Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatlık Vekalet Ücreti

Yanıt
Old 07-03-2005, 13:54   #1
mügekaplan

 
Varsayılan Avukatlık Vekalet Ücreti

Merhaba, Aramızda avukatlık ücret sözleşmesi olmayan ve bir den fazla hukuki yardımda bulunduğum müvekkilim tarafından 2003 yılında haksız olarak vekaletten azledildim. Takip ettiğim davalardan biri de ortaklığın giderilmesiydi.Bunun üzerine baro hakem kurulunda dava açtım. Otaklığın giderilmesi davası ile ilgili olarak taşınmazların değerine bağlı olarak ücret talep etmeme rağmen Bilirkişi tarafından tanzim edilen raporda ortaklığın giderilmesi davasında dava konusu taşınmazların henüz değerinin tepit edilmemiş olmasından bahisle Asgari Ücret tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretinin takdirinin gerektiği belirtilmiştir. Bunun üzerine avukatlık ücret sözleşmesi olmadığı hallerde Avukatlık kanununu 164. maddeye göre değeri para olan veya para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda davanın değerinin %5 ile %15 arasında vekalet ücretine hükmediler hükmünden yola çıkararak ortaklığın giderilmesi davasına konu olan taşınmazların değerinin tespiti ile bu yöndeki istemimin ona göre belirlenmesini önce hakem heyetinden daha sonrada Mahkemeden talep ettim. Fakat Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda karar vererek maktu vekalet ücretine hüküm verdi.
Şu anda kararı temyiz edeceğim ve bu konudaki görüşlerinizden faydalanmak istiyorum. İyi çalışmalar dilerim.
Old 07-03-2005, 14:27   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın mügekaplan,

Asgari ücret tarifesine göre ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları maktu ücrete tabidir.

Başka bir deyişle, değeri para ile ölçülebilir olmasına rağmen asgari ücret tarifesinde maktu vekalet ücretine tabi sayılmıştır. Değerine bakılmaksızın tarifedeki asgari ücret ödenir.

Bu nedenle, değeri ölçülebildiği halde, ortaklığın giderilmesi davaları Avukatlık Kanunun 164.maddesinde yazılı "Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır" hükmüne tabidir.

Mahkeme kararı, asgari ücret tarifesine uygun olmakla, doğrudur kanısındayım.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 07-03-2005, 14:46   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Sayın mügekaplan,

http://www.istanbulbarosu.org.tr/Doc...retcizelge.htm

adresinde resmi ücret tarifesi var. Buna göre "Ortaklığın giderilmesi davalarında" maktu ücretin uygulanacağı yazılı.

Selamlar.
Old 07-03-2005, 16:00   #4
mügekaplan

 
Varsayılan

Avukatlık kanunu 164.maddesinde değeri parayla ölçülemeyen davalarda asgari ücret tarifesine göre maktu ücret ödenir. diyor. Avukat ve müvekkil arasındaki uyuşmazlıklarda konusu para olan veya para ile ölçülebilen işler için ise oran belirtiyor. Asgari ücret tarifesindeki ücretler yargılama gideri olarak karşı tarafa yüklenecek ücretler olduğundan Avukat ve müvekkil arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde dava konusunun asgari ücret tarifesinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerktiğini düşünüyorum.
Old 07-03-2005, 17:27   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın mügekaplan,

Avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmazlıklar konusundaki Avukatlık Kanunu'nun 164.maddesi asgari ücret tarifesinin uygulanacağına hükmetmiş.

Avukatlık Kanununun tarifedeki istisnalardan söz etmemiş olması kanunda bir eksiklik olarak düşünülebilir ama tarife dışında talepte bulunmayı düşünmek de ''fazlalık'' olur kanısındayım.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 07-03-2005, 20:14   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

---------------------------------------
Avukatlık sözleşmesinin kapsamı
Madde 163.- (4667 sayılı yasa ile değişik) ..... Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır.
-------------------------------------------


Avukatlık ücreti
Madde 164.- (4667 sayılı yasa ile değişik)


Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar
arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
---------------------------------------------

Yukarıdaki Avukatlık yasası hükmüne göre; değeri para ile ölçülemeyen iş ve davalar için asgari ücret tarifesinin maktu uygulanacağını belirtmiştir.

Asgari ücret resmi tarifesi açıkça "ortaklığın giderilmesi davalarının" maktu ücrete tabi olacağını belirttiğinden, artık ortaklığın giderilmesi davasının para ile ölçülüp ölçülmediğini araştırmaya yahut tespit etmeye ya da yorumlamaya mahal kalmamıştır.

Bu hüküm açıkça "ortaklığın giderilmesi davası" maktu ücrete tabidir demeseydi, avukatlık yasasının 164. maddesini belirttiğiniz şekilde yorumlamak mümkün olabilirdi, düşüncesindeyim.
Old 09-03-2005, 17:34   #7
Av. Hasan SAKARYA

 
Varsayılan

İyi akşamlar,

Zamanımızdan biraz gerilere gidersek, ortaklığın giderilmesi davalarının harcının ve vekil ücretinin maktu oluşunu daha kolay anlayabiliriz düşüncesindeyim.

