Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

sıra cetveline itiraz (kayıt kabul davası)

Yanıt
Old 22-05-2009, 13:16   #1
Av.TYILMAZ

 
Varsayılan sıra cetveline itiraz (kayıt kabul davası)

Müvekkil şirketin alacağı için icra takibi yaptım ve borçlu şirket takibe itiraz etti ve bende itirazın iptali davası açtım. Yargılama devem ederken bu kez borçlu şirket iflas etti ve iflas idaresi oluşturuldu. Bende mahkemeden aldığım derkenar ile alacağımızın masaya kaydedilmesi içi,n iflas müdürlüğüne müracaat ettim. İflas idaresi tarafından sıra cetveli oluşturulmuş olup ancak benim alacak talebim tümüyle reddedilmiş. Şimdi bu durumda sıra cetvelinin ilanından itibaren 15 gün içinde ayrıca kayıt kabul davası açmam gerekmekte mi yoksa diğer itirazın iptali davası üzerinden mi davaya devam edeceğim. Bu konuda bilgisi olan meslektaşım varsa ve paylaşırsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Old 22-05-2009, 13:51   #2
Av. Dilmin Küçükbarak

 
Varsayılan

Meslektaşım,

Davalı borçlu hakkında iflas masası açıldığında artık itirazın iptali davasına devam etmekte hukuki yarar kalmaz. İİK m. 235 uyarınca, sıra cetveline itiraz edenler 15 gün içinde asliye ticaret mahkemesinde dava açmak zorundadırlar. İtirazın iptali davasına devam etmekte hukuki yarar olmadığından, celse arasında vereceğiniz bir dilekçe ile kayıt kabul davası açtığınızı mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir kanaatindeyim.

İyi çalışmalar dilerim.
Av. Dilmin Küçükbarak
Old 29-11-2010, 10:32   #3
Av.Nehir

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım sizin 1,5 yıl önce sormuş olduğunuz sorudaki (itirazın iptali sırasında borçlunun iflas etmesi ve iflas idaresinin kayıt başvurunuzu reddetmesi) durumla aynı sorunu yaşıyorum. Siz süreci nasıl takip ettiniz ve ne gibi bir sonuç aldınız paylaşmanız mümkün olur ise çok sevinirim.
Old 29-11-2010, 15:33   #4
avcigdem

 
Varsayılan

itirazın iptali davası devam ederken borçlu iflas etmiş ise bu dava kendiliğinden kanun gereği kayıt kabul davasına dönüşür. Şu anda bu şekilde yürüyen bir davam var.
Old 10-12-2010, 15:27   #5
Av. R. Onur ÇINAR

 
Varsayılan

ciğdem hanım 'kanunen' derken hangi madde? bulamadım
Old 11-12-2010, 12:26   #6
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Sevgili Meslekdaşlarım;

İ.İ.K.’nun 193. maddesine göre iflasın açılması borçlu aleyhindeki haciz yolu ile takipleri durdurur. İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer.

Düşmüş takipte ise itirazın iptali mümkün olmaz.

Bu durumda Yargıtay İİK. m. 193’e göre takiplerin düştüğünü, itirazın iptali davasında ikinci alacaklılar toplantısının üzerinden 10 gün geçmesinin beklenerek itirazın iptali davacısının alacağının iflas masası tarafından kabul edilip sıraya alınması halinde itirazın iptali davasının konusuz kalacağından reddine karar verileceğini, davacı alacaklının alacağı iflas idaresince kısmen veya tamamen reddedilmiş ise davaya kayıt kabul davası olarak devam edileceğini kabul etmektedir.


Aşağıdaki karar size yardımcı olacaktır.

