Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra İflas Kanunu Madde 345/A

Yanıt
Old 28-04-2009, 15:51   #1
Av. Cem Arıcıgil

 
Varsayılan İcra İflas Kanunu Madde 345/A

İcra iflas Kanunu Madde 345/A 'nın uygulama alanı ve yargıtay içtihatları bulamıyorum meslektaşlarım yardımcı olursanız sevinirim
Old 28-04-2009, 16:03   #2
hilallal

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 17

Esas No.
2004/10724
Karar No.
2005/1418
Tarihi
21.02.2005

765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102

2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/345.A


SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU
DAVA ZAMANAŞIMI

ÖZET
İİK.NUN 345/A MADDESİNDE DÜZENLENEN SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU, TCK.NUN 102/5 MADDESİ GEREĞİNCE 2 YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİDİR

Sermaye Şirketinin İflasın istememekten sanık Şaban'ın yapılan yargılaması sonunda İİK.nun 345/a maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair İSTANBUL 2. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 2.6.2003 gün ve 183 esas 2903 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 30.9.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : İİK.nun 345/a maddesinde düzenlenen sermaye şirketinin iflasını istememek suçunun TCK.nun 102/5 maddesi gereğince 2 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, zamanaşımı kesen en son işlem olan 3.2.2003 tarihli tensipten itibaren inceleme tarihine kadar 2 yıllık olağan zamanaşımı süresi dolduğundan sair yönler incelenmeksizin hükmün,
SONUÇ : Bu nedenle CMUK.nun 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK.nun 322. maddesine dayanılarak davanın ORTADAN KALDIRILMASINA 21.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 17

Esas No.
2004/10584
Karar No.
2005/1527
Tarihi
24.02.2005

2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/345/345.A


SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME ZORUNLULUĞU
TÜZEL KİŞİLİĞİN TEMSİLİ

ÖZET
DAVANIN, BORÇLU TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLE YETKİLİ GERÇEK KİŞİ YA DA KİŞİLER HAKKINDA AD VE SOYADI BELİRTİL­MEK SURETİYLE AÇILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, GERÇEK KİŞİ İSMİ GÖSTERİLMEKSİZİN TÜZEL KİŞİ YETKİLİLERİ ŞEKLİNDE AÇILAN DAVANIN REDDİ GEREKİR

Gerektiği halde sermaye şirketinin iflasını istememekten sanık H. K.'nın yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair AFYON İcra Ceza Mahkemesin'den verilen 18.3.2004 gün ve 6619 esas 1277 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan 30.9.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
İİK.nun 345. maddesi gereğince davanın borçlu tüzel kişiyi temsile yetkili gerçek kişi yada kişiler hakkında ad ve soyadı belirtilmek suretiyle açılması gerektiği gözetilmeden, gerçek kişi ismi gösterilmeksizin tüzel kişi yetkilileri şeklinde açılan davanın reddi yerine yazılı biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA 24.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 16

Esas No.
2003/13176
Karar No.
2004/4669
Tarihi
23.03.2004

2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/345.A

1412-CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU ( CMUK )/242.2


SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEK SUÇU
İFLAS
ŞİRKETİN MALVARLIĞI
BORÇLARI KARŞILAYAMAMA

ÖZET
İİK.NUN 345/A.MADDESİNDEKİ SUÇUN OLUŞABİLMESİ İÇİN "ŞİRKETİN MAL VARLIĞININ, ŞİRKETİN BORÇLARINI KARŞILAMAMASI" GEREKTİĞİ HALDE, ŞİRKETİN MEVCUDUNUN BORÇLARINI KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞININ ARAŞTIRILMAMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

