamakta haklısınız çünkü ben 2005 yılından kalmış bir konuya, 2005 yılının faiz oranını ifade eden konu başlığı yeni üyelerimizi yanıltmasın diye, yeni bir mesajla 2006 yılının faiz oranını ekledim.

Özetle şimdi (ekim ayında) yapılan bir değişiklik yok: sadece 2006 yılı başında yapılan değişiklik var.

Saygılarımla
Old 12-12-2006, 22:17   #13
Hak Hukuk

 
Varsayılan

Bugün İcra Müdürlüklerinde uygulanan yasal faiz oranları:
30.06.2003-31.12.2003 arası için %50
01.01.2004-30.06.2004 arası için %43
01.07.2004-01.05.2005 arası için %38
01.05.2005-31.12.2005 arası için %12
01.01.2006-Bugüne kadar %9
Old 12-12-2006, 23:13   #14
Hak Hukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hukuk12
Genel ve katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarına daha düşük faiz uygulanması amacıyla 2003, 2004 ve 2005 yılı Bütçe Kanunlarına eklenen özel hükümler,temel hukuk kurallarına aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişlerdir.(2004 Yılı Bütçesinin ilgili 49/o maddesi Any. Mah. E.2004/12, 2005/35 sayılı kararı ile:RG:19.07.2006)ı
Ancak bazı kamu idareleri halen, bütçe kanunlarının imtiyazlı hükümleri yürürlükteymiş gibi uyap'ın otomatik olarak HESAPLADIĞI yasal faize karşı icra mahkemelerine itiraz davaları açmaktadır.
Old 13-12-2006, 00:40   #15
Hak Hukuk

 
Varsayılan

Kanuni faiz oranları hususunda yetkili kurum kimdir?Merkez Bankası mı,Maliye Bakanlığı mı yoksa Adalet Bakanlığı mı?Merkez Bankası sitesinde,kanuni faiz konusunda kendisinin bir ilgisinin olmadığı, bu husustaki yetkinin Adalet Bakanlığında olduğu savunulmaktadır.Adalet Bakanlığı sitesinde "Arama" deyip "Yasal Faiz" dediğimizde karşımıza "Yoktur" kelimesi çıkmaktadır.Bu Bilgi Edinme Kanunu hayatımızı neden bir türlü kolaylaştırmıyor?Maliye Bakanlığı ,yasal faizle ilgili bol bol genelge yayınlamakta,ancak internet sitesinde oranlara dair bir şeye rastlanamamaktadır.Acaba UYAP'taki yasal faiz oranları hangileridir,bilen var mı?
Old 22-03-2008, 13:51   #16
Avukat A.Öykü Acar Sancak

 
Varsayılan

Sayın İbrahim Eser,

20.03.2008 tarihinde vermiş olduğunuz yanıt, tam da araştırdığım bir konuya ışık oldu ancak, vermiş olduğunuz Yargıtay 12.HD'ne ait kararın numaralarını soruşturduğumda içtihata ulaşamadım. Acaba, bir yanlışlık mı var? Eğer içtihatın metni sizde mevcut ise, oykuacar@yahoo.com adresime göndermenizi rica edebilir miyim?

Çalışmalarınızda başarılar dilerim...
Old 23-03-2008, 13:48   #17
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. Eser'in bahsettiği karar aşağıda olmakla birlikte pek de emsal niteliği yoktur. Ardından gelen HGK kararı işinize yarayabilir.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/13778
Karar: 2004/17777
Karar Tarihi: 05.07.2004
ÖZET: Somut olayda tarafların sıfatları nazara alındığında; sözü edilen Kanunlarda öngörülen faiz oranlarının olayda uygulama yeri bulunmamaktadır.
(4833 S. K. m. 50) (5027 S. K. m. 49)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 4833 Sayılı, 2003 yılı Mali Bütçe Kanununun 50/t maddesi ile 5027 sayılı, 2004 yılı Bütçe Kanununun 49/o maddesindeki faiz oranları genel bütçeye dahil Dairelerle, katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçları için uygulanabileceğinden, somut olayda tarafların sıfatları nazara alındığında; sözü edilen Kanunlarda öngörülen faiz oranlarının olayda uygulama yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece kıdem tazminatı dışındaki alacaklar için 31.12.2003-24.03.2004 ve yargılama giderleri için 09.03.2004-24.03.2004 dönemlerinde faiz oranının 3095 sayılı Yasa hükümlerine göre belirlenip uygulanması yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.07.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2007/10-42
Karar: 2007/63
Karar Tarihi: 07.02.2007
ÖZET: Bilirkişi tarafından hesaplamaya, yerel mahkemece hükme esas alınan yasal faiz oranlarının, reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını belirleyen 17.5.2002, 14.6.2003, 8.10.2003 ve 15.6.2004 tarihli TC Merkez Bankası Tebliğlerine uygun bulunduğun anlaşılmış olması karşısında, yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

