Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belediyelere Atık Su Bedeli Ödemeyeceğiz

Yanıt
Old 13-02-2005, 00:12   #1
VARTO'LU

 
Varsayılan Belediyelere Atık Su Bedeli Ödememiz gerekmediği mahkeme kararı ile hükme bağlandı.

Yıllardır 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesi uyarınca su tüketim faturalarına, TÜKETİLEN SU BEDELİNİN % 50 KADAR alınmakta olunan ATIK SU bedeli, 5035 sayılı kanun 41. maddesinin yeniden düzenlenmesi ile 01.01.2004 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.
(Kanun metni için bakınız : http://www.basarmevzuat.com/dustur/k...035/a/5035.htm )
Ancak, belediyelerin büyük çoğunluğu (örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi) halen su tüketin faturalarına. tüketilen su bedelinin % 50 kadar bir miktarı "ASI SU BEDELİ" olarak ekleyip almakta.
Kanun uyarınca bu miktarın alınmasına dayanak hüküm 01.01.2004 tarihi itibarıyla kaldırılarak yerine "Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 100.000 TL. olarak hesaplanacağı" hükmü getirildi.
Hatta Maliye Bakanlığı da yayımladığı 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile uygulamanın nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak duyurdu.
(Tebliğ metni için bakınız http://www.basarmevzuat.com/dustur/t...belgelir30.htm
Bu güne kadar bu ödemeyi yapan "bina sahibi" yada "kiracıların, faturalarında yer alan "atık su bedeli" miktarlarını tek tek belirleyerek, bunları tahsil eden belediyelere başvurup, tükettikleri toplam su metreküpü * 100.000 (örneğin 97 m3 * 100.000 = 9.700.000 TL) kadarlık kısmının ödemeleri gereken çevre temizlik vergisinden mahsubu suretiyle, fazladan alınan paranın geri verilmesi isteğinde bulunup, bu istekte geri ödeme için 2 ve ya 3 gün gibi bir süre de tanırlar ise, bu parayı geri almada kanuni faiz istemeye de hak kazanabilirler.
Haksız olarak alınan bu paraların normal yolla ödenmeyerek davaya sebebiyet verilmesi, belediyeleri her dava başına en azından 350.000.000 TL. vekalet ücreti ödeme yükümünde bırakacaktır.
Umarım belediyelerimizin yöneticileri, haksız olarak aldıklarını geri vermekten kaçınarak en azından bunca yargılama gideri ödeme yükümünde kalmazlar.
Old 14-02-2005, 23:49   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler,

Dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta var :

VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

gereğince

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır.


Bu nedenle,

Hesaplamalarınızı
1.1.2005 tarihinden itibaren
Büyükşehir Belediyelerinde 15 Ykr (150.000 TL) ve
Belediyelerde 12 Ykr (120.000 TL) üzerinden yapmanız gerekir.

Bu nedenle 15 Ykr (150.000 TL) üzerinden hesaplama yapan büyükşehir belediyeleri aslında yasal olarak Çevre Temizlik Vergisi almakta olup, verginin yarısı kadarını atık su bedeli olarak hesaba eklememektedirler.

Ayrıca,

Bu hesaplamaların SADECE KONUTLAR için olduğu, işyerleri için ayrı bir hesaplama tablosunun kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır. (Tablo için : http://www.ist-def.gov.tr/pratik/ora...retemizlik.htm)

İSKİ' nin konu ile ilgili duyurusu da aşağıda bilgilerinize sunulur:

ATIK SU BEDELİ KALDIRILMIŞTIR...
Son günlerde, internet ortamında “Atık su bedellerinin belediye kanunu gereğince uygulamadan kaldırıldığı ve artık alınmayacağı, ödenenlerin de borca mahsup edileceği” şeklinde haber dolaşmakta ve dilekçe örneği yayınlanmaktadır.
Atık su bedeli, İSKİ Olağan Genel Kurul Kararı gereğince 01/01/2002 tarihinden itibaren normal ve yüksek tüketim grubundaki abonelerimizde kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren, atık su bedeli tahsil edilmemektedir.
02/01/2004 tarih ve 25334 Resmi Gazetede yayınlanan 5035 sayılı kanunun 41.maddesi “Çevre Temizlik Vergisi” ile ilgilidir. Bu kanun gereği 01/01/2004 tarihinden başlamak üzere evlerden alınacak ÇTV bedeli Su Tüketim Miktarı’na bağlanarak m3 başına 100.000 TL olarak saptanmıştır. İSKİ'de basılan faturalara ÇTV eklenerek tahsil edilen miktarlar ilgili Belediyesine aktarılmıştır.
01/01/2005 Tarihinde ise, m3/ 100.000 TL olan bu bedel 31/12/2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5281 numaralı kanun ile m3/15 YKR olarak tespit edilmiştir. İSKİ 01/01/2002 tarihinden itibaren hiç bir fatura ve belgesinde “Atık su” ibaresini kullanmadığı gibi, bu isim altında her hangi bir bedel de almamaktadır. Bu sebeple; müşterilerimize ibraz edilecek faturalarda daha önce olduğu gibi su bedeli tahakkuk edecek, kullanılan her m3 su için 01/01/2005 fiyatı olan 15 YKR 'tan ÇTV hesaplanacaktır.
Müşterilerimizin, internet ortamında dolaşan “Atık su bedelinin ödenmemesine dair” dilekçe örneğine itibar etmemesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımla

Bir Dost
Old 15-02-2005, 22:37   #3
VARTO'LU

 
Varsayılan

Sayın "Bir Dost"un açıklama ve bilgilendirmeleri için kendilerine teşekkürler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki yılı aşkın süredir su abonelerini bu haksız uygulamaya maruz tutmamış ise bu hukuk adına büyük mutluluk.
Ankara'da Aski'nin uygulaması ise belirttiğim gibi ve kendi Wev sitelerinde de bu uygulamanın doğruluğu savunulmakta. Aynen Şöyle
.
Alıntı:
" DUYURU
Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze 5035 sayılı kanunun 41. ve mükerrer 44. maddeleri ilgi gösterilerek atık su bedelinin alınmaması ile ilgili dilekçeler verilmektedir.
Bu dilekçe formları, bazı kişiler tarafından abonelere dağıtıldığı yada posta kutularına bırakıldığı duyumları alınmıştır. İlgili kanunun inceleme fırsatı olmayan abonelerimiz boş yere meşgul edilmektedir.
Ancak, 5035 sayılı kanunun 41.ve mükerer 44. maddeleri Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili hususları düzenlemektedir. Oysa, su ve kanalizasyon hizmetleri 2560 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup, bu kanun hükümleri doğrultusunda işlemler yapılmaktadır. Atıksu, çevre temizlik vergisi olmayıp, hizmet bedeli olduğundan alınmaması diye bir şey söz konusu değildir.
Siz abonelerimiz ve idaremizin zaman ve işgücü kaybına uğramaması için bu tür formlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"


Sorunun "Danıştay" yönünden hukuki nitelemesine ilişkin kimi örnek kararları, meslektaşlarımızca
http://www.turabitural.av.tr/html/id...lar/idari.html
adresinden incelenebilir.
Old 16-02-2005, 01:33   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler,

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün duyurusu büyük bir hukuk gafıdır:

Belediyenin genel müdürlüğü de Belediye Gelirleri Kanununa tabidir. Bir belediye'nin bu kanunda sayılmayan ve bu nedenle alamadığı bir vergiyi ya da harcı, aynı Belediye'nin Genel Müdürlüğü alamaz kanısındayım.

Atık Su bedeli bir hizmet bedeli değildir: tıpkı katı atık bedeli gibi , ayrı bir Çevre Temizlik Vergisi'dir: Değiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44.maddesinin atık su tanımı açıktır : '''Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir.'''

