Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

İcra İflas Kanunu'nda değişiklik tasarısı -Ev eşyası haczi kalkıyor

Yanıt
Old 25-09-2009, 15:45   #31
ehlihibre

 
Varsayılan

uygulamanın külfetleri ve satış yoluyla alacağın tahsilini sağlayamaması gibi sıkıntılar bence de mevcut. ancak birçok arkadaşın dediği gibi gayrımenkulü, bankada parası ve arabası olmayan borçluların tek korkusu ev eşyası haczidir. o da kaldırılırsa neredeyse bütün takiplerimiz boşa gitti demektir.
Old 02-11-2009, 18:33   #32
g:)

 
Varsayılan

düzenlemeyi ben de destekliyorum. ev eşyalarının haczi borçlu üzerinde bir baskı oluşturuyor olabilir, bu açıdan borcun tahsilini nisbeten kolaylaştırıyor da olabilir. ama bunlardan daha önemli şeyler de var. bunlar herşeyden habersiz çocukların öyle kötü tecrübeler yaşamalarından daha önemli olmamalı...
Old 03-11-2009, 10:52   #33
cem uzun

 
Varsayılan

Ev hacizlerinin kalkması çok iyi olur. Böylelikle bankalar önüne gelene kredi kartı vermezler. Ben verilen her aciz vesikasınında benim cebimden çıktığını düşünerek aciz vesikası taleplerini reddediyorum.
Old 20-11-2009, 23:34   #34
kum

 
Varsayılan

Özellikle Avrupa birliği uyum yasaları sürecinde, sürekli borçlu yararına kanunlar çıkarılıyor/değiştiriliyor. Bu nedenle alacaklı ile borçlunun hakları arasında ciddi bir makas oluştu.Karşılıksız çek yasa tasarısı ile ilgili tartışmaları izlerken şunu düşündüm:Nasıl ekonomik suça ekonomik ceza mantığı ile hapis cezasının kaldırılması isteniyor, yakında "konut dokunulmazlığı" gerekçe gösterilerek ev haczine yasak getirirler.Avukat bir arkadasım bu fikrime yok daha neler dedi.Alın işte değerli arkadasımız verdi haberi.Görürsünüz yakında ev haczinin tamamen yasaklanması için yasa teklifleri başlayacak.Yakında temel hak ve özgürlüklerden hareketle iş yeri haczine de yasak getirilirse veya hırsızlığa "ekonomik suç" gerekçesiyle hapis cezası kalkarsa şaşırmayacağım.
Old 21-11-2009, 00:44   #35
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kum
Özellikle Avrupa birliği uyum yasaları sürecinde, sürekli borçlu yararına kanunlar çıkarılıyor/değiştiriliyor.
...
Görürsünüz yakında ev haczinin tamamen yasaklanması için yasa teklifleri başlayacak.
Sayın kum,

alıntıladığım ikinci cümledeki sonuca birinci cümleden yola çıkarak mı vardınız?

Soruyu değişik ve daha açık şekilde sorayım: Avrupa birliğinde ev eşyaları haczi yasaklanmıştır, bizimkiler de Avrupa birliğindeki bu yasağa uyum sağlamak için yakında ev eşyalarının haczini tamamen yasaklıyacaklar mı demek istiyorsunuz? Avrupa birliğinde bu türden bir uygulamaya örnek gösterebilir misiniz?

Yakında ev eşyalarının haczinin tamamen yasaklama tekliflerinin geleceğini, ve bu yasaklama tekliflerinin Avrupa birliğine uyum sürecinnin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu mu belirtmek istiyorsunuz?

Yazdıklarınızdan Avrupa birliğine uyuma karşı bir tutuma sahip olduğunuz neticesine varıyorum. Konu üzerinde bir tartışmaya girmeyi, günlük politikayı ilgilendiren bir konu olduğu için gereksiz buluyorum. Buna rağmen, ev eşyasının haczinin tamamen yasaklanması konusundaki olası bir teklifin Avrupa birliği uyum sürecine bağlanmasını, hukuki düşünceye ters düşen bir abartma olarak değerlendiriyorum.

