Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatin Vekalet Ücretİ

Yanıt
Old 10-04-2009, 23:35   #1
Seher

 
Varsayılan Avukatin Vekalet Ücretİ

2 adet arsa için kadastro tespitine itiraz davası açılmıştır. Arsa değeri belli olmadığı için vekate söleşmesine avukat davanın kazanılması halinde dava değerinin %8'ni vekate ücreti olarak kazanır. 106,207'no'lu parsellerdir .şeklinde müvekkiliyle szöleşme imzalamıştır. Bu sözlşeme miktar olmadığından geçerli kabul edilir mi
Old 11-04-2009, 00:23   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Geçerlidir.

T.C.
YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/13013

K. 2008/15799

T. 29.12.2008

• AZİL ( %25'i Aşmamak Üzere Dava veya Hükmolunacak Şeyin Değeri Yahut Paranın Belli Bir Yüzdesi Avukatlık Ücreti Olarak Kararlaştırılabileceği - Bu Tavanı Aşan Sözleşmeler Belirtilen %25 Tavan Oranında Geçerli Olduğu )

• AVUKATLIK ÜCRETİ ( %25'i Aşmamak Üzere Dava veya Hükmolunacak Şeyin Değeri Yahut Paranın Belli Bir Yüzdesi Olarak Kararlaştırılabileceği )

• AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ( %25'i Aşmamak Üzere Dava veya Hükmolunacak Şeyin Değeri Yahut Paranın Belli Bir Yüzdesi Avukatlık Ücreti Olarak Kararlaştırılabileceği - Bu Tavanı Aşan Sözleşmeler Belirtilen %25 Tavan Oranında Geçerli Olduğu )