DAVA : Gerektiği halde sermaye şirketinin iflasını istememek suçundan sanıklar Ali, İbrahim ve Muzaffer in İİK.nun 345/a.maddesi gereğince 10'ar gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanıklar vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :
KARAR : 1- Sanıklar Muzaffer ve İbrahim tarafından sunulan Ü 9.Noterliğince düzenlenen 27.1.1998 tarih 3491 ve 3492 yevmiye nolu "Anonim Şirket Hisse Devri Senedi" ile bu sanıkların şirketteki hisselerini diğer ortak Ali 'ye devrettiklerine göre suç tarihi itibariyle sanıklar Muzaffer ve İbrahim'in şirketle ilgileri kalmamıştır. Mahkemece bu hisse devirlerinin geçerli olup olmadıkları, geçerli ise bu iki sanığın sorumluluklarının kalıp kalmadığının araştırılmaması,
2- İİK.nun 345/a.maddesindeki suçun oluşabilmesi için "şirketin mal varlığının, şirketin borçlarını karşılamaması" gerektiği halde, şirketin mevcudunun borçlarını karşılayıp karşılamadığının araştırılmaması,
3- Sanıkların nüfus ve sabıka kayıtları getirtilmeden mahkumiyet kararı verilmesi CMUK.nun 242/2.maddesine aykırılık teşkil etmesi usul ve yasaya aykırı olup ;
SONUÇ : Temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 23.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 17

Esas No.
2002/12170
Karar No.
2002/12871
Tarihi
27.12.2002

2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/345.A/345


İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU
İFLAS KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI
SANIKLARIN ŞİKETİ TEMSİLE YETKİSİ BULUNMAMASI

ÖZET
BORÇLU ŞİRKETİ İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMEMİŞ KİŞİLER HAKKINDA SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇUNDAN DOLAYI YAZILI BİÇİMDE MAHKUMİYETE KARAR VERİLMESİ, UYGUN DEĞİLDİR.

DAVA : Sermaye Şirketinin iflasını istememek suçundan sanıklar S.H., Ş.H. ve M.K.H.`ın yapılan yargılamaları sonunda; İİK.nun 345/a maddesi uyarınca 1'er ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüklerine dair Antalya İcra Ceza Mahkemesinden verilen 19.4.2002 gün ve 2001/9358 esas 2002/7655 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili ve sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 27.11.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : 1-Borçlu şirket hakkında şikayet tarihinde iflas koşullarının oluşup oluşmadığı araştırılıp saptanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi,
2-Kabule göre de;
Sanıklar Ş.H. ile M.K.H.'ın borçlu şirketi idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler olmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık vekili ile sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA 27.12.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-04-2009, 16:37   #3
Av. Nilay Parlar

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
Açıkçası bu maddenin uygulamasının günümüz kriz dönemlerine kadar çok yaygın olmadığı bir gerçek. Ancak, zor duruma düşen bir müvekkil şirketin başına geldiği zaman derinlemesine araştırma imkanım olmuştu. Tarafımca da İİK md. 345/A ya dayanarak bir kaç borçlu şirket aleyhine dava açılmıştır. Ancak, işbu davalar oldukça uzun sürmektedir. İcra Mahkemelerinde açıldığı halde, İcra Mahkemesinin inceleme alanının kısıtlı olması nedeni ile, sadece şirket defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak şirketin aktif ve pasiflerinin tespiti ve ne durumda olduğu rapor edilip karara bağlanan bir dava türü. Henüz sonuçlanmış bir davaya denk gelmedim. Tarafımca açılmış olan davalardan herhangi biri sonuçlandığı takdirde, hemen burada paylaşacağım.
İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra ve İflas Kanunu Değişikliği Yasa Tasarısı Avukat Hakan Eren Hukuk Sohbetleri 4 10-07-2012 15:30
İcra İflas Yasası Madde 111 ufukmansuroglu Meslektaşların Soruları 3 05-11-2009 18:39
köy kanunu madde 13 ve köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği madde 15 lawyer beyaz Meslektaşların Soruları 0 22-10-2008 13:42
İcra-İflas Kanunu evo09 Meslektaşların Soruları 4 20-09-2007 12:21
İcra İflas Kanunu Hakkında gonzales5175 Hukuk Soruları Arşivi 2 05-01-2005 12:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,14744592 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.