Benim bazı ev eşyalarının haciz dışı bırakılması konusundaki düşüncem:
Anayasasına ‚Sosyal Devlet‘ karvarmını koymuş olan bir devlet, vatandaşlarına insanca bir yaşam sürdürmeleri için gereken olanakları sağlamalıdır. Bu olanaklardan bir tanesi de vatandaşın günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve lüks olmayan ev eşyasının haciz dışı bırakılmasıdır.

Saygılarımla
Old 21-11-2009, 16:32   #36
mehmetsahsimsek

 
Varsayılan

İcra İflas kanununa göre
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar:
Madde 82 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/46 md.)
Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,
7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,
Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,
8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haciz olunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,
Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)
Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline munhasırdır.
Kısmen haczi caiz olan şeyler:
Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haciz olunabilir.
' İİKnun 82/3 maddesine göre Buzdolabı,fırın,çamaşır makinasının haczi caiz değil.Ancak icra Müdürünün haczedilmezlik yetkisi olmadığı için bu eşyaların haczi yapılıyor.Merciye gitmesi durumuda eşyalar üzerindek haciz kalkar.Meclise sunulan yasa İİK nununa uygun.uygulamada deneyin.

--------------------------------------------------------------------------------
Old 22-11-2009, 20:36   #37
kum

 
Varsayılan Sayın Gemici;

Öncelikle avrupa birliği karşıtı olmadığımı beklirtmek istiyorum.Anlatmaya çalıştığım husus tarafıma yönelttiğiniz eleştirinin içinde gizli:
Alıntı:
ev eşyasının haczinin tamamen yasaklanması konusundaki olası bir teklifin Avrupa birliği uyum sürecine bağlanmasını, hukuki düşünceye ters düşen bir abartma olarak değerlendiriyorum.
Uyum yasaları,temel hak ve özgürlükler ve ekonomik suç kavramının yorum genişletmesiyle ve kötü niyetli olarak politik amaçlar için süistimal edildiği,gerekçe gösterildiği kanaatindeyim. Örneğin karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasını savunanlar bunu Anayasanın 38. maddesine bağlıyor.Oysa karşılıksız çek yasasının temelini fransadan aldığımız,bu eylemin bir çok avrupa ülkesinde dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiği,anayasa mahkemesinin bunun sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülük olmadığı yönünde ki kararı hepimizin malumudur.Keza alacaklıyı zarara uğratmak, mal beyanında bulunmamak gibi suçlar içinde bu çelişki geçerli. İletişim özgürlüğü kapsamında telefon haczi yasaklandığında, bunun yorum genilşletilmesiyle,örneğin konut dokunulmazlığı gerekçe göstirilerek ev haczinin yasaklanması teklifine kadar varacağı düşüncesindeydim ki bu yönde haberler çıkmaya başladı. Kısaca benzeri yasa tekliflerini uyum sürecine bağlayanlar benim gibi düşünenler değil, yasa teklifinde bulunanlardır.
Saygılarımla,
Old 11-12-2009, 10:00   #38
mariboga