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/993
K. 2006/1116
T. 7.2.2006
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Hasarlı Trafik Kazası Sonucu Oluşan Zararın Tazmini için Karşı Araç Kasko Sigortacısının İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
• ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDI ( Alacağın İkinci Alacaklılar Toplanmasında İflas Masasına Kaydedilip Alacağın Masaca Kesin Olarak Kabul Edilip Edilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
• HUSUMETİN İFLAS İDARESİNE YÖNELTİLMESİ ( Masaya Kayıt Edilmek İstenip de Alacak Kısmen veya Tamamen Reddilmiş ise ve Kayıt-Kabul Davası Ayrıca Açılmamışsa Davaya Kayıt ve Kabul Davası Olarak Devam Edilmesi )
• KAYIT VE KABUL DAVASI ( İtirazın İptali Davasında Masaya Kayıt Edilmek İstenip de Alacak Kısmen veya Tamamen Reddilmiş ise ve Kayıt-Kabul Davası Ayrıca Açılmamışsa Davaya Kayıt ve Kabul Davası Olarak Devam Edilmesi )
2004/m.67,184,193,222
ÖZET : Mahkemece, dava konusu alacağın, ikinci alacaklılar toplanmasında, iflas masasına kaydedilip alacağın masaca kesin olarak kabul edilip edilmediğinin araştırılması ve şayet kesin suretle kayıt ve kabul edilmiş ise, konusu kalmayan davanın reddine karar verilmek; masaya kayıt edilmek istenip de alacak kısmen veya tamamen reddedilmiş ise ve kayıt-kabul davası ayrıca açılmamışsa, işbu davaya husumet iflas idaresine yöneltilmek suretiyle alacağın iflas masasına kayıt ve kabulü davası olarak devam edilerek, varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 8. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 01.10.2003 tarih ve 2002/654-2003/533 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Abdullah Turgut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı şirket nezdinde zorunlu trafik sigortasının temin edildiği dönemde meydana gelen trafik kazasında, 06 TY 580 plakalı aracın hasarlanmasına neden olduğunu, karşı araç kasko sigortacısının icra takibine girişmesi üzerine müvekkilinin takibe itirazı üzerine, haklarında açılan davanın sonuçlanması nedeniyle, müvekkilince 1.150.000.000.- TL. ödenmek zorunda kalındığını, poliçe teminatı kapsamında kalan alacaklarının tahsili amacıyla girişilen takibe de davalı tarafından itiraz edildiğini ileri sürerek takibe yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile takibe yapılan itirazın kısmen iptali ile 373.000.000.- TL. üzerinden davalıya usulüne uygun ihbar yapılmaması nedeniyle takip tarihinden faiz yürütülmek suretiyle takibin devamına, alacağın muaccel olmaması nedeniyle icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dairemize intikal eden dosyalardan bilindiği üzere, 04.03.2003 tarihinde iflasına karar verilen davalı müflis Ü. Sigorta A.Ş.'nin ikinci alacaklılar toplantısı 26.4.2004 tarihinde yapılmıştır.
Mahkemece, dava konusu alacağın, ikinci alacaklılar toplanmasında, iflas masasına kaydedilip alacağın masaca kesin olarak kabul edilip edilmediğinin araştırılması ve şayet kesin suretle kayıt ve kabul edilmiş ise, konusu kalmayan davanın reddine karar verilmek; masaya kayıt edilmek istenip de alacak kısmen veya tamamen reddedilmiş ise ve kayıt-kabul davası ayrıca açılmamışsa, işbu davaya husumet iflas idaresine yöneltilmek suretiyle alacağın iflas masasına kayıt ve kabulü davası olarak devam edilerek, varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
2- Bozma neden ve şekline göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelemesine gerek görülmemiştir
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle, kararın BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 07.02.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 03-08-2011, 13:32   #7
gozde16

 
Varsayılan

Benzer bir olay yaşıyoruz. müvekkilimin işçi alacakları için açtığımız dava sürerken, şirketin iflasına karar verildi ve alacağımızı açtığımız dava miktarı üzerinden iflas masasına bildirdik.
Ancak iflas masası kısmen kabul kısmen red etti. biz de reddedilen kısım bakımından kayıt kabul davası açacakken baki kuru nun icra iflas kitabında " iflastan önce açılan alacak veya itirazın iptali davası varsa müstakil kayıt kabul davası açmaya gerek yoktur, açılan davaya kayıt kabul davası olarak devam edilir" şeklinde yazdığını görüp bunun üzerinden gitmeyi düşündük. Lakin bulduğumuz yargıtay kararları ve baki kurunun kitabıyla beraber iş hakimine gitmemize rağmen. hakimin tavrı ben böyle bir dava bilmiyorum , ben böyle devam edemem, ben iş mahkemesiyim davamı görür sonuçlandırırım.davayı masaya bildiririm hepsi bu dedi. bir sonuç alamadık ve kayıt kabul davası da 15 gün süreye tabi onu da kaçırmak istemiyoruz. nasıl bir yol izlemeliyiz, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 08-03-2013, 11:40   #9
Av.Deniz Dilek

 
Varsayılan

İİK. 235 ve yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca bu tip alacak davaları kayıt kabul davasına dönüşür .. Sayın avciğdem ' in paylaştığı karar yerindedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sıra cetveline itiraz icra dosyasında bekleyen para faiz mustafaaladag Meslektaşların Soruları 4 25-03-2011 11:01
Sıra Cetveline İtirazın Reddi guLDe Meslektaşların Soruları 1 14-05-2009 16:04
sıra cetveline itiraz orhanumit Meslektaşların Soruları 1 21-07-2008 08:28
Sıra Cetveline İtiraz AV.SANEM Meslektaşların Soruları 0 12-05-2008 16:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04056001 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.