1136/m.164, 163/2

818/m.386, 396

2942/m.31/d

ÖZET : Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Bu tavanı aşan sözleşmeler belirtilen yüzde yirmibeş tavan oranında geçerlidir.
DAVA : Nazmi vekili avukat Muhammet ile Duran vekili avukat Dilek aralarındaki dava hakkında ( Mersin İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi )'nden verilen 13.09.2005 gün ve 531-505 sayılı hükmün Dairemizin 06.03.2008 tarih ve 2006/9528-2008/3188 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu:
KARAR : Davacı, davalı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış olan Mersin Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003/108 E. sayılı kamulaştırma bedelinin artırılmasına ilişkin davada davalıyı vekil olarak temsil ettiğini, davanın karara bağlanmasının ardından ilamın icrası için takip başlattığını, ancak davalı tarafından haksız olarak azledildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, 15.06.2001 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi ve icra vekillik ücreti gereğince toplam 15.671.000.000 TL vekalet ücretinin tahsili için başlatmış olduğu icra takibine yapılan itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, sözleşmenin boş olarak imzalatıldığını, kaldı ki gerek Avukatlık Kanunu'nun 164/3, gerekse Kamulaştırma Kanunu'nun 31/d maddeleri gereğince sözleşmenin geçersiz olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, başarıya göre değişme koşulunu içermediğinden sözleşmenin geçersiz olduğu kabul edilerek, vekalet hizmeti verilen kamulaştırma davasının hüküm tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.142.959.804 TL miktarındaki vekalet ücreti üzerinden takibin devamına, bu miktar üzerinden %40 inkar tazminatının da davalıdan tahsiline karar verilmiş; davacı tarafından temyiz edilen hüküm, Dairemizce onanmış, davacı bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
1- Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında Usulün 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmadığından, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir.
2- Taraflar arasında düzenlenen 15.06.2001 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi ile davacının, davalının vekili sıfatıyla Mersin Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003/108 E. sayılı kamulaştırma bedelinin artırılmasına ilişkin davayı takip ederek sonuçlandırmayı üstlendiği, bunun karşılığında davalı tarafından da dava miktarının %30'u üzerinden avukatlık ücretinin ödenmesinin taahhüt edildiği, davacı avukat tarafından takip edilen söz konusu davanın 18.02.2003 tarihinde 14.602.016.483 TL bedel artırımı ile sonuçlandığı, ne var ki davacının, 21.08.2002 tarihli bildirimle azledildiği, vekalet ücretinin tahsili için başlatmış olduğu icra takibine yapılan itiraz üzerine de eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır.
Taraflar arasındaki avukatlık ücret sözleşmesi, 15.06.2001 tarihli olup, uyuşmazlığın çözümünde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun, 02.05.2001 tarihinde 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonraki, ancak 13.01.2004 tarihinde 5043 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanması gereklidir. Anılan Yasa'nın 4467 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonraki 164/2. maddesinde, "Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir." hükmü mevcut olup, taraflar arasındaki sözleşmede "dava miktarının %30'u" oranında avukatlık ücreti belirlenmesine ilişkin kararlaştırma, yasada belirlenen %25 oranını aştığı için geçersizdir. Ne var ki, aynı Yasa'nın 163/2. maddesinde ise "Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir ... Avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz." hükmü mevcut olduğundan, yasada öngörülen %25 oranını aşan sözleşmenin, tavan miktarı olan %25 oranında geçerli olduğunun kabulü ile vekalet ücretinin de bu orana göre belirlenmesi gerekir. Mahkemece, davanın kaybedilmesi halinde ödenecek ücret tutarının belirlenmediğinden bahisle, dava konusu vekalet ücret sözleşmesinin Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesi gereğince tümüyle geçersiz olduğu kabul edilerek, ücrete konu olan davanın hüküm tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davalı lehine hükmedilen miktar üzerinden hesaplanan vekalet ücretinin tahsiline karar verilmişse de, adı geçen Kanun'un 4467 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonraki 164. maddesinde, sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için, değişiklikten önce mevcut olan "başarıya göre değişme koşulu" kaldırılmış olup, yapılan bu değişiklikten sonra, 02.05.2001 tarihinden sonra düzenlenen avukatlık ücret sözleşmelerinde, ücretin nispi olarak belirlenmesi durumunda, sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için, "başarıya göre değişen ücret belirleme zorunluluğu" kalmadığından, mahkemenin aksi yöndeki kabulünde isabet bulunmamaktadır. O halde mahkemece taraflar arasındaki avukatlık ücret sözleşmesinde, "dava miktarının %30'u" olarak belirlenen vekalet ücretinin, tavan miktarı olan "dava miktarının %25'i" oranında geçerli olduğunun kabulü ile ücrete konu olan kamulaştırma bedelinin arttırılmasına ilişkin davada davalı lehine hüküm altına alınan miktarın %25'i oranında tespit edilecek vekalet ücreti ile, kararda karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinden davalının hissesine düşen 873.137.038 TL'nin toplamı üzerinden itirazın iptaline karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar gözardı edilerek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen vekalet ücreti üzerinden yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken, Dairemizce 06.03.2008 tarihli 2006/9528 E. 2008/3188 K. sayılı ilamda sehven, ücret sözleşmesinin tümüyle geçersiz olduğu, bu nedenle vekalet ücretinin de %5-%15 arasında belirlenmesi gerektiği belirtilerek kararın bozulduğu bu kez yapılan inceleme ile anlaşılmış olduğundan, davacının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemize ait 06.03.2008 tarihli 2006/9528 E. 2008/3188 K. sayılı ilamın kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan değişik nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer karar düzeltme itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle, davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemize ait 06.03.2008 tarihli 2006/9528 E. 2008/3188 K. sayılı ilamın kaldırılmasına, hükmün açıklanan nedenlerle davacı yararına ( BOZULMASINA ), 29.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-01-2012, 15:58   #3
çaçaça

 
Varsayılan

Baya bir süre önce açılmış olan bu başlığı, konu ile ilgili şüphelerim ve müvekkil ile imzalamak üzere olduğum avukatlık sözleşmesinde bir hata yapmamak için tekrar canlandırmak zorunda kaldım..

Sayın Yücel KOCABAŞ'ın eklediği Yargıtay Kararı bana istediğimi veriyor. Ancak Kamulaştırma Kanunu'nun 31/e maddesi hükmü beni şüpheye düşürdü. Sayın Kocabaş'ın eklediği Yargıtay Kararı'nda bu hükümden hiç bahsedilmemiş olsa da madde hükümünde "Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması" YASAKTIR.

Bu madde hükmüne göre avukatlık sözleşmesinde; "Müvekkil avukata dava sonunda hüküm altına alınacak bedelin %25'i oranında avukatlık ücreti ödeyecektir." denilmesi yasak mıdır? Yoksa yasak olan "Avukat kamulaştırma bedelinin %25'ini alır denilmesi midir? Ya da her ikisi de mi yasaktır? Sanırım yasak olan 2. söylediğim ve umarım öyledir.