 
Varsayılan Ev eşyası haczi

Cebri icra kavramı ortadan yavaş yavaş kalkmakta. Kanun koyucu ve uygulayıcıları uzun zamandan beri , mal kaçırmayı, borçlunun borcunu ödemekten kaçınmasını kolaylaştırıcı eylemlere izin verme gayreti içerisindeler. uygulayıcıların elinden , borçluya borcu ödemesi yolundaki baskı öğleleri bir bir alınmaktadır. Anlaşılan o ki kanun koyucu tacirden her alanda basiretli olmasını isteyerek üretim ve ticaret ile uğraşana ticari ilişkiye gireceği kimseleri de iyi seçmesi gerektiği anlatmaya çalışmakta aksi halde alacağının tahsili yolunda cebri icradan fazla bir beklenti içerisinde olmamasını anlatmaya çalışmaktadır. Menkul ev eşyası haczinin psikolojik etkisi olduğu gerçektir evet belki biraz da çağ dışıdır. Ancak sermayesiz, içeriksiz, niteliksiz şirket kurarak bu şirketlere istediği kadar borçlanma yetkisi vermek ve karşılığında şirket ortağını bu borçlardan her şekilde muaf tutmak da kanun koyucuların basiretsizliği değil midir ? Şirket ayrı kişi ayrı mıdır? Öyle ise kamu alacağın olduğunda niçin şirket ortaklarına rücu ediliyor ? Meslek her gün daha kötüye gidiyor. Meselelerde Çözüm makamı olmak yerine bir düğüm de hukuk atıyor
Old 09-02-2010, 11:41   #39
Av.SÖZEN

 
Varsayılan

Bu tasarı yasallaşırsa Güzel ülkemin o güsel insanları(nın birçoğu)Hırsız(arsız),dolandırıcı olur! Herkesin yediği halt yanına kar kalır. İcra mekanizmasının hiçbir anlam ve mahiyeti kalmaz. O zaman hiç takip başlatmayalım daha iyi...
Old 18-02-2010, 22:26   #40
Av.Muhammet Aydın

 
Varsayılan

Evet ev hacizleri kaldırılsın; mal beyanı hapisi AYM karaı ile kalktı yerine kalan 76 infazda hemen hemen hiç bir işe yaramıyor.Kimsenin aklınada kanun tasarısı gelmiyor. Maaş hacizlerinden 3ün 2 si(bağkur,ssk) zaten probblemliyken 3ün 3 de kalktı(emekli sandığı) şükür boşuna emeklilerle uğraşmayacağız. Çek desen çekten çektiğimizi başka bir şeyden çekmiyoruz. o da iptal.Taahhüt için bin dereden su getirtiliyor...kala kala haciz onlarca mal zaten hacze kabil değil muvazaalar aşılamıyor,İstihkaklar kabul edilmiyor.İcra dairesinden hacze memur bulnsa güvenlik yetersiz.Hepsi olsa nüfustan adres gelmiyor. eeee ne olcak mahkemelerin kararının infazını aslında kararı veren hakime yükleyeceksin avukatta kurtulacak. Senedi kaldır nakit hariç işlem olmasın bizde rahatlayalım...
Old 22-02-2010, 08:45   #41
lawyer1987

 
Varsayılan

bence borçlunun evinin haline münasip olup olmadığından yola çıkılarak ev eşyalarığnda da aynı durum uygulanabilir.Mesela 2.000 TL lik tv yi sattırır 200 TL lik bir tv alması için o para bırakılabilir.Saygılar
Old 24-02-2010, 15:17   #42
Av.Ali Erdem

 
Varsayılan

Bu tasarı ile ilgili son gelişmeleri bilen var mı?Vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor.Ve bu kanun mülga edilmeli.Bir yandan ailenin korunması hakkında ki kanun ,sosyal devlet anlayışı,devletin aileleri koruma yükümlülüğü ve bir yandan da artık hayatın zorunlu gereksinimlerinden olan ev eşyalarının haczi ve muhafazası...Hangi dünya da yaşıyoruz.Her yasa adil olmayabilir demekki...
Old 25-02-2010, 18:13   #43
özgcn

 
Varsayılan

pratikte muhafaza işleminin herhangi bir esprisi kalmadığı doğru.yeddiemin depolarında menkulü sattıramıyorsunuz.ancak şimdi avukat olarak elimizde alacağı tahsil etmek için yalnızca taahhüdü ihlal kalıyor etkili bir yol olarak.menkul haczi de kaldırıldığında nasıl tahsil edeceğiz müvekkilin alacağını anlamış değilim
Old 29-09-2010, 10:59   #44
MEGA46