Kaldı ki, bir nevi Çevre Temizlik Vergisi olan atık su bedelini kaldıran kanun, 2560 sayılı kanuna tabi su işletmelerini de görevlendirmiş ve bu kanuna göre kurulmuş su işletmelerinin 5035 sayılı kanuna göre tahsilat yapmaları ve kaç lira alması gereğini de açıkça yazmıştır:

5035 sayılı kanunun 41.maddesi:
''Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.' '


ASKİ'nin duyurusunda yer alan ''2560 sayılı kanuna tabi olunduğundan 5035 sayılı kanun bizi bağlamaz'' tezi yanlıştır. Bu 'tez' tez değil, 'caz' bile olamaz. Kimse dinlemez.

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yazmayan hiç bir konuda belediyeler halktan para toplayamaz. Vergiler, harçlar, katılma payları bu kanunda tek tek sayılıdır. Belediyeler bu sayılanların dışına çıkıp vergi toplar gibi gelir elde edemezler. Vergi koymak ve kaldırmak TBMM'nin yetkisindedir ve ancak kanunla konur. Belediyeleri bağlayan Belediye Gelirleri Kanunu'na, belediyelere bağlı Genel Müdürlüklerinin uymaması düşünülemez.

Kaldı ki, atık su bedeli bir 'hizmet bedeline' konu olamaz: ''Hizmet bedeli'' denen gelir, ancak bir vatandaşın bir konuda HİZMET TALEBİ OLURSA, ve mutlaka, o vatandaş için talebi üzerine özel olarak yapılan HİZMET KARŞILIĞINDA alınabilir. ''Atık suyumu alın atın '' diye bir dilekçe vermeyen hiç bir vatandaştan HİZMET BEDELİ alınamaz.

ASKİ bu duyuruyu yayınlamakla vahim bir hukuksuzluk örneği sergilemektedir. 2560 sayılı kanuna göre kurulmuş su ve kanalizasyon idarelerinin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevlerinden doğan ve görevlerini yaparken işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma, Devlet memurlarının tabi oldukları Kanun hükümlerine göre yapılır.( 2560sk Ek Madde 3 - (Ek: 7/2/1983 - KHK 56/12 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/13 md.)

Saygılarımla

Bir Dost
Old 11-03-2005, 09:12   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler,

ŞARK KURNAZLIĞI denilen kavramı bundan böyle DENİZLİ KURNAZLIĞI olarak anmak gerek:

Denizli Belediyesi, su bedeli üzerinden alınan atık su bedelinin kaldırılması üzerine, su bedeline yüzde 300 zam yapmış.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 11-03-2005, 23:12   #6
VARTO'LU

 
Varsayılan

Denizlili Avukat Arkadaşların dikkatine;
Avukat Turabi Tural, Ankara'daki hukuk aykırılığın önüne geçebilmek ereği ile vergi mahkemesinnde "2005 yılı için ilan edilen tarifede ile tüketilen su miktarına göre ayrıca atık su bedeli alınmasına ilişkin bölümün ve dayanağı yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi veren belediye meclisi kararının iptali, öncelikle tarife ile kararlaştırılıp ilan edilen biçimde atık su bedeli adı altında bir miktarın alınması yolundaki yürütmenin durdurulması " istemli dava açtı.
Denizli'de su bedeline % 300 gibi bir zam var ise, meslektaşlarımın, sorunu özekllikle dava açma süresi yönünden dikkate alıp bir su tüketici olarak, kendi adlarına bu tarifenin iptali için İDARE MAHKEMESİ'nde dava açmalarını, hukukçu-avukat olmalarının sorumluluğu olduğu değerlendirmem ile önemle öneririm.
Başarıları yürekten dileğim.
Old 27-08-2005, 11:32   #7
VARTO'LU

 
Varsayılan

Ankara 4. Vergi Mahkemesi, açtığımız davada, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Temizlik Vergisi’ne ek olarak “ATIK SU” bedeli alınmasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verdi.
Durdurma gerekçesi’ni aşağıda alıntı halinde sunuyoruz. Kararın tam metnine ulaşmak için ise
http://www.turabitural.av.tr/html/id...lar/Atiksu.pdf linkini izleyebilirsiniz