(5018 S. K. m. 12) (5502 S. K. m. 1) (4833 S. K. m. 51) (5027 S. K. m. 49) (Anayasa Mahkemesi 22.01.2004 T. 2003/41 E. 2004/4 K.) (Anayasa Mahkemesi 07.06.2005 T. 2004/12 E. 2005/35 K.)
Dava: Taraflar arasındaki <faiz alacağı> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4. İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 20.07.2005 gün ve 825-711 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 01.12.2005 gün ve 9459-12527 sayılı ilamıyla;
(...1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalı Kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava konusu faiz alacağının 25.05.2001 - 30.06.2002 dönemi yönünden %60, 01.07.2002 - 31.03.2003 dönemi yönünden %55, 01.04.2003 - 31.12.2003 dönemi yönünden %30 ve 01.01.2004 - 25.11.2004 dönemi yönünden %15 oranı esas alınarak belirlenmesi gerekirken, Mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu, yukarıda anılan oranları gözetmeksizin hesaplama yapan bilirkişice düzenlenen raporun hükme dayanak kılınarak fazla faiz alacağının hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz Eden: Davalı vekili
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, süresinde ödenmeyen yaşlılık aylıkları nedeniyle oluşan yasal faiz alacağı istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece, istemin kabulüne karar verilirken, bilirkişi raporunda hesaplamaya esas alınan faiz oranlarına itibar edilmiştir.
Yüksek Dairece verilen ve yukarıda yazılı bulunan bozma kararında, 2003-2004 dönemde uygulanması gereken yasal faiz oranlarının hatalı belirlenmiş olduğu belirtilmiş, yerel mahkemece, hükme esas alınan faiz oranlarının 3095 sayılı Kanuna uygun bulunduğu, Anayasa Mahkemesince dayanak maddelerinin iptaline karar verilen Bütçe Kanunlarınca belirlenen faiz oranlarının somut olaya uygulanma olanağının bulunmadığı nedeniyle direnme kararı verilmiştir.
Faiz; <alacaklının nakdinden bir süre için yoksun kalması sebebiyle ile, nakdin kullanılması olanağını borçluya bırakması karşılığında elde ettiği, para borçları bakımından özel olarak düzenlenen, tahsili için zararın ve kusurun varlığı şart olmayan bir tür tazminat, bir medeni semere> şeklinde tanımlanabilmektedir (Doç. Dr. Mehmet Helvacı, Para Borçlarında Faiz Kavramı, Beta, 1. Baskı, s;65).
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun yasal faizin düzenlendiği 1.maddesinde; faiz ödenmesi gereken ancak, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş hallerde faiz oranlarının nasıl belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun (4489 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik) 1. maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılacağı, söz konusu reeskont oranının, 30 Haziran günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oranın geçerli olacağı; 21.4.2005 gün ve 5335 sayılı Kanunun 14.maddesiyle değişik düzenlemesinde ise, yasal faiz oranının %12 olduğu, Bakanlar Kurulunun, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili bulunduğu ifade edilmiştir.
4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51/t maddesinde; İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, 1.4.2003 tarihinden itibaren aylık % 2,5 olarak; 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 49/o maddesi ise aylık % 1,25 olarak uygulanacağını hükme bağlamıştır.
Uyuşmazlık; Bağ-Kur'un taraf olduğu ve yaşlılık aylığının geç ödenmesi nedeniyle yoksun kalınan faiz alacağı istemine ilişkin davalarda, Bütçe Kanunlarında belirlenen faiz oranlarının hüküm ifade edip etmeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Bütçe Kanunlarında, sadece genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama bağlanmış borçlarıyla sınırlı bir düzenleme getirilmiş olup, bu nitelikte olmayan borçlar kapsam dışında tutulmuş, Kanunun gerekçesinde bu yön açıkça vurgulanmış olmakla, somut uyuşmazlıkta; davalı Kurumun ve faiz alacağının belirtilen tanıma uygun olup olmadığı önem taşımaktadır.
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 1.maddesinde; kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi bulunduğu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12.maddesinde; Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesi; Sosyal güvenlik kurumu bütçesi ise, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi olarak tanımlanmıştır.
Belirtilen yasal düzenlemeler ve ekli listeler ile uyuşmazlığa konu alacağın niteliği dikkate alındığında, davalı Kurumun genel bütçeye dahil idare, yaşlılık aylığının geç ödenmesinden kaynaklanan yasal faiz alacağının da <ilama bağlanmış borç> olarak tanımlanmasına olanak bulunmamaktadır.
Kaldı ki; 4833 Sayılı 2003 yılı Mali Bütçe Kanununun 51/t maddesi Anayasa Mahkemesinin 22.01.2004 tarih ve 2003/41 Esas, 2004/4 sayılı Kararı ile; 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 49/o maddesi ise, 7.6.2005 gün ve 2004/12 Esas, 2005/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Elde bulunan ve uyuşmazlığın sürdüğü davalarda iptal kararının geriye yürümemesi kuralı uygulanamayacağından, 2003 ve 2004 yıllarında yürürlükte bulunan ve 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesinde öngörülen faiz oranlarının somut uyuşmazlıkta gözetilmesi yasal zorunluluktur.
Bilirkişi tarafından hesaplamaya, yerel mahkemece hükme esas alınan yasal faiz oranlarının, (uyuşmazlık konusu devrede yürürlükte bulunan 3095 sayılı Kanunun 4489 sayılı Kanunla değişik 1. maddesi ile TC Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont faiz oranlarına yapılan atıf nedeniyle) reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını belirleyen 17.5.2002, 14.6.2003, 8.10.2003 ve 15.6.2004 tarihli TC Merkez Bankası Tebliğlerine uygun bulunduğun anlaşılmış olması karşısında, yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.
Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, 07.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yabancı Para Alacağı - Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 4 11-10-2012 14:30
Dövİz Alacağında Faiz Oranları tugrahan Meslektaşların Soruları 10 05-04-2012 16:54
Kanuni Faiz Oranları Üzerine VARTO'LU Meslektaşların Soruları 4 27-04-2005 08:19
Yasal Mevduat Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 0 28-04-2004 15:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05383205 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.