 
Varsayılan bence doğru yasa

Bu yasa ile aile saadetinin sağlanması, psikolojik travmalara yol açmaması sağlanmış olmaktadır.Düşünün borçlunun 1000 tl borcu var ekonomik gücü olmadığından ödeyememiş adına yapılan icra işlemi ile evine gelen haciz işlemi neticesinde eşyalarının haczi yapılarak yediemine kaldırılmış.1000 tl yi ödeyemeyen vatandaş eşyasıda kaldırıldığından dolayı aile mutluluğunun kaybolmasına sebep olacak bir davaranış ve günümüzde bu hususlarla intiharları bile duyuyoruz. evden kaldırılan eşyaları satılsa 1000 tl bile etmez. bu yasa ile bir nevi toplumumuzun aile düzeninin korunması sağlanmış olmaktadır. Diğer yandan alacaklı alacagını tahsile yönelik günümüzde herşey kredi kartlarla alınmaktadır. ya malını taksitli satarken kredi kart ile satacak yada bir kefil isteyecek ondan sonra satacak. bu yasayı destekliyorum.
Old 29-09-2010, 16:10   #45
Atahun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.SÖZEN
Bu tasarı yasallaşırsa Güzel ülkemin o güsel insanları(nın birçoğu)Hırsız(arsız),dolandırıcı olur! Herkesin yediği halt yanına kar kalır. İcra mekanizmasının hiçbir anlam ve mahiyeti kalmaz. O zaman hiç takip başlatmayalım daha iyi...

Konu 2009 yılında açılmış. Sanırım hala gerekli düzenleme yapılmamış ki, yeni yasa buraya aktarılmamış.

Size katılmıyorum sayın Sözen. Halen yürürlükte olan bir yasayı eleştirmek haddim değil ancak, erkek veya kadının taahhüüdünü yerine getirememesi sonucu ev eşyası haczi ile evin diğer ferdlerinin cezalandırılmasını herşeyden önce insani bulmuyorum. Bu benim kişisel fikrim. Böyle bir tahsil şekli olmamalı bence. Zaten o duruma düşen birinin evinden alacağınız 3-5 parça eşyanın borcu karşılamayacağı açıkken böyle bir uygulamaya gidilmesi bence gereksizdir.
Old 05-10-2010, 21:25   #46
Av.ErtacDurak

 
Varsayılan Borçlularla İletişim

T.C. Anayasası'nda belirtilen madde gereği Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir.Bunda kimsenin bir çekincesi yoktur olmasıda cehaletin dik yokuşluğudur bunu anladık.
Peki gelelim konumuza bir avukat olarak icra işlemlerine başlamadan önce borçlularla iletşime geçerek cebri icra işlemlerine başlayacağımı ve nihayetinde haciz işlemine devam edeceğimi söylerim ve yaparım.Aramamın sebebi söz konusu icra işlemlerine başlamadan önce, borcu ödemek mi istemiyor yoksa ödeyemiyormu? bunu anlayabilmek için.Bence iyi niyet kavramı çok önemlidir.
Bir avukat arkadaşımız 'oh ne güzel bilmem kaç inç tvler alınsın haciz kalksın ' demiş.Kesinlikle ve kesinlikle buna katılıyorum ev eşyaları günümüzde her ne kadar zaruri eşyalar olarak gözükse de bir plazma sizce zaruri midir?Vicdanlarınıza soruyorum. Bunu anlayabilmiş değilim.
Ev eşyalarının yediemin depolarında çürüdüğünü biliyorum ancak bu gitgide bir sektör oluyor.Ayrıca bir kişinin alacağı varken borçlu da rahatlıkla ev eşyası alabilir bunlar da ciddi sıkıntılara sebep olabilir.
Kaç tane alacaklı müvekkilinizi borçlunun kapısından geri döndürdünüz?Bu işin devletin organı olan cebri icra organlarının işi olduğunu anlatmaya çalıştınız?
Old 05-10-2010, 21:43   #47
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cem uzun
Ev hacizlerinin kalkması çok iyi olur. Böylelikle bankalar önüne gelene kredi kartı vermezler. Ben verilen her aciz vesikasınında benim cebimden çıktığını düşünerek aciz vesikası taleplerini reddediyorum.