“2464 sayılı kanuna eklenen mükerrer 44. madde ile gerek katı atık, gerekse atık su için belediyelerce istenecek meblağlar yasa koyucu tarafından vergi olarak nitelendirilerek çevre temizlik vergisi kapsamına alındığına ve atık su uzaklaştırmanın açıkça çevre temizlik vergisinin konusunu oluşturduğuna, su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir konunla düzenlenmiş belediyelerde ise çevre temizlik vergisinin tahsili yetkisi ilgili idareye verildiğine ve dayalı idarece sadece tahsile ait usuller konusunda işlem yapabileceğine göre, 2560 sayılı kanunun 13. maddesi gereği ayrıca atık su bedeli adı altında bir ücret alınmasında ve 23. madde uyarınca tarife belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Nitekim, Danıştay 9.Dairesinin 1.6.1999 gün ve E: 1998/4290 K: 1999/222 sayılı kararı da bu görüşü doğrular niteliktedir.
Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı yasanın 27/2 maddesinde öngörülen şartlar davacı yönünde gerçekleştiğinden, dava konusu işlemin yürütülmesinin teminat aranmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına, ……. 30.06.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.”[alıntı][k]

İlgilenenlerin ve meslektaşlarımın bilgi ve ilgilerine
Old 18-12-2005, 01:00   #8
VARTO'LU

 
Varsayılan

Ankara 4. Vergi Mahkemesi, açtığımız dava, mahkemenin 30.10.2005 günlü kararı ile sonuçlandı. Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Temizlik Vergisine ek olarak Atık su bedeli alınmasına ilişkin uygulamayı ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 3.10.1996 tarih ve 425 sayılı kararını iptal etti. Kararın gerekçesinden bir bölüm aşağıda verildi. Kararın tam metnini de,
. http://www.turabitural.av.tr/html/atiksu.pdf linkini izleyerek edinebilirsiniz.
Atık su bedeli tespit ve tahsil etmek üzere ASKİ Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 3.10.1996 tarih ve 425 sayılı kararı da iptal edildiği için, karar ile bütün Ankaralıların, (yeni bir dava açmalarına gerek kalmadan) bu mükerrer vergiyi ödemekten kurtuldukları sevincimiz ve yürekten inancımız.
Alıntı:
2464 sayılı kanunun mükerrer 44. maddesinin 5035 sayılı kanunun 41. maddesi ile değiştirilmesi sonucu, katı atık toplama, kanalizasyon hizmetleri ile atık su ibarelerine yer verilmeyerek çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu ve verginin nasıl hesaplanıp tahsil edileceği hususları düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliğin madde gerekçesinde belirtildiği üzere 2464 sayılı kanunun mükerrer 44. maddesine göre ödenmekte olan çevre temizlik vergisinin, mükellefler tarafından daha kolay ödenebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığı, yani söz konusu değişikliğin verginin kapsam ve niteliğinde bir bir farklılık meydana getirmediği, çevre temizlik vergisinin halen atık suya ilişkin kısmını da içerdiği, atık su bedelinin vergi niteliğini kaybetmediği, yapılan değişikliğin sadece tahsil aşaması ile ilgili olduğu, 2560 sayılı kanunda yer alan su ve kanalizasyon hizmeti karşılığı elde edilecek gelirin zaten çevre temizlik vergisi kapsamında tahsil edildiği ve aynı nitelikte, aynı kanuna tabi pek çok genel müdürlükçe alınmamasına rağmen ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarında ayrı bir kalemle gösterilerek alınan atık su bedelinin mükerrerliğe yol alması nedeniyle böyle bir bedel alınmasında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

Hukukun üstünlüğünün tüm ülkemizde egemen olması dileğimizle. 18.12.2005 Ankara
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştirilan Gayrimenkulun Bedeli metin Hukuk Soruları Arşivi 2 07-03-2002 22:56
Kira Bedeli Arttırımı Hk. Nezih Mehmet ERDEMLİ Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 20:26
Tedaş Güç Bedeli mavituna Hukuk Soruları Arşivi 2 04-03-2002 18:45
Güvence Bedeli alpaslan Hukuk Soruları Arşivi 7 18-02-2002 00:57
kamulaştırma bedeli şaban güler Hukuk Soruları Arşivi 1 11-02-2002 23:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04232097 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.