Aklımı karıştıran bir diğer husus da şu.. Açmaya hazırlandığım dava, kamulaştırma mevzuatında yapılan son değişiklikler sonrasında sıkça açılan davalardan.. Yani müvekkile ait arsaya fiilen bir el atma söz konusu değil.. Yani esas itibariyle bir kamulaştırma davası olmadığı (tazminat davası olduğu) da söylenebilir. Bu durumda Kamulaştırma Kanunu'nun getirdiği sınırlamaların bizi hiç etkilemeyeceği de söylenebilir.. Bu konuda beni aydınlatabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim..
Old 19-09-2012, 21:41   #4
Demir71

 
Varsayılan

Değerli arkadaşlar Avukatlık Kanununun 164/2 maddesi ile Kamulaştırma Kanununun 31/e maddesi arasında özel kanun genel kanun ilişkisi yok mu? Kamulaştırma Kanununun 31/e maddesi, Avukatlık Kanununun 164/2 maddesine göre özel hüküm durumunda değil mi? Mahkemece belirlenecek kamulaştırma bedelinin belli yüzdesinin vekalet ücreti olarak avukata ödenmesine dair sözleşme yapan meslektaşımız Kamulaştırma Kanununa göre cezai durum ile karşılaşmaz mı? Yukarıda bu konuda bir içtihat verilmiş ise da bu konuda tam bir kanaat sahibi olamadım. Bu konuda değerli meslektaşlarımın görüşleri nelerdir?
Saygılarımla
Old 06-10-2012, 15:26   #5
av.özgenç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan çaçaça
Baya bir süre önce açılmış olan bu başlığı, konu ile ilgili şüphelerim ve müvekkil ile imzalamak üzere olduğum avukatlık sözleşmesinde bir hata yapmamak için tekrar canlandırmak zorunda kaldım..

Sayın Yücel KOCABAŞ'ın eklediği Yargıtay Kararı bana istediğimi veriyor. Ancak Kamulaştırma Kanunu'nun 31/e maddesi hükmü beni şüpheye düşürdü. Sayın Kocabaş'ın eklediği Yargıtay Kararı'nda bu hükümden hiç bahsedilmemiş olsa da madde hükümünde "Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması" YASAKTIR.

Bu madde hükmüne göre avukatlık sözleşmesinde; "Müvekkil avukata dava sonunda hüküm altına alınacak bedelin %25'i oranında avukatlık ücreti ödeyecektir." denilmesi yasak mıdır? Yoksa yasak olan "Avukat kamulaştırma bedelinin %25'ini alır denilmesi midir? Ya da her ikisi de mi yasaktır? Sanırım yasak olan 2. söylediğim ve umarım öyledir.

Aklımı karıştıran bir diğer husus da şu.. Açmaya hazırlandığım dava, kamulaştırma mevzuatında yapılan son değişiklikler sonrasında sıkça açılan davalardan.. Yani müvekkile ait arsaya fiilen bir el atma söz konusu değil.. Yani esas itibariyle bir kamulaştırma davası olmadığı (tazminat davası olduğu) da söylenebilir. Bu durumda Kamulaştırma Kanunu'nun getirdiği sınırlamaların bizi hiç etkilemeyeceği de söylenebilir.. Bu konuda beni aydınlatabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim..
Aynı durumdan muzdaribim Kamulaştırma kanunu 31/b bendine göre avukatlık ücret sözleşmeleri nasıl yapılmalıdır..Bilgi ve tecrübelere ihtiyacım var.
Old 06-10-2012, 18:09   #6
carlito

 
Varsayılan ......TL.'ndan az olmamak üzere dava değerinin %15'i..

Alıntı:
Yazan av.özgenç
Aynı durumdan muzdaribim Kamulaştırma kanunu 31/b bendine göre avukatlık ücret sözleşmeleri nasıl yapılmalıdır..Bilgi ve tecrübelere ihtiyacım var.

......TL.'ndan az olmamak üzere dava değerinin %15'i.. şeklinde yaparsanız sorun yaşamazsınız..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretİ Av. Tevrat DURAN Meslektaşların Soruları 3 30-03-2009 13:44
Vekalet Ücretİ Nil Şeker Meslektaşların Soruları 2 04-12-2008 12:13
Vekalet Ücretİ Av. O. TEKGUL Meslektaşların Soruları 4 19-02-2007 12:46
Ölen Avukatin Vekalet Ücretİ yazoglu Hukuk Soruları Arşivi 20 03-10-2006 08:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11161590 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.