Nasıl yani?

Verdiğiniz her kararın yasal bir dayanağının da olması gerekmez mi?
Old 16-10-2010, 22:16   #48
zedo

 
Varsayılan

Bir bu noksandı, sistem borçluları koruyor insanlar artık alacaklı olmamak için gayret sarfetmeliler, son zamanlarda çek kanunu, İcra İflas Kanunundaki değişiklikler de borçluyu koruyor besbelli, UYGULANAN HUKUK PLANLI BİR ŞEKİLDE ETKİSİZLEŞTİRİLİYOR. BİZ DE BORÇLU OLMANIN YOLLARINI ARARIZ.
Old 20-10-2010, 21:08   #49
mehmetsahsimsek

 
Varsayılan Hacİz

Ertaç bey, Zaruri ev eşyası kapsamı na mutlaka açıkça açıklama getirilmeli, Bir evde Yemek pişirmeye yarayan tüplü veya elektirikli ocağın hacz edilip muhafaza altına alınması hangi çağdaş ülkede görülmüş,Haciz parayı tahil etmekten çok,öc alma mantığı ile yapılmaktadır.Gelişmiş Demokrasilerde,zaruri ihtiyaçlar Sosyal Kapsam tarafından değerlendirilip Delet tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.Asgari Ücret altındaki maaşın haczi mümkün olmamasına rağmen maaş hacizi yapılmaktadır. Sosyal Devlet Kavramı nasıl değerlendiril
meli.Selamlar.
Old 20-10-2010, 21:39   #50
mehves

 
Varsayılan

Tasarıyı tüm insan vicdanım ve hukukçu kimliğim ile destekliyorum.

Ben de icra işi ile uğraşıyorum. Tahsilatların ne kadar zorlaştığının farkındayım, içinde yaşıyorum. Özellikle de karşılıksız çekle ilgili yeni düzenlemelerden sonra.

İcra İflas Kanunu ve Ticaret Kanunumuz yetersiz, elimiz kolumuz bağlı.

Ancak... İcra hukuku ile uğraşan meslektaşlarımın ellerindeki dosyalarını bir hatırlamalarını rica ediyorum. İcra dosyalarından kaç tanesi "ticari" borç, kaç tanesi "ev eşyası almak için yapılan borç".

İkinci sıradaki borçlar çok düşük bir oran.

Bir şeyi daha dürüstçe sorgulamalarını rica ediyorum: Evde lüks eşya bulunan kaç evde muhafaza işlemi yaptılar, böyle evde yapılan kaç haciz tahsilat sonucunu doğurdu?

Ev eşyası haczi, evindeki kırık dökük eşyalarından başka hiç bir şeyi kalmamış insanlara uygulanıyor. Ancak onların üzerinde zorlama yaratıyor, diğerlerinde değil.

Meslektaşlarım, sorun ev eşyası haczi ile çözümlenecek bir sorun değil. Sorun çok daha köklü değişiklikleri, bakış açılarını, kuralları gerektiriyor. Sorun özellikle bankaların toplumsal sorumluluk alanına çekilebilmesi, sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi, ülke üzerindeki güç ve yetkilerinin yeni dengelere oturtulmasından, şirket arkasına gizlenen şahısların şahsi sorumluluklarının düzenlenmesinden geçiyor. Sorun bankaların kredi vermelerinin, çek karnesi vermelerinin, Ticaret Hukukunda şirket kuruluş ve işleyişlerinin yeniden düzenlenmesinden geçiyor.

Kişinin ticaret yaparken girdiği borç batağı nedeniyle, ailesinin ve kendisinin "insanca" yaşama hakkının elinden alınması sonucunu doğuran "ev eşyası haczine" tamamen karşıyım.