Şöyle ki, Roma Hukukuna göre, önceleri davayı kaybeden taraf ilahlara kurban keserdi. Sonraları ise, kendisinden
alınan SACRAMENTUM ilahlara ve tapınaklara tahsis edildi. Tarihi
devirlende ise, sacramentum hazineye kalmaya başladı, yani günümüzün dava harçları gibi..

Roma Hukuknda, bazı istisnai hallerde müracaat edilen
ve SACRAMENTUMU OLMAYAN " Legis actio per iudicis postulationem" MÜŞTEREK MALIN TAKSİMİ ve TEREKENİN TAKSİMİ için kullanılıyordu.
Yani bu legis actio harca tabi değildi. Günümüzde de
ortaklığın giderilmesi davalarında maktu harç alınır.

Ortaklığın giderilmesi davasının harç ve vekil ücretinin
maktu oluşu, mülkiyetin çekişmesiz olması nedeniyle, TARAFLARIN
daha doğrusu bireyin MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI, kutsal mülkiyet anlayışının bir görünümüdür. Aksi, hasılı davaya iştirak
olarak düşünülmüş ve düzenleme buna göre yapılmıştır.
Saygılarımla.
Old 25-03-2005, 18:54   #8
Saim Korkmaz

 
Varsayılan

Buna bağlı bir soruda benden ; vekalet ücreti alacağında özel bir zamanaşımı süresi var mı? BK daki 5 yıllık süre mi yoksa hizmet akdi gibi mi değerlendirmek gerekir?
Saygılar
Old 21-09-2006, 19:21   #9
muhatap

 
Varsayılan Vekalet ücreti alacağı zamanaşımı

Vekalet ücreti alacağında zamanaşımı 5 yıldır. Alacağın muaccel olmasından itibaren başlar.. Borçlar kanununun 125.maddesine tabidir... İyi çalışmalar.
Old 26-03-2008, 08:54   #10
av.duyguf

 
Varsayılan avukatlık ücreti zamanaşımı

Vekilin avukatlık ücreti hangi zamanaşımına tabidir? Elinde Yargıtay kararı olan var mı?
Old 26-03-2008, 09:09   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Kanuna bakmaya üşenen ama karar aramaya üşenmeyen üyelerimiz için ilgili maddeleri aşağıda sunuyorum. Saygılarımla

BORÇLAR KANUNU
V) MÜRURU ZAMAN
I - MÜDDETLER
1 - ON SENELİK MÜRURU ZAMAN
MADDE 125 - Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dâva on senelik müruru zamana tâbidir.
2 - BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN
MADDE 126 - Aşağıdaki alacak veya dâvalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur.
1.
2.
3.
4 - (Ek: 6763 - 29.06.1956) vekâlet akdinden doğan bütün dâvalar, .
Old 26-03-2008, 09:13   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.Saim Korkmaz

Aşağıdaki maddeye göre hizmet sözleşmesi ile vekalet sözleşmesinden doğan alacaklar aynı zamanaşımı süresine tabidir:

2 - BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN
MADDE 126 - Aşağıdaki alacak veya dâvalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur.
1.
2.
3 - başkalarının maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar:
4 - vekâlet akdinden doğan bütün dâvalar.
Old 19-01-2011, 15:34   #14
düzzgün

 
Varsayılan

merhaba arkadaşlar yukarıdaki durumla şu anda ben de karşı karşıyayım.
müvekkilin nafakasına istinaden icra takibini yaptım. itiraz oldu ancak ilamlı olduğundan takip durmadı,araç haczi ev haczi hepsini yaptım. icra hukuk mahkemesinde müvekkile karşı açılan itiraz davasına da girdim. müvekkilimle işlerini takip etmem sebebiyle karşı yana yükletilecek vekalet ücretleri dışında 1.000 tl icra işlerinden 1.500,00 tl de dava avukatlık ücreti talep ettim. o da kabul etti. dava bizim lehimize geliştiğinden dolayı karar celsesine gelmeden taraflar anlaşmaya vardı. benim vekalet ücretlerimin karşı yana yüklenecek icra vekalet ücretiyle birlikte hepsini benim müvekkilim üstlendi. karşı yan müvekkile evini verecek müvekkil de bu sayede nafaka alacaklarından fergat edecekti. aynen böyle de oldu ancak benim haberim olmadan müvekkil icraya sadece karşı yanın ödemesi gereken %12 icra vekalet ücreti olan 1.000 tl yi ödeyip dosyadaki hacizleri kaldtmış. müvekkilim olarak ödemesi gereken 1.000 tl icra ve 1.500 tl dava vekalet ücretimi ise ödemedi. kendisne ihtarname gönderdim. konuyla ilgili araştırma yapıyorum. müvekkil vekil arasındaki vekalet ücreti ve karşı yana yüklenicek vekalet ücreti ayrı ayrı olarak istenebileceğine ilişkin anayasa mh. kararı da incelemiştim. bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim. teşekkrler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretinin Vekalet Ücreti Olur mu? avzehra Meslektaşların Soruları 135 24-08-2017 14:14
Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı Av. Tuncer Öztürk Meslektaşların Soruları 17 02-10-2015 16:18
Vekalet Ücreti - icra vekalet ücretini asilin tahsil etmesi cemoka23 Meslektaşların Soruları 14 19-05-2007 08:34
Vekalet ücreti Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 9 19-12-2006 17:00
Vekalet Ücreti adalet Meslektaşların Soruları 2 28-03-2004 22:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03935194 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.