Evet, bizler avukatız... Evet, bizler tahsilat yapmakta zorlanıyoruz. Ama evet, biz "hukukçuyuz". Avukatlık bir meslek olabilir ama hukukçuluk hayata ve topluma bir bakış açısıdır. Hukukçu "adil" ile "kanuna uygun" arasındaki farkı, "alacak hakkı" ile "insan hakkı" arasındaki farkı da unutmamalıdır.

Tasarıyı destekliyorum, bir başlangıç olmasını, devamında alacağın tahsilini kolaylaştıracak kuralların getirilmesini de diliyorum.

Hukuk hayatın ardından gelir.
Yaşanan toplumsal gelişimler ve sorunlar hukuktaki kuralların değişmesini sağlar, baskıyı oluşturur.

Gelişme kaçınılmazdır, sancılar olur.
Old 21-10-2010, 15:29   #51
avharung

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fozyilmaz
Peki bu şekildeki bir düzenleme alacağın tahsilini daha da zorlaştırmaz mı..Ev haczinin tahsilat yönünden bir anlam taşımadığı fikrini ben de paylaşmaktayım.Fakat en azından onun borçlular üzerinde hissettireceği baskılar kimi zaman taahhüt almamızı daha kapsamlı bir deyimle borçlular ile görüşme yapabilmemizi saglamıyor mu..Nasıl olsa artık eve de gelemeyecekler düşüncesi borçluları daha da kaygısız hale getirmez mi?Gerek mal beyanlarındaki durum gerekse emekli maaşlarının haczinin yasaklanması da aynı sonuçları yaratmadı mı?

Sn. Fozyilmaz size katılıyorum, kanunkoyucunun da buradaki amacının alacağı tahsil etme yönünde değil, borçlu üzerinde bir yaptırım uygulanabilmesi için bir kolaylaştırma sağlamaktır ki bu tip haklar yavaş yavaş kaldırılacak olursa açıkcası bende; borçlu ile alacaklı arasındaki eşitlik kalkmış olacak, borçlunun daha çok korunduğu bir yasal düzenlemeye doğru geçilecek düşüncesini uyandırıyor. SYG.
Old 23-10-2010, 21:44   #52
Reşit

 
Varsayılan

Bu kanun tasarısı için vicdani açıdan hepimiz sevindiğimizi belirtebiliriz.Ancak sanırım toplumsal açıdan borçlu nasılki mağdur gibi gözüküyor ise artık bu görüş devlet kanadında da kabul görmekte.Fakat bir borç ilişkisinde asıl mağdur alacaklıdır.Çünkü bir hakkın yerine getirilmesi isteniyorsa ve bu hakkı yerine getirebilmek için borçlu sadece evindeki eşyalarla baskıya alınabiliyorsa asıl mağdur olan alacaklının hakkının yerine getirilmesi sorunu daha da vehim hale gelecektir.Bunun içindir ki, devletin borçlanmaları kolay bir prosedürden çıkarıp bunu zorlaştıracak düzenlemeler yapması, daha akil bir çözüm olacaktır.
Old 29-10-2010, 13:31   #53
Edmond

 
Varsayılan

Madem insanların dokunulamaz ve haczedilemez ev eşyalarının olması gerektiği düşüncesindeler, o halde mezkur eşyalar her ne ise , olmayan ev kalmasın.
Old 22-11-2010, 17:24   #54
Av. Volkan Y

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nemesis34
Değer sınırı getirilmesi daha mantıklı olur. Mesela re'sen takdir edilecek eşya başına kıymet 500TL den azsa haczedilemez gibi. Yoksa pek lüks konutlarda çok daha lüks eşyalarıda bu kapsamda tutmak alacaklının açıkca zararına olur diğer yönüyle satsan satılmaz atsan atılmaz türden eşyalar bence de haczedilmemelidir bu da açıkça borçlunun zararınadır. Limit getirilirse bence belirli bir denge sağlanmış olur.

Değer sınırı yerine , haczedilmesi öngörülen malların değerinin alacağın belirlenen bir yüzdesini geçmemesi halinde haczedilememesi gibi bir düzenleme daha makul olacaktır.
Old 14-03-2011, 05:08   #55
levi

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar eski konuyu hortlatmış oldum ama konu ile bir gelişme olacağını sanmıyorum zira 3 seneye yakın oldu kanun teklifi...
Old 26-03-2011, 17:12   #57
mehmetsahsimsek

 
Varsayılan Yarginin Hizlandirilmasi

İİK.nun 10. maddesiyle, takip talebinin elektronik ortamda da yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. Böylelikle UYAP’ı kullanan avukatlar bürosundan icra takip talebinde bulunabilecektir. Ayrıca maddede yapılan değişiklikle, kambiyo senetlerine mahsus takip yolu hariç ilamsız takiplerde alacak miktarının dörtyüz Türk Lirasının altında olduğu hallerde borçluya meşruhatlı bildirimde bulunmak zorunluluğu getirilerek, küçük miktarlı alacakların icra takibine konulduğunda vekâlet ücreti ile diğer icra masraflarının asıl alacağın miktarını geçmesinin önlenmesi ve icra müdürlüklerinin küçük alacaklardan kaynaklanan iş sayılarındaki artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme ile küçük miktarlı alacaklardan borçlunun haberdar olması sağlanarak borçların icra müdürlüğüne gelmeden önce tahsilinin arttırılması, böylece hem icra müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması hem de borçlunun küçük meblağlı borçlar nedeniyle hakkında yapılan takipler nedeniyle icra masraf ve vekâlet ücreti ödenmesi nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır." İcra Dairelerini % 60 iş yükünü 600 ve aşağısında olan İcra dosyaları teşkil etmektedir.Yasanın yürülüğe girmesinden sonra on binlerce dosya raflardan kaldırılacaktır.Old 14-01-2012, 11:47   #58
kanaat notu

 
Varsayılan

Ev hacizlerinin ''tahsilat yönünden bir anlam taşımayan'' bir uygulama olması gerekçesiyle kaldırılması doğru bulan meslektaşlarımı anlayabilmek mümkün değil.Sosyal devlet ilkesi sadece borç yapıp ödemeyenler için değil, işletme yürüterek istihdam sağlayan kişiler için de göz önünde bulundurulması gereken bir ilkedir. Çoğunlukla icra takipleri ile uğraşan bir avukat olarak bu uygulamanın eğer yasalaşırsa, alacaklının alacağını kendi imkanları ile tahsil etmeye çalışmasına hatta daha da kötüsü mafyavari insanlar vasıtasıyla çözmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bizlerin elindeki neredeyse tek çözüm yolu olan ev hacizlerinin kaldırılması alacak-borç ilikisinde ülkeyi anarşiye götüreceği çok açıktır.
Old 15-01-2012, 20:13   #59
Av.Muhammet Aydın

 
Varsayılan

Ev haciznin kalkmasını,icra dairelerinin kapanmasını ve bütün alacaklara devlet güvencesi gelmesini istiyorum.OH KURTULDUK...
Old 17-01-2012, 12:35   #60
Avrasya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mehmetsahsimsek
İcra Dairelerini % 60 iş yükünü 600 ve aşağısında olan İcra dosyaları teşkil etmektedir.Yasanın yürülüğe girmesinden sonra on binlerce dosya raflardan kaldırılacaktır.Bu oranlama neye göre yapıldı acaba sayın üstadım?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra ve İflas Kanunu Değişikliği Yasa Tasarısı Avukat Hakan Eren Hukuk Sohbetleri 4 10-07-2012 15:30
İcra İflas Kanununda yapılacak değişiklik Av.Necati Yaşbey Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 7 31-03-2009 13:34
5728 S.K. İle Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Seyda Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 0 18-02-2008 10:06
İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı süleyman zengin Hukuk Haberleri 0 27-02-2007 21:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06738400 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.